Đề kiểm tra chương III môn Đại số 9

Đề kiểm tra chương III môn Đại số 9

A - PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất (câu 1 và câu 2)

CÂU 1: Trong các phương trình , phương trình nào là phương trình bậc nhất 2 ẩn

A. 3x2 - y = 5 B. 4x - xy2 = 6 C. 2x + 4y = 4 D. 0x + 0y = 7

CÂU 2: Cho cặp số (2 ; 1), là nghiệm của hệ nào sau đây?

A. B. C. D.

 

doc 1 trang Người đăng minhquan88 Ngày đăng 06/08/2019 Lượt xem 62Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra chương III môn Đại số 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hä vµ tªn: ................................
Líp: 9 ...
§Ò kiÓm tra ch­¬ng iii
Thêi gian: 45’
A - PhÇn Tr¾c nghiÖm (4 ®iÓm)
H·y khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt (c©u 1 vµ c©u 2)
C©u 1: Trong c¸c ph­¬ng tr×nh , ph­¬ng tr×nh nµo lµ ph­¬ng tr×nh bËc nhÊt 2 Èn 
A. 3x2 - y = 5 B. 4x - xy2 = 6 C. 2x + 4y = 4 D. 0x + 0y = 7 
C©u 2: Cho cÆp sè (2 ; 1), lµ nghiÖm cña hÖ nµo sau ®©y?
A. 	 B. 	 C. 	 D. 
C©u 3: H·y nèi c¸c hÖ ph­¬ng tr×nh ë mçi cét ®Ó ®­îc 2 hÖ ph­¬ng tr×nh t­¬ng ®­¬ng 
1, 
 A, 
2, 
 B, 
3, 
 C, 
B. PhÇn Tù luËn (6 ®iÓm)
C©u 4: Gi¶i hÖ 2 ph­¬ng tr×nh bËc nhÊt 2 Èn sau : 
C©u 5: Gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp hÖ ph­¬ng tr×nh:
T×m sè tù nhiªn cã hai ch÷ sè, biÕt r»ng ch÷ sè hµng chôc lín h¬n ch÷ sè hµng ®¬n vÞ lµ 2, vµ nÕu viÕt thªm 1 ch÷ sè b»ng ch÷ sè hµng chôc vµo bªn ph¶i th× ®­îc mét sè lín h¬n sè ban ®Çu lµ 682.

Tài liệu đính kèm:

  • docDe kiem tra chuong III_Dai 9.doc