Giáo án môn học Ngữ văn khối 9 - Phong cách Hồ Chí Minh - Trường THCS Nhơn Hậu

Giáo án môn học Ngữ văn khối 9 - Phong cách Hồ Chí Minh - Trường THCS Nhơn Hậu

I. MỤC TIÊU: Gip hs:

 1.Kiến thức:-Thấy được một số biểu hiện của phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống và trong sinh hoạt.

 -Ý nghĩa của phong cch Hồ Chí Minh trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

 -Hiểu được đặc điểm của kiểu bài văn nghị luận x hội qua một đoạn văn cụ thể.

 2.Kĩ năng : -Nắm bắt nội dung văn bản nhật dụng thuộc chủ đề hội nhập với thế giới và bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc.

 -Vận dụng các biện pháp nghệ thuật trong việc viết văn bản về một vấn đề thuộc lĩnh vực văn hóa, lối sống.

 3.Thái độ: Từ lòng kính yêu Bác, tự hào về Bác, học sinh có ý thức tu dưỡng, học tập, rèn luyện theo gương Bác Hồ.

II.CHUẨN BỊ:

 1.Giáo viên:Tham khảo tài liệu, thiết kế giáo án, chuẩn bị ĐDDH: ¶nh,tư liệu nói về phong cách

 sống của Bác. Cun s¸ch “B¸c H kÝnh yªu”, những mẩu chuyện kể về lối sống, đạo đức Bác Hồ.

 -Phương án tổ chức lớp học: đọc diễn cảm, gợi tìm, diễn giảng-bình

 2.Học sinh:Soạn bài theo h/dẫn của GV, s­u tÇm tranh ¶nh, bµi vit vỊ lối sống cđa B¸c.

III.HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC

 1.Ổn định tổ chức(1): Giáo viên kiểm tra sĩ số,tác phong học sinh, vệ sinh lớp học.

 2.Kiểm tra bài cũ(5):

 - KiĨm tra s chun bÞ ® dng hc tp cho m«n hc cđa hc sinh.

 - KiĨm tra s chun bÞ bµi cđa hc sinh.

 

doc 8 trang Người đăng honghoa45 Lượt xem 346Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn học Ngữ văn khối 9 - Phong cách Hồ Chí Minh - Trường THCS Nhơn Hậu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 10-08-2011
Tiết 1-Văn bản: 
PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
 Lê Anh Trà
 ***********'& ************
I. MỤC TIÊU: Giúp hs:
 1.Kiến thức:-Thấy được một số biểu hiện của phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống và trong sinh hoạt.
 -Ý nghĩa của phong cách Hồ Chí Minh trong việc giữ gìn bản sắc văn hĩa dân tộc.
 -Hiểu được đặc điểm của kiểu bài văn nghị luận xã hội qua một đoạn văn cụ thể.
 2.Kĩ năng : -Nắm bắt nội dung văn bản nhật dụng thuộc chủ đề hội nhập với thế giới và bảo vệ bản sắc văn hĩa dân tộc.
 -Vận dụng các biện pháp nghệ thuật trong việc viết văn bản về một vấn đề thuộc lĩnh vực văn hĩa, lối sống.
 3.Thái độ: Từ lòng kính yêu Bác, tự hào về Bác, học sinh có ý thức tu dưỡng, học tập, rèn luyện theo gương Bác Hồ.
II.CHUẨN BỊ:
 1.Giáo viên:Tham khảo tài liệu, thiết kế giáo án, chuẩn bị ĐDDH: ¶nh,tư liệu nói về phong cách
 sống của Bác. Cuèn s¸ch “B¸c Hå kÝnh yªu”, những mẩu chuyện kể về lối sống, đạo đức Bác Hồ.
 -Phương án tổ chức lớp học: đọc diễn cảm, gợi tìm, diễn giảng-bình
 2.Học sinh:Soạn bài theo h/dẫn của GV, s­u tÇm tranh ¶nh, bµi viÕt vỊ lối sống cđa B¸c.
III.HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC
 1.Ổn định tổ chức(1’): Giáo viên kiểm tra sĩ số,tác phong học sinh, vệ sinh lớp học.
 2.Kiểm tra bài cũ(5’):
 - KiĨm tra sù chuÈn bÞ ®å dïng häc tËp cho m«n häc cđa häc sinh.
 - KiĨm tra sù chuÈn bÞ bµi cđa häc sinh.
 3.Giảng bài mới(37’):
 *Giới thiệu bài: (1’).Hå ChÝ Minh kh«ng chØ lµ anh hïng d©n téc vÜ ®¹i mµ cßn lµ danh nh©n v¨n ho¸ thÕ giíi. Bëi vËy, phong c¸ch sèng vµ lµm viƯc cđa B¸c Hå kh«ng chØ lµ phong c¸ch sèng vµ lµm viƯc cđa ng­êi anh hïng d©n téc vÜ ®¹i mµ cßn lµ cđa mét nhµ v¨n ho¸ lín, mét con ng­êi cđa nỊn v¨n ho¸ t­¬ng lai. VËy vỴ ®Đp v¨n ho¸ cđa phong c¸ch Hå ChÝ Minh ®­ỵc h×nh thµnh vµ biĨu hiƯn trong suèt cuéc ®êi cđa Ng­êi ra sao?, chĩng ta sÏ t×m hiĨu trong bµi h«m nay.
TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
NỘI DUNG
12’
24’
Hoạt động 1: H/dẫn hs tìm hiểu chung
 ?Em h·y cho biÕt t¸c gi¶ cđa v¨n b¶n nµy lµ ai?
?Nh×n vµo phÇn ghi ë cuèi v¨n b¶n, nªu xuÊt xø cđa t¸c phÈm
? “Phong c¸ch HCM” thuéc lo¹i v¨n b¶n g×?§Ỉc ®iĨm cđa lo¹i v¨n b¶n nµy lµ g×?
?VËy vÊn ®Ị ®­ỵc ®Ị cập ë v¨n b¶n lµ vÊn ®Ị g×?
? Ph­¬ng thøc biĨu ®¹t chđ yÕu ®Ĩ thĨ hiƯn vấn ®Ị nµy là gì?
?Theo em víi v¨n b¶n nµy ph¶i ®äc nh­ thÕ nµo cho phï hỵp víi chđ ®Ị mµ t¸c gi¶ biĨu ®¹t?
-Gv kết luận về giọng đọc,®äc mÉu một ®o¹n và gọi hs đọc tiếp văn bản
- GV nhËn xÐt c¸ch ®äc của hs
-Gv hướng dẫn hs giải nghĩa những từ ngữ khó trong văn bản
?Nhan ®Ị v¨n b¶n lµ “Phong c¸ch HCM”. VËy em hiĨu phong c¸ch ë ®©y lµ gì?
?: Nh­ trªn ta ®· nãi ,vấn ®Ị cđa v¨n b¶n ®Ị cËp ®Õn lµ: vỴ ®Đp trong phong c¸ch HCM.? Qua chuÈn bÞ bµi ë nhµ ,h·y cho biÕt vấnû đề ấy được triển khai theo mấy ý?
?H·y t¸ch v¨n b¶n t­¬ng øng víi mçi ý ®ã?
- GV: Trong ph¹m vi tiÕt häc nµy thầy trß ta sÏ ®i ph©n tÝch ý 1.
Hoạt động 2: H/dẫn hs phân tích văn bản
- GV yªu cÇu häc sinh ®äc thầm lại đoạn 1
?§o¹n v¨n ®· kh¸i qu¸t vèn tri thøc v¨n ho¸ cđa HCM ntn?
?Ng­êi ®· tÝch luü vèn tri thøc v¨n ho¸ s©u réng Êy b»ng nh÷ng con ®­êng nµo?
-Gv giảng thêm, lấy ví dụ minh họa( kể chuyện về Bác)
?§Ĩ cã ®­ỵc vèn tri thøc v¨n ho¸ Êy ,Ng­êi ®· lµm g×?
-Gv giảng thêm
?Nhưng ®iỊu k× l¹ nhÊt trong c¸ch tiÕp thu tinh hoa- v¨n ho¸ nh©n lo¹i cđa HCM lµ g×?
? Cơ thĨ cđa sù chän läc ®ã lµ g×?
-Em có thể kể một câu chuyện để minh họa cho sự tiếp thu ấy ở Bác?
-Gv kể thêm một số câu chuyện minh họa để giúp hs hiểu thêm về sự tiếp thu văn hóa thế giới có chọn lọc của Bác
*Gv cho hs thảo luận 2 câu hỏi :
+Em cã nhËn xÐt g× vỊ c©u v¨n, c¸ch lËp luËn cđa t¸c gi¶ trong ®o¹n v¨n trªn?
+Qua nghệ thuật trình bày ấy của tác giả đã giúp em nhận xét như thế nào về phong cách của Hồ Chí Minh?
- GV bình thêm,kh¸i qu¸t l¹i vÊn ®Ị: như vậy có thể khẳng định rằng vẻ ®Đp phong c¸ch v¨n ho¸ HCM lµ sù kÕt hỵp hµi hoµ gi÷a truyỊn thèng v¨n ho¸ d©n téc vµ tinh hoa v¨n ho¸ nh©n lo¹i. Và cũng chính điều này đã tạo nên ở Hồ Chí Minh một nhân cách, một lối sống rất Việt Nam, rất phương Đông nhưng cũng đồng thời rất mới, rất hiện đại...
- GV chuyển ý: vỴ ®Đp phong c¸ch HCM cßn biĨu hiƯn trong lèi sống ntn? TiÕt häc sau chĩng ta sÏ t×m hiĨu tiÕp điều này
-Hs: tác giả là Lê Anh Trà
-Hs nêu xuất xứ văn bản
-Hs: KiĨu v¨n b¶n: NhËt dơng.
( ®Ị cËp ®Õn nh÷ng vÊn ®Ị x· héi mang tÝnh cËp nhËt, cã khi mang ý nghÜa l©u dµi.)
-Hs:nói về vỴ ®Đp trong phong c¸ch HCM.
-Hs xác định phương thức biểu đạt của văn bản
-Hs nêu cách đọc văn bản
-Hs nghe và đọc tiếp văn bản
-Hs nghe, rút kinh nghiệm về cách đọc
-H/s dùa vµo phÇn chĩ thÝch trong sgk ®Ĩ tìm hiểu những từ khó
-Hs giải thích nhan đề văn bản
-Hs: 2 ý:
+VỴ ®Đp v¨n ho¸ HCM.
+VỴ ®Đp trong lèi sèng cđa HCM.
- Hs phân chia bố cục:2 ®o¹n 
 +§1: Tõ ®Çu -> “rÊt hiƯn ®¹i”
 +§2: ®o¹n cßn l¹i.
-H/S ®äc l¹i ®o¹n v¨n 1
-Hs phát hiện: Trong cuéc ®êi ho¹t ®éng CM ®Çy gian nan vÊt v¶, HCM ®· tÝch luü ®­ỵc vèn tri thøc v¨n ho¸ hÕt søc s©u réng.
- Hs phát hiện: trong cuộc đời hoạt động cách mạng gian nan vất vả, Bác đã đi qua nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều nền văn hóa từ phương Đông tới phương Tây
- Hs:+Ng­êi ®· n¾m v÷ng ph­¬ng tiƯn giao tiÕp lµ ng«n ng÷ (Ng­êi nãi vµ viÕt th¹o nhiỊu thø tiÕng ngo¹i quèc: Ph¸p, Anh, Hoa, Nga).
+ Qua c«ng viƯc, qua lao ®éng mµ häc hái (làm nhiỊu nghỊ kh¸c nhau).
+Ng­êi häc hái, t×m hiĨu v¨n ho¸ nghƯ thuËt ®Õn một møc kh¸ uyªn th©m.
-Hs:§iỊu quan träng lµ Ng­êi ®· tiÕp thu vèn tri thøc v¨n ho¸ nh©n lo¹i cã chän läc
-Hs:+Kh«ng chÞu ¶nh h­áng 1 c¸ch thơ ®éng.
 +TiÕp thu mäi c¸i ®Đp, c¸i hay ®ång thêi víi viƯc phª ph¸n nh÷ng h¹n chÕ, tiªu cùc.
 +Trªn nỊn t¶ng v¨n ho¸ d©n téc mµ tiÕp thu nh÷ng ¶nh h­ëng quèc tÕ.
-Hs nghe, hiểu
-Hs thảo luận nhóm:
 +Sư dơng c©u kĨ kÕt hỵp víi lêi b×nh luËn: “Cã thĨ nãi Ýt cã vÞ l·nh tơ nµonh­ chđ tÞch HCM” => rÊt tù nhiªn.
+LËp luËn: chỈt chÏ ,râ rµng ,thu hĩt ng­êi ®äc
- H/S nhận xét,kh¸i qu¸t : thấy được sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại trong phong cách Hồ Chí Minh
-Hs nghe, hiểu thêm
I. Tìm hiểu chung
1. T¸c gi¶: Lª Anh Trµ
2. T¸c phÈm :
a. Xuất xứ:TrÝch từ “ Phong c¸ch Hå ChÝ Minh, c¸i vÜ ®¹i g¾n víi c¸i gi¶n dÞ.
-Kiểu văn bản:v¨n b¶n nhËt dơng
b.Phương thức biểu đạt: tù sù +nghÞ luËn
c.Bè cơc:2 phần:
+VỴ ®Đp v¨n ho¸ HCM.
+VỴ ®Đp trong lèi sèng cđa HCM
II.Tìm hiểu chi tiết văn bản:
1/ Sự tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại của Bác.
- Ra nước ngoài, ghé lại nhiều nơi.
- Nói, viết thạo nhiều thứ tiếng.
- Qua công việc, lao động mà học hỏi.
- Học hỏi, tìm hiểu rất sâu văn hóa nước ngoài.
- Tiếp thu cái hay, cái đẹp, phê phán cái tiêu cực
- Tiếp thu cái mới quốc tế trên nền tảng văn hóa dân tộc
->Kể kÕt hỵp víi lêi b×nh luËn
=>Sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại ở Hồ Chí Minh.
 4.DẶN DÒ HS CHUẨN BỊ TIẾT SAU(2’)
 - Xem lại nội dung bài.
 -S­u tÇm tiếp nh÷ng mÈu chuyƯn vỊ B¸c.
 - ChuÈn bÞ tiÕp nội dung bài theo các gợi ý sau: 
	+Nét đẹp trong lối sống giản dị của Bác được biểu hiện như thế nào?
	+ Em có bình luận gì về lối sống ấy của Bác?
	+ Nhận xét về nghệ thuật thể hiện?
IV.RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG:
............................................................................................................
TƠI CHỈ GỬI MINH HỌA 2 TIẾT ĐỂ QUÝ THẦY CƠ THAM KHẢO. NẾU THẦY CƠ NÀO CẦN THÊM, XIN LIÊN HỆ VỚI TƠI THEO ĐỊA CHỈ:
 PHAN PHI LONG, SỐ ĐT: 01635666336
Ngày soạn: 10-08-2011
Tiết 2-Văn bản: 
 PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH(tt)
 Lê Anh Trà
I. MỤC TIÊU: Tiếp tục giúp hs:
 1.Kiến thức:-Thấy được một số biểu hiện của phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống và trong sinh hoạt.
 -Ý nghĩa của phong cách Hồ Chí Minh trong việc giữ gìn bản sắc văn hĩa dân tộc.
 -Hiểu được đặc điểm của kiểu bài văn nghị luận xã hội qua một đoạn văn cụ thể.
 2.Kĩ năng : -Nắm bắt nội dung văn bản nhật dụng thuộc chủ đề hội nhập với thế giới và bảo vệ bản sắc văn hĩa dân tộc.
 -Vận dụng các biện pháp nghệ thuật trong việc viết văn bản về một vấn đề thuộc lĩnh vực văn hĩa, lối sống.
 3.Thái độ: Từ lòng kính yêu Bác, tự hào về Bác, học sinh có ý thức tu dưỡng, học tập, rèn luyện theo gương Bác Hồ.
II.CHUẨN BỊ:
 1.Giáo viên: Tham khảo tài liệu, thiết kế giáo án, chuẩn bị ĐDDH: ¶nh vỊ n¬i ë vµ lµm viƯc cđa B¸c trong khu«n viªn Phđ.chđ tÞch , những mẩu chuyện về lối sống giản dị và thanh cao của Bác Hồ.
 -Ph­¬ng án tổ chức lớp học: Gỵi më, nªu vÊn ®Ị, ph©n tÝch, kh¸i qu¸t, tỉng hỵp
 2.Học sinh:soạn trước bài theo gợi ý của GV. S­u tÇm tranh ¶nh nói về lối sống giản dị của Bác 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC
 1.Ổn định tổ chức(1’): Giáo viên kiểm tra sĩ số,tác phong học sinh, vệ sinh lớp học.
 2.Kiểm tra bài cũ(5’):
 C©u hái: VỴ ®Đp phong c¸ch v¨n ho¸ HCM ®­ỵc thĨ hiƯn ntn trong v¨n b¶n “ Phong c¸ch HCM” cđa Lª Anh Trµ?
 Gợi ý trả lời : 
 VỴ ®Đp phong c¸ch v¨n ho¸ HCM ®­ỵc thĨ hiƯn trong sù tiÕp thu tinh hoa v¨n ho¸ nh©n lo¹i cđa HCM ®Ĩ t¹o nªn mét nh©n c¸ch, mét lèi sèng rÊt VN, rÊt ph­¬ng Đông nh­ng cịng ®ång thêi rÊt míi ,rÊt hiƯn ®¹i.Cơ thĨ:
 - HCM ®i nhiỊu n¬i, tiÕp xĩc víi nhiỊu nỊn v¨n ho¸ tõ ph­¬ng Đ«ng ®Õn ph­¬ng T©y. Ng­êi ®· tÝch luü ®­ỵc vèn tri thøc s©u réng nhê:N¾m v÷ng ph­¬ng tiƯn ng«n ng÷ giao tiÕp, lµm nhiỊu nghỊ kh¸c nhau, häc hái, t×m hiĨu ®Õn møc s©u s¾c.
 - §iỊu quan träng lµ Ng­êi ®· tiÕp thu cã chän läc tinh hoa v¨n ho¸ nh©n lo¹i.
 3.Giảng bài mới(37’): 
 *Giới thiệu bài:(1’). TiÕt häc tr­íc c¸c em ®· n¾m râ vµ thÊy ®­ỵc vỴ ®Đp phong c¸ch Hồ Chí Minh lµ sù tiÕp thu tinh hoa v¨n ho¸ nh©n lo¹i trªn nỊn t¶ng c¸i gèc v¨n ho¸ d©n téc kh«ng g× lay chuyĨn ®­ỵc. VËy nãi vỊ phong c¸ch HCM ta cßn ph¶i biÕt ®Õn vỴ ®Đp nµo kh¸c?, tiÕt häc h«m nay, các em cïng t×m hiĨu.
TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
NỘI DUNG
33’
3’
Hoạt động 1: H/dẫn hs phân tích văn bản (tt)
- GV yªu cÇu HS ®äc đoạn 2
-Gv nhận xét cách đọc của hs
?VỴ ®Đp phong c¸ch HCM ë ®o¹n v¨n 2 ®­ỵc t¸c gi¶ ®Ị cËp trªn nh÷ng khÝa c¹ch nµo?
?Chi tiÕt, h×nh ¶nh nµo ®­ỵc t¸c gi¶ chän khi nãi ®Õn n¬i lµm viƯc cđa B¸c?
?Trang phơc cđa B¸c ®­ỵc t¸c gi¶ giíi thiƯu ntn?
?Ăn uèng cđa mét vÞ l·nh tơ cã g× ®Ỉc biƯt?
?Có thể nói đã lµ nh÷ng mãn ¨n ntn?
?Em có nhận xét gì về nghệ thuật trình bày của tác giả ở đây? 
Qua nghệ thuật trình bày ấy, giúp em nhËn xÐt g× vỊ vỴ ®Đp trong lèi sèng cđa B¸c?
-Gv treo các bức ảnh chụp minh họa về đời sống giản dị của Bác, Gv bình thêm
?Cã ng­êi cho r»ng “ Ph¶i ch¨ng ®©y lµ c¸ch sèng kh¸c khỉ cđa nh÷ng con ng­êi tù vui trong c¶nh nghÌo khã; Tù thÇn th¸nh ho¸, tù lµm cho kh¸c ng­êi kh¸c ®êi”. Ý kiÕn cđa em ntn vỊ nhận định ®ã?
 ( Em cã ®ång ý víi ý kiÕn trªn kh«ng? NÕu kh«ng, em quan niƯm ntn vÕ c¸ch sèng ®ã?)
 ( Gv cho hs thảo luận nhóm)
-Gv bình thêm về lời nhận định này
- GV kĨ thêm mét sè c©u chuyƯn vỊ lèi sèng cđa B¸c.
?Lèi sèng cđa B¸c khiÕn t¸c gi¶ liªn t­ëng ®Õn lèi sèng cđa nh÷ng ai? T¸c gi¶ ®· dïng thđ ph¸p NT nµo ë ®©y?
? Em hiĨu g× vỊ 2 c©u th¬ N«m trªn cđa NguyƠn BØnh Khiªm?)
-Gv kết luận: §ã lµ c¸i thĩ vui tao nh· cđa c¸c bËc nho x­a - Mét lèi sèng ®¹m b¹c mµ thanh cao,
?Víi nghƯ thuËt so sánh như vậy ®· ®em l¹i hiƯu qu¶ g× cho ®o¹n v¨n?
-Gv bình thêm
?T¸c gi¶ bµi viÕt ®· b×nh luËn ntn vỊ lèi sèng, nÕp sèng cđa B¸c.
?Em hiĨu g× vỊ lêi b×nh nµy cđa t¸c gi¶?
-Gv kết luận
? Em hiĨu thÕ nµo lµ c¸ch sèng kh«ng tù thÇn th¸nh ho¸, kh¸c ®êi, h¬n ®êi?
?T¹i sao t¸c gi¶ l¹i nãi: “ Lèi sèng cđa B¸c cã kh¶ n¨ng ®em l¹i h¹nh phĩc thanh cao cho t©m hån vµ thĨ x¸c?
?Tóm lại , em hãy khái quát giá trị nội dung và nghệ thuật của đoạn 2?
-Gv kết luận
Hoạtđộng 3: Củng cố, tổng kết
?Qua 2 tiết tìm hiểu ,hãy trình bày cảm thụ sâu sắc của em qua văn bản Phong cách HCM?
-Gv kết luận, khắc sâu k/thức cho hs
?Trong cuéc sèng hiƯn ®¹i, văn hóa trong thêi k× héi nhËp, tÊm g­¬ng cđa B¸c gỵi cho em suy nghÜ g× ?Em học tập được gì từ đạo đức Hồ Chí Minh?(lồng ghép tư tưởng HCM)
-Gv kết luận
-Gv n/xét chung, t/kết tiết học 
- H/s®äc l¹i ®2 (tõ “Lần ®Çu tiªn trong lÞch sư VN”®Õn hÕt)
- Hs phát hiện:nơi ở và làm việc, trang phục, ăn uống.
- Hs phát hiện:N¬i ë, n¬i lµm viƯc :+ ChiÕc nhµ sµn nhá b»ng gç bªn c¹nh chiÕc ao->vỴn vĐn cã vµi phßng vừa tiÕp kh¸ch, häp bé chÝnh trÞ vừa lµm viƯc, phòng ngủ
+§å ®¹c méc m¹c, ®¬n s¬.
-Hs phát hiện:Bé quÇn ¸o bµ ba n©u,chiÕc ¸o trÊn thđ,đ«i dÐp lèp th« s¬,t­ trang Ýt ái: một chiÕc va ly con,vµi bé quÇn ¸o, vµi vËt kû niƯm .
-Hs phát hiện: ăn uèng rÊt ®¹m b¹c : C¸ kho,rau luéc,d­a ghÐm,cµ muèi,ch¸o hoa
-Hs nhận xét:Nh÷ng mãn ¨n rÊt ®¬n gi¶n, rÊt VN, kh«ng một chĩt cÇu k×. Hay nãi c¸ch kh¸c: ¨n uèng rÊt ®¹m b¹c.
-Hs nhận xét về nghệ thuật: kể đan xen với bình luận, lựa chọn chi tiết tiêu biểu ,
è Lèi sèng rÊt gi¶n dÞ, ®¹m b¹c, đ¬n s¬ của Hồ Chí Minh
-Hs quan sát các bức ảnh để hiểu thêm về Bác
-Hs thảo luận nhóm, trả lời theo hướng : Hoµn toµn kh«ng ®ång ý víi ý kiÕn ®ã .
+ §©y kh«ng ph¶i lµ lèi sèng kh¾c khỉ cđa nh÷ng con ng­êi tù vui trong c¶nh nghÌo khã.
+§©y cịng kh«ng ph¶i c¸ch tù thÇn th¸nh ho¸, tù lµm cho kh¸c ®êi kh¸c ng­êi.
+ §©y lµ một c¸ch sèng cã v¨n hãa : C¸i ®Đp lµ sù gi¶n dÞ, tù nhiªn.
à Lèi sèng gi¶n dÞ,thanh cao.
-Hs nghe, hiểu thêm
- Hs: +So s¸nh c¸ch sèng, lèi sèng cđa l·nh tơ víi các vÞ tỉng thèng, c¸c vÞ vua hiỊn cđa c¸c n­íc kh¸c. “ T«i d¸m ch¾c tiÕt chÕ nh­ vËy”.
+So s¸nh c¸ch sèng cđa B¸c víi c¸c vÞ hiỊn tiÕt trong l/sư mµ tiªu biĨu lµ: NguyƠn Tr·i ë C«n S¬n hay NguyƠn BØnh Khiªm sèng ë quª nhµ. Hä cịng cã lèi sèng: “ Thu ¨n m¨ng trĩc, ®«ng ¨n gi¸. Xu©n t¾m hå sen, h¹ t¾m ao
-Hs:àPh©n tÝch: Mçi mïa cã thĩ vui riªng, mïa nµo thøc Êy...
-Hs nhận xét t¸c dơng:
+ Lµm nỉi bËt được sù kÕt hỵp gi÷a sự vÜ ®¹i, thanh cao vµ b×nh dÞ ë nhµ c¸ch m¹ng HCM.
+ ThĨ hiƯn niỊm c¶m phơc, tự hµo cđa ng­êi viÕt.
- Hs phát hiện: NÕp sèng gi¶n dÞ vµ thanh ®¹m cđa B¸c Hå h¹nh phĩc thanh cao cho t©m hån vµ thĨ x¸c.
-Hs trả lời về cách hiểu của mình
-Hs:+Kh«ng xem m×nh lµ n»m ngoµi nh©n lo¹i nh­ c¸c th¸nh nh©n siªu phµm.
.+Kh«ng tù ®Ị cao m×nh, kh«ng ®Ỉt m×nh lªn mäi sù th«ng th­êng ë ®êi.
-Hs :.+Sù b×nh dÞ g¾n víi thanh cao, trong s¹ch -> T©m hån kh«ng ph¶i chÞu nh÷ng toan tÝnh vơ lỵi à T©m hån ®­ỵc h¹nh phĩc thanh cao.
.+Sèng thanh b¹ch, gi¶n dÞ , kh«ng ph¶i g¸nh chÞu ham muèn, bƯnh tËt => thĨ x¸c ®­ỵc thanh cao, h¹nh phĩc.
-Hs sơ kết: thông qua NT kể đan xen với lời bình luận, chọn lọc chi tiết tiêu biểu, àThấy được lối sống thanh cao, giản dị ,của Bác Hồ
-Hs trình bày cảm nhận của mình về nội dung và nghệ thuật của văn bản
-Hs đọc ghi nhớ sgk
-Hs rĩt ra ý nghÜa cđa viƯc häc tËp vµ rÌn luyƯn theo tấm g­¬ng đạo đức B¸c Hå.( liên hệ thực tế,g/dục tư tưởng hs)
2/ Nét đẹp trong lối sống của Hồ Chí Minh: 
- Nơi ở, nơi làm việc : Chiếc nhà sàn nhỏ vẻn vẹn vài phòng(tiếp khách, họp , làm việc và ngủ)
- Trang phục: bộ quần áo bà ba nâu, đôi dép lốp;tư trang ít ỏi,
- Ăn uống: cá kho, dưa muối, rau luộc, dưa ghém,cháo hoa,
->Kể đan xen với bình luận, lựa chọn chi tiết tiêu biểu.
=> Sự giản dị và thanh cao trong lối sống Hồ Chí Minh.
IV. Tổng kết:Ghi nhớ SGK trang 8
 4.DẶN DÒ HS CHUẨN BỊ TIẾT SAU(2’)
 -Xem lại nội dung bài học
 -Tìm đọc và kể lại những câu chuyện về lối sống giản dị mà cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 -Chuẩn bị bài mới: Các phương châm hội thoại( tiếng Việt)
 Yêu cầu: đọc kĩ các ví dụ, trả lời các câu hỏi ở cuối mỗi ví dụ.( Qua soạn bài,thử rút ra nhận xét: yêu cầu của phương châm về lượng và về chất?)
 IV.RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG:
.........................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docGIAO AN NGU VAN 9 SOAN 4 COT(2).doc