Kế hoạch bộ môn lý 9 theo chuẩn

Kế hoạch bộ môn lý 9 theo chuẩn

Kiến thức

- Nêu được điện trở của mỗi dây dẫn đặc trưng cho mức độ cản trở dòng điện của dây dẫn đó.

- Nêu được điện trở của một dây dẫn được xác định như thế nào và có đơn vị đo là gì.

- Phát biểu được định luật Ôm đối với một đoạn mạch có điện trở.

- Viết được công thức tính điện trở tương đương đối với đoạn mạch nối tiếp, đoạn mạch song song gồm nhiều nhất ba điện trở.

- Nêu được mối quan hệ giữa điện trở của dây dẫn với độ dài, tiết diện và vật liệu làm dây dẫn. Nêu được các vật liệu khác nhau thì có điện trở suất khác nhau.

- Nhận biết được các loại biến trở.

 

doc 28 trang Người đăng hoaianh.10 Ngày đăng 20/03/2018 Lượt xem 474Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kế hoạch bộ môn lý 9 theo chuẩn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương I : ĐIỆN HỌC
Thí nghieäm, quan saùt, gôïi môû.
Neâu vaán ñeà, nhoùm, vaán ñaùp, thöïc haønh.
Kiến thức
- Nêu được điện trở của mỗi dây dẫn đặc trưng cho mức độ cản trở dòng điện của dây dẫn đó. 
- Nêu được điện trở của một dây dẫn được xác định như thế nào và có đơn vị đo là gì.
- Phát biểu được định luật Ôm đối với một đoạn mạch có điện trở. 
- Viết được công thức tính điện trở tương đương đối với đoạn mạch nối tiếp, đoạn mạch song song gồm nhiều nhất ba điện trở.
- Nêu được mối quan hệ giữa điện trở của dây dẫn với độ dài, tiết diện và vật liệu làm dây dẫn. Nêu được các vật liệu khác nhau thì có điện trở suất khác nhau.
- Nhận biết được các loại biến trở.
- Nêu được ý nghĩa các trị số vôn và oat có ghi trên các thiết bị tiêu thụ điện năng.
- Viết được các công thức tính công suất điện và điện năng tiêu thụ của một đoạn mạch.
- Nêu được một số dấu hiệu chứng tỏ dòng điện mang năng lượng. 
- Chỉ ra được sự chuyển hoá các dạng năng lượng khi đèn điện, bếp điện, bàn là, nam châm điện, động cơ điện hoạt động.
- Phát biểu và viết được hệ thức của định luật Jun – Len-xơ.
- Nêu được tác hại của đoản mạch và tác dụng của cầu chì.
Kĩ năng 
- Xác định được điện trở của một đoạn mạch bằng vôn kế và ampe kế.
- Xác định được bằng thí nghiệm mối quan hệ giữa điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp hoặc song song với các điện trở thành phần.
- Vận dụng được định luật Ôm cho đoạn mạch gồm nhiều nhất ba điện trở thành phần.
- Xác định được bằng thí nghiệm mối quan hệ giữa điện trở của dây dẫn với chiều dài, tiết diện và với vật liệu làm dây dẫn.
- Vận dụng được công thức R = và giải thích được các hiện tượng đơn giản liên quan tới điện trở của dây dẫn.
- Giải thích được nguyên tắc hoạt động của biến trở con chạy. Sử dụng được biến trở để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch.
- Vận dụng được định luật Ôm và công thức 
R = để giải bài toán về mạch điện sử dụng với hiệu điện thế không đổi, trong đó có mắc biến trở.
- Xác định được công suất điện của một đoạn mạch bằng vôn kế và ampe kế. Vận dụng được các công thức = UI, A = t = UIt đối với đoạn mạch tiêu thụ điện năng.
- Vận dụng được định luật Jun – Len-xơ để giải thích các hiện tượng đơn giản có liên quan.
- Giải thích và thực hiện được các biện pháp thông thường để sử dụng an toàn điện và sử dụng tiết kiệm điện năng.
1
8
1
Baøi 1: Söï phuï thuoäc cuûa cöôøng ñoä doøng ñieän vaøo hieäu ñieän theá 
- Bieát ñöôïc söï phuï thuoäc cuûa cöôøng ñoä doøng ñieän vaøo hieäu ñieän theá.
- Bieát caùch veõ vaøgiaûi thích ñoà thò bieåu dieãn moái quan heä U vaø I.
Thí nghieäm, quan saùt, gôïi môû.
Daây daãn, voân keá, ampe keá , coâng taéc, oån aùp, daây noái, baûng ñieän , baûng phuï
Caâu hoûi C1 C4 ( sgk)
Baøi taäp 1.2, 1.2, 1.3, 1.4 SBT
2
Baøi 2: Ñieän trôû cuûa daây daãn - Ñònh luaät Oâm
-Nêu được điện trở của một dây dẫn được xác định như thế nào và có đơn vị đo là gì.
-Nêu được điện trở của mỗi dây dẫn đặc trưng cho mức độ cản trở dòng điện của dây dẫn đó.
-Phát biểu được định luật Ôm đối với đoạn mạch có điện trở.
-Vận dụng được định luật Ôm để giải một số bài tập đơn giản.
Neâu vaán ñeà, nhoùm, vaán ñaùp.
Baûng phuï
Baøi taäp 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 SBT
2
8
3
Baøi 3: TH. Xaùc ñònh ñieän trôû cuûa moät daây daãn baèng Voân keâ vaø Ampe keá
Xác định được điện trở của dây dẫn bằng vôn kế và ampe kế.
Vaán ñaùp, thöïc haønh, nhoùm
Ñieän trôû, voân keá, ampe keá , coâng taéc, oån aùp, daây noái, baûng ñieän , 
2
8
4
Baøi 4: Ñoaïn maïch noái tieáp.
-Viết được công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp. 
-Xác định được bằng thí nghiệm mối quan hệ giữa điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp với các điện trở thành phần. 
-Vận dụng tính được điện trở tương đương của đoạn mạch mắc nối tiếp gồm nhiều nhất ba điện trở thành phần.
Quan saùt, vaán ñaùp, suy luaän, nhoùm
3 ñieän trôû maãu, voân keá, ampe keá , coâng taéc, oån aùp, daây noái, baûng ñieän
Baøi taäp 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 SBT
3
8
5
Baøi 5: Ñoaïn maïch song song
-Viết được công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song.
-Xác định được bằng thí nghiệm mối quan hệ giữa điện trở tương đương của đoạn mạch song song với các điện trở thành phần. 
-Vận dụng tính được điện trở tương đương của đoạn mạch mắc song song gồm nhiều nhất ba điện trở thành phần
Taùi hieän , suy luaän , tröïc quan , nhoùm.
3 ñieän trôû maãu, voân keá, ampe keá , coâng taéc, oån aùp, daây noái, baûng ñieän .
Baøi taäp 5.1, 5.2, 5.3. 5.4, 5.5, 5.6 SBT
6
Baøi 6: Baøi taäp vaän duïng ñònh luaät OÂm
-Vận dụng được định luật Ôm cho đoạn mạch mắc nối tiếp gồm nhiều nhất 3 điện trở.
-Vận dụng được định luật Ôm cho đoạn mạch mắc song song gồm nhiều nhất ba điện trở thành phần.
-Vận dụng được định luật Ôm cho đoạn mạch vừa mắc nối tiếp, vừa mắc song song gồm nhiều nhất ba điện trở.
Gôïi môû, vaán ñaùp, nhoùm
Thöôùc thaúng, baûng phuï
Baøi taäp 1,2, 3 Sgk ; Baøi taäp 6.1, 6.2, 6.3, 6.4’ 6.5, SBT
4
9
7
Baøi 7: Söï phuï thuoäc cuûa ñieän trôû vaøo chieàu daøi daây daãn
-Xác định được bằng thí nghiệm mối quan hệ giữa điện trở của dây dẫn với độ dài dây dẫn.
-Nêu được mối quan hệ giữa điện trở của dây dẫn với độ dài dây dẫn.
-Vận dụng giải thích một số hiện tượng thực tế liên quan đến điện trở của dây dẫn.
Quan saùt, nhoùm, suy luaän
3 ñieän trôû maãu, voân keá, ampe keá , coâng taéc, oån aùp, daây noái, baûng ñieän
Baøi taäp 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 SBT
8
Baøi 8: Söï phuï thuoäc cuûa ñieän trôû vaøo tieát dieän daây daãn
-Xác định được bằng thí nghiệm mối quan hệ giữa điện trở của dây dẫn với tiết diện của dây dẫn.
-Nêu được mối quan hệ giữa điện trở của dây dẫn với tiết diện của dây dẫn.
-Vận dụng sự phụ thuộc của điện trở của dây dẫn vào tiết diện của dây dẫn để giải thích được một số hiện tượng trong thực tế liên quan đến điện trở của dây dẫn.
Gôïi môû, tröïc quan, nhoùm, suy luaän .
Voân keá, ampe keá , coâng taéc, oån aùp, daây noái, baûng ñieän , daây daãn.
Baøi taäp 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 SBT
5
9
9
Baøi 9: Söï phuï thuoäc cuûa ñieän trôû vaøo vaät lieäu laøm ra daây daãn
Xác định được bằng thí nghiệm mối quan hệ giữa điện trở của dây dẫn với vật liệu làm dây dẫn.
Nêu được mối quan hệ giữa điện trở của dây dẫn với vật liệu làm dây dẫn.
Nêu được mối quan hệ giữa điện trở của dây dẫn với độ dài, tiết diện và vật liệu làm dây dẫn.
Nêu được các vật liệu khác nhau thì có điện trở suất khác nhau.
Vận dụng được công thức R để giải thích được các hiện tuợng đơn giản liên quan đến điện trở của dây dẫn.
- GDMT : Ý thức được việc vận dụng vào sử dụng các dây dẫn , dụng cụ điện trong nhà hợp lý và tiết kiệm naêng löôïng.
Vaán ñaùp, thí nghieäm bieåu dieãn ( tröïc quan) quy naïp.
Cuoän daây ( Nicroâm , constantan) voân keá, ampe keá , coâng taéc, oån aùp, daây noái, baûng ñieän .
Baøi taäp 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 SBT
10
Baøi 10: Bieán trôû – Ñieän trôû duøng trong kó thuaät
-Nhận biết được các loại biến trở.
-Giải thích được nguyên tắc hoạt động của biến trở con chạy.
-Sử dụng được biến trở con chạy để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch.
Quan saùt, gôïi môû
3 ñieän trôû maãu, 3 ñieän trôû voøng maøu, bieán trôû than, bieán trôû con chaïy , coâng taéc, oån aùp, daây noái, baûng ñieän , boùng ñeøn.
Baøi taäp 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 SBT
6
9
11
Baøi 11: Baøi taäp vaän duïng ñònh luaät Oâm vaø coâng thöùc tính ñieän trôû daây daãn.
Vận dụng được định luật Ôm và công thức R để giải bài toán về mạch điện sử dụng với hiệu điện thế không đổi, trong đó có lắp một biến trở.
Giaûi baøi taäp naâng cao khaéc saâu kieán thöùc.
Thöôùc thaúng, baûng phuï
Baøi taäp 1, 2 ,3 SGK
Baøi taäp 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 SBT
12
Baøi 12: Coâng suaát ñieän
-Nêu được ý nghĩa của số vôn, số oát ghi trên dụng cụ điện.
-Xác định được công suất điện của một mạch bằng vôn kế và ampe kế.
-Viết được công thức tính công suất điện.
-Vận dụng được công thức = U.I đối với đoạn mạch tiêu thụ điện năng.
 -GDMT : Hoïc sinh bieát söû duïng caùc duïng cuï ñieän trong gia ñình phaûi söû duïng ñuùng coâng suaát ñònh möùc .
Quan saùt, vaán ñaùp
Bieán trôû con chaïy , coâng taéc, oån aùp, daây noái, baûng ñieän , 3 boùng ñeøn, ampe keá, voân keá
Baøi taäp 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7 SBT
7
9
13
Baøi 13: Ñieän naêng – Coâng cuûa doøng ñieän
-Nêu được một số dấu hiệu chứng tỏ dòng điện mang năng lượng.
-Chỉ ra được sự chuyển hoá các dạng năng lượng khi đèn điện, bếp điện, bàn là điện, nam châm điện, động cơ điện hoạt động.
 -Viết được công thức tính điện năng tiêu thụ của một đoạn mạch.
-Vận dụng được công thức A = .t = U.I.t đối với đoạn mạch tiêu thụ điện năng.
Neâu vaø giaûi quyeát vaán ñeà, gôïi môû, nhoùm., vaán ñaùp
Coâng tô ñieän, baûng phuï , thöôùc thaúng.
Baøi taäp 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6 SBT
14
Baøi 14: Baøi taäp veà coâng suaát ñieän vaø ñieän naêng söû duïng
Vận dụng được các công thức tính công, điện năng, công suất đối với đoạn mạch tiêu thụ điện năng.
Gôïi môû, vaán ñaùp, thaûo luaän nhoùm.
Thöôùc thaúng
Baøi taäp 1, 2, 3 SGK
Baøi taäp 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6 SBT
8
10
15
Baøi 15: TH. Xaùc dònh coâng suaát cuûa caùc duïng cuï ñieän
Tiến hành được thí nghiệm để xác định công suất của một số dụng cụ điện
Phöông phaùp daïy hoïc thöïc haønh
Ampekeá
Voân keá 
Boùng ñeøn 
Quaït nhoû 
Bieán trôû 
Daây noái
8
10
16
Baøi 16: Ñònh luaät Jun – LenXô
-Phát biểu và viết được hệ thức của định luật Jun – Len-xơ.
-Vận dụng được định luật Jun – Len-xơ để giải thích các hiện tượng đơn giản có liên quan.
- GDMT : Nắm được việc tỏa nhiệt là có ích và vô ích ở một số thiết bị , biện pháp tiết kiệm điện năng khi sử dụng các thiết bị.
Neâu vaán ñeà 
Gôïi môû 
Vaán ñaùp
Thuyeát trình
Baûng phuï
Baøi taäp 
16- 17 .1 ñeán 16- 17.6 SBT
9
10
17
Baøi 17: Baøi taäp vaän duïng Ñònh luaät Jun –Len – xô
Vaän duïng ñònh luaät Jun-Len Xô ñeå giaûi ñöôïc caùc baøi taäp veà taùc nhieät cuûa doøng ñieän
Phaân tích 
Toång hôïp
Thöôùc thaúng
Baøi taäp 1, 2, 3 SGK
18
Baøi 18: Th. Kieåm nghieäm moái quan heä Q- I2 trong ñònh luaät Jun – Len –Xô
- Veõ ñöôïc sô ñoà maïch ñieän ñeå thí nghieäm kieåm nghieäm ñònh luaät Jun- LenXô.
- Laép raùp vaø tieán haønh ñöôïc thí nghieäm 1 kieåm nghieäm moái quan heä QI2 trong ñònh luaät Jun-LenXô.
PP daïy hoïc thöïc haønh , 
nhoùm
Am pe keá, oån aùp, bieán trôû, nhieät löôïng keá, nhieät keá, ñoàng hoà baám giaây, daây noái, bình nhieät keá .
10
10
19
Baøi 19: Söû duïng an toaøn vaø tieát kieäm ñieän
-Giải thích và thực hiện được các biện pháp thông thường để sử dụng an toàn điện.
-Nêu được tác hại của đoản mạch và tác dụng của cầu chì.
-Giải thích và thực hiện được việc sử dụng tiết kiệm điện năng.
- GDMT : 
+ Nắm được hậu quả của việc sống gần đường dây cao thế .
+ Một số biệ ... đường truyền của các tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ.
Tröïc quan 
Vaán ñaùp gôïi môû 
Thuyeát trình
Neâu vaán ñeà
TK hoäi tuï 
Maøn höùng 
Hoäp chöùa khoái
Nguoàn saùng
Ñeøn Laze
Baøi taäp 42- 43.1 ñeán 42- 43 .3 SBT
25
2
47
Baøi 43: Aûnh cuûa moät vaät taïo bôûi thaáu kính hoäi tuï
-Nêu được các đặc điểm về ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ.
-Dựng được ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ bằng cách sử dụng các tia đặc biệt.
Neâu vaán ñeà 
Nhoùm 
Gôïi môû
Vaán ñaùp
Tröïc quan
Ñeøn caày
Thaáu kính 
Maøn höùng 
TK HT
48
Baøi 44: Thaáu kính phaân kì
-Nhận biết được thấu kính phân kì.
-Vẽ được đường truyền của các tia sáng đặc biệt qua thấu kính phân kì.
Neâu vaán ñeà 
Nhoùm 
Gôïi môû
Vaán ñaùp
Tröïc quan
TK PK
Nguoàn saùng
Hoäp chöùa khoái
Ñeøn Laze
Baøi taäp 44 -45.1 ñeán 44- 45.3 SBT 
26
2
49
Baøi 45: Aûnh cuûa moät vaät taïo bôûi thaáu kính phaân kì
-Nêu được các đặc điểm về ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì.
-Dựng được ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ bằng cách sử dụng các tia đặc biệt.
Neâu vaán ñeà 
Nhoùm 
Gôïi môû
Vaán ñaùp
Tröïc quan
Ñeøn caày
TK PK
Nguoàn 
Giaù quang hoïc
Maøn höùng
Baøi taäp 44-45.4 , 44-45.5 SBT
50
OÂn taäp
- Cuûng coá laïi caùc kieán thöùc ñaõ hoïc ôû chöông III.
- Vaän duïng kieán thöùc ñaõ hoïc giaûi moät soá baøi taäp.
Nhoùm 
Gôïi môû
Vaán ñaùp
Phaân tích 
Toång hôïp
Thöôùc thaúng, baûng phuï
27
3
51
Kieåm Tra Chöông III
- Kieåm tra nhaèm cuûng coá laïi caùc kieán thöùc cô baûn maø hoïc sinh ñaõ hoïc trong chöông III.
- Kieåm tra kó naêng vaän duïng kieán thöùc thoâng qua caùc baøi taäp.
Traéc nghieäm 
Töï luaän
Ñeà kieåm tra
52
Baøi 46: TH. Ño tieâu cöï cuûa thaáu kính hoäi tuï
Xác định được tiêu cự của thấu kính hội tụ bằng thí nghiệm.
Phöông phaùp daïy hoïc thöïc haønh
TKHT
Vaät saùng
Maøn aûnh nhoû
Giaù quang hoïc
Thöôùc thaúng
28
3
53
Baøi 47: Söï taïo aûnh treân phim trong maùy aûnh
Nêu được máy ảnh dùng phim có các bộ phận chính là vật kính, buồng tối và chỗ đặt phim.
Neâu vaán ñeà 
Nhoùm 
Gôïi môû
Vaán ñaùp
Tröïc quan
Moät soá aûnh chuïp
Moâ hình maùy aûnh 
Maùy aûnh thaät
Baøi taäp 47.1 ñeán 47.5 SBT
54
Baøi 48: Maét
-Nêu được mắt có các bộ phận chính là thể thuỷ tinh và màng lưới.
-Nêu được sự tương tự giữa cấu tạo của mắt và máy ảnh.
-Nêu được mắt phải điều tiết khi muốn nhìn rõ vật ở các vị trí xa, gần khác nhau.
-GDMT :+ Nắm được tại sao khi xuống nước phải đeo kính mới nhìn thấy vật .
+ Nắm được những nguyên nhân gây bệnh về mắt .
+ Nắm được các biện pháp bảo vệ mắt .
Neâu vaán ñeà 
Nhoùm 
Gôïi môû
Vaán ñaùp
Tröïc quan
Tranh 48.1 ( caáu taïo cuûa maét)
Thöôùc thaúng.
Baøi taäp 48.1 ñeán 48.4 SBT
29
3
55
Baøi 49: Maét caän vaø maét laõo
-Nêu được đặc điểm của mắt cận và cách sửa.
-Nêu được đặc điểm của mắt lão và cách sửa.
- GDMT : + Nắm được những nguyên nhân gây cận thị ( mắt lão) những ảnh hưởng khi bị cận thị ( mắt lão).
+ Nắm được những biện pháp bảo vệ mắt cận và mắt lão . 
Neâu vaán ñeà 
Nhoùm 
Gôïi môû
Vaán ñaùp
Tröïc quan
Kính caän 
Kính laõo
Thöôùc thaúng baûng phuï.
Baøi taäp 49.1 ñeán 49.4
56
Baøi 50: Kính luùp
-Nêu được kính lúp là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn và được dùng để quan sát các vật nhỏ.
-Nêu được số ghi trên kính lúp là số bội giác của kính lúp và khi dùng kính lúp có số bội giác càng lớn thì quan sát thấy ảnh càng lớn.
-GDMT : Sử dụng kính lúp để quan sát , phát hiện các tác nhân gây ô nhiễm MT
Neâu vaán ñeà 
Nhoùm 
Gôïi môû
Vaán ñaùp
Tröïc quan
Kính luùp
Thöôùc thaúng
Baøi taäp 50.1 ñeán 50.4 SBT
30
3
57
Baøi 51: Baøi taâp quang hình hoïc
- Vaän duïng kieán thöùc ñeå giaûi baøi taäp ñònh tính vaø ñònh löôïng.
- Thöïc hieän ñöïôc, ñuùng caùc pheùp veõ hình quang hoïc.
Neâu vaán ñeà 
Nhoùm 
Gôïi môû
Vaán ñaùp
Thöôùc thaúng, baûng phuï
Baøi taäp 51.1 ñeán 51.6 SBT
58
Baøi 52: Aùnh saùng traéng vaø aùnh saùng maøu
-Kể tên được một vài nguồn phát ra ánh sáng trắng thông thường, nguồn phát ra ánh sáng màu.
-Nêu được tác dụng của tấm lọc ánh sáng màu.
- GDMT : 
+ Nắm được ưu điểm của ánh sáng trắng ( ánh sáng mặt trời )
+ Biện pháp hạn chế tác hại của ánh sáng màu .
Neâu vaán ñeà 
Nhoùm 
Gôïi môû
Vaán ñaùp
Tröïc quan
Ñeøn Led
Ñeøn Laze
Boä taám loäc maøu
Baøi taäp 52.1 ñeán 52.6 SBT
31
4
59
Baøi 53: Söï phaân tích aùnh saùng traéng
-Nêu được chùm ánh sáng trắng có chứa nhiều chùm ánh sáng màu khác nhau và mô tả được cách phân tích ánh sáng trắng thành các ánh sáng màu.
-Giải thích được một số hiện tượng bằng cách nêu được nguyên nhân là do có sự phân tích ánh sáng trắng.
- GDMT : Nắm được tác hại và các biện pháp khắc phục của ánh sáng màu 
Tröïc quan 
Vaán ñaùp 
Gôïi môû 
Nhoùm
Laêng kính
Taám loïc maøu 
Ñóa CD
Ñeøn phaùt ra aùnh saùng traéng
 Baøi taäp 53- 54.1 SBT
4
60
Baøi 54: Söï troän caùc aùnh saùng maøu
Nhận biết được rằng, khi nhiều ánh sáng màu được chiếu vào cùng một chỗ trên màn ảnh trắng hoặc đồng thời đi vào mắt thì chúng được trộn với nhau và cho một màu khác hẳn, có thể trộn một số ánh sáng màu thích hợp với nhau để thu được ánh sáng trắng.
Neâu vaán ñeà 
Nhoùm 
Gôïi môû
Vaán ñaùp
Tröïc quan
Ñeøn laze
Boä loïc maøu 
Maøn aûnh 
Giaù quang hoïc
Baøi taäp 53 – 54 .2 ñeán 53 – 54.5 SBT
32
4
61
Baøi 55: Maøu saéc caùc vaät döôùi aùnh saùng traéng vaø döôùi aùnh saùng maøu
-Nhận biết được rằng, vật tán xạ mạnh ánh sáng màu nào thì có màu đó và tán xạ kém các ánh sáng màu khác. Vật màu trắng có khả năng tán xạ mạnh tất cả các ánh sáng màu, vật có màu đen không có khả năng tán xạ bất kì ánh sáng màu nào.
-GDMT : Nắm được tác hại và biện pháp khắc phục sử dụng kính màu trong xây dựng .
Neâu vaán ñeà 
Nhoùm 
Gôïi môû
Vaán ñaùp
Tröïc quan
Moät hoäp kính coù moät cöûa
Caùc vaät coù maøu : traéng ,ñoû, .
Vaøi taám loïc maøu coù maøu khaùc nhau
Baøi taäp 55.1 ñeán 55.4 SBT
62
Baøi 56: Caùc taùc duïng cuûa aùnh saùng 
-Nêu được ví dụ thực tế về tác dụng nhiệt của ánh sáng và chỉ ra sự biến đổi năng lượng đối với tác dụng này.
-Tiến hành được thí nghiệm để so sánh tác dụng nhiệt của ánh sáng lên một vật có màu trắng và lên một vật có màu đen.
-Nêu được ví dụ thực tế về tác dụng sinh học của ánh sáng và chỉ ra được sự biến đổi năng lượng trong tác dụng này.
-Nêu được ví dụ thực tế về tác dụng quang điện của ánh sáng và chỉ ra được sự biến đổi năng lượng trong tác dụng này.
- GDMT : 
- Nắm được những ưu điểm của các tác dụng : nhiệt , sinh học , quang điện ; tác hại của tác dụng sinh học .
- Nắm được các biện pháp bảo vệ môi trường từ các tác dụng : nhiệt , sinh học , quang điện .
Neâu vaán ñeà 
Nhoùm 
Gôïi môû
Vaán ñaùp
Tröïc quan
Boùng ñeøn 25W
Ñoàng hoà baám giôø
Maùy tính boû tuùi
Moät taám kim loaïi moät maët sôn maøu traéng, moät maët sôn maøu ñen
Baøi taäp 56.1 ñeán 56.4 SBT
33
4
63
Baøi 57: TH Nhaän bieát aùnh saùng ñôn saéc vaø aùnh saùng khoâng ñôn saéc baèng ñóa CD
Xác định được một ánh sáng màu có phải là đơn sắc hay không bằng đĩa CD.
Phöông phaùp daïy hoïc thöïc haønh 
Ñeøn phaùt AS traéng
Taám loïc maøu
Ñóa CD
Nguoàn saùng
64
Baøi 58: Toång keát chöông III : Quang hoïc
- Toång keát chöông: Traû lôøi ñöôïc nhöõng caâu hoûi Trong phaàn KT
- Vaän duïng caùc kieán thöùc vaø kó naêng giaûi baøi taäp trong phaàn vaän duïng
Nhoùm 
Gôïi môû
Vaán ñaùp
Tröïc quan
Phaân tích 
Toång hôïp
Thöôùc thaúng, baûng phuï.
Caâu hoûi C1 ñeán C26 SGK
Chöông IV
SÖÏ BAÛO TOAØN VAØ CHUYEÅN HOAÙ NAÊNG LÖÔÏNG
Neâu vaán ñeà 
Nhoùm 
Gôïi môû
Vaán ñaùp
Tröïc quan
KiÕn thøc
- Nªu ®­îc mét vËt cã n¨ng l­îng khi vËt ®ã cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn c«ng hoÆc lµm nãng c¸c vËt kh¸c. 
- KÓ tªn ®­îc c¸c d¹ng n¨ng l­îng ®· häc.
- Nªu ®­îc vÝ dô hoÆc m« t¶ ®­îc hiÖn t­îng trong ®ã cã sù chuyÓn ho¸ c¸c d¹ng n¨ng l­îng ®· häc vµ chØ ra ®­îc r»ng mäi qu¸ tr×nh biÕn ®æi ®Òu kÌm theo sù chuyÓn ho¸ n¨ng l­îng tõ d¹ng nµy sang d¹ng kh¸c.
- Ph¸t biÓu ®­îc ®Þnh luËt b¶o toµn vµ chuyÓn ho¸ n¨ng l­îng.
- Nªu ®­îc vÝ dô hoÆc m« t¶ ®­îc thiÕt bÞ minh ho¹ qu¸ tr×nh chuyÓn ho¸ c¸c d¹ng n¨ng l­îng kh¸c thµnh ®iÖn n¨ng.
KÜ n¨ng
- Gi¶i thÝch ®­îc mét sè hiÖn t­îng vµ qu¸ tr×nh th­êng gÆp trªn c¬ së vËn dông ®Þnh luËt b¶o toµn vµ chuyÓn ho¸ n¨ng l­îng.
34
34
4
4
65
Baøi 59: Naêng löôïng vaø söï chuyeån hoaù naêng löôïng
- Nhaän bieát ñöôïc cô naêng vaø nhieät naêng döïa treân daáu hieäu quan saùt tröïc tieáp.
- Nhaän bieát ñöôïc quang naêng, hoaù naêng, ñieän naêng nhôø chuùng chuyeån hoaù thaønh cô naêng hay nhieät naêng.
Neâu vaán ñeà 
Nhoùm 
Gôïi môû
Vaán ñaùp
Tröïc quan
Ñinamoâ
Boùng ñeøn 
Göông caàu 
Chong choùng
Baøi taäp 59.1 ñeán 59.4 SBT
66
Baøi 60: Ñònh luaät baûo toaøn naêng löôïng
- Phaùt bieåu ñöôïc ñònh luaät baõo toaøn naêng löôïng vaø vaän duïng ñònh luaät ñeå giaûi thích hoaëc döï ñoaùn söï bieán ñoåi cuûa moät soá hieän töôïng.
- GDMT :
+ Nắm được con người con người cũng là một mắc xích trong chuỗi năng lượng trong đó năng lượng mặt trời là trung tâm .
+ Biết cách sử dụng hợp lý các nguồn năng lượng không vô tận , tăng cường sử dụng rộng rãi năng lượng mặt trời . 
Neâu vaán ñeà 
Nhoùm 
Gôïi môû
Vaán ñaùp
Tröïc quan
Thieát bò bieán ñoåi cô naêng thaønh nhieät naêng
Baøi taäp 60.1 ñeán 60.4 SBT
35
4
67
Baøi 61: Saûn xuaát ñieän naêng-Nhieät ñieän vaø Thuyû ñieän
- Neâu ñöôïc vai troø cuûa ñieän naêng trong ñôøi soáng vaø trong saûn xuaát.
- Chæ ra caùc boä phaän chính trong nhaø maùy thuyû ñieän vaø nhieät ñieän.
- GDMT : Nắm được tác hại của các nhà máy nhiệt điện sử dụng nhiên liệu hóa thạch và các biện pháp khắc phục .
Neâu vaán ñeà 
Nhoùm 
Gôïi môû
Vaán ñaùp
Tranh veõ caùc nhaø maùy nhieät ñieän, thuyû ñieän
Baøi taäp 61.1 ñeán 61.3 SBT
68
Baøi 62: Ñieän gioù – Ñieän maët trôøi – Ñieän haït nhaân
- Bieát ñöôïc caùc boä phaän chính cuûa maùy phaùt ñieän gioù –pin maët trôøi, nhaø maùy thuyû ñieän nguyeân töû.
- Chæ ra ñöôïc söï bieán ñoåi naêng löôïng trong caùc boä phaän chính cuûa caùc nhaø maùy treân
- GDMT : 
+Hiểu được vai trò của năng lượng đối với cuộc sống con người và biện pháp tiết kiệm năng lượng .
+ Đề suất ra các biện pháp nhằm làm giảm ô nhiễm môi trường.
Neâu vaán ñeà 
Nhoùm 
Gôïi môû
Vaán ñaùp
Tröïc quan
Maùy phaùt ñieän gioù 
Pin maët trôøi 
Boùng ñeøn 
Ñoäng cô nhoû
Baøi taäp 62.1 ñeán 62.4 SBT
36
5
69
OÂn Taäp
- Traû lôi ñöôïc nhöõng kieán thöùc cô baûn.
- Vaän duïng caùc kieán thöùc ñaõ hoïc ñeå giaûi caùc baøi taäp quang hình
Phaân tích 
Toång hôïp
Vaán ñaùp
Gôïi môû
Thöôùc thaúng, baûng phuï
37
5
70
Kieåm tra HKII
- Kieåm tra möùc ñoä hoïc taäp cuûa hoïc sinh trong hai chöông III vaø IV thoâng qua caùc caâu hoûi traéc nghieäm.
- Kieåm tra kó naêng giaûi baøi taäp thoâng qua nhöõng caâu töï luaän.
Traéc nghieäm töï luaän
Ñeà kieåm tra
DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU

Tài liệu đính kèm:

  • docKẾ HOẠCH BỘ MÔN LÝ 9 theo chuẩn + GDMT.doc