Một số bìa mẫu giáo án

Một số bìa mẫu giáo án

Một số bìa mẫu giáo án

doc 4 trang Người đăng minhquan88 Ngày đăng 14/08/2019 Lượt xem 304Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Một số bìa mẫu giáo án", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 PHOØNG GIAÙO DUÏC ÑAØO TAÏO TP QUY NHÔN
TRÖÔØNG THCS TRAÀN HÖNG ÑAÏO
***********
GIAÙO AÙN NGÖÕ VAÊN 8
GV: ÑOÃ THÒ TUYEÁT HOA
TOÅ XAÕ HOÄI
Naêm hoïc: 2009-2010
 PHOØNG GIAÙO DUÏC ÑAØO TAÏO THAØNH PHOÁ QUY NHÔN 
 TRÖÔØNG THCS NGOÂ VAÊN SÔÛ 
 ---- 0 0 0 000 0 0 ----
 CHUYEÂN ÑEÀ 
 HAÈNG ÑAÚNG THÖÙC 
 ÑAÏI SOÁ 8
GV thực hiện: LÊ VĂN THÁI
Năm học: 2009-2010
 PHOØNG GIAÙO DUÏC ÑAØO TAÏO TP QUY NHÔN
TRÖÔØNG THCS TRAÀN HÖNG ÑAÏO
***********
GIAÙO AÙN NGÖÕ VAÊN 8
GV: ÑOÃ THÒ TUYEÁT HOA
TOÅ XAÕ HOÄI
Naêm hoïc: 2009-2010

Tài liệu đính kèm:

  • docBIA MAU DEP.doc