Giáo án môn Ngữ văn lớp 9 - Tiết 86: Trả bài tập làm văn số 3

Giáo án môn Ngữ văn lớp 9 - Tiết 86: Trả bài tập làm văn số 3

A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp HS.

 - Ôn lại các KT và kĩ năng được thể hiện trong bài kiểm tra.

 - Thấy được những ưu, nhược điểm trong bài viết của mình. Từ đó, tìm biện pháp khắc phục và sửa chữa.

B. CHUẨN BỊ:

 - G: giáo án; sách giáo khoa; bảng phụ;.

 - H: bài văn.

C. PHƯƠNG PHÁP:

 - G: phân tích; phát vấn; quy nạp thực hành; .

 - H: hoạt động độc lập; hoạt động nhóm .

D. TIẾN TRÌNH GIỜ DẠY:

I. ỔN ĐỊNH LỚP:

II. KIỂM TRA BÀI CŨ:

 KT sự chuẩn bị của HS.

III. NỘI DUNG BÀI MỚI:

 A. Đề bài:

 Hãy tưởng tượng mình gặp gỡ và trò chuyện với người lính lái xe trong TP “Bài thơ về tiểu đội xe không kính” của Phạm Tiến Duật. Viết bài văn kể lại cuộc gặp gỡ và trò chuyện đó.

 B. Đáp án – biểu điểm:

 1. Đáp án:

 a. MB:

 - Giới thiệu về tình huống gặp lại người chiến sĩ lái xe năm xưa (lí do của buổi gặp gỡ).

 b. TB:

 - Kể lại câu chuyện gặp gỡ.

 - MT người lái xe sau nhiều năm sau khi chiến tranh đã kết thúc: giọng nói, nụ cười, khuôn mặt, trang phục,

 - Các YT MT nội tâm và NL được kết hợp: MT những suy nghĩ, TC của bản thân khi gặp gỡ người chiến sĩ lái xe.

 

doc 2 trang Người đăng honghoa45 Ngày đăng 20/04/2020 Lượt xem 9Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Ngữ văn lớp 9 - Tiết 86: Trả bài tập làm văn số 3", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NS: 
NG: 
 TiÕt 86
TËp lµm v¨n
 Tr¶ bµi tËp lµm v¨n sè 3
A. Môc tiªu cÇn ®¹t: Gióp HS.
 - ¤n l¹i c¸c KT vµ kÜ n¨ng ®­îc thÓ hiÖn trong bµi kiÓm tra.
 - ThÊy ®­îc nh÷ng ­u, nh­îc ®iÓm trong bµi viÕt cña m×nh. Tõ ®ã, t×m biÖn ph¸p kh¾c phôc vµ söa ch÷a.
B. chuÈn bÞ:
 - G: gi¸o ¸n; s¸ch gi¸o khoa; b¶ng phô;...
 - H: bµi v¨n.
C. ph­¬ng ph¸p:
 - G: ph©n tÝch; ph¸t vÊn; quy n¹p thùc hµnh;..
 - H: ho¹t ®éng ®éc lËp; ho¹t ®éng nhãm..
D. TiÕn tr×nh giê d¹y:
I. æn ®Þnh líp: 
II. KiÓm tra bµi cò: 
 KT sù chuÈn bÞ cña HS.
III. néi dung Bµi míi:
 A. §Ò bµi:
 H·y t­ëng t­îng m×nh gÆp gì vµ trß chuyÖn víi ng­êi lÝnh l¸i xe trong TP “Bµi th¬ vÒ tiÓu ®éi xe kh«ng kÝnh” cña Ph¹m TiÕn DuËt. ViÕt bµi v¨n kÓ l¹i cuéc gÆp gì vµ trß chuyÖn ®ã.
 B. §¸p ¸n – biÓu ®iÓm:
 1. §¸p ¸n:
 a. MB: 
 - Giíi thiÖu vÒ t×nh huèng gÆp l¹i ng­êi chiÕn sÜ l¸i xe n¨m x­a (lÝ do cña buæi gÆp gì).
 b. TB:
 - KÓ l¹i c©u chuyÖn gÆp gì.
 - MT ng­êi l¸i xe sau nhiÒu n¨m sau khi chiÕn tranh ®· kÕt thóc: giäng nãi, nô c­êi, khu«n mÆt, trang phôc,
 - C¸c YT MT néi t©m vµ NL ®­îc kÕt hîp: MT nh÷ng suy nghÜ, TC cña b¶n th©n khi gÆp gì ng­êi chiÕn sÜ l¸i xe.
 c. KÕt bµi:
 Nh÷ng suy nghÜ cña em vÒ chiÕn tranh vµ tr¸ch nhiÖm cña thÕ hÖ trÎ ®èi víi qu¸ khø LS cña cha anh còng nh­ ®èi víi hiÖn t¹i (lµm thÕ nµo ®Ó kh«ng cã chiÕn tranh? Lµm thÕ nµo ®Ó gi÷ g×n hoµ b×nh?).
 2. YC: 
 - Bµi viÕt ®¶m b¶o bè côc.
 - ThÓ lo¹i TS nh­ng cÇn kÕt hîp c¶ yÕu tè MT, BC. §Æc biÖt lµ cÇn cã sù t­ëng t­îng.
 - Nªn SD YT ®èi tho¹i, ®éc tho¹i vµ ®éc tho¹i néi t©m trong bµi.
 - CÇn chó ý c¸ch tr×nh bµy, c¸ch triÓn khai V§ sao cho cã thø tù, gän gµng, chÆt chÏ.
 - CÇn tr¸nh c¸c lçi th«ng th­êng nh­ diÔn ®¹t, chÝnh t¶, dÊu c©u, dïng tõ,
 - Kh«ng nªn viÕt qu¸ dµi, viÕt t¶n m¹n, diÔn ®¹t s¸o mßn, khoa tr­¬ng, kh«ng sao chÐp,
 3. BiÓu ®iÓm:
 - ND (6 ®iÓm): ®¶m b¶o c¸c YT c¬ b¶n trªn.
 - HT (2 ®iÓm): diÔn ®¹t l­u lo¸t, kh«ng sai lçi chÝnh t¶, lçi c©u,
 - S¸ng t¹o (2 ®iÓm).
 C. NX:
 1. ¦u ®iÓm:
 - §a sè c¸c em viÕt ®¶m b¶o bè côc cña bµi v¨n.
 - C¸c em ®· biÕt c¸ch ®Ó c©u chuyÖn diÔn ra hîp lÝ (VD: 1 giÊc m¬).
 - C¸c em ®· biÕt ®­a c¸c YT ®èi tho¹i vµ ®éc tho¹i, ®éc tho¹i néi t©m.
 - Tr×nh bµy s¹ch ®Ñp, KH.
 2. Nh­îc ®iÓm:
 - C¸c em ch­a biÕt ®­a YT NL vµo bµi viÕt cña m×nh ®Ó bµi viÕt thªm phÇn triÕt lÝ.
 - 1 sè b¹n ch­a biÕt c¸ch lµm bµi (1 phÇn do kh«ng hiÓu ®Ò; hoÆc do kh«ng n¾m ch¾c KT vÒ phÇn TLV).
 - Sè Ýt b¹n ch­a ph©n ®Þnh râ ®­îc bè côc 1 bµi v¨n.
 - 1 sè l¹i ®i vµo PT bµi th¬.
 - Cßn nhiÒu hiÖn t­îng viÕt sai chÝnh t¶, viÕt sai tõ, dïng sai tõ, viÕt hoa tuú tiÖn,
 3. §äc bµi v¨n mÉu:
 - HiÒn; Thuú Linh.
 4. Th¶o luËn vµ söa ch÷a:
 - 1 bµn 1 nhãm th¶o luËn vµ söa ch÷a bµi.
IV. Cñng cè: 
 G Kh¸i qu¸t l¹i ND bµi häc.
V. H­íng dÉn: 
 - ViÕt l¹i bµi hoµn chØnh h¬n. 
 - So¹n bµi: Xem l¹i bµi KiÓm tra tiÕng ViÖt.
E. Rót kinh nghiÖm: 

Tài liệu đính kèm:

  • doc86-TRA BAI TLV SO 3.doc