Giáo án Vật lý lớp 9 năm 2008 - Tiết 13 - Bài 13: Điện năng - Công của dòng điện

Giáo án Vật lý lớp 9 năm 2008 - Tiết 13 - Bài 13: Điện năng - Công của dòng điện

I.Mục tiêu.

 -Nêu được ví dụ chứng tỏ dũng điện có năng lượng.

 -Nêu được dụng cụ đo điện năng tiêu thụ là công tơ điện và mỗi số đếm của

 công tơ là 1 KWh.

 -Chỉ ra được sự chuyển hoá các dạng năng lượng trong hoạt động của các dụng

 cụ điện.

 -Vận dụng cụng thức A = P.t = U.I.t để tính một đại lượng khi biết các đại

 lượngcũn lại.

 - Hình thành kỹ năng phõn tớch, tổng hợp kiến thức.

 - giáo dục ý thức học hỏi, yờu thớch mụn học.

II.Chuẩn bị.

 Đối với GV: 1 công tơ điện.

III. Tiến trỡnh lờn lớp:

 1. ổn định lớp: 9A: 9B:

 2. Kiểm tra bài cũ: Nêu công thức tính công suất, cho biết ý nghĩa

 và đơn vị của các đai lượng trong công thức

 

doc 2 trang Người đăng hoaianh.10 Ngày đăng 17/03/2018 Lượt xem 336Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Vật lý lớp 9 năm 2008 - Tiết 13 - Bài 13: Điện năng - Công của dòng điện", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Soạn:3/10/2008.
Giảng:9A: 9B: 
Tiết 13:. Bài 13: ĐIỆN NĂNG - CễNG CỦA DềNG ĐIỆN
I.Mục tiêu.
 -Nờu được vớ dụ chứng tỏ dũng điện cú năng lượng.
 -Nờu được dụng cụ đo điện năng tiờu thụ là cụng tơ điện và mỗi số đếm của
 cụng tơ là 1 KWh.
 -Chỉ ra được sự chuyển hoỏ cỏc dạng năng lượng trong hoạt động của cỏc dụng
 cụ điện.
 -Vận dụng cụng thức A = P.t = U.I.t để tớnh một đại lượng khi biết cỏc đại 
 lượngcũn lại.
 - Hình thành kỹ năng phõn tớch, tổng hợp kiến thức.
 - giáo dục ý thức học hỏi, yờu thớch mụn học.
II.Chuẩn bị.
 Đối với GV: 1 cụng tơ điện.
III. Tiến trỡnh lờn lớp:
 1. ổn định lớp: 9A: 9B:
 2. Kiểm tra bài cũ: Nêu công thức tính công suất, cho biết ý nghĩa
 và đơn vị của các đai lượng trong công thức
 3.Bài mới:
Trợ giúp của thầy
Hoạt động của trò
?
HĐ1: Nêu tình huống.
Khi nào 1 vật cú mang năng lượng? → Dũng điện cú mang năng lượng khụng?
- Đưa ra dự đoán.
?
-
?
?
HĐ2:Tìm hiểu về năng lượng:
Y/c cỏ nhõn HS trả lời cõu C1.
Hướng dẫn HS trả lời từng phần cõu C1.
Y/c HS lấy thờm cỏc vớ dụ khỏc trong thực tế.
Năng lượng của dũng điện được gọi là điện năng.
I.Điện năng.
1.Dũng điện cú mang năng lượng.
Dũng điện cú khả năng thực hiện cụng hoặc làm biến đổi nội năng của vật ta núi dũng điện cú mang năng lượng. Năng lượng của dũng điện gọi là điện năng.
?
-
-
?
HĐ3:Tìm hiểu sự chuyển hoá điện năng thành các dạng năng lượng khá.
Y/c HS trả lời cõu C2 theo nhúm.
Gọi đại diện của 1 nhúm hoàn thành bảng 1 trờn bảng.
Hướng dẫn HS thảo luận cõu C2.
Hướng dẫn HS thảo luận cõu C3.
Y/c HS nhắc lại khỏi niệm hiệu suất đó học ở lớp 8 (với mỏy cơ đơn giản và động cơ nhiệt) → vận dụng với hiệu suất sử dụng điện năng.
2. Sự chuyển hoỏ điện năng thành cỏc dạng năng lượng khỏc.
- Thực hiện nội dung bảng 1
-
?
?
-
-
?
-
-
?
HĐ4:Tìm hiểu công của dòng điện, công thức tính và dụng cụ đo công của dòng điện.
GV thụng bỏo về cụng của dũng điện.
Gọi HS trả lời cõu C4.
Gọi HS lờn bảng trỡnh bày cõu C5 Hướng dẫn thảo luận chung cả lớp.
Cụng thức tớnh A=P.t ỏp dụng cho mọi cơ cấu sinh cụng; A=U.I.t tớnh cụng của dũng điện.
Gọi HS nờu đơn vị của từng đại lượng trong cụng thức.
GV giới thiệu đơn vị đo cụng của dũng điện kW.h, hướng dẫn HS cỏch đổi từ kW.h ra J.
Trong thực tế để đo cụng của dũng điện ta dựng dụng cụ đo nào?
Hóy tỡm hiểu xem một số đếm của cụng tơ ứng với lượng điện năng sử dụng là bao nhiờu?
II. Cụng của dũng điện.
1.Cụng của dũng điện.
Cụng của dũng điện sản ra trong một mạch điện là số đo điện năng mà đoạn mạch đú tiờu thụ để chuyển hoỏ thành cỏc dạng năng lượng khỏc.
2.Cụng thức tớnh cụng của dũng điện.
C4:...
C5:...
-Dựng cụng tơ điện để đo cụng của dũng điện ( lượng điện năng tiờu thụ)
C6:...
-Số đếm của cụng tơ tương ứng với lượng tăng thờm của số chỉ của cụng tơ.
-Một số đếm ( số chỉ của cụng tơ tăng thờm 1 đơn vị) tương ứng với lượng điện năng đó sử dụng là 1 kW.h.
?
-
-
-
-
HĐ5: Vận dụng – củng cố.
Y/c cỏ nhõn HS hoàn thành cõu C7, C8 vào vở.
Hướng dẫn HS thảo luận chung cõu C7, C8.
Gọi HS đưa ra cỏch làm khỏc. So sỏnh cỏc cỏch.
Đọc phần “ Cú thể em chưa biết”
Học bài và làm bài tập 13 SBT.
III.Vận dụng:
C7: Vỡ đốn sử dụng ở HĐT U = 220V bằng HĐT định mức do đú cụng suất của đốn đạt được bằng cụng suất định mức P = 75W = 0,075kW.
Áp dụng cụng thức: A = P.t
 → A = 0,075.4 = 0,3 9kW.h)
Vậy lượng điện năng mà búng đốn này sử dụng là 0,3kW.h, tương ứng với số đếm của cụng tơ là 0,3 số.
C8: Số chỉ của cụng tơ tăng lờn 1,5 số →tương ứng lượng điện năng mà bếp sử dụng là 1,5kW.h = 1,5.3,6.106J.
Cụng suất của bếp điện là:
P = 
Cường độ dũng điện chạy qua bếp trong thời gian này là:
I = P/U =

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 13(9).doc