Đề kiểm tra 45 phút môn Ngữ văn 9 - Tiết PPCT 129 (kiểm tra phần thơ)

Đề kiểm tra 45 phút môn Ngữ văn 9 - Tiết PPCT 129 (kiểm tra phần thơ)

I/ TRẮC NGHIỆM : (2đ )

 Khoanh tròn chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất .

 1/Hình ảnh người ra đồng và người cầm súng trong bài thơ “ Mùa xuân nho nhỏ” - Thanh Hải ở trong tư thế nào ?

 a.Khẩn trương , hào hứng, náo nức. b.Vội vã , bận rộn như không thấy mùa xuân.

 c. Đang du xuân . d. Đối diện với những khó khăn vất vả.

 2/Những hình ảnh , âm thanh : con chim hót , cành hoa , nốt trầm thể hiện :

 a.Mơ ước của nhà thơ thật lãng mạn, bay bổng. b. Mơ ước của nhà thơ thật trong sáng, khiêm nhường .

 c. Mơ ước của nhà thơ thật mạnh mẽ. d.Mơ ước của nhà thơ thật hết sức lớn lao.

 3/Nhận xét nào chính xác nhất về cảm xúc chung của bài thơ ?

 a. Tình yêu cảnh vật thiên nhiên lúc sang thu .

 b. Những rung động của nhà thơ trước mùa thu .

 c. Những rung động và suy tư của nhà thơ trước cảnh vật thiên nhiên lúc giao mùa .

 d. Suy nghĩ của nhà thơ khi đất trời sang thu.

 4/ Ý kiến nào đúng với tâm trạng của nhà thơ khi đón nhận tín hiệu sang thu ở bài thơ Sang thu

 a.Ngỡ ngàng . b. Vui t ươi , hồ hởi.

 c. Thích thú , say mê d. Suy tư , ngẫm nghĩ .

 

doc 3 trang Người đăng duyphuonghn Ngày đăng 11/08/2021 Lượt xem 56Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 45 phút môn Ngữ văn 9 - Tiết PPCT 129 (kiểm tra phần thơ)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MA TRAÄN ÑEÀ KIEÅM TRA 45 PHUÙT
MOÂN : NGÖÕ VAÊN 9 
	Ñeà 2 :	TIEÁT PPCT :129 ( kiểm tra phần thơ )
Möùc ñoä 
Noäi dung 
Nhaän bieát
Thoâng hieåu
Vaän duïng
Toång
TN
TL
TN
TL
TN
TL
Chuyeän ngöôøi con gaùi Nam Xöông
1C
 0,25ñ
1C
 0,25ñ
Chuyeän cuõ trong phuû chuùa Trònh 
2C
 0,5ñ
2C
 0,5ñ
Hoaøng Leâ nhaát thoáng chí 
1C
 2ñ
1C
 2ñ
Truyeän Kieàu 
3C
 0,75ñ
1C
 3ñ
4C
 3,75ñ 
Truyeän Luïc Vaân Tieân
1C
 0,5ñ
2C
 3ñ
3C
 3,5ñ
TOÅNG:
7C
 2ñ
1C
 2ñ
3C
 6ñ
11C
 10ñ
 ÑAÙP AÙN ÑEÀ 2
 I / TRAÉC NGHIEÄM .(H S choïn phöông aùn ñuùng moãi caâu ñaït 0,25 ñieåm ) :
Caâu
1
2
3
4
5
6
Phöông aùn
d
d
a
c
b
b
 Caâu : hs ñieàn ñuùng moãi choã ñaït 0,25 ñ
 a. cuõng phi anh huøng b. Coø keø bôùt moät theâm hai .
 II/ TÖÏ LUAÄN : 
 1 / HS toùm taét ñöôïc caùc söï vieäc chính trong truyeän 1 caùch ngaén goïn . (2ñ)
 2/ Trình baøy ghi nhôù sgk trang72 (2ñ)
 3/ Nguyeãn du mieâu taû noäi taâm cuûa Kieàu qua: (3ñ)
Ñoäc thoaïi noäi taâm ( noãi nhôù cuûa Kieàu: nhôù Kim troïng ,nhôù cha meï ) 
Taû caûnh nguï tình 
 ( daãn chöùng thô , phaân tích)
 4/ Cuoäc soáng cuûa oâng ngö : trong sạch ngoài vòng danh lợi, tự do phóng khoáng giữa trời cao đất rộng, hòa nhập, bầu bạn với thiên nhiên, thảnh thơi giũa sông nước, gió trăng đầy ấp niềm vui được làm chủ bản thân.
TRÖÔØNG THCS THÒ TRAÁN 
HOÏ VA ØTEÂN:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
LÔÙP: 9 /. . . . . .
ÑEÀ KIEÅM TRA 
MOÂN :NGÖÕ VAÊN 9
THÔØI GIAN :45 PHUÙT ; PPCT :129 
ÑEÀ 1
ÑIEÅM
LÔØI PHEÂ CUÛA GIAÙO VIEÂN
I/ TRAÉC NGHIEÄM : (2ñ )
 Khoanh tròn chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất .
 1/Hình ảnh người ra đồng và người cầm súng trong bài thơ “ Mùa xuân nho nhỏ” - Thanh Hải ở trong tư thế nào ?
 a.Khẩn trương , hào hứng, náo nức. b.Vội vã , bận rộn như không thấy mùa xuân.
 c. Đang du xuân . d. Đối diện với những khó khăn vất vả.
 2/Những hình ảnh , âm thanh : con chim hót , cành hoa , nốt trầm thể hiện :
 a.Mơ ước của nhà thơ thật lãng mạn, bay bổng. b. Mơ ước của nhà thơ thật trong sáng, khiêm nhường .
 c. Mơ ước của nhà thơ thật mạnh mẽ. d.Mơ ước của nhà thơ thật hết sức lớn lao.
 3/Nhận xét nào chính xác nhất về cảm xúc chung của bài thơ ?
 a. Tình yêu cảnh vật thiên nhiên lúc sang thu . 
 b. Những rung động của nhà thơ trước mùa thu .
 c. Những rung động và suy tư của nhà thơ trước cảnh vật thiên nhiên lúc giao mùa . 
 d. Suy nghĩ của nhà thơ khi đất trời sang thu.
 4/ Ý kiến nào đúng với tâm trạng của nhà thơ khi đón nhận tín hiệu sang thu ở bài thơ Sang thu 
 a.Ngỡ ngàng . b. Vui t ươi , hồ hởi.
 c. Thích thú , say mê d. Suy tư , ngẫm nghĩ .
 5/Nhaø thô nhaän ra tín hieäu sang thu baét ñaàu töø ñaâu ?
 a.Töø moät muøi höông. b.Töø moät ñaùm maây. 
 c.Töø moät côn möa. d. Töø moät caùnh chim 
 6/ Trong baøi thô Sang thu nhöõng bieán chuyeån cuûa ñaát trôøi vaøo thôøi ñieåm giao muøa coù ñaëc ñieåm gì ?
a. Soâi ñoäng naùo nhieät . b. nheï nhaøng roõ reät
c. Xoân xao , roän raõ . d. Bình laëng ngöng ñoïng .
 7/ Baøi thô noùi vôùi con coù gioïng ñieäu nhö theá naøo ?
 a. Soâi noåi , maïnh meõ . b. Ca ngôïi , huøng hoàn .
 c. Taâm tình , tha thieát . d. Traàm tónh , raên daïy .
 8/ Noäi dung chính cuûa baøi thô Maây vaø soùng laø gì? 
Ca ngôïi coâng lao trôøi beå cuûa cha meï vôùi con caùi .
Ca ngôïi tình yeâu vaø lôøi ru cuûa meï ñoái vôùi con .
Ca ngôïi tình meï con thieâng lieâng vaø tình caûm vôùi thieân nhieân .
Ca ngôïi loøng bieát ôn cuûa con caùi vôùi cha meï .
II/ TÖÏ LUAÄN :(8ñ)
 1/ Cheùp laïi 2 khoå cuoái trong baøi thô Vieáng laêng Baùc cuûa Vieãn Phöông vaø phaân tích 2 khoå thô aáy ? (3ñ)
 2/ Trong baøi thô Noùi vôùi con , ngöôøi cha ñaõ noùi veà nhöõng ñöùc tính cao ñeïp naøo cuûa “ngöôøi ñoàng mình” ? Töø ñoù nhaéc nhôû con ñieàu gì ? (3ñ)
 3/ TRình baøy caûm nhaän cuûa em veà baøi thô Maây vaø soùng ? (2ñ)
BAØI LAØM 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_45_phut_mon_ngu_van_9_tiet_ppct_129_kiem_tra_pha.doc