Bài soạn Ngữ văn 9 - Tiết 11 đến tiết 15

Bài soạn Ngữ văn 9 - Tiết 11 đến tiết 15

Bài 3- Tiết11: TUYÊN BỐ THẾ GIỚI VỀ SỰ SỐNG CÒN QUYỀN ĐƯỢC BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ EM.

A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

 1. Kiến thức:

*HS thấy được phần nào thực trạng cuộc sống của trẻ em trên thế giới hiện nay và tầm quan trọng của vần đề bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

- Hiểu được sự quan tâm sâu sắc của cộng đồng quốc tế đối với vấn đề bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

 2. Kĩ năng:

Tìm hiểu văn bản nghi luận.

3: Thái độ:

Tự giác, tích cực khi học bài.

B. PHƯƠNG PHÁP:

Nêu vấn đề, phân tích, luyện tập, thực hành.

C. CHUẨN BỊ:

 1. Giáo viên.

 SGK, SGV, bài soạn.

 2. Học sinh:

SKG, bài soạn.

D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

 1. Ổn định lớp.(1)

 2. Kiểm tra bài cũ. (4)

Làm bài tập 2 SGK T29.

 

doc 10 trang Người đăng minhquan88 Ngày đăng 15/08/2019 Lượt xem 81Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài soạn Ngữ văn 9 - Tiết 11 đến tiết 15", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Ngµy so¹n:
 Ngµy gi¶ng:
Bµi 3- TiÕt11: tuyªn bè thÕ giíi vÒ sù sèng cßn quyÒn ®­îc b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn cña trÎ em.
a. môc tiªu cÇn ®¹t:
 1. KiÕn thøc:
*HS thÊy ®­îc phÇn nµo thùc tr¹ng cuéc sèng cña trÎ em trªn thÕ giíi hiÖn nay vµ tÇm quan träng cña vÇn ®Ò b¶o vÖ, ch¨m sãc trÎ em.
- HiÓu ®­îc sù quan t©m s©u s¾c cña céng ®ång quèc tÕ ®èi víi vÊn ®Ò b¶o vÖ, ch¨m sãc trÎ em.
 2. KÜ n¨ng:
T×m hiÓu v¨n b¶n nghi luËn.
3: Th¸i ®é:
Tù gi¸c, tÝch cùc khi häc bµi.
b. Ph­¬ng ph¸p:
Nªu vÊn ®Ò, ph©n tÝch, luyÖn tËp, thùc hµnh.
c. ChuÈn bÞ:
 1. Gi¸o viªn.
 SGK, SGV, bµi so¹n.
 2. Häc sinh:
SKG, bµi so¹n.
d. tiÕn tr×nh lªn líp:
 1. æn ®Þnh líp.(1’)
 2. KiÓm tra bµi cò. (4’)
Lµm bµi tËp 2 SGK T29.
 3. Bµi míi.
H: V¨n b¶n nµy ®­îc ra ®êi trong thêi gian vµ hoµn c¶nh ntn?
GV nªu y/c ®äc.
H: V¨n b¶n chia lµm mÊy phÇn?
Nªu néi dung tõng phÇn?
H: Chó ý vµo phÇn ®Çu cña v¨n b¶n vµ cho biÕt b¶n tuyªn bè ®· nªu ra nh÷ng thùc tÕ g× vÒ cuéc sèng cña trÎ em trªn thÕ giíi?
GV: TrÎ em c¸c n­íc nghÌo Ch©u ¸, Ch©u phi bÞ chÕt ®ãi, n¹n nh©n chÊt ®éc mµu da cam, n¹n nh©n cña chiÕn tranh, b¹o lùc, trÎ em da ®en ph¶i ®i lÝnh, bÞ ®¸nh ®Ëp...
- Cho HS xem c¸c t­ liÖu vÒ thùc tÕ cuéc sèng cña trÎ em.
H: NhËn xÐt vÒ nh÷ng lÝ lÏ mµ ng­êi viÕt ®­a ra?
H: TrÎ em trªn thÕ giíi hiÖn nay cã cuéc sèng ntn? §ã lµ nh÷ng th¸ch thøc ntn víi céng ®ång quèc tÕ?
Nªu thêi gian vµ hoµn c¶nh ra ®êi.
3 HS ®äc.
Chia bè côc.
T×m chi tiÕt.
Theo dâi.
NhËn xÐt.
Kh¸i qu¸t.
I- §äc vµ t×m hiÓu chung. (10’)
 1- XuÊt xø.
B¶n tuyªn bè ®­îc ra ®êi t¹i héi nghÞ cÊp cao thÕ giíi vÒ trÎ em 30. 9. 1990.
 2- §äc.
 3- Bè côc: 3 phÇn.
- Sù th¸ch thøc.
- C¬ héi.
- NhiÖm vô.
II-§äc vµ t×m hiÓu chi tiÕt.
 1- Sù th¸ch thøc.(20’)
* Thùc tÕ cuéc sèng trÎ em.
- Trë thµnh n¹n nh©n chiÕn tranh,b¹o lùc, sù ph©n biÖt chñng téc, sù x©m l­îc, chiÕm ®ãng vµ th«n tÝnh n­íc ngoµi.
- ChÞu ®ùng nh÷ng th¶m ho¹ ®ãi nghÌo, khñng ho¶ng kinh tÕ, t×nh tr¹ng v« gia c­, n¹n nh©n cña dÞch bÖnh, mï ch÷, n¹n « nhiÔm m«i tr­êng, suy dinh d­ìng.
NT: LÝ lÏ cô thÓ, chi tiÕt, x¸c thùc.
=> Cuéc sèng khèn khæ, nguy hiÓm, téi nghiÖp. Lµ nh÷ng th¸ch thøc víi toµn thÕ giíi. 
 E- Cñng cè- DÆn dß. (5’)
H: V¨n b¶n nµy cã xuÊt xø ntn?
H: Nªu nhòng th¸ch thøc víi trÎ em ViÖt nam dùa trªn nh÷ng th¸ch thøc víi trÎ em thÕ giíi?
VN: Häc vµ so¹n tiÕp phÇn bµi cßn l¹i.
 Ngµy so¹n: 
 Ngµy gi¶ng:
Bµi 3- TiÕt 12:tuy£N bè thÕ giíi vÒ sù sèng cßn, quyÒn ®­îc b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn cña trÎ em.
A- Môc tiªu cÇn ®¹t. (Nh­ tiÕt 11).
B- Ph­¬ng ph¸p.
C- §å dïng d¹y häc.
D- TiÕn tr×nh d¹y häc.
1- ¤n ®Þnh.( 1’)
2- KTBC: Qua v¨n b¶n “Tuyªn bè...trÎ em h·y cho biÕt cuéc sèng trÎ em trªn thÕ giíi hiÖn nay lµ ntn? (5’ )
3- Bµi míi.
GV y/c HS ®äc phÇn 2 cña v¨n b¶n.
H: Bªn c¹nh sù th¸ch thøc trÎ em cßn cã nh÷ng thuËn lîi. H·y chØ ra nh÷ng thuËn lîi trong viÖc c¶i thiÖn cuéc sèng cña trÎ em?
H: Em biÕt g× vÒ c«ng ­íc quèc tÕ vÒ quyÒn trÎ em?
H: N­íc ta hiÖn nay cã nh÷ng ®iÒu kiÖn g×?
GV: Cã sù quan t©m cô thÓ cña §¶ng vµ nhµ n­íc, sù nhËn thøc vµ tham gia tÝch cùc cña nhiÒu tæ chøc x· héi n©ng cao ý thøc cña toµn d©n vÒ viÖc ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ em.
§äc.
T×m chi tiÕt.
Nªu hiÓu biÕt c¸ nh©n.
Liªn hÖ.
I- §äc vµ t×m hiÓu chung.
Ii-§äc- hiÓu v¨n b¶n.
 1- Sù th¸ch thøc.
 2- C¬ héi.(10’)
* Nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi c¬ b¶n ®Ó thÕ giíi ®Èy m¹nh viÖc ch¨m sãc b¶o vÖ trÎ em.
- Kinh tÕ, khoa häc kÜ thuËt ph¸t triÓn, tÝnh céng ®ång hîp t¸c quèc tÕ ®­îc cñng cè vµ më réng, ®ñ ph­¬ng tiÖn, kiÕn thøc ®Ó lµm thay ®æi cuéc sèng cña trÎ em.
- Sù liªn kÕt l¹i cña c¸c quèc gia cïng ý thøc cao cña céng ®ång quèc tÕ.
- Cã c«ng ­íc quèc tÕ vÒ quyÒn trÎ em.
H: Nh÷ng nhiÖm vô cô thÓ ®­îc nªu ra trong b¶n tuyªn bè lµ g×?
H: Ngoµi ®Ò cËp ®Õn trÎ em lµ ®èi t­îng cô thÓ b¶n tuyªn bè cßn ®Ò cËp ®Õn ®èi t­îng nµo?
H: B¶n tuyªn bè ®· x¸c ®Þnh nh÷ng nhiÖm vô cÊp thiÕt cña tõng quèc gia lµ g×?
H: Theo em ®©y lµ nh÷ng nhiÖm vô ntn? NhËn xÐt vÒ lêi v¨n ë phÇn nµy?
H: §ã lµ nh÷ng nhiÖm vô mang tÝnh chÊt ra sao?
H: Nªu nh÷ng nÐt chÝnh vÒ nghÖ thuËt cña b¶n tuyªn bè?
H: V¨n b¶n ®Ò cËp ®Õn nh÷ng néi dung chÝnh nµo?
GV y/c HS ®äc ghi nhí.
GV: B¶o vÖ quyÒn lîi, ch¨m lo ®Õn sù ph¸t triÓn cña trÎ em lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô cã ý nghÜa quan träng hµng ®Çu cña tõng quèc gia vµ cña céng ®ång quèc tÕ. §©y lµ vÊn ®Ò liªn quan trùc tiÕp ®Õn t­¬ng lai cña ®Êt n­íc vµ cña toµn nh©n lo¹i.
 Qua nh÷ng chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch, nh÷ng hµnh ®éng cô thÓ ®èi víi viÖc b¶o vÖ, ch¨m sãc trÎ em mµ ta nhËn ra tr×nh ®é v¨n minh cña mét x· héi.
 VÊn ®Ò b¶o vÖ, ch¨m sãc trÎ em ®ang ®­îc céng ®ång quèc tÕ dµnh sù quan t©m thÝch ®¸ng víi c¸c chñ tr­¬ng, nhiÖm vô ®Ò ra cã tÝnh toµn diÖn, cô thÓ. 
T×m nhiÖm vô.
T×m ®èi t­îng.
T×m chi tiÕt.
Gi¶i thÝch, nhËn xÐt.
§¸nh gi¸.
Kh¸i qu¸t.
§äc.
Ph¸t biÓu ý kiÕn.
 3- NhiÖm vô. (14’)
- T¨ng c­êng søc khoÎ vµ chÕ ®é dinh d­ìng.
- Quan t©m ®Õn trÎ em tµn tËt cã hoµn c¶nh khã kh¨n.
- T¨ng c­êngvai trß cña phô n÷, ®¶m b¶o quyÒn b×nh ®¼ng nam n÷ v× lîi Ých cña trÎ em
.
* NhiÖm vô cña tõng quèc gia:
- Quan t©m viÖc gi¸o dôc, ph¸t triÓn trÎ em, phæ cËp gi¸o dôc c¬ së.
- NhÊn m¹nh tr¸ch nhiÖm kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh.
- X©y dùng gia ®×nh lµ nÒn mãng vµ m«i tr­êng tù nhiªn ®Ó trÎ em lín kh«n vµ ph¸t triÓn.
- KhuyÕn khÝch trÎ em tham gia vµo sinh ho¹t v¨n ho¸ x· héi.
NT: LÝ lÏ toµn diÖn cã mèi quan hÖ chÆt chÏ.
 - Lêi v¨n døt kho¸t, m¹ch l¹c, râ rµng.
=> NhiÖm vô cÊp thiÕt.
III- Tæng kÕt- Ghi nhí. (5’)
 1- NghÖ thuËt.
- Bè côc m¹ch l¹c, hîp lÝ.
- c¸c ý trong v¨n b¶n cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi nhau.
 2- Néi dung.
B¶o vÖ quyÒn lîi, ch¨m lo ®Õn sù ph¸t triÓn cña trÎ em lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò cÊp b¸ch cã ý nghÜa toµn cÇu hiÖn nay.
3 - Ghi nhí: SGK- T35.
IV- LuyÖn tËp. (5’)
Ph¸t biÓu ý kiÕn vÒ sù quan t©m ch¨m sãc cña chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng vµ c¸c tæ chøc x· héi víi trÎ em .
 E- Cñng cè- DÆn dß .(5’)
H: NhËn xÐt vÒ c¸ch tr×nh bµy ý trong v¨n b¶n? Cho biÕt v¨n b¶n ®­îc viÕt víi môc ®Ých g×?
VN: - Lµm tiÕp phÇn luyÖn tËp.
 - So¹n bµi: “ C¸c ph­¬ng ch©m héi tho¹i “ SGK- T36.
 Ngµy so¹n:
 Ngµy gi¶ng:
Bµi3- TiÕt 13: c¸c ph­¬ng ch©m héi tho¹i.
A- Môc tiªu cÇn ®¹t.
 1- KiÕn thøc.
Gióp HS : N¾m ®­îc mèi quan hÖ chÆt chÏ gi÷a ph­¬ng ch©m héi tho¹i vµ t×nh huèng giao tiÕp
 HiÓu ®­îc ph­¬ng ch©m héi tho¹i kh«ng ph¶i lµ nh÷ng qui ®Þnh b¾t buéc trong mäi t×nh huèng giao tiÕp v× nhiÒu lÝ do kh¸c nhau c¸c ph­¬ng ch©m héi tho¹i nhiÒu khi kh«ng ®­îc tu©n thñ.
 2- KÜ n¨ng.
RÌn luyÖn kÜ n¨ng vËn dông c¸c ph­¬ng ch©m héi tho¹i vµo c¸c t×nh huèng giao tiÕp x· héi thùc tÕ.
 3- Th¸i ®é.
Cã ý thøc sö dông c¸c ph­¬ng ch©m héi tho¹i vµo c¸c t×nh huèng giao tiÕp thÝch hîp.
 B- Ph­¬ng ph¸p.
Nªu vÊn ®Ò, ph©n tÝch, gi¶i thÝch, luyÖn tËp, thùc hµnh.
C-§å dïng d¹y häc.
 GV: SGK, SGC, bµi so¹n, b¶ng phô.
 HS: SGK, bµi so¹n.
D- TiÕn tr×nh d¹y häc.
 1- ¤n ®Þnh.(1’)
 2- KTBC: Nªu kh¸i niÖm c¸c ph­¬ng ch©m héi tho¹i ®· häc? Mçi ph­¬ng c h©m héi tho¹i cho 1 vÝ dô minh ho¹? (5’)
 3- Bµi míi.
Gv y/c Hs ®äc VD SGK.
H: Nh©n vËt chµng rÓ cã tu©n thñ ph­¬ng ch©m héi tho¹i kh«ng? v× sao?
H: C¸ch øng xö nµy v× sao l¹i g©y phiÒn hµ cho ng­êi kh¸c?
H: Tõ c©u chuyÖn nµy em rót ra bµi häc g×?
GV : §ã còng chÝnh lµ néi dung phÇn ghi nhí em h·y ®äc phÇn nµy SGK- T36.
H: §äc l¹i c¸c VD ë c¸c ph­¬ng ch©m héi tho¹i ®· häc vµ cho biÕt trong nh÷ng t×nh huèng nµo ng­êi nãi ®· kh«ng tu©n thñ ph­¬ng ch©m héi tho¹i?
GV y/c HS ®äc ®o¹n ®èi tho¹i.
H: C©u tr¶ lêi cña Ba cã ®¸p øng nh­ An mong muèn kh«ng?
H: Trong c©u tr¶ lêi nµy ph­¬ng ch©m héi tho¹i nµo ®· kh«ng ®­îc tu©n thñ? V× sao?
GV cho HS ®äc VD3 vµ cïng th¶o luËn theo bµn.
H: Tõ VD trªn ta rót ra kÕt luËn g×?
H: Khi ta nãi “ TiÒn b¹c... tiÒn b¹c” th× cã ph¶i ng­êi nãi ®· kh«ng tu©n thñ ph­¬ng ch©m vÒ l­îng kh«ng? 
H: Ph¶i hiÓu ý nghÜa cña c©u nãi nµy ntn? 
H: Tõ c¸c phÇn 1,2,3,4 h·y cho biÕt nh÷ng nguyªn nh©n nµo dÉn ®Õn viÖc kh«ng tu©n thñ ph­¬ng ch©m h«i tho¹i?
GV y/c HS ®äc mÈu chuyÖn trong bµi tËp 1.
H: C©u tr¶ lêi cña ng­êi bè kh«ng tu©n thñ ph­¬ng ch©m héi tho¹i nµo? T¹i sao?
( C¸ch nãi cña «ng bè lµ kh«ng râ trong khi ®èi víi ng­êi kh¸c l¹i lµ mét th«ng tin râ rµng.)
H: Th¸i ®é vµ lêi nãi cña Ch©n, Tay, Tai, M¾t ®· vi ph¹m ph­¬ng ch©m nµo trong giao tiÕp?
H: ViÖc kh«ng tu©n thñ nµy cã lÝ do chÝnh ®¸ng kh«ng? V× sao?
H: Hä ®èi xö ntn víi chñ nhµ?
§äc.
Tr¶ lêi, gi¶i thÝch.
KÕt luËn.
§äc.
Tr¶ lêi.
§äc vµ nhËn xÐt.
Gi¶i thÝch.
Th¶o luËn theo bµn.
KÕt luËn.
Nªu c¸ch hiÓu.
Kh¸i qu¸t.
Tr¶ lêi.
Gi¶i thÝch.
Lùa chän.
Gi¶i thÝch.
T×m chi tiÕt. 
I- Quan hÖ gi÷a ph­¬ng ch©m héi tho¹i vµ t×nh huèng giao tiÕp.(10’)
 1- VD:
TruyÖn c­êi: Chµo hái.
 2- NhËn xÐt.
Chµng rÓ kh«ng chän ®óng t×nh huèng giao tiÕp g©y phiÒn hµ cho ng­êi kh¸c.
=> VËn dông ph­¬ng ch©m héi tho¹i cÇn phï hîp víi t×nh huèng giao tiÕp.
 3- Ghi nhí 1: SGK- T36.
II- Nh÷ng tr­êng hîp kh«ng tu©n thñ ph­¬ng ch©m héi tho¹i.(10’)
 1-VD. -1,2: g©y c­êi.
 - 3: l¹c ®Ò.
 - 4: nãi v« lÝ, m¬ hå.
 - 5: tu©n thñ ph­¬ng ch©m lÞch sù.
 2-VD.
* NhËn xÐt.
- C©u tr¶ lêi kh«ng ®¸p øng nhu cÇu th«ng tin.
=> Kh«ng tu©n thñ ph­¬ng ch©m vÒ l­îng. Tr¶ lêi chung chung ®Ó tu©n thñ ph­¬ng ch©m vÒ chÊt.
 3- VD.
Lêi nãi kh«ng tu©n thñ ph­¬ng ch©m vÒ chÊt nh­ng lµ viÖc lµm nh©n ®¹o, cÇn thiÕt.
=> CÇn ­u tiªn mét sè tr­êng hîp quan träng kh«ng cÇn tu©n thñ ph­¬ng ch©m héi tho¹i.
 4- VD .’’TiÒn b¹c chØ lµ tiÒn b¹c’’
=> Tu©n thñ ph­¬ng ch©m vÒ l­îng v× nã cã néi dung cô thÓ.
Môc ®Ých: Muèn ng­êi nghe hiÓu theo ý hµm Èn.
 5- Ghi nhí. (SGK- T37).
III- LuyÖn tËp.(15’)
 1- Bµi tËp 1(T18).
 ¤ng bè kh«ng tu©n thñ ph­¬ng ch©m c¸ch thøc v× mét cËu bÐ 5 tuæi ch­a ®i häc th× kh«ng thÓ nhËn biÕt ®­îc “TuyÓn tËp truyÖn ng¾n Nam Cao” ®Ó nhê ®ã t×m ®­îc qu¶ bãng.
 2- Bµi tËp 2.
Ch©n, Tay, Tai, M¾t kh«ng tu©n thñ ph­¬ng ch©m lÞch sù v× cã th¸i ®é bÊt hoµ víi chñ nhµ.
ViÖc kh«ng tu©n thñ kh«ng thÝch hîp víi t×nh huèng giao tiÕp v× theo nghi thøc ®Õn nhµ ai ph¶i chµo hái chñ nhµ sau ®ã míi bµn viÖc.
- Lêi lÏ: giËn d÷, nÆng nÒ.
=> kh«ng cã lÝ do chÝnh ®¸ng. 
 E- Cñng cè- DÆn dß . (4’)
H: T×nh huèng giao tiÕp vµ ph­¬ng ch©m héi tho¹i cã mèi quan hÖ víi nhau nh­ thÕ nµo?
H: Nguyªn nh©n nµo dÉn ®Õn viÖc kh«ng tu©n thñ ph­¬ng ch©m héi tho¹i?
VN: Häc bµi cò.
 ¤n 2 ®Ò: - ThuyÕt minh vÒ c©y chuèi vµ thuyÕt minh vÒ con tr©u giê sau viÕt bµi tËp lµm v¨n 2 tiÕt. 
 Ngµy so¹n:
 Ngµy gi¶ng:
Bµi 3- TiÕt14, 15: ViÕt bµi tËp lµm v¨n sè 1.
A- Môc tiªu cÇn ®¹t.
1- KiÕn thøc.
 HS viÕt ®­îc mét v¨n b¶n thuyÕt minh trong ®ã cã sö dông yÕu tè miªu t¶ tuy nhiªn yªu cÇu thuyÕt minh khoa häc, chÝnh x¸c, m¹ch l¹c.
2- KÜ n¨ng.
 RÌn kÜ n¨ng thu nhËn tµi liÖu hÖ thèng, chän läc, viÕt v¨n thuyÕt minh cã sö dông yÕu tè miªu t¶ gåm 3 phÇn.
3- Th¸i ®é.
 Cã ý thøc tù gi¸c tÝch cùc khi häc.
B- Ph­¬ng ph¸p.
 KiÓm tra, ®¸nh gi¸.
C- §å dïng d¹y häc.
GV: SGK, SGV, ®Ò kiÓm tra, ®¸p ¸n.
HS: SGK, vë viÕt bµi.
D- TiÕn tr×nh d¹y häc.
 1- ¤n ®Þnh.
 2- KTBC: kh«ng.
 3- Bµi míi.
 §Ò bµi: H·y giíi thiÖu vÒ con tr©u ë lµng quª ViÖt Nam.
 Yªu cÇu tr¶ lêi:
I- T×m hiÓu ®Ò.
 1- §èi t­îng thuyÕt minh: con tr©u.
 2- Giíi h¹n: ë lµng quª ViÖt Nam.
 3- ThÓ lo¹i: thuyÕt minh.
II- LËp dµn ý.
 1- Më bµi: (1,5®).
- Nªu ®èi t­îng: con tr©u ë lµng quª ViÖt Nam.
- Nh÷ng ®Æc ®iÓm chung c¬ b¶n cña ®èi t­îng: h×nh ¶nh quen thuéc víi ng­êi n«ng d©n ë lµng quª ViÖt Nam, ®Ó s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt cho con ng­êi.
 2- Th©n bµi: (7,5®)
a- Giíi thiÖu nguån gèc xuÊt xø cña con tr©u.(1®)
b- Miªu t¶ vÒ h×nh d¸ng, nh÷ng ®Æc ®iÓm chung vÒ c¸ch sinh ho¹t.(1®)
c- Nh÷ng t¸c dông mµ con tr©u ®em l¹i víi ®êi sèng con ng­êi.(3®)
- Lµ søc kÐo chñ yÕu.(0,5®)
- Lµ tµi s¶n lín nhÊt cña ng­êi n«ng d©n “ Con tr©u lµ ®Çu c¬ nghiÖp”.( 0,5®)
- G¾n bã víi tuæi th¬ ë n«ng th«n.(0,5®)
- Cã mÆt trong c¸c lÔ héi, ®×nh ®¸m. (0,5®)
+ LÔ héi träi tr©u ë §å S¬n- H¶i Phßng(0,25).
+ LÔ héi ®©m tr©u ë T©y Nguyªn.(0,25)
- Cung cÊp thùc phÈm vµ lµm ®å mÜ nghÖ.(0,5®) 
d- Ch¨m sãc vµ b¶o vÖ con tr©u.
-Thøc ¨n: ®ñ chÊt vµ ®¶m b¶o hîp vÖ sinh.(0,5®)
- Chuång tr¹i: Tho¸ng m¸t vÒ mïa hÌ, Êm ¸p vÒ mïa ®«ng.(0,5®) 
 3- KÕt bµi:(1,5®)
- Kh¼ng ®Þnh vai trß to lín cña con tr©u trong ®êi sèng cña ng­êi n«ng d©n ViÖt Nam.
- Nªu nh÷ng suy nghÜ cña b¶n th©n dèi víi con tr©u.
* L­u ý: Tr×nh bµy s¹ch, ®Ñp, diÔn ®¹t l­u lo¸t céng thªm 1®.
 ViÕt sai chÝnh t¶, c©u v¨n lñng cñng, rêi r¹c trõ 1®.
 E- Cñng cè- DÆn dß. (1’)
 VN: §äc vµ so¹n bµi: “ ChuyÖn ng­êi con g¸i Nam X­¬ng”-T43 

Tài liệu đính kèm:

  • docNgu Van 9 bai 3.doc