Đề cương ôn tập học kì I môn Ngữ văn 9 năm 2011 - 2012

Đề cương ôn tập học kì I môn Ngữ văn 9 năm 2011 - 2012

I. Phần Văn

1.Thống kê các văn bản được học ở học kì một lớp 9 theo từng chủ đề:

- Các văn bản nhật dụng

- Truyện trung đại VN

- Thơ Việt Nam hiện đại

- Truyện Việt Nam hiện đại

TT Tên VB Tác giả Thể loại Năm sáng tác Nội dung Nghệ thuật

2. Đọc thuộc lòng các bài thơ VN hiện đại đã học và nắm những nét chính về tác giả, hoàn cảnh sáng tác bài thơ?

3.Tóm tắt cốt truyện, nêu tình huống và ý nghĩa của các truyện ngắn:

- Làng- Kim Lân.

- Lặng lẽ Sa Pa- Nguyễn Thành Long.

- Chiếc lược ngà- Nguyễn Quang Sáng

4. Cảm nhận của em về hình ảnh người lính trong 2 bài thơ: “Đồng chí “và “Bài thơ về tiểu đội xe không kính”

5. Tâm sự của người lính trong bài thơ '' Ánh trăng'' của Nguyễn Duy ?

6.Tính cách của nhân vật ông Hai được bộc lộ như thế nào qua tác phẩm Làng của nhà văn Kim Lân?

7. Cảm nhận của em về nhân vật anh thanh niên trong truyện ngắn '' Lặng lẽ Sa Pa'' của Nguyễn Thành Long.

8. Cảm nghĩ của em về nhân vật bé Thu và tình cảm cha con trong chiến tranh ở truyện “Chiếc lược ngà” của NQS.

 

doc 2 trang Người đăng honghoa45 Ngày đăng 16/05/2020 Lượt xem 232Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề cương ôn tập học kì I môn Ngữ văn 9 năm 2011 - 2012", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
§Ò c­¬ng «n tËp häc k× I
M«n Ng÷ v¨n 9
N¨m häc 2011 - 2012
I. PhÇn V¨n
1.Thèng kª c¸c v¨n b¶n ®­îc häc ë häc k× mét líp 9 theo tõng chñ ®Ò:
- C¸c v¨n b¶n nhËt dông
- TruyÖn trung ®¹i VN
- Th¬ ViÖt Nam hiÖn ®¹i
- TruyÖn ViÖt Nam hiÖn ®¹i
TT
Tªn VB
T¸c gi¶
ThÓ lo¹i
N¨m s¸ng t¸c
Néi dung
NghÖ thuËt
2. §äc thuéc lßng c¸c bµi th¬ VN hiÖn ®¹i ®· häc vµ n¾m nh÷ng nÐt chÝnh vÒ t¸c gi¶, hoµn c¶nh s¸ng t¸c bµi th¬?
3.Tãm t¾t cèt truyÖn, nªu t×nh huèng vµ ý nghÜa cña c¸c truyÖn ng¾n:
- Lµng- Kim L©n.
- LÆng lÏ Sa Pa- NguyÔn Thµnh Long.
- ChiÕc l­îc ngµ- NguyÔn Quang S¸ng
4. C¶m nhËn cña em vÒ h×nh ¶nh ng­êi lÝnh trong 2 bµi th¬: “§ång chÝ “vµ “Bµi th¬ vÒ tiÓu ®éi xe kh«ng kÝnh”
5. T©m sù cña ng­êi lÝnh trong bµi th¬ '' ¸nh tr¨ng'' cña NguyÔn Duy ?
6.TÝnh c¸ch cña nh©n vËt «ng Hai ®­îc béc lé nh­ thÕ nµo qua t¸c phÈm Lµng cña nhµ v¨n Kim L©n?
7. C¶m nhËn cña em vÒ nh©n vËt anh thanh niªn trong truyÖn ng¾n '' LÆng lÏ Sa Pa'' cña NguyÔn Thµnh Long. 
8. C¶m nghÜ cña em vÒ nh©n vËt bÐ Thu vµ t×nh c¶m cha con trong chiÕn tranh ë truyÖn “ChiÕc l­îc ngµ” cña NQS.
II. PhÇn tiÕng ViÖt
1.C¸c ph­¬ng ch©m héi tho¹i.
 a.Nh¾c l¹i n¨m ph­¬ng ch©m héi tho¹i
 +Ph­¬ng ch©m vÒ l­îng .
 +Ph­¬ng ch©m vÒ chÊt.
 +Ph­¬ng ch©m quan hÖ.
 +Ph­¬ng ch©m c¸ch thøc .
 +Ph­¬ng ch©m lÞch sù.
b.Trong n¨m ph­¬ng ch©m héi tho¹i ®· häc nh÷ng ph­¬ng ch©m nµo chi phèi néi dung cña héi tho¹i ,ph­¬ng ch©m nµo chi phèi quan hÖ gi÷a c¸c c¸ nh©n tham gia héi tho¹i.
c.Khi nµo ng­êi tham gia héi tho¹i ®­îc phÐp kh«ng tu©n thñ mét hoÆc mét sè ph­¬ng ch©m héi tho¹i.
2. H·y chØ ra c¸c tõ ng÷ x­ng h« trong héi tho¹i ?
3. C¸ch dÉn trùc tiÕp, c¸ch dÉn gi¸n tiÕp.
 a. ThÕ nµo lµ c¸ch dÉn trùc tiÕp,c¸ch dÉn gi¸n tiÕp?
 b. Khi chuyÓn lêi dÉn trùc tiÕp sang lêi dÉn gi¸n tiÕp chóng ta ph¶i tu©n thñ thao t¸c nµo?
 c. LÊy vÝ dô mét vµi lêi dÉn trùc tiÕp vµ chuyÓn thµnh lêi dÉn gi¸n tiÕp.
4. Sù ph¸t triÓn cña tõ vùng.
a. Nªu c¸c c¸ch ph¸t triÓn cña tõ vùng TiÕng ViÖt ?
b. Ph©n biÖt ph­¬ng thøc chuyÓn nghÜa Èn dô, ho¸n dô víi phÐp tu tõ Èn dô, ho¸n dô? Cho Vd
c. Lµm thÕ nµo ®Ó ph©n biÖt tõ m­în tiÕng H¸n vµ tõ m­în cña c¸c ng«n ng÷ ch©u ¢u?
d. Theo em khi sö dông tõ m­în ta cÇn tu©n thñ nguyªn t¾c nµo?
5. V× sao cÇn ph¶i trau dåi vèn tõ? Trau dåi vèn tõ b»ng nh÷ng c¸ch nµo ?
6. ThÕ nµo lµ thuËt ng÷ ? ThuËt ng÷ cã ®Æc ®iÓm g×?
7. Thèng kª c¸c phÐp tu tõ tõ vùng ®· häc:
TT
PhÐp tu tõ
Kh¸i niÖm
T¸c dông
C¸c kiÓu
8. H·y chän mét sè ®o¹n th¬ ,®o¹n v¨n cã sö dông biÖn ph¸p tu tõ vµ ph©n tÝch t¸c dông cña biÖn ph¸p tu tõ ®ã?
III. PhÇn tËp lµm v¨n
1. Vai trß cña miªu t¶ vµ c¸c biÖn ph¸p nghÖ thuËt trong v¨n thuyÕt minh?Ng­ßi ta th­êng sö dông nh÷ng biÖn ph¸p nghÖ thuËt nµo trong v¨n thuyÕt minh?
2. ThÕ nµo lµ miªu t¶ vµ miªu t¶ néi t©m trong v¨n b¶n tù sù? YÕu tè nghÞ luËn trong v¨n b¶n tù sù cã t¸c dông nh­ thÕ nµo? 
3. ViÕt mét bµi v¨n thuyÕt minh vÒ t¸c phÈm “TruyÖn KiÒu” cña NguyÔn Du
4. Giíi thiÖu vÒ truyÖn ''ChuyÖn ng­êi con g¸i Nam X­¬ng'' cña NguyÔn D÷
5. KÓ l¹i mét c©u chuyÖn ®¸ng nhí cña b¶n th©n, trong ®ã cã sö dông c¸c yÕu tè nghÞ luËn , miªu t¶ néi t©m. 
6. Trong v¨n tù sù, ng­êi kÓ chuyÖn cã vai trß g× ? Cã mÊy ®iÓm nh×n trong v¨n b¶n tù sù?
7. Trong truyÖn ng¾n lµng cña nhµ v¨n Kim L©n, t¸c gi¶ ®· ®Æt nh©n vËt vµo t×nh huèng thö th¸ch c¨ng th¼ng ®Ó nh©n vËt tù béc lé ®êi sèng bªn trong còng nh­ t×nh c¶m vµ t­ t­ëng cña m×nh.
 H·y gi¶i thÝch vµ chøng minh ý kiÕn trªn.
8. Ph©n tÝch nghÖ thuËt kÓ chuyÖn cña Lç TÊn trong truyÖn ng¾n '' Cè h­¬ng''.
9. Cã ý kiÕn cho r»ng: TruyÖn ng¾n cè h­¬ng cña Lç TÊn thÓ hiÖn tinh thÇn phª ph¸n s©u s¾c x· héi cò vµ niÒm tin trong s¸ng vµo sù xuÊt hiÖn tÊt yÕu cña cuéc sèng míi, con ng­êi míi.
 H·y gi¶i thÝch vµ chøng minh ý kiÕn trªn. 
10. H·y ®ãng vai Thu trong truyÖn '' chiÕc l­îc ngµ '' ®Ó kÓ vÒ ng­êi cha cña m×nh trong lÇn vÒ phÐp th¨m nhµ. Trong ®ã cã sö dông yÕu tè miªu t¶, miªu t¶ néi t©m, ®èi tho¹i, ®éc tho¹i.
 Gi¸o viªn d¹y

Tài liệu đính kèm:

  • docDe cuong on tap Van 9 ki 1(1).doc