Đề thi hội giảng cấp THCS tỉnh Ninh Bình lần thứ VI – 2008 môn Tiếng Anh

Đề thi hội giảng cấp THCS tỉnh Ninh Bình lần thứ VI – 2008 môn Tiếng Anh

Đề: Tiếng Anh 1

 1/ Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005 quy định tuổi học sinh vào lớp 6 THCS được quy định (không kể những trường hợp cá biệt):

 A. Từ 11 đến 14 tuổi. B. Từ 10 đến 13 tuổi.

 C. Từ 11 đến 13 tuổi. D. Từ 10 đến 14 tuổi.

 2/ Một học sinh lớp 8 có điểm trung bình các môn học của học kì I là 6,1trong đó điểm trung bình môn Toán là 3,7 và điểm trung bình môn Ngữ văn là 4,9 không có môn học nào có điểm trung bình dưới 3,5. Học sinh đó xếp loại học lực:

 A. Kém. B. Trung bình. C. Yếu. D. Khá.

 3/ Choose the best answer to complete each of the following sentence. My sister is very . of spiders.

 A. terrified B. terror C. terrifying D. terrify

 4/ Choose the best answer to complete each of the following sentence. I wish you . leave now. Can’t you stay a bit longer?

 A. didn’t have to B. won’t have to C. hadn’t to D. don’t have to

 5/ There is a mistake in the four underlined parts of each sentence. Find the mistake (1, 2, 3 or 4)

I suggested that you writing to them to accept their offer.

 1 2 3 4

 A. 1 - suggested. B. 3 - them to. C. 4 -their offer. D. 2 - writing.

 6/ Theo Quyết định 1522/2007/QĐ-UBND ngày 28/06/2007 của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành quy định quản lý dạy thêm học thêm quy định mức thu tiền học thêm trong nhà trường đối với học sinh cấp THCS là:

 A. 1.500đồng / 1 học sinh / 1 tiết học.

 B. 2.500đồng / 1 học sinh / 1 tiết học.

 C. 2.000đồng / 1 học sinh / 1 tiết học.

 D. 1000đồng / 1 học sinh / 1 tiết học.

 

doc 6 trang Người đăng duyphuonghn Ngày đăng 07/08/2021 Lượt xem 262Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi hội giảng cấp THCS tỉnh Ninh Bình lần thứ VI – 2008 môn Tiếng Anh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
NINH BÌNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – hạnh phúc
HỘI GIẢNG CẤP THCS TỈNH NINH BÌNH LẦN THỨ VI – 2008
Đề thi: Hiểu biết
ĐIỂM BÀI THI
NGƯỜI CHẤM
(ký, ghi rõ họ tên)
PHÁCH
(Do chủ tịch HĐ ghi)
Bằng số:.....
Bằng chữ:..
..
1.
2.
Lưu ý:
 - Thí sinh khoanh tròn vào một chữ cái đứng trước phương án đúng (A, B, C, D, E):
 - Nếu khoanh tròn từ 02 chữ cái trở lên hoặc không khoanh tròn chữ cái nào hoặc tẩy xoá thì câu đó không chấm.
 - Đề thi gồm 6 trang, 40 câu.
Đề: Tiếng Anh 1
 1/ Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005 quy định tuổi học sinh vào lớp 6 THCS được quy định (không kể những trường hợp cá biệt):
	A. Từ 11 đến 14 tuổi.	B. Từ 10 đến 13 tuổi.
	C. Từ 11 đến 13 tuổi.	D. Từ 10 đến 14 tuổi.	
 2/ Một học sinh lớp 8 có điểm trung bình các môn học của học kì I là 6,1trong đó điểm trung bình môn Toán là 3,7 và điểm trung bình môn Ngữ văn là 4,9 không có môn học nào có điểm trung bình dưới 3,5. Học sinh đó xếp loại học lực:
	A. Kém.	B. Trung bình.	C. Yếu.	D. Khá.
 3/ Choose the best answer to complete each of the following sentence. My sister is very .................... of spiders.
	A. terrified	B. terror	C. terrifying	D. terrify
 4/ Choose the best answer to complete each of the following sentence. I wish you ..................... leave now. Can’t you stay a bit longer?
	A. didn’t have to	B. won’t have to	C. hadn’t to	D. don’t have to
 5/ There is a mistake in the four underlined parts of each sentence. Find the mistake (1, 2, 3 or 4)
I suggested that you writing to them to accept their offer.
 	 1 2 3 4
	A. 1 - suggested.	B. 3 - them to.	C. 4 -their offer.	D. 2 - writing.
 6/ Theo Quyết định 1522/2007/QĐ-UBND ngày 28/06/2007 của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành quy định quản lý dạy thêm học thêm quy định mức thu tiền học thêm trong nhà trường đối với học sinh cấp THCS là:
	A. 1.500đồng / 1 học sinh / 1 tiết học.
	B. 2.500đồng / 1 học sinh / 1 tiết học.
	C. 2.000đồng / 1 học sinh / 1 tiết học.
	D. 1000đồng / 1 học sinh / 1 tiết học.
 7/ Choose the best answer to complete each of the following sentence. If a bomb goes off, it ....................... .
	A. misses its object.	B. fails.	C. strikes.	D. explodes.
 8/ Theo công văn số 3481/GDTrH ngày 6/5/2005 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia thì trường trung học đạt chuẩn quốc gia có: 
	A. Không quá 40 lớp và mỗi lớp không quá 40 học sinh.
	B. Không quá 40 lớp và mỗi lớp không quá 45 học sinh.
	C. Không quá 45 lớp và mỗi lớp không quá 40 học sinh.
	D. Không quá 45 lớp và mỗi lớp không quá 45 học sinh. 
 9/ Theo Quyết định 1522/2007/QĐ-UBND ngày 28/06/2007 của UBND tỉnh Ninh Bình Ban hành quy định quản lý dạy thêm quy định số lượng học sinh trong các lớp học thêm:
	A. Tối đa không quá 30 học sinh đối với các lớp Tiểu học và tối đa không quá 40 học sinh đối với các lớp học khác.
	B. Tối đa không quá 35 học sinh đối với các lớp Tiểu học và tối đa không quá 40 học sinh đối với các lớp học khác.
	C. Tối đa không quá 35 học sinh đối với các lớp Tiểu học và tối đa không quá 45 học sinh đối với các lớp học khác.
	D. Tối đa không quá 30 học sinh đối với các lớp Tiểu học và tối đa không quá 45 học sinh đối với các lớp học khác.
 10/ Theo Quyết định 27/2001/QĐ-BGD&ĐT về việc ban hành qui chế công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia (giai đoạn 2001 - 2010), quy định tiêu chuẩn, chất lượng giáo dục năm học trước khi trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia phải đạt chỉ tiêu về Học lực:
	A. Xếp loại Giỏi đạt từ 3%, loại Khá đạt từ 30% trở lên và loại Yếu, Kém không quá 5%. 
	B. Xếp loại Giỏi đạt từ 2%, loại Khá đạt từ 30% trở lên và loại Yếu, Kém không quá 3%.
	C. Xếp loại Giỏi đạt từ 3%, loại Khá đạt từ 35% trở lên và loại Yếu, Kém không quá 5%.
	D. Xếp loại Giỏi đạt từ 2%, loại Khá đạt từ 35% trở lên và loại Yếu, Kém không quá 3%.
 11/ Theo Quyết định số 07/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học quy định tổ chuyên môn trong trường THCS, trường THPT sinh hoạt chuyên môn:
	A. Ba tuần một lần.	B. Một tuần một lần.
	C. Một tháng một lần.	D. Hai tuần một lần.
 12/ Theo Quyết định 27/2001/QĐ-BGD&ĐT về việc ban hành qui chế công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia (giai đoạn 2001 - 2010), quy định tiêu chuẩn giáo viên đối với trường đạt chuẩn Quốc gia là phải có đủ giáo viên các bộ môn đạt trình độ chuẩn được đào tạo theo qui định hiện hành trong đó có:
	A. Ít nhất 15% giáo viên đạt tiêu chuẩn dạy giỏi từ cấp huyện trở lên, có phẩm chất đạo đức tốt, không có giáo viên xếp loại Yếu về chuyên môn, đạo đức.
	B. Ít nhất 10% giáo viên đạt tiêu chuẩn dạy giỏi từ cấp huyện trở lên, có phẩm chất đạo đức tốt, không có giáo viên xếp loại Yếu về chuyên môn, đạo đức.
	C. Ít nhất 20% giáo viên đạt tiêu chuẩn dạy giỏi từ cấp huyện trở lên, có phẩm chất đạo đức tốt, không có giáo viên xếp loại Yếu về chuyên môn, đạo đức.
	D. Ít nhất 25% giáo viên đạt tiêu chuẩn dạy giỏi từ cấp huyện trở lên, có phẩm chất đạo đức tốt, không có giáo viên xếp loại Yếu về chuyên môn, đạo đức.
 13/ Theo Quyết định 40/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông quy định các trường hợp được miễn học môn Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật có đủ hồ sơ hợp lệ thì người cho phép học sinh được miễn là: 
	A. Hiệu trưởng.	B. Giáo viên chủ nhiệm.
	C. Giám đốc Sở GD&ĐT.	D. Trưởng phòng GD&ĐT.
 14/ Theo Quyết định 40/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông quy định học sinh không được lên lớp khi nghỉ học:
	A. 45 buổi.	B. Quá 45 buổi.
	C. Từ 45 đến 50 buổi.	D. Dưới 45 buổi.
 15/ Theo Quyết định số 07/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học quy định một trong các quyền của giáo viên chủ nhiệm lớp là:
	A. Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học từ 3 đến 5 ngày.
	B. Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không quá 3 ngày.
	C. Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học 3 ngày.
	D. Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không quá 5 ngày.
 16/ Theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 về ban hành điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học quy định tổng số diện tích mặt bằng của trường tính theo đầu học sinh, ít nhất phải đạt:
	A. 8m2/học sinh trở lên (đối với thành phố, thị xã); 10 m2 /học sinh (đối với các vùng còn lại).
	B. 4m2/học sinh trở lên (đối với thành phố, thị xã); 10 m2 /học sinh (đối với các vùng còn lại).
	C. 6m2/học sinh trở lên (đối với thành phố, thị xã); 10 m2 /học sinh (đối với các vùng còn lại).
	D. 5m2/học sinh trở lên (đối với thành phố, thị xã); 10 m2 /học sinh (đối với các vùng còn lại).
 17/ Theo Quyết định số 14/2004/QĐ-BGDĐT ngày 17/5/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành khung chương trình bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ III (2004-2007) cho giáo viên THCS quy định chương trình mỗi môn học (trừ môn Công nghệ và Ngoài giờ lên lớp) gồm:
	A. 170 tiết - 4 phần.	B. 90 tiết - 3 phần.
	C. 150 tiết - 3 phần.	D. 120 tiết - 3 phần.
 18/ Theo Quyết định số 07/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học quy định nhiệm kỳ của Hội đồng trường là:
	A. 6 năm.	B. 5 năm.	C. 4 năm.	D. 3 năm.
 19/ Theo Hướng dẫn số 1350/HD-SGD&ĐT ngày 02/11/2007 của Sở GD&ĐT về hướng dẫn dạy thêm và học thêm quy định số loại hồ sơ khi xin cấp giấy phép dạy thêm học thêm là:
	A. 11 loại.	B. 9 loại.	C. 5 loại.	D. 7 loại.
 20/ Theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 về ban hành điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học quy định tổng số thành viên của Hội đồng trường:
	A. Tối thiểu là 7 người và tối đa là 11 người.
	B. Tối thiểu là 8 người và tối đa là 12 người.
	C. Tối thiểu là 8 người và tối đa là 11 người.
	D. Tối thiểu là 7 người và tối đa là 12 người.
 21/ Theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/4/2007 của Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học quy định cấp có thẩm quyền ra quyết định thành lập Hội đồng trường đối với trường có cấp học cao nhất là THCS là:
	A. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc người được uỷ quyền.
	B. Hiệu trưởng nhà trường.
	C. Chủ tịch UBND cấp huyện hoặc người được uỷ quyền. 
	D. Trưởng phòng giáo dục và đào tạp cấp huyện.
 22/ Theo Quyết định 27/2001/QĐ-BGD&ĐT về việc ban hành quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia (giai đoạn 2001 - 2010), quy định tiêu chuẩn, chất lượng giáo dục năm học trước khi trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia phải đạt chỉ tiêu về Hạnh kiểm:
	A. Xếp loại Khá, Tốt đạt từ 80% trở lên và loại Yếu không quá 2%.
	B. Xếp loại Khá, Tốt đạt từ 75% trở lên và loại Yếu không quá 2%.
	C. Xếp loại Khá, Tốt đạt từ 70% trở lên và loại Yếu không quá 2%.
	D. Xếp loại Khá, Tốt đạt từ 65% trở lên và loại Yếu không quá 2%.
 23/ Từ khi nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời (8/1945) đến nay, Quốc hội nước ta đã ban hành Luật Giáo dục:
	A. 2 lần.	B. 3 lần.	C. 1 lần.	D. 4 lần.
 24/ Theo Quyết định số 07/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học quy định người kí cấp bằng tốt nghiệp THCS là:
	A. Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở GD&ĐT.
	B. Trưởng phòng GD&ĐT.
	C. Giám đốc Sở GD&ĐT.
	D. Hiệu trưởng trường THCS.
 25/ Hiện nay tỉnh Ninh Bình có số trường Trung học cơ sở là:
	A. 145.	B. 144.	C. 142.	D. 143.
 26/ Choose the word in each group that has the underlined, italic part pronounced differently from the rest.
	A. classes	B. figures	C. watches	D. oranges
 27/ Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005 bậc trung học có các loại hình nhà trường: 
	A. Công lập, Tư thục và Dân lập.
	B. Công lập và Tư thục.
	C. Công lập và Bán công.
	D. Công lập, Bán công, Tư thục và Dân lập.
 28/ Read each of the following lists of four words and choose one word that does not belong in each list.
	A. planet.	B. moon.	C. coast.	D. star.
 29/ Theo Quyết định số 40/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT quy định trong mỗi học kỳ một học sinh phải có số lần kiểm tra thường xuyên của môn học có 3 tiết trong 1 tuần là:
	A. ít nhất 4 lần. 	B. ít nhất 3 lần.
	C. ít nhất 5 lần.	D. ít nhất 2 lần.
 30/ Theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 về ban hành điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học quy định giáo viên trường trung học gồm:
	A. Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, giáo viên bộ môn, giáo viên làm công tác Đoàn, Đội.
	B. Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, giáo viên bộ môn.
	C. Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, giáo viên bộ môn, giáo viên làm công tác Đoàn, Đội, cán bộ thư viện.
	D. Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, giáo viên bộ môn, giáo viên làm công tác Đoàn, Đội, cán bộ thư viện, cán bộ thiết bị.
 31/ Choose the best answer to complete each of the following sentence. The party, at ................. I was the guest honor, was extremely enjoyable.
	A. where	B. which	C. that	D. who
 32/ There is a mistake in the four underlined parts of each sentence. Find the mistake (1, 2, 3 or 4)
 Your brother hardly goes to work by bus, doesn’t he?
 1 2 3 4
	A. 1 - Your brother. 	B. 4 - doesn’t he.	C. 3 - by.	D. 2 - goes.
 33/ Theo Quyết định số 11/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/04/2006 của Bộ GD&ĐT Ban hành quy chế xét tốt nghiệp THCS quy định kết quả xếp loại tốt nghiệp được xếp thành:
	A. 5 loại	B. 3 loại.	C. 4 loại.	D. 2 loại.
 34/ Choose a word in each line that has different stress pattern.
	A. favorite.	B. influence.	C. identify.	D. government.
 35/ Choose the best answer to complete each of the following sentence. The chameleon is a very strange ....................... .
	A. creature	B. creation	C. creator	D. creative
Read the passage below and choose one correct answer for each question
Atlantic college
Last week I went to visit Atlantic College, an excellent private college in Wales. Unusually, it gives young people much needed experience of life outside the classroom, as well as the opportunity to study for their exams. The students, who are aged between 16 and 18 and come from all over the world, spend the morning studying. In the afternoon they go out and do a really useful activity, such as helping on the farm, looking after people with learning difficulties, or checking for pollution in rivers.
One of the great things about Atlantic College students is that they come from many different social backgrounds and countries. As few can afford the fees of £20.000 over two years, grants are available. A quarter of the students are British, and many of those can only attend because they receive government help.
“ I really admire the college for trying to encourage international understanding among young people”, as Barbara Molenkamp, a student from the Netherlands, said,”” You learn to live with people and respect them, even the ones you don’t like. During the summer holidays my mother couldn’t believe how much less I argued with my sister.”
To sum up, Atlantic College gives its students an excellent education, using methods which really seem to work.
 36/ What is the writer trying to do in the text?
	A. Give an opinion about a special type of education.
	B. Describe his own experience of education
	C. Given an opinion about a particular student.
	D. Describe the activities the students do in their free time
 37/ What can a reader find out from this text?
	A. What the British education system is like
	B. How to become a student at Atlantic College
	C. How to get along better with other people
	D. What kind of program Atlantic College offers
 38/ What is the writer’s opinion of Atlantic College?
	A. It doesn’t give good value for money
	B. It doesn’t allow students enough study time
	C. Its way of teaching is successful
	D. Its students are taught to like each other
 39/ Which advertisement uses correct information about Atlantic College?
	A. Study at Atlantic College. Courses for 16 - 18 years old.Lessons all morning, sport in the afternoon
	B. Study at Atlantic College Classes on International topics. Many free places available. Students of all ages welcome
	C. Study at Atlantic College Learn English in a Beautiful beach. Lots of weekend activities. Help with fees available
	D. Study at Atlantic College. Courses for 16-18 years old. Morning lessons and afternoon Activities. Help with fees available
 40/ How has Barbara changed since being at Atlantic College?
	A. She is more confident than her sister now
	B. She finds it easier to get on with other people
	C. She knows a lot about other countries
	D. She prefers her new friends to her fam

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_hoi_giang_cap_thcs_tinh_ninh_binh_lan_thu_vi_2008_mon.doc
  • docDe 1.doc
  • docDe 2.doc
  • docDe 3.doc
  • docDe 4.doc
  • docDe 5.doc