Giáo án Vật lý lớp 9 - Tiết 6 - Bài 6: Bài tập vận dụng định luật ôm

Giáo án Vật lý lớp 9 - Tiết 6 - Bài 6: Bài tập vận dụng định luật ôm

I.Mục tiêu:

-Vận dụng các kiến thức đã học để giải được các bài tập đơn giản về đoạn mạch gồm nhiều nhất là 3 điện trở.

-Giải bài tập vật lí theo đúng các bước giải.

-Rèn kĩ năng phân tích, so sánh, tổng hợp thông tin.

-Sử dụng đúng các thuật ngữ.

- Cẩn thận, trung thực.

 

doc 2 trang Người đăng hoaianh.10 Ngày đăng 17/03/2018 Lượt xem 574Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Vật lý lớp 9 - Tiết 6 - Bài 6: Bài tập vận dụng định luật ôm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
So¹n: 7/9
Gi¶ng:
TiÕt:6
Bµi 6: bµi tËp vËn dông ®Þnh luËt ¤m.
I.Môc tiªu:
-Vận dụng các kiến thức đã học để giải được các bài tập đơn giản về đoạn mạch gồm nhiều nhất là 3 điện trở.
-Giải bài tập vật lí theo đúng các bước giải.
-Rèn kĩ năng phân tích, so sánh, tổng hợp thông tin.
-Sử dụng đúng các thuật ngữ.
- Cẩn thận, trung thực.
II.ChuÈn bÞ:
 B¶ng phô 
III.TiÕn tr×nh lªn líp:
 1.æn ®Þnh líp: 9A: 9B:
 2. KiÓm tra bµi cò: -Phát biểu và viết biểu thức định luật Ôm.
 -Viết công thức biểu diễn mối quan hệ 
 giữa U, I, R trong đoạn mạch có 2 điện trở
 mắc nối tiếp, song song.
 3.Bµi míi
Trî gióp cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
-
-
?
-
?
H§1: Gi¶i bµi tËp 1.
Gọi 1 HS đọc đề bài bài 1.
Gọi 1 HS tóm tắt đề bài.
Yêu cầu cá nhân HS giải bài tập 1 ra nháp.
Hướng dẫn:
+ Cho biết R1 và R2 được mắc với nhau như thế nào? Ampe kế, vôn kế đo những đại lượng nào trong mạch điện?
+ Vận dụng công thức nào để tính điện trở tương đương Rtd và R2? →Thay số tính Rtd → R2.
Yêu cầu HS nêu cách giải khác, chẳng hạn: Tính U1 sau đó tính U2 → R2 và tính Rtd = R1 + R2.
Bµi 1.
Tóm tắt:
 R1 = 5Ω; Uv = 6V; IA = 0,5A.
a)Rtd =? ; R2 =?
Bài giải:
a) Điện trở tương đương của đoạn mạch AB là .
b) Vậy điện trở R2 lµ 
R2=Rtd - R1=12Ω-5Ω=7Ω.
-
?
?
-
-
-
HĐ2: Gi¶i bµi tËp 2. 
Gọi 1 HS đọc đề bài bài 2.
Yêu cầu cá nhân giải bài 2 theo đúng các bước giải.
Gọi 1 HS lên chữa phần a); 1 HS chữa phần b)
Gọi HS khác nêu nhận xét; Nêu các cách giải khác ví dụ: VìCách tính R2 
với R1; I1 đã biết; I2=I - I1.
Hoặc đi tính RAB:
Sau khi biết R2 cũng có thể tính UAB=I.RAB.
Gọi HS so sánh cách tính R2.
 Bµi 2.
Tóm tắt:
R1 =10Ω; IA1 = 1,2A; IA=1,8A
UAB=?; b)R2=?
Bài giải:
a)Hiệu điện thế giữa hai điểm AB b)Vậy điện trở R2 lµ.
Vì R1//R2 nên I=I1+I2→I2=I - I1
 =1,8A-1,2A
 =0,6A
→
-
?
-
H§3:Gi¶i bµi tËp3.
Tương tự hướng dẫn HS giải bài tập3.
Yêu cầu HS th¶o luËn ®­a ra c¸ch gi¶i
H­íng dÉn HS gi¶i
Bµi 3:
Tóm tắt: 
R1=15Ω; R2=R3=30Ω; UAB=12V.
a)RAB=? b)I1, I2, I3=?
Bài giải:
a)điện trở của đoạn mạch AB là 
R3→R2,3=30:2=15(Ω) 
RAB=R1+R2,3=15Ω+15Ω=30Ω 
 b) Cường độ dòng điện qua mçi ®iÖn trë lµ:
?
-
H§4:Cñng cè 
Muèn gi¶i bµi tËp vËn dông ®Þnh luËt ¤m cho c¸clo¹i ®o¹n m¹ch ta cÇn tiÕn hµnh theo mÊy b­íc
VÒ nhµhäc thuéc c¸c c«ng thøc ®· häc, xem l¹i nh÷ng bµi tËp ®· ch÷a
- Th¶o luËn ®Ó tr¶ lêi c©u hái cña GV
- nghe GV nh¾c nhë

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 6(9).doc