Giáo án môn Vật lý 9 - Tuần 2 - Tiết 4: Đoạn mạch nối tiếp

Giáo án môn Vật lý 9 - Tuần 2 - Tiết 4: Đoạn mạch nối tiếp

 I.Mục tiêu:

- Suy luận để xây dựng được công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp Rtđ = R1 + R2 và hệ thức = từ các kiến thức đã học.

- Mô tả được cách bố trí và tiến hành thí nghiệm kiểm tra lại các hệ thức suy ra từ lí thuyết.

- Vận dụng được những kiến thức đã học để giải thích một số hiện tượng và giải bài tập về đoạn mạch nối tiếp.

- Rèn luyện kĩ năng giải bài tập định lượng; phát triển tư duy, khả năng chính xác trong tính toán.

II.Chuẩn bị:

+Đối với mỗi nhóm HS:

- 3 điện trở mẫu lần lượt có giá trị 6¿, 10¿, 16¿.

- 1 ampe kế có GHĐ 1,5A và ĐCNN 0,1A.

- 7 đoạn dây nối, mỗi đoạn dài khoảng 30cm.

- 1 vôn kế có GHĐ 6V và ĐCNN 0,1V; 1 nguồn điện 6V; 1 công tắc.

 

doc 2 trang Người đăng minhquan88 Ngày đăng 03/08/2019 Lượt xem 252Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Vật lý 9 - Tuần 2 - Tiết 4: Đoạn mạch nối tiếp", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tieát 4 Baøi 4 : ÑOAÏN MAÏCH NOÁI TIEÁP
 I.Muïc tieâu:	
- Suy luaän ñeå xaây döïng ñöôïc coâng thöùc tính ñieän trôû töông ñöông cuûa ñoaïn maïch goàm hai ñieän trôû maéc noái tieáp Rtñ = R1 + R2 vaø heä thöùc = töø caùc kieán thöùc ñaõ hoïc.
- Moâ taû ñöôïc caùch boá trí vaø tieán haønh thí nghieäm kieåm tra laïi caùc heä thöùc suy ra töø lí thuyeát.
- Vaän duïng ñöôïc nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc ñeå giaûi thích moät soá hieän töôïng vaø giaûi baøi taäp veà ñoaïn maïch noái tieáp.
- Reøn luyeän kó naêng giaûi baøi taäp ñònh löôïng; phaùt trieån tö duy, khaû naêng chính xaùc trong tính toaùn.
II.Chuaån bò: 
+Ñoái vôùi moãi nhoùm HS:
- 3 ñieän trôû maãu laàn löôït coù giaù trò 6Ώ, 10Ώ, 16Ώ.
- 1 ampe keá coù GHÑ 1,5A vaø ÑCNN 0,1A.
- 7 ñoaïn daây noái, moãi ñoaïn daøi khoaûng 30cm.
- 1 voân keá coù GHÑ 6V vaø ÑCNN 0,1V; 1 nguoàn ñieän 6V; 1 coâng taéc.
III.Toå chöùc hoaït ñoäng daïy hoïc:
1. OÅn ñònh lôùp:
2. Kieåm tra baøi cuõ:
3. Baøi môùi:
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
TRÔÏ GIUÙP CUÛA GV
NOÄI DUNG 
Hoaït Ñoäng1: Oân laïi kieán thöùc (5 phuùt)
- Töøng HS chuaån bò traû lôøi caùc caâu hoûi cuûa GV
 CÑDÑ chaïy qua moãi ñeøn baèng cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua maïch chính:
 I = I1 = I2 (1)
-HÑT giöõa hai ñaàu ñoaïn maïch baèng toång caùc HÑT treân moãi boùng ñeøn :
U = U1 + U2 (2)
* Neáu ñoaïn maïch goàm 2 boùng ñeøn maéc noái tieáp thì: 
? CÑDÑ chaïy qua moãi ñeøn coù moái lieân heä nhö theá naøo vôùi CÑDÑ qua maïch chính?
? Coøn hieäu ñieän theá giöõa chuùng nhö theá naøo?
I.Cöôøng ñoä doøng ñieän vaø hieäu ñieän theá trong ñoaïn maïch noái tieáp.
1. Nhôù laïi kieán thöùc lôùp 7.
Hoaït Ñoäng2: Nhaän bieát ñöôïc ñoaïn maïch goàm hai ñieän trôû maéc noái tieáp. (7’)
C1: R1, R2 vaø ampe keá ñöôïc maéc noái tieáp nhau; Chuùng chæ coù moät ñieåm chung,
C2: I = =
 => = 
? Haõy quan saùt H4.1 traû lôøi caâu C1 vaø cho bieát 2 ñieän trôû coù maáy ñieåm chung?
GV thoâng baùo caùc heä thöùc (1), (2) vaãn ñuùng vôùi ñoaïn maïch goàm hai ñieän trôû maéc noái tieáp.
? Vaän duïng kieán thöùc ñaõ hoïc veà ÑL oâm traû lôøi caâu C2.
2. Ñoaïn maïch goàm 2 ñieän trôû maéc noái tieáp.
+ CÑDÑ coù giaù trò nhö nhau taïi moïi ñieåm.
 I = I1 = I2
 + HÑT giöõa hai ñaàu ñoaïn maïch baèng toång hai HÑT giöõa hai ñaàu moãi ñieän trôû thaønh phaàn.
 U = U1 + U2
 + HÑT giöõa hai ñaàu moãi ñieän trôû tæ leä thuaän vôùi ñieän trôû ñoù:
 = 
Hoaït Ñoäng3:Xaây döïng coâng thöùc tính ñieän trôû töông ñöông cuûa ñoaïn maïch goàm 2 ñieän trôû maéc noái tieáp (10’)
Ñoïc vaø naém thoâng tin veà ñieän trôû töông ñöông trong SGK.
C3: 
 UAB = U1 + U2 = IR1 + IR2 = IRtñ
Rtñ = R1 + R2
? Theá naøo laø ñieän trôû töông ñöông cuûa ñoaïn maïch ?
- Höôùng daãn HS xaây döïng coâng thöùc (4).
II. Ñieän trôû töông ñöôïng cuûa ñoaïn maïch maéc noái tieáp.
1. Ñieän trôû töông ñöông (SGK).
2. Coâng thöùc tính ñieän trôû töông ñöông cuûa ñoaïn maïch goàm 2 ñieän trôû maéc noái tieáp.
Rtñ = R1 + R2
Hoaït Ñoäng4: Tieán haønh TN kieåm tra (10’)
- Laøm TN nhö SGK vaø theo söï höôùng daãn cuûa GV.
- Thaûo luaän nhoùm ñeå ruùt ra keát luaän.
GV höôùng daãn HS laøm TN nhö SGK.
Theo doõi vaø kieåm tra caùc nhoùm maéc maïch ñieän theo sô ñoà.
3. Thí nghieäm kieåm tra.
4. Keát luaän.
Ñieän trôû töông ñöông cuûa ñoaïn maïch baèng toång hai ñieän trôû thaønh phaàn:
Rtñ = R1 + R2
Hoaït Ñoäng5: Cuûng coá vaø vaän duïng (13’)
C4: -Khi K môû: maïch hôû, hai ñeøn ñeàu taét vì khoâng coù doøng ñieän qua ñeøn 
-Khi K ñoùng; caàu chì ñöùt 2 ñeøn khoâng saùng vì maïch hôû.
-Khi K ñoùng daây toùc boùng ñeøn Ñ1 bò ñöùt, maïch hôû Ñ2 cuõng khoâng saùng.
HS: Laøm caâu C5
C5: 
R12 = 20 + 20 = 2.20 = 40 (Ώ) RAC = R12 + R3 = 220 + 20
 = 60 (Ώ)
? Caàn maáy coâng taéc ñeå ñieàu khieån ñoaïn maïch noái tieáp.
- Yeâu caàu HS laøm caâu C4, C5.
? Trong sô ñoà H4.3b SGK, coù theå chæ maéc hai ñieän trôû coù trò soá theá naøo noái tieáp vôùi nhau (thay cho vieäc maéc 3 ñieän trôû). Neâu caùch tính Rtñ cuûa ñoaïn maïch AC.
III. Vaän duïng
* DAËN DOØ:
- Hoïc thuoäc ghi nhôù
- Laøm baøi taäp töø 4.1 ñeán 4.7 ( SBT)
- Chuaån bò baøi 5 “ÑOAÏN MAÏCH SONG SONG”

Tài liệu đính kèm:

  • docb4.doc