Bài soạn Ngữ văn 9 - Năm học: 2009 - 2010 - Tuần 31

Bài soạn Ngữ văn 9 - Năm học: 2009 - 2010 - Tuần 31

I. Mục tiêu cần đạt.

- Học sinh cảm nhận được tâm hồn trong sáng, tính cách dũng cảm hồn nhiên trong cuộc chiến đấu gian khổ, hi sinh nhưng vẫn lạc quan của ba cô thanh nỉên xung phong trên cao điểm trên đường Trường Sơn thời kì chống Mĩ. Thấy được nét đặc sắc trong cách kể chuyện, miêu tả nhân vật của tácgiả

 - Rèn kĩ năng phân tích tác phảm truyện: cốt truỵên, nhân vật, nghệ thuật kể chuyện

II. Chuẩn bị.

- GV: Tranh minh hoạ

- HS: Đọc soạn bài theo câu hỏi sgk, học hát bài “Cô gái mở đường”

III. Tiền trình tổ chức các hoạt động.

1) Kiểm tra bài cũ: Những qui luật cuộc đời nào được Nhĩ chiêm nghiệm, khái quát từ chính bản thân, cuộc sống và hoàn cảnh thực tại của mình ?

2) Giới thiệu bài: Trong những năm tháng kháng chiến chống Mĩ gian khổ và ác liệt, con đường huyết mạch Trường Sơn đã từng chịu biết bao bom đạn của kẻ thù. . trong thử thách ác liệt đó, nhiều tấm gương bộ đội thanh niên xung phong đã hi sinh cả tuổi thanh xuân của mình dù trong hoàn cảnh nào cũng quyết giữ vững mạch máu giao thông, nối liền tiền tuyến với hậu phương. “Những ngôi sao xa xôi” kể về một tốp ba cô gái thanh niên xung phong trên cao điểm Trường Sơn trong những năm hào hùng ấy.

 

doc 11 trang Người đăng minhquan88 Ngày đăng 15/08/2019 Lượt xem 224Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài soạn Ngữ văn 9 - Năm học: 2009 - 2010 - Tuần 31", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 31	Ngày dạy: 9-11/4
NHỮNG NGÔI SAO XA XÔI
Tiết 141, 142
I. Mục tiêu cần đạt.
- Học sinh cảm nhận được tâm hồn trong sáng, tính cách dũng cảm hồn nhiên trong cuộc chiến đấu gian khổ, hi sinh nhưng vẫn lạc quan của ba cô thanh nỉên xung phong trên cao điểm trên đường Trường Sơn thời kì chống Mĩ. Thấy được nét đặc sắc trong cách kể chuyện, miêu tả nhân vật của tácgiả
 - Rèn kĩ năng phân tích tác phảm truyện: cốt truỵên, nhân vật, nghệ thuật kể chuyện
II. Chuẩn bị.
- GV: Tranh minh hoạ
- HS: Đọc soạn bài theo câu hỏi sgk, học hát bài “Cô gái mở đường”
III. Tiền trình tổ chức các hoạt động.
1) Kiểm tra bài cũ: Những qui luật cuộc đời nào được Nhĩ chiêm nghiệm, khái quát từ chính bản thân, cuộc sống và hoàn cảnh thực tại của mình ?
2) Giới thiệu bài: Trong những năm tháng kháng chiến chống Mĩ gian khổ và ác liệt, con đường huyết mạch Trường Sơn đã từng chịu biết bao bom đạn của kẻ thù. . trong thử thách ác liệt đó, nhiều tấm gương bộ đội thanh niên xung phong đã hi sinh cả tuổi thanh xuân của mình dù trong hoàn cảnh nào cũng quyết giữ vững mạch máu giao thông, nối liền tiền tuyến với hậu phương. “Những ngôi sao xa xôi” kể về một tốp ba cô gái thanh niên xung phong trên cao điểm Trường Sơn trong những năm hào hùng ấy.
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung 
HĐ1: HD Đọc và tìm hiểu chú thích
HS Đọc chú thích về tác giả
? Nêu vài nét về tác giả?
? Hoàn cảnh sáng tác?
- Hướng dẫn HS đọc giọng tâm tình, phân biệt lời kể và lời đối thoại ngắn gọn giữa các nhân vật.
 ? Bố cục của văn bản
? Ngôi kể. Tác dụng của ngôi kể
Truyeän ñöôïc traàn thuaät töø nhaân vaät Phöông Ñònh ôû ngoâi thöù nhaát. Coù taùc duïng phuø hôïp vôùi noäi dung taùc phaåm vaø taïo ñieàu khieän thuaän lôïi ñeå taùc giaû mieâu taû, bieåu hieän theá giôùi taâm hoàn, nhöõng caûm xuùc vaø suy nghó cuûa nhaân vaät.
HĐ 3 HD tìm hi ểu v ăn b ản
*HS ñoïc töø ñầu  coù khi suốt đêm
? Truyeän coù nhöõng nhaân vaät naøo? Ai laø nhaân vaät chính?
? Hoaøn caûnh soáng cuûa 3 coâ thanh nieân xung phong ntn?
? Công việc của các cô hằng ngày là gì?
? Nhận xét công việc của họ? Công việc này đòi hỏi ở họ điều gì?
? Caù tính cuûa 3 coâ gaùi như thế nào?
TIẾT 2
? Maëc duø 3 coâ gaùi coù caù tính vaø hoaøn caûnh rieâng khoâng gioáng nhau, nhöng ñeàu coù chung phaåm chaát như thế nào?
*HS ñoïc “Toâi laø con gaùi Haø Noäi sao treân muõ”
H:Phöông Ñònh xuaát thaân töø ñaâu?
 ? Cuõng nhö caùc coâ gaùi môùi lôùn, Phöông Ñònh quan taâm ñeán hình thöùc cuûa mình ntn?
? Beân caïnh nhöõng tính caùch chung nhö hai ñoàng ñoäi cuøng toå, em thaáy Phöông Ñònh coù nhöõng rieâng gì veà taâm hoàn?
? Cuõng gioáng 2 nöõ ñoàng ñoäi, tình caûm cuûa Phöông Ñònh ñoái vôùi nam chieán só ntn?
 ? Taùc giaû mieâu taû caùch phaù bom cuûa Phöông Ñònh ntn?
HS: liệt kê chi tiết sgk
? Maëc duø ñaõ quen vôùi coâng vieäc nguy hieåm, nhöng moãi laàn phaù bom noå chaäm dieãn bieán taâm lí cuûa Phöông Ñònh ñöôïc mieâu taû ntn?
Hoạt động 4: Tổng kết
? Neâu neùt ñaëc saéc ngheä thuaät
? Vì sao truyeän coù teân laø “Nhöõng ngoâi sao xa xoâi”
Töø aùnh maét nhìn xa xaêm cuûa Phöông Ñònh, lôùi caùc anh boä ñoäi, laùi xe ca ngôïi hoï, hình aûnh mô moäng laõng maïn, ñeïp vaø trong saùng laïi phuø hôïp vôùi nhöõng coâ gaùi mô moäng ñang soáng vaø chieán ñaáu treân cao ñieåm.
I. Tìm hiểu chung:
1. Tác giả:
 Leâ Minh Khueâ sinh 1949, queâ Thanh Hoaù. Laø caây buùt truyeän ngaén chuyeân vieát veà cuoäc soáng chieán ñaáu cuûa tuoåi treû ôû tuyeán ñöôøng Tröôøng Sôn.
2. Tác phẩm
 “Nhöõng ngoâi sao xa xoâi” saùng taùc 1971, vieát veà cuoäc soáng, chieán ñaáu cuûa thanh nieân ôû tuyeán ñöôøng Tröôøng Sôn.
3. Đọc, kể tóm tắt.
4. Bố cục
 +[I]: töø ñaàu  ngoâi sao treân muõ =>Cuoäc soáng cuûa 3 coâ trinh saùt maët ñöôøng.
 +[II]: “Theá naøo  chò Thao baûo=> Moät laàn phaù bom, Nho bò thöông. Hai chò em lo laéng, saên soùc.
 +[III]: Coøn laïi =>Sau phuùt nguy hieåm, hai chò em noái nhau haùt. Nieàm vui cuûa 3 ngöôøi tröôùc traän möa ñaù ñoät ngoät.
 II. Đọc- hiểu văn bản
1. Hoàn cảnh sống chiến đấu và tính cách của tổ nữ thanh niên xung phong 
* Hoaøn caûnh soáng vaø chieán ñaáu:
 + Treân một cao ñieåm, giöõa vuøng troïng ñieåm cuûa tuyeán ñöôøng Tröôøng Sôn.
 + Coâng vieäc : ño khoái löôïng ñaát laáp vaøo hoá bom, ñeám bom chöa noå, phaù bom.
 => Coâng vieäc caêng thaúng nguy hiểm, ñoøi hoûi phaûi duõng caûm vaø heát söùc bình tónh
* Caù tính :
 + Phöông Ñònh nhaïy caûm, hoàn nhieân, thích mô moäng, voâ tö hay soáng vôùi nhöõng kæ nieäm, thích ngaém mình trong göông.
 + Chò Thao töøng traûi, thieát thöïc coù nhieàu döï tính veà töông lai, trong coâng vieäc bình tónh, cöông quyeát, taùo baïo, nhöng raát sôï maùu, thích cheùp baøi haùt.
 + Nho luùc böôùng bænh, maïnh meõ, luùc laàm lì cöïc ñoan, thích theâu hoa röïc rôõ treân goái
* Phaåm chaát chung:
 + Coù tinh thaàn traùch nhieäm cao ñoái vôùi coâng vieäc, giaøu loøng duõng caûm, tình ñoàng ñoäi gaén boù.
 + Deã xuùc caûm, hay mô moäng, deã vui buoàn, thích laøm ñeïp cho cuoäc soáng.
 2. Nhân vật Phương Định
- Laø con gaùi Haø Noäi.
- Hình thöùc: hai bím toùc daøy, meàm, coå cao, caëp maét daøi daøi, maøu naâu.
- Taâm hoàn : nhaïy caûm, hoàn nhieân, hay mô moäng vaø thích haùt.
- Tình caûm : 
 +Vui vaø töï haøo khi caùc anh lính ñeå yù vaø coù thieän caûm.
 +Yeâu meán vaø caûm phuïc taát caû caùc chieán só.
- Duõng caûm, tự trọng coù yù thöùc traùch nhieäm cao trong công việc
à Là con người mới tiêu biểu cho thế hệ trẻ Việt nam thời kì chống Mĩ. 
III. Tổng kết- Luyện tập
* Nội dung: ghi nhớ sgk
* Ngheä thuaät :
 - Phöông thöùc traàn thuaät.
 - Ngoâi thöù nhaát taïo taâm lí vaø tính caùch nhaân vaät töï nhieân.
 - Gioïng ñieäu vaø ngoân ngöõ töï nhieân, gaàn vôùi khaåu ngöõ.
 - Caâu ngaén, nhòp nhanh taïo khoâng khí khaån tröông nôi chieán tröôøng.
4. Hướng dẫn học ở nhà:
- Viết đoạn văn ngắn nêu càm nhận của em về những cô thanh niên xung phong trong truyện .
- Chuẩn bị bài: Chương trình địa phương (phần tập làm văn)
-----------------------------------------------------
Tuần 31	Ngày dạy: 11/4
CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG 
PHẦN TẬP LÀM VĂN
Tiết 143
I. Mục tiêu cần đạt. Giúp hs: 
- Ôn lại kiến thức về văn nghị luận nói chung, nghị luận về một sự việc hiện tượng xã hội nói riêng
- Rèn luyện kĩ năng viết bài văn nghị luận về một sự việc ở địa phương.
- Giúp HS nhận ra ưu- khuyết điểm trong bài viết về sự việc, hiện tượng ở địa phương
II. Chuẩn bị.
- GV: Đọc, nhận xét bài viết của học sinh.
- HS: Viết, nộp bài từ tuần 24
III. Tiền trình tổ chức các hoạt động.
1. Kiểm tra bài cũ: Nêu cách làm bài văn nghị luận về sự việc, hiện tượng?
2. Bài mới:
Hoạt động của thày và trò
Nội dung 
Hoạt động 1: Hướng dẫn HS xác định lại vấn đề có thể viết ở địa phương.
? Ở địa phương có những vấn đề gì nổi cộm cần quan tâm?
Hoạt động2: Xác định cách viết.
GV lưu ý cho HS những vấn đề khi viết bài.
Hoạt động 3:Trình bày bài viết
- Các tổ cử thành viên tổ lên trình bày
- HS còn lại nhận xét
+ Nội dung
+ Lời trình bày: Ngữ điệu, tác phong
- GV chốt
1)Xác định những vấn đề có thể có ở địa phương:
a) Vấn đề môi trường:
- Hậu quả của việc chặt phá cây xanhàô nhiễm bầu không khí.
- Hậu quả của rác thải khó tiêu huỷ(bao bì ni lông, chaiu nhựa tổng hợp)ànăng suất cây trồng, ô nhiễm nguồn nước.
b) Vấn đề quyền trẻ em:
- Sự quan tâm của chính quyền địa phương: xây dựng và sửa chữa trường học, giúp đỡ trẻ em khó khăn.
- Sự quan tâm của nhà trường; xây dựng khung cảnh sư phạm, tổ chức dạy học và các hoạt động ngoại khoá.
- Sự quan tâm của gia đình: Cha mẹ có làm gương hay không, có nhưngc biểu hiện bạo hành hay không?
2) Xác định cách viết:
- Sự việc, hiện tượng đề cập đến phải có tính phổ biến trong xã hội(ở địa phương).
- Bài viết phải trung thực, có tính xây dựng, không cường điệu, không sáo rỗng.
- Phân tích nguyên nhân phải đảm bảo tính khách quan và có tính thuyết phục.
- Nội dung bài viết phải giản dị dễ hiểu, tránh viện dẫn sách vở
3) Trình bày trước lớp
4) Nhận xét:
- Bố cục.
- Diễn đạt
- Sự việc, hiện tượng 
- Chính tả
3. Củng cố: Cách làm một bài văn nghị luận về một sự việc hiện tượng ở 
 địa phương. Cách trình bày bài nói
4. Hướng dẫn về nhà: Xem lại bài viết số 7
Tuần 31	Ngày dạy: 13/4
TRẢ BÀI VIẾT SỐ 7
Tiết 144
I. Mục tiêu cần đạt. Giúp hs:
- Nhận ra ưu, khuyết điểm về nội dung, hình thức trong bài viết của mình
- Củng cố các kĩ năng về việc xây dựng bố cục, tạo liên kết và diễn đạt trong bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.
- Rút kinh nghiệm qua bài viết cụ thể, biết cách khắc phục các nhược điểm, thành thục hơn kĩ năng làm bài nghị luận.
II. Chuẩn bị.
- GV: Chấm bài - liệt kê lỗi sai ra bảng phụ
- HS: Lập dàn ý cho bài viết số 7
III. Tiền trình tổ chức các hoạt động. 
* Hoạt động 1: HS đọc lại đề, GV chép đề lên bảng:
Đề bài: Phân tích bài thơ Viếng lăng Bác của Viễn Phương.
- Thể loại: Phân tích toàn bộ tác phẩm
- Nội dung: Tinhf cảm của tác giả nói riêng, của nhân dân Việt nam nói chung đối với Bác.
* Hoạt động 2: Lập dàn bài (tiết 134&135)
* Hoạt động 3: Trả bài- nhận xét ưu, khuyết điểm:
1) Ưu điểm:
- Đa số bài viết có bố cục rõ ràng
- Một số bài viết phát triển luận điểm khá tốt: Bộc lộ được cảm xúc của tác giả ở ngoài lăng, trong lăng và ước nguyện khi sắp rời xa Bác.
- Có bài viết biết liên hệ bài thơ khác cùng đề tài.
2) Khuyết điểm:
- Vẫn còn bài viết bố cục chưa rõ ràng, mở bài chưa rõ ràng, dài dòng, lộn xộn.
- Có bài viết sơ sài chưa phân tích được nội dung cơ bản của bài thơ.
- Nhiều bài viết không biết trình bày thơ, chưa phân tích được những hình ảnh tượng trưng. 
- Đa số bài viết chưa phân tích được nghệ thuật.
- Sai chính tả, dấu câu, diễn đạt lủng củng.
- Đa số bài viết chưa liên hệ được với bài thơ khác cùng đề tài.
* Hoạt động 3: Chữa lỗi sai
Lỗi sai
Nhận xét
Sửa lỗi
MB: Bài thơ viếng lăng bác của nhà thơ viễn phương của tình cảm chiến xỉ đồng bào miền nam trong gian khổ thống nhất khi nhìn thấy bác. đầy súc động khi miền nam thống nhất đất nước.
TB: Viếng lăng bắc là một nhà thơ đầu tiên mà tác giả trở thành hàng tre biểu tượng của đất nước biết bao đức tính việt nam. Viễn phương đã tả lăng bác đến viếng với lònh Tôn kính Trọng của viếng lăng bác đã chọn đời mình cho nhân dân, đất nước của dòng người bất tận đã trở thành ánh sáng của Bác
- thiếu dấu ngoặc kép
- sai chính tả
- diễn đạt
- nhầm lẫn tên bài thơ với tên tác giả
- diễn đạt lủng củng
- sai chính tả
- Viễn Phương là một trong những cây bút có mặt sớm nhất của lực lượng văn nghệ giải phóng Miền Nam thời chống Mĩ cứu nước. Vào năm 1976, bài thơ “Viếng Lăng Bác” đã được nhà thơ sáng tác trong một chuyến ra thăm Bác lần đầu tiên. Với bút pháp trữ tình, tác giả đã ghi lại cảm xúc sâu sắc của đồng bào Miền Nam, của chính nhà thơ đối với Bác
- Đọc bài thơ “Viếng Lăng Bác”hình ảnh đầu tiên chúng ta bắt gặp đó là “Hàng tre bát ngát”. Đây chính là hàng tre xanh rì, xanh ngắt trên đất nước Việt Nam ta. Đó là loài cây đặc biệt gắn bó với cuộc sống của người Việt Nam. Chính vì thế, nhìn thấy hàng tre, tác giả như nhìn thấy những chiến sĩ thầm lặng đã từng sát cánh bên Bác chống kẻ thù chung
* Hoạt động 4: Hướng dẫn học ở nhà:
- Đối chiếu với dàn ý àsửa lại bài viết của mình.
Tuần 31	 Ngày dạy: 14/4
R¤ - BIN – X¥N NGOAØI ÑAÛO HOANG
Tiết 145
 §i Ph«
I. Môc tiªu cÇn ®¹t :
- HiÓu s©u h×nh dung ®­îc cuéc sèng gian khæ , tinh thÇn l¹c quan cña R« - Bin - X¬n mét m×nh ngoµi ®¶o hoang béc lé gi¸n tiÕp qua bøc ch©n dung tù ho¹ cña nh©n vËt . 
- Gi¸o dôc häc sinh tinh thÇn v­ît qua nh÷ng hoµn c¶nh kã kh¨n , sèng l¹c quan.
II. ChuÈn bị : 
§äc c¸c tµi liÖu cã liªn quan .
III. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc : 
* KiÓm tra bµi cò : 
Em h×nh dung vµ suy nghÜ nh­ thÕ nµo vÒ tuæi trÎ ViÖt Nam trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü sau khi häc xong truyÖn ng¾n " Nh÷ng ng«i sao xa x«i " . 
* D¹y vµ häc bµi míi
NÕu nh­ "DÕ MÌn phiªu l­u kÝ " cña T« Hoµi lµ lêi DÕ MÌn tù kÓ chuyÖn phiªu l­u cña cuéc ®êi m×nh th× trong T2 R« - Bin - X¬n - Cru - x« ( 1719 ), §i Ph« (1660 - 1731) ®Ó nh©n vËt chÝnh R« - Bin - X¬n kÓ l¹i ®o¹n ®êi gian chu©n suèt gÇn 30 n¨m sèng cuéc ®êi trªn ®¶o hoang mµ ®o¹n trÝch ®­îc häc h«m nay lµ bøc ch©n dung tù ho¹ sau h¬n 10 n¨m kÓ tõ ngµy tµu ®¾m . 
Ho¹t ®éng 1 : H­íng dÉn t×m hiÓu chung .
Häc sinh ®äc chó thÝch SGK .
Gi¸o viªn giíi thiÖu vµi nÐt tãm t¾t vÒ t¸c gi¶ , t¸c phÈm ( SGV ) .
Gi¸o viªn ®äc mÉu - H­íng dÉn c¸ch ®äc - gäi häc sinh ®äc vµ nªu c©u hái, HS lÇn l­ît tr¶ lêi . 
? TruyÖn ®­îc kÓ theo ng«i thø mÊy ? 
? Néi dung chÝnh cña ®o¹n trÝch lµ g× ? 
? V¨n b¶n trÝch cã thÓ chia lµm mÊy phÇn ? Néi dung tõng phÇn 
HS: §éc lËp, líp nhËn xÐt bæ sung, GV kÕt luËn
? Nªu nhËn xÐt cña em vÒ vÞ trÝ , ®é dµi cña phÇn 4 so víi c¸c phÇn kh¸c ? ( Ng¾n h¬n ) V× sao ? 
HS: §éc lËp, líp nhËn xÐt bæ sung, GV kÕt luËn
Ho¹t ®éng 2 : H­íng dÉn ph©n tÝch nh©n vËt R« - Bin - X¬n .
? §o¹n trÝch lµ bøc ch©n dung tù ho¹ cña ai ?
HS: §éc lËp, líp nhËn xÐt bæ sung, GV kÕt luËn
 ? H·y miªu t¶ bøc ch©n dung tù ho¹ cña R«-Bin-X¬n qua lêi tù thuËt cña nh©n vËt nµy
HS: §éc lËp, líp nhËn xÐt bæ sung, GV kÕt luËn
?Em cã nhËn xÐt g× vÒ trang phôc,trang bÞ, diÖn m¹o cña R«-Bin-X¬n
HS: §éc lËp, líp nhËn xÐt bæ sung, GV kÕt luËn
 ? Em hiÓu g× vÒ cuéc sèng cña R« - Bin - X¬n qua bøc ch©n dung tù ho¹ ?
HS: §éc lËp, líp nhËn xÐt bæ sung, GV kÕt luËn
? MÆc dï vËy, khi kh¾c ho¹ bøc ch©n dung tù ho¹ cña m×nh R«-Bin-X¬n cã lêi kÓ nµo than phiÒn, ®au khæ kh«ng ?
HS: §éc lËp, líp nhËn xÐt bæ sung, GV kÕt luËn( kh«ng ) .
? Qua ®ã chøng tá ®iÒu g× ? 
HS: §éc lËp, líp nhËn xÐt bæ sung, GV kÕt luËn
? Tinh thÇn Êy ®­îc thÓ hiÖn nh­ thÕ nµo qua bøc ch©n dung tù ho¹ vµ giäng kÓ cña nh©n vËt ? 
HS: §éc lËp, líp nhËn xÐt bæ sung, GV kÕt luËn
? §Æt ®Þa vÞ em lµ R« - Bin - X¬n nÕu r¬i vµo hoµn c¶nh nh­ vËy em sÏ hµnh ®éng xö sù nh­ thÕ nµo ?
HS: Trao ®æi nhãm bµn tr×nh bµy ®éc lËp, GV nhËn xÐt, kÕt luËn
Gi¸o viªn liªn hÖ .
? Nªu c¶m nhËn cña em vÒ nh©n vËt R« - Bin - X¬n 
HS: §éc lËp, líp nhËn xÐt bæ sung, GV kÕt luËn
.Ho¹t ®éng 3 : H­íng dÉn tæng kÕt .
? Em cã nhËn xÐt g× vÒ giäng ®iÖu cña truyÖn ?
HS: Trao ®æi nhãm bµn tr×nh bµy ®éc lËp, GV nhËn xÐt, kÕt luËn
 ? Qua ®o¹n trÝch em c¶m nhËn ®­îc ®iÒu g× ? 
HS: Trao ®æi nhãm bµn tr×nh bµy ®éc lËp, GV nhËn xÐt, kÕt luËn
Häc sinh ®äc to ghi nhí .
Ho¹t ®éng 4 : LuyÖn tËp 
ViÕt ®o¹n v¨n nªu c¶m nhËn cña em vÒ R« - Bin - X¬n .
I . T×m hiÓu chung . 
1 . T¸c gi¶ : 
§i Ph« ( 1660 - 1731 ) lµ nhµ v¨n næi tiÕng ë Anh .
2 . T¸c phÈm : 
- S¸ng t¸c n¨m 1719 , d­íi h×nh thøc tù truyÖn -> tiÓu thuyÕt phiªu l­u .
- §o¹n trÝch kÓ vÒ R« - Bin - X¬n sèng mét m×nh ngoµi ®¶o hoang kho¶ng 15 n¨m . 
3 . §äc - Chó thÝch tõ khã :
- Ng«i thø 1 - nh©n vËt R« - Bin - X¬n .
- Bøc ch©n dung tù ho¹ cña R« - Bin - X¬n .
4 . Bè côc: 4 phÇn 
- PhÇn 1: Më ®Çu .
- PhÇn 2: Trang phôc cña R«-Bin-X¬n .
- PhÇn 3: Trang bÞ cña R« - Bin - X¬n .
- PhÇn 4: DiÖn m¹o cña R« - Bin - X¬n 
- Ph­¬ng thøc tù sù ë ng«i thø nhÊt chØ kÓ nh÷ng g× nh×n thÊy ®­îc nªn phÇn 4 nãi Ýt vÒ diÖn m¹o vµ nãi sau -> Do ng­êi kÓ muèn giíi thiÖu c¸ch ¨n mÆc k× kh«i cña m×nh lµ chÝnh .
II. Ñoïc hieåu vaên baûn: 
1. Bøc ch©n dung tù ho¹ cña R«-Bin- X¬n.
* Trang phôc: 
- Mò: víi m¶nh ra rò xuèng sau g¸y, võa che n¾ng võa ®Ó kh«ng cho m­a h¾t vµo cæ .
- ¸o: b»ng da dª dµi chõng hai b¾p ®ïi.
- QuÇn: loe b¾ng da dª 
- Tù t¹o ®«i ñng .
* Trang bÞ : 
- Th¾t l­ng, c­a, r×u con, tói ®ùng thuèc + ®¹n, dï, sóng .
* DiÖn m¹o :
- Kh«ng ®Õn næi ®en ch¸y .
- R©u ria c¾t tØa theo kiÓu håi gi¸o .
-> H×nh d¹ng k× quÆc, k× dÞ, kÝ qu¸i, l¹ lïng, lè l¨ng nùc c­êi .
=> Cuéc sèng hÕt søc khoù khaên, thiÕu thèn mét m×nh n¬i hoang ®¶o.
- R«-Bin-X¬n bÊt chÊp gian khæ, l¹c quan yªu ®êi .
+ Sau 15 n¨m xa c¸ch thÕ giíi loµi ng­êi anh vÉn l¹c quan, tin yªu cuéc sèng .
+ B»ng bµn tay, khèi ãc chµng ®· t¹o ra mét cuéc sèng ®Çy ®ñ .
+ Chµng h¨ng say lao ®éng (tÊt c¶ nh÷ng trang bÞ lØnh kØnh mang theo)
 -> t×nh yªu cuéc sèng vµ niÒm tin m·nh liÖt . 
III . Tæng kÕt .
1. NghÖ thuËt :
Ng«n ng÷ kÓ chuyÖn víi giäng ®iÖu hµi h­íc . 
2 . Néi dung : 
- Tinh thÇn l¹c quan cña R« - Bin - X¬n ngoµi ®¶o hoang . 
- Bµi häc vÒ ý chÝ , nghÞ lùc , con ng­êi chinh phôc ®­îc thiªn nhiªn . 
IV . LuyÖn tËp :
H­íng dÉn häc ë nhµ .
- Häc thuéc ghi nhí .
- ¤n tËp kÜ phÇn ng÷ ph¸p .
Tân Tiến, ngày 6 tháng 4 năm 2009
KÍ DUYỆT

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 31.doc