Giáo án môn học Ngữ văn lớp 8 - Tuần 1 - Tiết 1 đến tiết 4

Giáo án môn học Ngữ văn lớp 8 - Tuần 1 - Tiết 1 đến tiết 4

Bài 1 Văn bản: TÔI ĐI HỌC

 -Thanh Tịnh-

A: Mục tiêu.

- Giúp học sinh cảm nhận được tâm trạng hồi hộp, cảm giác bỡ ngỡ của nhân vật “tôi” ở buổi tựu trường đầu tiên trong đời, học sinh thấy được ngòi bút văn xuôi giàu chất thơ, gợi dư vị trữ tình man mác của Thanh Tịnh.

- Qua bài giáo dục học sinh có những tình cảm trong sáng khi hồi ức về tuổi thơ của mình, đặc biệt là ngày đầu tiên tới trường, học hỏi cách viết truyện ngắn của Thanh Tịnh.

- Rèn kĩ năng đọc diễn cảm, phát hiện và phân tích tâm trạng nhân vật “tôi”, liên tưởng đến buổi tựu trường đầu tiên của bản thân.

B: Chuẩn bị.

- Giáo viên: Soạn giáo án,đọc tư liệu tham khảo.

- Học sinh: Ôn lại một số bài văn bản nhật dụng ở chương trình Ngư văn 7.Soạn bài trước ở nhà.

 

doc 11 trang Người đăng honghoa45 Ngày đăng 28/04/2020 Lượt xem 208Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn học Ngữ văn lớp 8 - Tuần 1 - Tiết 1 đến tiết 4", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 1 Ngµy so¹n:1/9/2006
TiÕt:1 Ngµy d¹y:6/9/2006
Bµi 1 V¨n b¶n: T«i ®i häc
 -Thanh TÞnh-
A: Môc tiªu.
- Gióp häc sinh c¶m nhËn ®­îc t©m tr¹ng håi hép, c¶m gi¸c bì ngì cña nh©n vËt “t«i” ë buæi tùu tr­êng ®Çu tiªn trong ®êi, häc sinh thÊy ®­îc ngßi bót v¨n xu«i giµu chÊt th¬, gîi d­ vÞ tr÷ t×nh man m¸c cña Thanh TÞnh.
- Qua bµi gi¸o dôc häc sinh cã nh÷ng t×nh c¶m trong s¸ng khi håi øc vÒ tuæi th¬ cña m×nh, ®Æc biÖt lµ ngµy ®Çu tiªn tíi tr­êng, häc hái c¸ch viÕt truyÖn ng¾n cña Thanh TÞnh.
- RÌn kÜ n¨ng ®äc diÔn c¶m, ph¸t hiÖn vµ ph©n tÝch t©m tr¹ng nh©n vËt “t«i”, liªn t­ëng ®Õn buæi tùu tr­êng ®Çu tiªn cña b¶n th©n.
B: ChuÈn bÞ.
- Gi¸o viªn: So¹n gi¸o ¸n,®äc t­ liÖu tham kh¶o.
- Häc sinh: ¤n l¹i mét sè bµi v¨n b¶n nhËt dông ë ch­¬ng tr×nh Ng­ v¨n 7.So¹n bµi tr­íc ë nhµ.
C: TiÕn tr×nh tiÕt d¹y.
I.æn ®Þnh tæ chøc líp.(1phót)
II. KiÓm tra bµi cò (5phót)
?Trong ch­¬ng tr×nh ng÷ v¨n 7 bµi häc v¨n b¶n ®Çu tiªn lµ bµi g×? Cña t¸c gi¶ nµo? Em h·y tãm t¾t l¹i v¨n b¶n ®ã.
G/v nhËn xÐt, cho ®iÓm
III. Bµi míi.
T/g
Ho¹t ®éng cña thµy
Ho¹t ®éng cña trß
10'
15'
10'
Cho häc sinh ®äc chó thÝch * SGK tr8
?Qua phÇn chó thÝch * em h·y tãm t¾t vÒ nhµ v¨n Thanh TÞnh.
?V¨n b¶n “T«i ®i häc” cña Thanh TÞnh ®­îc viÕt theo thÓ lo¹i g×.
?Ph­¬ng thøc biÓu ®¹t chÝnh cña v¨n b¶m nµy lµ g×.
H­íng dÉn häc sinh ®äc v¨n b¶n
+§o¹n v¨n diÔn t¶ dßng t©m tr¹ng cña nh©n vËt “t«i” nªn cÇn ®äc víi giäng thay ®æi theo dßng t©m tr¹ng cña nh©n vËt.
Cho häc sinh ®äc v¨n b¶n.
Cho häc sinh t×m hiÓu chó thÝch 2,3,7
Chó ý chó thÝch “¤ng ®èc;L¹m nhËn”
Bµi v¨n ®­îc viÕt theo dßng håi t­ëng cña nhµ v¨n vÒ nh÷ng ngµy ®Çu tùu tr­êng.
?Em h·y chØ ra qu¸ tr×nh håi t­ëng cña t¸c gi¶ vÒ buæi tùu tr­êng ®Çu tiªn thÓ hiÖn trong bµi.
?Em h·y nªu nh÷ng hoµn c¶nh vµ thêi ®iÓm khiÕn t¸c gi¶ nhí vÒ buæi tùu tr­êng ®Çu tiªn cña m×nh.
?V× sao vµo thêi ®iÓm ®ã t¸c gi¶ l¹i nhí vÒ buæi tùu tr­êng ®Çu tiªn cña m×nh.
?T©m tr¹ng cña nh©n vËt t«i khi nhí vÒ nh÷ng kØ niÖm buæi tùu tr­êng ®Çu tiªn nh­ thÕ nµo.
?§Ó diÔn t¶ t©m tr¹ng ®ã t¸c gi¶ ®· sö dông nh÷ng tõ ng÷ nh­ thÕ nµo? Em h·y ph©n tÝch gi¸ trÞ biÓu c¶m cña nh÷ng tõ ng÷ ®ã
I. Giíi thiÖu chung.
1-T¸c gi¶.
-Thanh TÞnh(1911-1988) SGK tr8
2-T¸c phÈm.
-TruyÖn ng¾n mang ®Ëm tÝnh tù truyÖn.
-In trong tËp “Quª mÑ-1941”
-KÕt hîp hµi hoµ gi÷a kÓ, miªu t¶ víi biÓu c¶m.
II.§äc -HiÓu v¨n b¶n.
1-§äc.
Häc sinh ®äc v¨n b¶n.
2-Chó thÝch.
-¤ng ®èc:ë ®©y lµ «ng hiÖu tr­ëng.
-L¹m nhËn:nhËn qu¸ ®i, nhËn vµo m×nh nh÷ng phÇn, nh÷ng ®iÒu kh«ng ph¶i cña m×nh.
3-Bè côc.
-Nh÷ng c¶nh cuèi thu ®· khiÕn t¸c gi¶ nhí vÒ buæi tù tr­êng.
+T©m tr¹ng, c¶m gi¸c cña nh©n vËt “t«i” trªn con ®­êng cïng mÑ tíi tr­êng.
+T©m tr¹ng, c¶m gi¸c cña nh©n vËt “t«i” khi nh×n ng«i tr­êng, c¸c b¹n, mäi ng­êi,lóc nghe tªn m×nh, khi ph¶i rêi tay mÑ vµo líp.
+ T©m tr¹ng, c¶m gi¸c cña nh©n vËt “t«i”lóc ngåi vµo chç cña m×nh vµ ®ãn nhËn giê häc ®Çu tiªn.
4-Ph©n tÝch.
a-Kh¬i nguån nçi nhí.
-Thêi ®iÓm: Cuèi thu
-C¶nh thiªn nhiªn: L¸ ngoµi ®­êng rông nhiÒu, m©y bµng b¹c.
-C¶nh sinh ho¹t: MÊy em nhá cïng mÑ tíi tr­êng.
 Thêi ®iÓm khai gi¶ng hµng n¨m.
-T©m tr¹ng: N¸o nøc; m¬n man; t­ng bõng; rén r·.
 C¶m xóc ch©n thùc, cô thÓ gãp phÇn rót ng¾n kho¶ng c¸ch thêi gian gi÷a qu¸ khø vµ hiÖn t¹i.
IV.Cñng cè. (3phót)
?H·y nªu nh÷ng nÐt chÝnh vÒ nhµ v¨n Thanh TÞnh vµ v¨n b¶n “T«i ®i häc” cña «ng.
?Em h·y kÓ mét lØ niÖm ®Ñp vÒ buæi tùu tr­êng ®Çu tiªn cña b¶n th©n.
V.H­íng dÉn häc bµi. (1phót)
- Häc l¹i bµi cò, kÓ tãm t¾t l¹i v¨n b¶n.
-So¹n tiÕp phÇn cßn l¹i cña v¨n b¶n( T©m tr¹ng cña nh©n vËt t«i theo nh÷ng dßng håi t­ëng vÒ buæi tùu tr­êng ®Çu tiªn)
TuÇn 1 Ngµy so¹n:2/9/2006
TiÕt 2 Ngµy d¹y:6/9/2006
 V¨n b¶n: T«i ®i häc (TiÕp)
 -Thanh TÞnh-
A. Môc tiªu. (Nh­ tiÕt 1)
B. ChuÈn bÞ:
- Gi¸o viªn:So¹n gi¸o ¸n, ®äc tµi liÖu tham kh¶o.
- Häc sinh: Häc bµi cò, so¹n tr­íc bµi míi.
C. TiÕn tr×nh bµi d¹y.
I. æn ®Þnh tæ chøc líp.(1phót)
II. KiÓm tra bµi cò.(5phót)
? Em h·y tr×nh bµy nh÷ng hiÓu biÕt cña em vÒ nhµ v¨n Thanh TÞnh vµ t¸c phÈm “ T«i ®i häc”.
?H·y ph©n tÝch diÔn bÕn t©m tr¹ng cña nh©n vËt “ T«i”-T«i ®i häc,khi cïng mÑ ®i ®Õn tr­êng.
Gi¸o viªn nhËn xÐt, cho ®iÓm.
III.Bµi míi.
T/g
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
9'
9'
10'
6'
?Khi nhí vÒ nh÷ng kØ niÖm buæØ tùu tr­êng ®Çu tiªn nh÷ng c¶m xóc cña m×nh ®­îc t¸c gi¶ miªu t¶ nh­ thÕ nµo.
? Nh÷ng h×nh ¶nh, chi tiÕt nµo trong v¨n b¶n cho ta biÕt ®­îc t©m tr¹ng cña chó bÐ khi cïng mÑ tíi tr­êng.
?khi kÓ truyÖn trong ®o¹n v¨n nµy t¸c gi¶ sö dông nghÖ thuËt g×.Em cã nhËn xÐt g× vÒ nghÖ thuËt nµy.
*T©m tr¹ng cña cËu bÐ lÇn ®Çu tiªn ®Õn tr­êng. Cã sù thay ®æi lín.
?Khi ®· cïng mÑ ®Õn tr­íc tr­êng lµng MÜ LÝ nh©n vËt t«i ®· nh×n thÊy c¶nh t­îng g×.T©m tr¹ng ra sao.
?Khi nghe thÊy tiÕng trèng vµ khi nghe ®Õn tªn m×nh nh©n vËt t«i ®· cã t©m tr¹ng g×.
?V× sao nh©n vËt t«i l¹i bÊt gi¸c dói ®Çu vµo lßng mÑ nøc në khãc khi s¾p vµo líp.
?Qua t×m hiÓu trªn em thÊy nh©n vËt t«i lµ mét cËu bÐ nh­ thÕ nµo. CËu cã ph¶i lµ ng­êi yÕu ®uèi kh«ng.
?Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch miªu t¶ t©m tr¹ng cña nh©n vËt t«i.
?Nh©n vËt t«i khi b­íc vµo chç ngåi cã t©m tr¹ng nh­ thÕ nµo.
?H×nh ¶nh mét con chim liÖng ®Õn ®øng trªn bËc cöa sæ hãt mÊy tiÕng rôt rÌ råi vç c¸nh bay ®i cã ph¶i ®¬n thuÇn chØ cã nghÜa thùc hay kh«ng.V× sao.
?Dßng ch÷ t«i ®i häc kÕt thóc truyÖn cã ý nghÜa g×.
?Em cã nhËn xÐt g× vÒ th¸i ®é cö chØ cña nh÷ng ng­êi lín (¤ng ®èc;thÇy gi¸o;phô huynh )®èi víi c¸c em lÇn ®Çu tiªn ®i häc.
?Qua h×nh ¶nh,cö chØ vµ tÊm lßng cña ng­êi lín ®èi víi c¸c em nhá em c¶m nhËn ®­îc g×.
Cho häc sinh ®äc ghi nhí 
G/v nhÊn m¹nh ghi nhí.
?Em h·y kÓ l¹i nh÷ng kØ niÖm ngµy ®Çu tiªn ®Õn tr­êng cña b¶n th©n?
?H·y nªu nh÷ng c¶m xóc cña em khi ®i tíi tr­êng trong ngµy ®Çu tiªn ®ã?
II. §äc –HiÓu v¨n b¶n.(TiÕp )
1.
2.
3.
4.Ph©n tÝch(TiÕp )
b-T©m tr¹ng cña nh©n vËt t«i khi cïng mÑ trªn ®­êng tíi tr­êng.
- “Nh÷ng c¶m gi¸c trong s¸ng Êy l¹i n¶y nëbÇu trêi quang ®·ng”.
- “Buæi mai h«m Êy MÑ t«i l¾m tay t«i Con ®­êng nµy t«i ®· quen ®i l¹i l¾m lÇncã sù thay ®æi lín :h«m nay t«i ®i häc”
- “T«i cã ý nghÜ l­ít ngang trªn ngän nói ”
 C¸ch kÓ truyªn nhÑ nhµng , miªu t¶ nh÷ng c¶m gi¸c b»ng nh÷ng lêi v¨n giµu chÊt th¬ , h×nh ¶nh so s¸nh ®Çy th¬ méng 
cho thÊy sù thay ®æi lín trong “t«i”
c-T©m tr¹ng vµ c¶m gi¸c cña nh©n vËt t«i khi trªn s©n tr­êng vµ khi nghe thÊy tªn m×nh.
-S©n tr­êng dµy ®Æc nh÷ng ng­êi . Ng­êi nµo quÇn ¸o còng s¹ch sÏ g­¬ng mÆt vui t­¬i s¸ng sña n¶y sinh c¶m gi¸c míi “®©m ra lo sî vÈn v¬ bì ngì ®øng nÐp bªn ng­êi th©n thªm vông vµ ­íc ao thÇm ®­îc nh­ nh÷ng ng­êi häc trß cò ”
-TiÕng trèng tr­êng vang lªn ®· lµm “vang déi c¶ lßng”c¶m thÊy m×nh ch¬ v¬ , vông vÒ lóng tóng .
-V× xa l¹ sî h·i cña mét cËu bÐ n«ng th«n rôt rÌ Ýt tiÕp xóc víi ®¸m ®«ng kh«ng ph¶i lµ mét cËu bÐ yÕu ®uèi (C¶m gi¸c nhÊt thêi)
 Dïng lèi so s¸nh , tõ ng÷ miªu t¶ t©m tr¹ng chÝnh x¸c c¶m xóc cña nh©n vËt.
d-T©m tr¹ng cña nh©n vËt t«i khi ngåi vµo trong líp häc.
-Nh×n c¸i g× còng thÊy míi,thÊy hay hay, c¶m gi¸c l¹m nhËn (NhËn bõa)-Chç ngåi kia lµ cña riªng m×nh, nh×n b¹n míi quen mµ thÊy quyÕn luyÕn 
-H×nh ¶nh cã ý nghÜa t­îng tr­ng gîi sù luèi tiÕc nh÷ng ngµy trÎ th¬ ch¬i bêi tù do ®· chÊm døt ®Ó b­íc vµo giai ®o¹n míi cña cuéc ®êi-Lµm häc sinh
-C¸ch kÕt thóc truyÖn tù nhiªn bÊt ngê. Dßng ch÷ “T«i ®i häc” võa khÐp l¹i bµi v¨n vµ më ra mét thÕ giíi míi. Dßng ch÷ gîi cho ta håi nhí l¹i buæi thiÕu thêi, thÓ hiÖn chñ ®Ò truyÖn.
-¤ng ®èc: Tõ tèn, bao dung.
-Thµy gi¸o trÎ: Vui tÝnh, giµu t×nh yªu th­¬ng.
-Phô huynh: Chu ®¸o, tr©n träng ngµy khai tr­êng.
 Tr¸ch nhiÖm, tÊm lßng cña gia ®×nh nhµ tr­êng ®èi víi thÕ hÖ trÎ t­¬ng lai.
*Ghi nhí.SGK tr9
-Häc sinh ®äc ghi nhí.
IIi.LuyÖn tËp.
-Häc sinh kÓ nh÷ng kØ niÖm tiªu biÓu nhÊt.
-Häc sinh nªu c¶m xóc 
IV.Cñng cè.(4phót)
1.Gi¸o viªn treo b¶ng phô cã c©u hái tr¾c nghiÖm lªn b¶ng. Gäi häc sinh lªn b¶ng lµm bµi
?V¨n b¶n t«i ®i häc cã sù kÕt hîp cña nh÷ng ph­¬ng tøc biÓu ®¹t nµo?
A-Tù sù. C.BiÓu c¶m.
B.Miªu t¶. D.C¶ A,B,C
2.H·y ph©n tÝch t©m tr¹ng cña nh©n vËt t«i trong v¨n b¶n “T«i ®i häc” khi cïng mÑ tíi tr­êng.
V.H­íng dÉn häc.(1phót)
- Häc l¹i bµi cò.
- Lµm bµi tËp phÇn luyÖn tËp.
- So¹n tr­íc bµi “Trong lßng mÑ”qua hÖ thèng c©u hái phÇn :§äc-HiÓu v¨n b¶n
TuÇn 1 Ngµy so¹n:2/9/2006
TiÕt 3 Ngµy d¹y:9/9/2006
 CÊp ®é kh¸i qu¸t cña nghÜa tõ ng÷ 
A. Môc tiªu. 
- Gióp häc sinh hiÓu râ cÊp ®é kh¸i qu¸t cña nghÜa tõ ng÷ vµ mèi quan hÖ vÒ cÊp ®é kh¸i qu¸t cña nghÜa tõ ng÷ 
- Gi¸o dôc häc sinh sö dông tõ TiÕng ViÖt cho ®óng.
- RÌn cho häc sinh t­ duy trong viÖc nhËn thøc mèi quan hÖ gi÷a c¸i chung vµ c¸i riªng.
B. ChuÈn bÞ:
- Gi¸o viªn:So¹n gi¸o ¸n, ®äc tµi liÖu tham kh¶o.
- Häc sinh: Häc bµi cò, «n l¹i kiÕn thøc vÒ tõ ®ång nghÜa, tõ tr¸i nghÜa.
C. TiÕn tr×nh bµi d¹y.
I. æn ®Þnh tæ chøc líp.(1phót)
II. KiÓm tra bµi cò.(5phót)
?Em h·y nh¾c l¹i kiÕn thøc : ThÕ nµo lµ tõ ®ång nghÜa? ThÕ nµo lµ tõ tr¸i nghÜa? LÊy vÝ dô cô thÓ?
- Cho häc sinh nhËn xÐt
- Gi¸o viªn nhËn xÐt, cho ®iÓm.
III.Bµi míi.
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
20'
15'
G/v ghi s¬ ®å SGK tr 10 lªn b¶ng
?NghÜa cña tõ “®éng vËt” réng h¬n hay hÑp h¬n c¸c tõ “thó,c¸, chim”.
?V× sao.
-NghÜa cña tõ “®éng vËt” bao hµm c¶ ph¹m vi nghÜa cña c¸c tõ “thó chim c¸”.
?NghÜa cña tõ “thó” réng h¬n hay hÑp h¬n nghÜa cña c¸c tõ “voi h­¬u”.
?V× sao.
-NghÜa cña tõ “thó” bao hµm c¶ ph¹m vi nghÜa cña c¸c tõ “voi, h­¬u”.
?NghÜa cña tõ “c¸” réng hay hÑp h¬n nghÜa cña tõ “c¸ thu, c¸ r«”.
?V× sao.
?NghÜa cña tõ “chim” réng h¬n hay hÑp h¬n nghÜa cña tõ “tu hó, s¸o”.
?V× sao.
?NghÜa cña c¸c tõ “thó, chim, c¸” réng h¬n nghÜa cña c¸c tõ nµo vµ ®ång thêi hÑp h¬n nghÜa cña c¸c tõ nµo.
?Qua phÇn t×m hiÓu trªn em hiÓu thÕ nµo lµ mét tõ cã nghÜa réng vµ mét tõ cã nghÜa hÑp.
?Mét tõ cã thÓ võa cã ®ång thêi nghÜa réng vµ cã nghÜa hÑp ®­îc kh«ng.
?V× sao.
-Cho häc sinh ®äc ghi nhí 
-G/v nhÊn m¹nh ghi nhí.
-Gi¸o viªn cho häc sinh lªn b¶ng lµm bµi tËp.
-Cho häc sinh nhËn xÐt bµi lµm cña b¹n.
-Gi¸o viªn nhËn xÐt, cho ®iÓm.
-Gi¸o viªn cho häc sinh th¶o luËn theo bµn 
-Gäi häc sinh tr¶ lêi sau khi ®· th¶o luËn
-G/vnhËn xÐt, cho ®iÓm.
-Gi¸o viªn cho häc sinh lªn b¶ng lµm bµi tËp.
-Cho häc sinh nhËn xÐt bµi lµm cña b¹n.
-Gi¸o viªn nhËn xÐt, cho ®iÓm.
-Gi¸o viªn cho häc sinh lªn b¶ng lµm bµi tËp.
-Cho häc sinh nhËn xÐt bµi lµm cña b¹n.
-Gi¸o viªn nhËn xÐt, cho ®iÓm.
G/v h­íng dÉn cho häc sinh lµm bµi.
1Tõ ng÷ nghÜa réng, tõ ng÷ nghÜa hÑp.
a.VÝ dô.
Häc sinh quan s¸t s¬ ®å 
b.NhËn xÐt.
-NghÜa cña tõ “®éng vËt” réng h¬n nghÜa cña c¸c tõ “thó chim c¸” v×: Tõ “®éng vËt” chØ chung cho tÊt c¶ c¸c sinh vËt cã c¶m gi¸c vµ tù vËn ®éng ®­îc: ng­êi, thó,chim, s©u
-NghÜa cña tõ “thó” réng h¬n nghÜa cña c¸c tõ “voi, h­¬u” v× tõ “thó” cã nghÜa kh¸i qu¸t , bao hµm tÊt c¶ c¸c ®éng vÊt cã x­¬ng sèng bËc cao , cã l«ng mao,tuyÕn vó, nu«i con b»ng s÷a 
-Réng h¬n v× : Ph¹m vi nghÜa cña tõ “c¸” bao hµm nghÜa c¸c tõ “c¸ r«,c¸ thu”.
-Réng h¬n v× : Ph¹m vi nghÜa cña tõ “chim” bao hµm nghÜa c¸c tõ “tu hó, s¸o”.
-NghÜa cña tõ “thó, chim, c¸” réng h¬n nghÜa cña c¸c tõ “voi, h­¬u, tu hó,s¸o, c¸ r«,c¸ thu” ®ång thêi hÑp h¬n nghÜa tõ “®éng vËt”.
-Häc sinh nªu
*Ghi nhí. SGK tr10
-Häc sinh ®äc ghi nhí 
2.LuyÖn tËp.
a-Bµi tËp 1
a. Y phôc
 quÇn ¸o
quÇn ®ïi; q dµi ¸o dµi; s¬ mi
b. Vò khÝ 
 sóng bom
s.tr­êng; ®¹i b¸c b.ba cµng; b.bi
b-Bµi tËp 2.
a. chÊt ®èt d.nh×n
b.nghÖ thuËt c.thøc ¨n. e.®¸nh 
c-Bµi tËp 3.
a. xe cé: xe ®¹p; xe m¸y; «t«
b. kim lo¹i: ®ång; s¾t; vµng
c. hoa qu¶: cam; xoµi; nh·n
d. hä hµng: hä néi; hä ngo¹i
e. mang: x¸ch; ®eo; g¸nh
d-Bµi tËp 4.
a. thuèc lµo. c. bót ®iÖn.
b. thñ quü d. hoa tai.
e-Bµi tËp 5.
+ §éng tõ cã nghÜa réng: khãc.
+§éng tõ cã nghÜa hÑp: nøc në; sôt sïi.
IV.Cñng cè.(3phót)
?Qua bµi häc em thÊy ®­îc g× vÒ cÊp ®é kh¸i qu¸t cña nghÜa tõ ng÷ .
?LÊy vÝ dô vÒ tõ ng÷ cã nghÜa réng, vÝ dô vÒ tõ ng÷ cã nghÜa hÑp, tõ ng÷ võa cã nghÜa réng võa cã nghÜa hÑp.
V.H­íng dÉn häc bµi.(1phót)
- Häc l¹i bµi cò.
- Lµm hoµn chØnh bµi tËp 5 SGK.
- ChuÈn bÞ bµi: Tr­êng tõ vùng.
TuÇn 1 Ngµy so¹n:3/9/2006
TiÕt 4 Ngµy d¹y:11/9/2006
 tÝnh thèng nhÊt vÒ chñ ®Ò cña v¨n b¶n 
A. Môc tiªu. 
- Gióp häc sinh n¾m ®­îc chñ ®Ò cña v¨n b¶n, tÝnh thèng nhÊt vÒ chñ ®Ò cña v¨n b¶n
- Gi¸o dôc häc sinh cã ý thøc tÝch hîp víi v¨n b¶n ®· häc
- RÌn cho häc sinh biÕt viÕt mét v¨n b¶n ®¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt vÒ chñ ®Ò .
B. ChuÈn bÞ:
- Gi¸o viªn:So¹n gi¸o ¸n, ®äc tµi liÖu tham kh¶o.
- Häc sinh: Häc bµi cò, «n l¹i kiÕn thøc c¸c kiÓu v¨n b¶n ®· häc, xem tr­íc bµi míi.
C. TiÕn tr×nh bµi d¹y.
I. æn ®Þnh tæ chøc líp.(1phót)
II. KiÓm tra bµi cò.(4phót)
 G/v kiÓm tra sù chuÈn bÞ bµi cña häc sinh.
 NhËn xÐt chung vÒ sù chuÈn bÞ cña häc sinh.
III.Bµi míi.
T/g
Ho¹t ®éng cña thµy
Ho¹t ®éng cña trß
8'
12'
14'
-T­ duy l¹i v¨n b¶n “ T«i ®i häc”
?T¸c gi¶ nhí l¹i nh÷ng kØ niÖm s©u s¾c nµo trong thêi th¬ Êu cña m×nh.
?Sù håi t­ëng Êy gîi lªn nh÷ng Ên t­îng g× trong lßng t¸c gi¶.
?H·y ph¸t biÓu chñ ®Ò cña v¨n b¶n “T«i ®i häc”.
?Em h·y kÓ l¹i nh÷ng kØ niÖm buæi tùu tr­êng cña m×nh vµ nªu ý nghÜa, c¶m xóc cña b¶n th©n vÒ buæi tùu tr­êng ®ã.
?Tõ c¸c nhËn thøc trªn, em h·y cho biÕt chñ ®Ò cña v¨n b¶n lµ g×.
?C¨n cø vµo ®©u em biÕt v¨n b¶n “T«i ®i häc”nãi lªn nh÷ng kØ niÖm cña t¸c gi¶ vÒ buæi tùu tr­êng ®Çu tiªn.
 Nhan ®Ò.
 C¸c tõ ng÷ vµ c©u v¨n.
?T×m vµ ph©n tÝch c¸c tõ ng÷, c¸c chi tiÕt nªu bËt c¶m gi¸c míi l¹ xen lÉn bë nghì cña nhËn vËt t«i khi cïng mÑ tíi tr­êng, khi cïng c¸c b¹n ®i vµo líp.
-C¶m gi¸c trong s¸ng n¶y në trong lßng nh©n vËt t«i ë buæi tùu tr­êng ®Çu tiªn ®· ®­îc c¸c chi tiÕt c¸c ph­¬ng tiÖn ng«n ng÷ trong v¨n b¶n tËp chung t« ®Ëm, lµm râ.
-G/v cho häc sinh th¶o luËn c¸c c©u hái sau.
+ThÕ nµo lµ tÝnh thèng nhÊt cña v¨n b¶n?
+TÝnh thèng nhÊt vÒ chñ ®Ò cña v¨n b¶n ®­îc thÓ hiÖn ë nh÷ng ph­¬ng diÖn nµo cña v¨n b¶n?
+Lµm thÕ nµo ®Ó cã thÓ viÕt mét v¨n b¶n ®¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt vÒ chñ ®Ò?
-Cho häc sinh ®äc ghi nhí
-G/v nhÊn m¹nh ghi nhí.
G/v h­íng dÉn häc sinh ph©n tÝch tÝnh thèng nhÊt vÒ chñ ®Ò cña v¨n b¶n.
?H·y cho biÕt v¨n b¶n trªn viÕt vÒ ®èi t­îng nµo vµ vÊn ®Ò g×.
?C¸c ®o¹n v¨n ®· tr×nh bµy ®èi t­îng vµ vÊn ®Ò theo mét thø tù nh­ thÕ nµo.
? Chñ ®Ò cña v¨n b¶n trªn lµ g×.
G/v h­íng dÉn häc sinh phÊt hiÖn vµ g¹t bá ý l¹c hoÆc qu¸ xa chñ ®Ò.
H/s th¶o luËn trong bµn ®iÒu chØnh l¹i c¸c tõ, c¸c ý cho s¸t víi yªu cÇu cña ®Ò bµi.
G/v l­u ý: c;g –l¹c ®Ò.
Söa l¹i: b; e; h
1.Chñ ®Ò cña v¨n b¶n.
-Häc sinh t­ duy l¹i v¨n b¶n “T«i ®i häc”
 Nh÷ng kØ niÖm vÒ buæi tùu tr­êng ®Çu tiªn.
-Chñ ®Ò : Trong cuéc ®êi mçi ng­êi nh÷ng Ên t­îng tèt ®Ñp vÒ buæi tùu tr­êng ®Çu tiªn trong ®êi kh«ng bao giê phai mê trong kÝ øc Nã lµm cho con ng­êi ta xóc ®éng khi nhí nã.
-Chñ ®Ò lµ ®èi t­îng lµ vÊn ®Ò chÝnh (Chu yÕu) ®­îc t¸c gi¶ nªu lªn, ®Æt ra trong toµn bé v¨n b¶n.
2. TÝnh thèng nhÊt vÒ chñ ®Ò cña v¨n b¶n.
-Nhan ®Ò v¨n b¶n “ T«i ®i häc” cho phÐp dù ®o¸n v¨n b¶n nãi vÒ chuyÖn “T«i” ®i häc.
-§ã lµ nh÷ng kØ niÖm vÒ buæi ®Çu ®i häc cña “t«i” nªn ®¹i tõ “T«i”, c¸c tõ ng÷ biÓu thÞ ý nghÜa ®i häc ®­îc lÆp ®i l¾p l¹i nhiÒu lÇn.
-C¸c c©u ®Òu nh¾c tíi kØ niÖm .
+H«m nay t«i ®i häc.
+Hµng n¨m cø vµo tùu tr­êng.
+T«i quªn thÕ nµo ®­îcÊy.
+Hai quyÓn vë míinÆng.
+T«i xuèng ®Êt.
-Trªn ®­êng ®i häc
+C¶m nhËn vÒ con ®­êng : quen ®i l¹i l¾m lÇn bçng thÊy l¹, ®æi kh¸c.
+Thay ®æi hµnh vi: léi qua s«ng th¶ diÒu, ®i ra ®ång n« ®ïa chuyÓn thµnh viÖc ®i häc, cè lµm nh­ mét häc trß thùc sù.
-Trªn s©n tr­êng.
+C¶m nhËn vÒ s©n tr­êng: Ng«i tr­êng cao r¸o vµ s¹ch sÏ h¬n c¸c nhµ trong lµng,chuyÓn thµnh xinh x¾noai nghiªm khiÕn lßng t«i ®©m ra lo sî vÈn v¬ .
+C¶m gi¸c lóng tóng, ngì ngµng khi xÕp hµng vµo líp. §øng nÐp bªn ng­êi th©n, chØ d¸m nh×n mét nöa
-Trong líp häc.
C¶m gi¸c b©ng khu©ng khi xa mÑ. Tr­íc ®©y cã thÓ ®i ch¬i c¶ ngµygiê ®©y míi b­íc vµo líp ®· thÊy xa mÑ nhí nhµ.
-H/s th¶o luËn theo 3 nhãm vµ tr¶ lêi;
+Lµ sù nhÊt qu¸n vÒ ý ®Þnh, ý ®å, c¶m xóc cña t¸c gi¶®­îc thÓ hiÖn trong v¨n b¶n.
+ThÓ hiÖn ë hai ph­¬ng diÖn
 H×nh thøc.
 Néi dung
+H/s nªu
* Ghi nhí. SGK tr12.
Häc sinh ®äc ghi nhí.
3.LuyÖn tËp .
a-Bµi tËp 1.
H/s ®äc v¨n b¶n “Rõng cä quª t«i”.
-ViÕt vÒ : Rõng cä quª t«i (Nhan ®Ò)
-VÊn ®Ò: T×nh c¶m cña ng­êi s«ng Thao víi rõng cä.
-Theo thø tù 3 phÇn:
+Më bµi: NiÒm tù hµo cña ng­êi s«ng Thao vÒ rõng cä.
+Th©n bµi: Nãi vÒ ®Ñp cña rõng cä.
+KÕt bµi: T×nh c¶m g¾n bã cña ng­êi d©n s«ng Thao víi rõng cä.
b-Bµi tËp 2.
-ý (b); (d).
c-Bµi tËp 3.
-Cã thÓ ®iÒu chØnh, bæ sung vµo dµn ý cña b¹n.
a-Cø vµo mïa thu vÒ, mçi lÇn thÊy c¸c em nháxang.
b-C¶m thÊy con ®­êng th­êng ®i l¹i l¾m lÇn tù nhiªn thÊy l¹.
c-l¹c ®Ò.
d-Mét ýthô.
e-§Õn s©n tr­êng.
g-Rêi bµn tay sî h·i , ch¬ v¬.
h-C¶m thÊy gÇn gòi, th©n yªu ®èi víi líp häc, thÇy vµ nh÷ng ng­êi b¹n míi.
IV.Cñng cè.(4phót)
? Em hiÓu g× vÒ chñ ®Ò cña v¨n b¶n vµ tÝnh thèng nhÊt vÒ chñ ®Ò cña v¨n b¶n.
?Khi viÕt v¨n cÇn chó ý nh÷ng g× ®Ó v¨n b¶n cã tÝnh thèng nhÊt vÒ chñ ®Ò.
V.H­íng dÉn häc.(2phót)
- Häc l¹i bµi cò.
- Lµm l¹i cho hoµn chØnh c¸c bµi tËp SGK.
- §äc vµ t×m ra tÝnh thèng nhÊt vÒ chñ ®Ò trong c¸c v¨n b¶n ®· häc.
- Xem tr­íc bµi: Bè côc cña v¨n b¶n.

Tài liệu đính kèm:

  • docVan8(1.doc