Giáo án môn Toán 6 - Tiết 1 đến tiết 33

Giáo án môn Toán 6 - Tiết 1 đến tiết 33

1. Mục tiêu

a) Kiến thức.

- Củng cố và khắc sâu các kiến thức về tập hợp.

b) Kỹ năng.

- Rèn kỹ năng tính toán, rèn kỹ năng viết tập hợp theo cách diễn đạt bằng lời.

c) Thái độ.

- Yêu thích môn học.

2. Chuẩn bị

a) Giáo viên: Bảng phụ, phấn màu.

b) Học sinh: Ôn tập lại các kiến thức về tập hợp.

3. Tiến trình bài dạy

a) Kiểm tra bài cũ

b) Nội dung bài dạy

 

doc 61 trang Người đăng minhquan88 Ngày đăng 07/08/2019 Lượt xem 135Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn Toán 6 - Tiết 1 đến tiết 33", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Líp 6A
TiÕt(tkb)
Ngµy gi¶ng
SÜ sè: 
V¾ng
Líp 6A
TiÕt(tkb)
Ngµy gi¶ng
SÜ sè: 
V¾ng
Tiết 1 + 2
Mét sè kh¸i niÖm vÒ tËp hîp
1. Mục tiêu
a) Kiến thức.
Củng cố và khắc sâu các kiến thức về tập hợp.
b) Kỹ năng.
Rèn kỹ năng tính toán, rèn kỹ năng viết tập hợp theo cách diễn đạt bằng lời.
c) Thái độ.
Yêu thích môn học.
2. Chuẩn bị
a) Giáo viên: Bảng phụ, phấn màu.
b) Học sinh: Ôn tập lại các kiến thức về tập hợp.
3. Tiến trình bài dạy
a) Kiểm tra bài cũ
b) Nội dung bài dạy
Đặt vấn đề : Để khắc sâu hơn các kiến thức về tập hợp chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bài hôm nay.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung
Bài 1:Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 7 và nhỏ hơn 15 bằng hai cách sau đó điền kí hiệu thích hợp (,) vào ô trống:
Tập hợp A cần viết phải thoả mãn mấy điều kiện? Đó là những điều kiện nào?
Có mấy cách để viết một tập hợp?
Để viết tập hợp A ta phải liệt kê tất cả các số tự nhiên thoả mãn hai yêu cầu trên làm các phần tử của tập hợp A, hoặc nêu lên những tính chất đặc trưng cho các số dùng làm phần tử của tập hợp A.
Cho HS làm bài trong 3 phút (yêu cầu HS viết theo hai cách).
Điền kí hiệu (,) thích hợp vào ô trống:
Bài tập 2:Dùng 3 chữ số 0,1,2 viết tất cả các số tự nhiên có 3 chữ số mà các chữ số khác nhau.
Phân tích:Các số tự nhiên phải tìm là các số có 3 chữ số, các chữ số trong mỗi số đều khác nhau.chữ số 0 không thể ở vị trí hàng trăm.Vì thế chữ số ở vị trí hàng trăm chỉ có thể là chữ số 1 hoặc chữ số 2.
Làm BT trên?
Bài 3: Viết tập hợp các chữ cái trong từ “THĂNG LONG”
Cho HS hoạt động nhóm làm bài 3 trong 2 phút, sau đó cho đại diện các nhóm trình bày và nhận xét chéo.
Bài 4:Hàng ngày bạn Nam đi từ nhà đến trường phải qua một chiếc cầu treo .Biết rằng có ba con đường để đi từ nhà Nam đến cầu treo và có hai con đường để đi từ cầu treo đến trường. Viết tập hợp các con đường đi từ nhà bạn Nam đến trường qua cầu treo 
Đọc và tóm tắt đề bài.
Kí hiệu a1,a2,a3 là các con đường để đi từ nhà bạn Nam đến cầu treo, còn b1,b2 là các con đường để đi từ cầu treo đến trường học, khi đó là một trong những con đường để đi từ nhà bạn Nam đến trường học và qua cầu.
Hãy liệt kê những con đường từ nhà Nam đến trường mà phải đi qua cầu treo?
Nếu gọi tập hợp M là tập hợp các con đường đi từ nhà Nam đến trường phải đi qua cầu treo, thì M được viết như thế nào?
Đọc đề.
Tập hợp A cần viết phải thoả mãn hai điều kiện.Đó là:
+ Các phần tử của tập hợp A là các số tự nhiên 
+ Mỗi số tự nhiên đều phải lớn hơn 7 nhưng nhỏ hơn 15.
Để viết một tập hợp ta có thể:
+ Liệt kê các phần tử của tập hợp .
+ Chỉ ra các tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp.
Hai HS lên bảng làm, HS dưới lớp làm vào vở.
Đọc đề.
Nghe GV phân tích tìm hướng giải BT.
Một HS lên bảng làm, dưới lớp làm vào vở.
Thực hiện hoạt động cá nhân làm bài 3.
Đọc đề.
a1b1; a1b2; a2b1; a2b2; a3b1;a3b2
M = { a1b1; a1b2; a2b1; a2b2; a3b1;a3b2}
Bài 1 (15 phút)
Cách 1:
Cách 2:
Bài 2 (7 phút)
Có bốn số có ba chữ số mà các chữ số trong mỗi số đều khác nhau là :102,120,201,210.
Bài 3 (5 phút)
{T,H,Ă,N,G,L,O}
Bài 4 (15 phút)
Kí hiệu a1,a2,a3 là các con đường để đi từ nhà bạn Nam đến cầu treo, còn b1,b2 là các con đường để đi từ cầu treo đến trường học, khi đó là một trong những con đường để đi từ nhà bạn Nam đến trường học và qua cầu.
Gọi tập hợp các con đường phải tìm là M thì 
M = { a1b1; a1b2; a2b1; a2b2; a3b1;a3b2}
c) Củng cố (1 phút)
? Có mấy cách để viết một tập hợp?
d) Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà (2 phút)
Học bài theo SGK và vở ghi.
Làm bài tập: Cho 2 tập hợp :A={3;5} và B = {4;6} Viết tập hợp gồm các phần tử, trong đó:
a.Một phần tử thuộc A và một phần tử thuộc B.
b.Một phần tử thuộc A và hai phần tử thuộc B.
Líp 6A
TiÕt(tkb)
Ngµy gi¶ng
SÜ sè: 
V¾ng
Tiết 3
Mét sè kh¸i niÖm vÒ tËp hîp
1. Mục tiêu
a) Kiến thức.
Củng cố và khắc sâu các kiến thức về tập hợp, tập hợp con.
b) Kỹ năng.
Rèn kỹ năng tính toán, rèn kỹ năng viết tập hợp theo cách diễn đạt bằng lời.
Học sinh biết tìm số phần tử của một tập hợp.
Biết sử dụng đúng kí hiệu: 
c) Thái độ.
Yêu thích môn học.
2. Chuẩn bị
a) Giáo viên: Bảng phụ, phấn màu.
b) Học sinh: Ôn tập lại các kiến thức về tập hợp.
3. Tiến trình bài dạy
a) Kiểm tra bài cũ
b) Nội dung bài dạy
Đặt vấn đề : Để khắc sâu hơn các kiến thức về tập hợp chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bài hôm nay.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung
Cho 2 tập hợp :A={3;5} và B = {4;6} Viết tập hợp gồm các phần tử, trong đó:
a.Một phần tử thuộc A và một phần tử thuộc B.
b.Một phần tử thuộc A và hai phần tử thuộc B.
Gọi hai HS lên bảng làm?
Bài 2
Viết các tập hợp sau và cho biết mỗi tập hợp có bao nhiêu phần tử:
a.Tập hợp A các số tự nhiên x mà x – 8 = 12
b. Tập hợp B các số tự nhiên x mà x + 7 = 7 
c.Tập hợp C các số tự nhiên x mà x.0 = 0 
d.Tập hợp D các số tự nhiên x mà x.0 = 3
Các phần tử của mỗi tập hợp cần viết phải thỏa mãn mấy điều kiện? Đó là những điều kiện nào?
Tìm tất cả các số tự nhiên thoả mãn đồng thời hai điều kiện trên ứng với từng trường hợp trong đề bài rồi dùng cách liệt kê các phần tử để viết các tập hợp này. Từ đó suy ra số phần tử tương ứng của mỗi tập hợp.
Bài 3:Viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 10, tập hợp B các số tự nhiên nhỏ hơn 5, rồi dùng kí hiệu để thể hiện mối quan hệ giữa hai tập hợp trên.
Đọc đề?
Nêu định nghĩa tập hợp con?
Viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 10?
Viết tập hợp B các số tự nhiên nhỏ hơn 5?
Có nhận xét gì về hai tập hợp này?
Bài 4: Tính số phần tử của mỗi tập hợp sau:
a.A = { 30;31;32100}
b.B = {10;12;14.98}
c.C = { 25;27;29;.101}
Nêu cách tính số phần tử của tập hợp các số tự nhiên liên tiếp?
Áp dụng tính số phần tử của tập hợp A?
Nêu cách tính số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chẵn (hoặc lẻ) liên tiếp?
Áp dụng tính số phần tử của tập hợp B và C?
Hai HS lên bảng làm, dưới lớp làm vào vở.
Các phần tử của mỗi tập hợp cần viết đều phải thoả mãn đồng thời hai điều kiện:
+ Mỗi phần tử của tập hợp là một số tự nhiên ( x N)
+ Mỗi phép tính đã cho được thực hiện trên tập hợp số tự nhiên.
Làm bài theo dãy, mỗi dãy làm một câu sau ba phút các dãy cử đại diện lên bảng làm.
Phát biểu định nghĩa.
Tính hiệu của số tự nhiên cuối cùng và số tự nhiên đầu tiên rồi cộng thêm 1. 
Tập hợp 
A = { 30;31;32100} có
100 - 30 + 1 = 71 phần tử.
Tính hiệu của số tự nhiên cuối cùng và số tự nhiên đầu tiên, sau đó đem chia cho 2 rồi cộng thêm 1. 
Hai HS lên bảng làm, dưới lớp làm vào vở.
Bài 1 
a) {3,4}; {3,6}; { 5,4}; {5,6}
b) {3;4;6} ; {5;4;6}
Bài 2 
a.Chỉ có duy nhất một số tự nhiên x = 20 để x – 8 = 12.
Vậy A = {20} , tập hợp A có 1 phần tử.
b.Chỉ có duy nhất một số tự nhiên x = 0 để x + 7 = 7.
Vậy B = {0} ,tập hợp B có một phần tử.
C.Có vô số các số tự nhiên x để x.0 = 0 
Vậy C = {0;1;2;3;} Hay C = N, Tập hợp C có vô số phần tử .
d.Không có số tự nhiên x nào để x.0 = 3
Vậy D = , Tập hợp D không có phần tử nào.
Bài 3
Bài 4 
a) Tập hợp 
A = { 30;31;32100} có
100 - 30 + 1 = 71 phần tử.
b.Tập hợp 
B = {10;12;14.98} có (98 – 10):2 + 1 = 45 (phần tử)
c.Tập hợp 
C = { 25;27;29;.101}
có (101 – 25 ) : 2 + 1 = 39 (Phần tử)
c) Củng cố 
GV: Nhắc lại các kiến thức đã sử dụng trong tiết học.
d) Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà 
Học thuộc định nghĩa tập hợp con.
Sử dụng thành thạo các kí hiệu : 
Làm bài tập: Cho hai tập hợp :A = {m;n} và B = { m; n; p; q}
a.Dùng kí hiệu để thể hiện mối quan hệ giữa hai tập hợp A và B.
b.Dùng hình vẽ minh hoạ hai tập hợp A và B.
Líp 6A
TiÕt(tkb)
Ngµy gi¶ng
SÜ sè: 
V¾ng
Tiết 4 
Mét sè kh¸i niÖm vÒ tËp hîp( TiÕp)
1. Mục tiêu
a) Kiến thức.
Củng cố và khắc sâu các kiến thức về tập hợp, tập hợp con.
b) Kỹ năng.
Rèn kỹ năng tính toán.
Học sinh biết tìm số phần tử của một tập hợp, biết kiểm tra có phải là tập hợp con hay không phải là tập hợp con của một tập hợp cho trước, biết viết một vài tập hợp con của một tập hợp cho trước.
c) Thái độ.
Yêu thích môn học.
2. Chuẩn bị
a) Giáo viên: Bảng phụ, phấn màu.
b) Học sinh: Ôn tập lại các kiến thức về tập hợp.
3. Tiến trình bài dạy
1) Kiểm tra bài cũ
2) Nội dung bài dạy
Đặt vấn đề : Để khắc sâu hơn các kiến thức về tập hợp, số phần tử của một tập
hợp chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bài hôm nay.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động học sinh
Nội dung
Bài 1: Cho hai tập hợp :A = {m;n} và B = { m; n; p; q}
a.Dùng kí hiệu để thể hiện mối quan hệ giữa hai tập hợp A và B.
b.Dùng hình vẽ minh hoạ hai tập hợp A và B.
Chữa bài tập trên?
Bài 2
Cho tập hợp M ={2; 3;5}.Điền kí hiệu thích hợp ( , ) vào ô vuông:
Cho HS HĐ nhóm làm bài 2 trong 4 phút, sau đó cho đại diện các nhóm báo cáo kết quả và nhận xét chéo.
Bài 3:
Cho tập hợp A = {a,b,c}
Viết các tập hợp con của tập hợp A, sao cho mỗi tập hợp đều có:
a) Một phần tử.
b) Hai phần tử.
Nêu định nghĩa tập hợp con?
Viết các tập hợp con của tập hợp A, sao cho mỗi tập hợp đều có một phần tử ?
Viết các tập hợp con của tập hợp A, sao cho mỗi tập hợp đều có hai phần tử ?
Bài 4
Viết tập hợp sau và cho biết mỗi tập hợp có bao nhiêu phần tử:
a.Tập hợp các số tự nhiên không vượt quá 30:
b.Tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 15 nhưng nhỏ hơn 17.
c. Tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 25 nhưng nhỏ hơn 26.
Viết tập hợp A các số tự nhiên không vượt quá 30? 
Tập hợp A có bao nhiêu phần tử?
Hai HS lên bảng làm phần b và c?
Bài 5: Cho ví dụ hai tập hợp A và B mà và .
Cho ví dụ hai tập hợp A và B mà ?
Cho ví dụ hai tập hợp A và B mà ?
Một HS lên bảng làm, dưới lớp theo dõi, nhận xét.
Hoạt động nhóm làm bài 2.
Phát biểu định nghĩa.
A = {0;1;2;30}
Tập hợp A có
 30 - 0 +1 = 31 phần tử
Hai HS lên bảng, dưới lớp làm vào vở.
Lấy ví dụ minh họa.
Bài 1 (7 phút)
b)
Bài 2 (8 phút)
Bài 3 (8 phút)
a) 
b) 
Bài 4(13 phút)
a) A = {0;1;2;30}. 
Tập hợp A có
 30 - 0 +1 = 31 phần tử
b) B = {16} 
Tập hợp B có 1 phần tử.
c) C = , C không có phần tử nào.
Bài 5 (6 phút)
A = {Học sinh lớp 6A}
B = {Học sinh nữ của lớp 6A}
3) Củng cố
GV: Nhắc lại các kiến thức cơ bản trọng tâm của bài.
4) Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà 
Học bài theo SGK và vở ghi.
Làm bài tập: Gọi A là tập hợp các học sinh của lớp 6B có ít nhất một môn học xếp loại giỏi, B là tập hợp các học sinh của lớp 6B , C là tập hợp các học sinh của lớp 6B có ít nhất 3 môn học xếp loại giỏi.dùng kí hiệu để thể hiện mối quan hệ giữa hai trong ba tập hợp nói trên.
Líp 6A
TiÕt(tkb)
Ngµy gi¶ng
SÜ sè: 
V¾ng
Líp 6A
TiÕt(tkb)
Ngµy gi¶ng
SÜ sè: 
V¾ng
Tiết 5 + 6
C¸c phÐp tÝnh vÒ sè tù nhiªn
1. Mục tiêu.
a) Kiến thức.
Củng cố các tính chất của phép cộng và phép nhân các số tự nhiên.
b) Kỹ năng.
Vận dụng các tính chất của phép cộng và phép nhân vào làm bài tập.
c) Thái độ.
HS có ý thức học tập bộ môn.
2. Chuẩn bị
a) Giáo viên: Bảng nhóm, phấn màu.
b) Học sinh: Bảng nhóm, máy tính bỏ túi.
3. Tiến trình bài dạy.
1) Kiểm tra bài cũ.
2) Nội dung bài mới. ... oïi 1 HS leân trình baøy, soá coøn laïi laøm taïi choã, so saùnh keát quaû sau ñoù GV hoaøn chænh.
- GV chia nhoùm cho HS thaûo luaän vaø trình baøy keát quûa baøi 122 sgk/53 
- GV hoaøn chænh.
- Giaù tieàn moãi maët haøng cuûa cöûa haøng sau khi ñaõ giaûm giaù tính nhö theá naøo?
- GV cho töøng HS ñöùng taïi choã neâu caùch tính vaø keát quaû.
Baøi 125 Sgk/53
Soá tieàn laõi moãi thaùng laø bao nhieâu
Soá tieàn laõi caû naêm laø?
Vaäy sau moät naêm caø voán laãn laõi laø?
Ñoïc baøi, neâu y/c baøi toaùn.
- Laáy 102 . 3/5
- HS leân laøm baøi, soá coøn laïi laøm trong nhaùp, nhaän xeùt, boå sung. 
- HS thaûo luaän vaø trình baøy
- Laáy giaù cuõ tröø ñi 10% giaù cuõ 
- HS suy nghó vaø trình baøy caùch tính, keát quaû.
- Cöûa haøng B; C; E
- Laáy 1.000.000 nhaân vôùi 0,58%
Ñöïôc 5800 ñoàng
12 . 5800 = 69600 (ñ)
- TL: 
1000000+69600=1069600 (ñ)
Baøi 121 Sgk/52
Quaõng ñöôøng xe löûa ñaõ ñi ñöôïc laø: (km)
Quaõng ñöôøng coøn laïi laø:
102 – 61,2 = 40,8 (km)
 Ñ/soá: 40,8 km
Baøi 122 Sgk/53
Soá kg haønh laø: 
2.5%=(kg)
Soá kg ñöôøng laø:
 (kg)
Soá kg muoái laø:
 (kg)
 Ñ/soá: 0,1kg; 0,002kg; 0,15kg
Baøi 123 Sgk/53
Giaù tieàn maët haøng cuûa moãi cöûa haøng sau khi ñaõ giaûm 10% laø:
Cöûa haøng A laø: 
35000–35000.10%
=35000–3500 (ñ)
Cöûa haøng B laø: 
120000 – 120000.10%
= 120000 – 120000 = 108000 (ñ)
Cöûa haøng C laø:
67000 – 67000.10% 
= 67000 – 6700 = 60300 (ñ)
Cöûa haøng D laø:
450000 – 450000.10%
450000 – 45000 = 405000 (ñ)
Cöûa haøng E laø: 
240000 – 240000.10% 
= 240000 – 24000 = 216000 (ñ)
Vaäy caùc cöûa haøng B; C; E ñaõ tính giaù ñuùng.
Baøi 125 Sgk/53
Soá tieàn laõi moãi thaùng laø:
1000000 . 0,58% = 5800 (ñ)
Soá tieàn laõi caû naêm laø:
12 . 5800 = 69600 (ñ)
Vaäy sau moät naêm caø voán laãn laõi laø:
1.000.000+69.600=1.069.600(ñ)
4. H­íng dÉn vÒ nhµ
 - ¤n l¹i bµi
 - Lµm bµi tËp 125 (SGK tr 53) 125,126,127, SBT (tr 24)
Líp 6A
TiÕt(tkb)
Ngµy gi¶ng
SÜ sè: 
V¾ng
TiÕt 32
A. Môc tiªu:
1 KiÕn thøc: Cñng cè vµ kh¾c s©u c¸c kiÕn thøc vÒ gãc, tia ph©n gi¸c cña gãc
2 Kü n¨ng: RÌn kü n¨ng gi¶i bµi tËp vÒ tÝnh gãc, kü n¨ng vËn dông tÝnh chÊt tia ph©n gi¸c cña gãc, kü n¨ng vÏ h×nh.
3. Th¸i ®é: Nghiªm tóc, cÈn thËn trong häc tËp
B. ChuÈn bÞ:
- Th­íc th¼ng, th­íc ®o gãc, phÊn mµu.
C. C¸c ho¹t ®éng lªn líp:
1. KiÓm tra bµi cò: Kh«ng KT
2. Bµi míi
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
Ghi b¶ng
GV: Nªu yªu cÇu kiÓm tra: 
VÏ gãc aOb = 1800, vÏ tia ph©n gi¸c Ot cña gãc aOb. TÝnh aOt, tOb 
GV: §¸nh gi¸, chèt l¹i.
GV: §­a ra néi dung bµi to¸n: VÏ gãc AOB kÒ bï víi gãc BOC; AOB = 600. VÏ ph©n gi¸c OD, OK cña gãc AOB vµ BOC. TÝnh gãc DOK
GV: TÝnh gãc DOK nh­ thÕ nµo?
GV: Cho HS tÝnh vµ hoµn thiÖn bµi to¸n
GV: Qua bµi to¸n trªn, em cã nhËn xÐt g× vÒ tia ph©n gi¸c cña 2 gãc kÒ bï?
GV: Chèt l¹i: Tia ph©n gi¸c cña 2 gãc kÒ bï lu«n vu«ng gãc víi nhau.
GV: Nªu, ph©n tÝch yªu cÇu bµi 36. Bµi to¸n cho biÕt g× vµ yªu cÇu t×m g×?
GV: Cho 1 HS lªn b¶ng vÏ h×nh
GV: TÝnh mOn nh­ thÕ nµo?
GV h­íng dÉn:
 mOn = mOy + yOn 
 mOy=?, yOn = ? 
GV: §­a ra néi dung bµi to¸n sau: 
Cho gãcAOB kÒ bï víi gãcBOC, biÕt gãc AOB gÊp ®«i gãc BOC. VÏ tia ph©n gi¸c OM cña gãc BOC. TÝnh gãc AOM.
Bµi to¸n cho biÕt g×? Yªu cÇu t×m g×?
GV: Ta cã thÓ vÏ h×nh nh­ thÕ nµo?
GV: TÝnh gãc AOM nh­ thÕ nµo
GV: Cho HS tÝnh c¸c gãc AOB vµ BOM vµ ho¹n thiÖn bµi to¸n. 
HS: 1 em lªn b¶ng thùc hiÖn, c¶ líp cïng lµm vµ theo dâi, nhËn xÐt bµi cña b¹n
HS: Lªn b¶ng vÏ h×nh
HS: TÝnh DOB vµ BOK
HS: Tr¶ lêi 
HS: Tr¶ lêi
HS: VÏ h×nh
HS: Lµm bµi theo h­íng dÉn cña GV
HS: Tr¶ lêi
HS: Nªu c¸ch vÏ vµ vÏ h×nh cho bµi to¸n.
HS: AOM = AOB + BOM 
§¸p ¸n:
 aOt = tOb = 900 
 t
 a b 
 O
Bµi 1:
+ AOB kÒ bï víi BOC 
=> AOB + BOC = 1800, mµ AOB = 600
=> 600 + BOC = 1800
 BOC = 1800 – 600 = 1200
+ OD lµ ph©n gi¸c cña AOB: DOB = 300
+ OK lµ ph©n gi¸c cña COB: BOK = 600 
+ Tia OB n»m gi÷a 2 tia OD vµ OK nªn:
DOK = DOB + BOK = 300 + 600 =900
Bµi 36/SGK: z n
 y
 m
 O x
Tia Oz vµ Oy cïng thuéc nöa mp bê chøa tia Ox, mµ xOy = 300, xOz = 800 => tia Oy n»m gi÷a 2 tia Ox vµ Oz
=> yOz = 800- 300 = 500
Tia Om lµ ph©n gi¸c xOy => mOy = 150
Tia On lµ ph©n gi¸c zOy => nOy = 250
Oy n»m gi÷a On vµ Om nªn:
mOn = mOy + yOn = 150 + 250 = 400
Bµi 3: 
 . B
 . M
 . .
 A O C
AOB kÒ bï víi BOC 
=> AOB + BOC = 1800,
 mµ AOB = 2 BOC => 3BOC = 1800
=> BOC = 600; AOB = 1200
OM lµ tia ph©n gi¸c cña BOC: 
=> BOM = 300
Tia OB n»m gi÷a 2 tia OA vµ OM nªn:
AOM = AOB + BOM 
AOM = 1200 +300 + 1500 
3. H­íng dÉn häc bµi ë nhµ:
- Häc bµi ghi nhí c¸ch x¸c ®Þnh tia ph©n gi¸c cña gãc .
- Xem l¹i c¸c bµi tËp ®· lµm t¹i líp
- Bµi tËp vÒ nhµ: 37/SGK, 31 - 34/ SBT.
	- §äc tr­íc: §7. Thùc hµnh: §o gãc trªn mÆt ®Êt.
Líp 6A
TiÕt(tkb)
Ngµy gi¶ng
SÜ sè: 
V¾ng
TiÕt 33
I.Môc Tiªu
KiÕn thøc: HS hiÓu ®­îc ý nghÜa vµ biÕt c¸ch t×m tØ sè cña hai sè, tØ sè phÇn tr¨m, tØ lÖ xÝch.
KÜ n¨ng Cã kÜ n¨ng t×m tØ sè, tØ sè phÇn tr¨m, tØ lÖ xÝch.
Th¸i ®é: Cã ý thøc ¸p dông c¸c kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng nãi trªn vµo viÖc gi¶i mét sè bµi to¸n thùc tiÔn.
ii.ph­¬ng tiÖn
Dông cô DH, b¶ng phô
IIi.TiÕn tr×nh d¹y häc
1. KiÓm tra bµi cò: KÕt hîp trong bµi
 2.Bµi míi
Ho¹t ®éng cña Gv
Ho¹t ®éng cña HS
Néi dung
Ho¹t ®éng 1. TØ sè hai sè
vÝ dô : Mét h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu réng 3m, chiÒu dµi 4m.t×m tØ sè gi÷a sè ®o chiÒu réng vµ sè ®o chiÒu dµi cña h×nh ch÷ nhËt ®ã ( GV ®­a ®Ò bµi lªn mµn h×nh)
GV: VËy tØ sè gi÷a hai sè a vµ b lµ g×?
GV ®­a ®Þnh nghÜa tØ sè cña hai sè lªn mµn h×nh vµ nhÊn m¹nh: §iÒu kiÖn cña b ( sè chia) ph¶i kh¸c 0.
Ký hiÖu: hoÆc a:b
H·y lÊy vÝ dô vÒ tØ sè.
Gv VËy tØ sè vµ ph©n sè kh¸c nhau nh­ thÕ nµo?
Bµi tËp 1: Trong c¸c c¸ch viÕt sau, c¸ch viÕt nµo lµ ph©n sè:
gv: ë vÝ dô ®Çu ta t×m tØ sè gi÷a sè ®o chiÒu réng vµ sè ®o chiÒu dµi cña h×nh ch÷ nhËt, hai ®¹i l­îng ®ã cïng lo¹i ( ®o chiÒu dµi) vµ ®· cïng 1 ®¬n vÞ ®o.
XÐt vÝ dô sau:
VD: §o¹n th¼ng AB dµi 20 cm, ®o¹n th¼ng CD dµi 1m.T×m tØ sè ®é dµi cña ®o¹n th¼ng AB vµ ®o¹n th¼ng CD
Bµi tËp 2 ( Bµi 137 trang 57 – SGK)
T×m tØ sè cña : a)m vµ 75cm
 b) h vµ 20 phót
Häat ®éng 2: TØ sè phÇn tr¨m
GV: Trong thùc hµnh, ta th­êng dïng tØ sè d­íi d¹ng tØ sè phÇn tr¨m víi kÝ hiÖu % thay cho 
vÝ dô: T×m tØ sè phÇn tr¨m cña hai sè: 78,1 vµ 25
§Ó t×m tØ sè phÇn tr¨m cña hai sè ta lµm nh­ thÕ nµo?
gv: Mét c¸ch tæng qu¸t, muèn t×m tØ sè phÇn tr¨m cña hai sè a vµ b, ta lµm thÕ nµo?
gv: §­a qui t¾c, gi¶i thÝch c¸ch lµm ë cÊp I còng t­¬ng tù.
Gv : Yªu cÇu hs lµm ?1
T×m tØ sè phÇn tr¨m cña:
a) 5 vµ 8
b) 25 kg vµ t¹
Ho¹t ®éng 3: TØ lÖ xÝch
Gv: Cho hs quan s¸t 1 b¶n ®å ViÖt Nam vµ giíi thiÖu tØ lÖ xÝch cña b¶o ®å ®ã.
VÝ dô: 
Gv: Giíi thiÖu kh¸i niÖm tØ lÖ xÝch cña mét b¶n vÏ ( hoÆc mét b¶n ®å)
Ký hiÖu: T: TØ lÖ xÝch
a: kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÓm trªn b¶n vÏ
b: kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÓm trªn thùc tÕ
T= ( a , b cã cïng ®¬n vÞ ®o)
Cho hs lµm bµi tËp: BiÕn ®æi tØ sè gi÷a 2 sè vÒ tØ sè cña hai sè nguyªn:
Bµi tËp 4: Líp 6B cã 40 hs
KÕt qu¶ kh¶o s¸t To¸n ®Çu n¨m cã 14 em d­íi ®iÓm trung b×nh.
*TÝnh tØ sè phÇn tr¨m kÕt qu¶ kh¶o s¸t To¸n tõ trung b×nh trë lªn.
HS thùc hiÖn
Hs lÊy vÝ dô vÒ tØ sè
HS thùc hiÖn
Hai hs lªn b¶ng ch÷a
Hs ho¹t ®éng nhãm
HS chó ý GV h­íng dÉn råi thùc hiÖn
Suy nghÜ thùc hiÖn
Thùc hiÖn theo sù h­íng dÉn cña GV
TØ sè gi÷a sè ®o chiÒu réng vµ sè ®o chiÒu dµi cña h×nh ch÷ nhËt lµ:
TØ sè gi÷a hai sè a vµ b (b0) lµ th­¬ng trong phÐp chia sè a cho sè b.
TØ sè víi b0 th× a vµ b cã thÓ lµ c¸c sè nguyªn, cã thÓ lµ ph©n sè, sè thËp ph©n...
Cßn ph©n sè víi b0 th× a vµ b ph¶i lµ c¸c sè nguyªn.
TØ sè ®é dµi cña ®o¹n th¼ng AB vµ ®o¹n th¼ng CD lµ: 
¸p dông: TØ sè phÇn tr¨m cña 78,1 vµ 25 lµ:
§Ó t×m tØ sè phÇn tr¨m cña hai sè ta cÇn t×m th­¬ng cña hai sè, nh©n th­¬ng ®ã víi 100 råi viÕt thªm kÝ hiÖu % vµo kÕt qu¶
a)Sè Hs líp 6B cã ®iÓm kh¶o s¸t To¸n tõ trung b×nh trë lªn lµ: 40 -14 = 26 (HS)
tØ sè phÇn tr¨m kÕt qu¶ kh¶o s¸t To¸n tõ trung b×nh trë lªn lµ:
 3.H­íng dÉn vÒ nhµ
 Häc bµi: N¾m v÷ng kh¸i niÖm tØ sè cña 2 sè a vµ b ph©n biÖt víi ph©n sè , kh¸i niÖm tØ lÖ xÝch cña mét b¶n vÏ hoÆc mét b¶n ®å, qui t¾c tÝnh tØ sè phÇn tr¨m cña 2 sè a vµ b
Bµi tËp vÒ nhµ sè 138, 141 ( trang 58 – SGK) 143,144,145 (59 SGK)
136, 139 ( 25 – SBT)
Líp 6A
TiÕt(tkb)
Ngµy gi¶ng
SÜ sè: 
V¾ng
TiÕt 34
Líp 6A
TiÕt(tkb)
Ngµy gi¶ng
SÜ sè: 
V¾ng
TiÕt 35
A.Môc Tiªu
KiÕn thøc: Cñng cè c¸c kiÕn thøc, qui t¾c vÒ tØ sè, tØ sè phÇn tr¨m. tØ lÖ xÝch.
KÜ n¨ng: rÌn luyÖn kÜ n¨ng t×m tØ sè, tØ sè phÇn tr¨m cña hai sè, luyÖn ba bµi to¸n c¬ b¶n vÒ ph©n sè d­íi d¹ng tØ sè phÇ tr¨m.
Th¸I ®é: HS biÕt vËn dông c¸c kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng vÒ tØ sè, tØ sè phÇn tr¨m vµo viÖc gi¶i mét sè bµi to¸n thùc tÕ
ii.ph­¬ng tiÖn
B¶ng phô, ¶nh liªn quan ®Õn bµi häc
III. TiÕn tr×nh d¹y häc
1. KiÓm tra bµi cò: Hs1: Muèn t×m tØ sè cña hai sè a vµ b ta lµm thÕ nµo? ViÕt c«ng thøc.
Ch÷a bµi tËp sè 139 ( trang 25 SBT)
2. Bµi míi	
Ho¹t ®éng cña Gv
Ho¹t ®éng cña HS
Néi dung
Ho¹t ®éng 1 LuyÖn tËp
Bµi 3( bµi 142 trang 59 SGK)
Bµi 4 LuyÖn tËp toµn líp
a) Trong 40 kg n­íc biÓn cã 2 kg muèi.TÝnh tØ sè phÇn tr¨m muèi cã trong n­íc biÓn.
b) Trong 20 tÊn n­íc biÓn chøa bao nhiªu muèi?
Bµi to¸n nµy thuéc d¹ng g×?
c) §Ó cã 10 tÊn muèi cÇn lÊy bao nhiªu n­íc biÓn?
Bµi to¸n nµ thuéc d¹ng g×?
Bµi 5( bµi 146 trang 59 SGK)
Trªn mét b¶n vÏ kÜ thuËt cã tØ lÖ xÝch 1:125, chiÒu dµi cña mét chiÕc m¸y bay Boing 747 lµ 56,408 cm
TÝnh chiÒu dµi thËt cña chiÕc m¸y bay ®ã?
Ho¹t ®éng 3 Cñng cè
Bµi 7 (Líp 6C cã 48 hs.Sè hs giái b»ng 18,75% sè hs c¶ líp, sè hs trung b×nh b»ng 300% sè hs giái.Cßn l¹i lµ sè hs kh¸
a) TÝnh sè hs mçi lo¹i cña líp 6C
b) TÝnh tØ sè phÇn tr¨m sè hs trung b×nh so víi sè hs c¶ líp
Gv nhÊn m¹nh l¹i c¸ch lµm
1hs lªn b¶ng ch÷a
hs nªu c¸ch lµm
HS ¸p dông nªu c¸ch lµm
hs ®äc ®Ò bµi, tãm t¾t ®Ò
tr×nh bµy
HS ho¹t ®éng nhãm
§¹i diÖn nhãm lªn tr×nh bµy
Vµng bèn sè 9 (9999) nghÜa lµ trong 10000g vµng nµy chøa tíi 9999 g vµng nguyªn chÊt, tØ lÖ vµng nguyªn chÊt lµ:
a) tØ sè phÇn tr¨m muèi trong n­íc biÓn lµ:
§©y lµ bµi to¸n t×m gi¸ trÞ ph©n sè cña mét sè cho tr­íc.
a)L­îng muèi chøa trong 20 tÊn n­íc biÓn lµ:
20.5% - 20. = 1 tÊn
Bµi nµy thuéc d¹ng t×m 1 sè khi biÕt gi¸ trÞ mét ph©n sè cña nã.
c) §Ó cã 10 tÊn muèi thi l­îng n­íc biÓn cÇn lµ:
10: tÊn
 Bµi 146/Sgk/T59
ChiÒu dµi thËt cña chiÕc m¸y bay ®ã lµ
56,408. 125 = 7051cm=70,05 m
Bµi 147 trang 26 SBT)
a)
Sè hs giái b»ng cña líp lµ:
48.18,75%= 9 HS
Sè hs trung b×nh cña líp lµ:
9.300%=27 HS
Sè HS kh¸ cña líp lµ:
48- ( 9+27)= 12 HS
b) TØ sè phÇn tr¨m sè hs trung b×nh so víi sè hs c¶ líp
%=56,25%
3. H­íng dÉn vÒ nhµ
-¤n l¹i c¸c kiÕn thøc, c¸c qui t¾c vµ biÕn ®æi qui t¾c vÒ tØ sè, tØ sè phÇn tr¨m, tØ lÖ xÝch.
-Bµi tËp vÒ nhµ sè 148 ( trang 60 SGK)
-Bµi 137, 141,142,146,148 ( trang 25,26 SBT)
Líp 6A
TiÕt(tkb)
Ngµy gi¶ng
SÜ sè: 
V¾ng
TiÕt 36

Tài liệu đính kèm:

  • doctc6.doc