Giáo án môn Vật lý 9 - Tuần 7

Giáo án môn Vật lý 9 - Tuần 7

I . Mục tiêu.

 - Nêu được ví dụ chứng tỏ dòng điện có năng lượng .Nêu được dụng cụ đo điện năng tiêu thụ là công tơ điện và mỗi số đếm của công tơ là 1 kiloóat giờ (kWh)

- Chỉ ra được sự chuyển hóa các dạng năng lượng trong hoạt động của các dụng cụ điện như các loại đèn điện ,bàn là ,nồi cơm điện vv.

- Vận dụng công thức A = P.t = U.I.t để tính một đại lượng khi biết các đại lượng còn lại

- Rèn kĩ năng phân tích tổng hợp kiến thức

- Rèn thái độ ham hỏi yêu thích môn học

II . Chẩn bị.

*. Giáo viên:+ Vẽ tranh hình 13.1

 + 1 công tơ điện

 + bảng phụ chuẩn bị bảng 1

*. Học sinh ôn lại các kiến htức đã học

*. Ghi bảng

I. Điện năng

1) Dòng điện có mang năng lượng

- năng lượng của dòng điện gọi là điện năng

2) Sự chuyển hóa điện năng thàng các dạng năng lượng khác :

Điện năng chuyển hóa thành

- nhiệt năng

- năng lượng ánh sáng

 

doc 6 trang Người đăng hoaianh.10 Ngày đăng 19/03/2018 Lượt xem 370Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Vật lý 9 - Tuần 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n : 26 / 9 TuÇn 7
Nµy gi¶ng : 4 / 10
TiÕt 13 : §iÖn n¨ng C«ng cña dßng ®iÖn
I . Môc tiªu.
 - Nªu ®­îc vÝ dô chøng tá dßng ®iÖn cã n¨ng l­îng .Nªu ®­îc dông cô ®o ®iÖn n¨ng tiªu thô lµ c«ng t¬ ®iÖn vµ mçi sè ®Õm cña c«ng t¬ lµ 1 kiloãat giê (kWh) 
- ChØ ra ®­îc sù chuyÓn hãa c¸c d¹ng n¨ng l­îng trong ho¹t ®éng cña c¸c dông cô ®iÖn nh­ c¸c lo¹i ®Ìn ®iÖn ,bµn lµ ,nåi c¬m ®iÖn vv...
- VËn dông c«ng thøc A = P.t = U.I.t ®Ó tÝnh mét ®¹i l­îng khi biÕt c¸c ®¹i l­îng cßn l¹i 
- RÌn kÜ n¨ng ph©n tÝch tæng hîp kiÕn thøc 
- RÌn th¸i ®é ham hái yªu thÝch m«n häc
II . ChÈn bÞ.
*. Gi¸o viªn:+ VÏ tranh h×nh 13.1
 + 1 c«ng t¬ ®iÖn 
 + b¶ng phô chuÈn bÞ b¶ng 1 
*. Häc sinh «n l¹i c¸c kiÕn htøc ®· häc
*. Ghi b¶ng
I. §iÖn n¨ng 
1) Dßng ®iÖn cã mang n¨ng l­îng 
- n¨ng l­îng cña dßng ®iÖn gäi lµ ®iÖn n¨ng 
2) Sù chuyÓn hãa ®iÖn n¨ng thµng c¸c d¹ng n¨ng l­îng kh¸c : 
§iÖn n¨ng chuyÓn hãa thµnh 
- nhiÖt n¨ng 
- n¨ng l­îng ¸nh s¸ng 
- c¬ n¨ng 
II. C«ng cña dßng ®iÖn
1.C«ng cña dßng ®iÖn 
C«ng cña d©y ®iÖn s¶n ra trong ®o¹n m¹ch lµ sè ®o phÇn ®iÖn n¨ng chuyÓn hãa thµnh c¸c d¹ng n¨ng l­îng kh¸c 
2. C«ng thøc tÝnh c«ng cña dßng ®iÖn 
P = A/t Þ A = P.t
Cã P = U .I Þ A = U .I . t
Trong ®ã 
A: lµ c«ng cña dßng ®iÖn .®o b»ng J
U lµ hiÖu ®iÖn thÕ ®o b»ng V
I lµ c­êng ®é dßng ®iÖn ®o b»ng A
T lµ thêi gian ®o b»ng gi©y 
- Dïng c«ng t¬ ®iÖn ®Ó ®o c«ng cña dßng ®iÖn 
III. VËn dông
III . Ho¹t ®éng d¹y häc
 1 . æn ®Þnh tæ chøc . 
 2 . KiÓm tra bµi cò
 Gäi häc sinh lªn ch÷a 12.1;12.2
 3 . Bµi míi
Trî gióp cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh
Gäi 1 em ®äc C1 h­íng dÉn häc sinh tr¶ lêi tõng phÇn .
Nªu thÝ dô kh¸c chøng tá dßng ®iÖn mang n¨ng l­îng ?
Gi¸o viªn : n¨ng l­îng cña dßng ®iÖn gäi lµ ®iÖn n¨ng 
Yªu cÇu häc sinh tr¶ lêi C2 theo nhãm 
Gäi ®¹i diÖn nhãm hoµn thµnh kÕt qu¶ vµo b¶ng 1 trªn b¶ng .
§iÖn n©ng ®­îc biÕn ®æi thµnh d¹ng n¨ng l­îng nµo ?
Häc sinh th¶o luËn C3
HiÖu suÊt lµ g× ?
Nªu kÕt luËn ?
Gi¸o viªn th«ng b¸o kh¸i niÖm c«ng cña dßng ®iÖn .
H·y tr¶ lêi C4 ?
Gäi 1 em lªn b¶ng tr×nh bµy C5.c¶ líp lµm ra nh¸p 
Nªu c«ng thøc tÝnh c«ng suÊt ®· häc ë líp 8?
Tõ ®ã suy ra c«ng thøc tÝnh c«ng A =?
Nªu c«ng thøc tÝnh c«ng suÊt cña dßng ®iÖn 
chØ râ tªn c¸c ®¹i l­îng trong c«ng thøc ?
Trong thùc tÕ ®o c«ng cña dßng ®iÖn b»ng dông cô nµo ?
yªu cÇu häc sinh hoµn thµnh C7,C8 vµo vë 
gäi 1 em lªn b¶ng tãm t¾t bµi vµ lµm bµi 
Gv h­íng dÉn hs lµm
Ho¹t ®éng 1 : T×m hiÓu ®iÖn n¨ng 
1) Dßng ®iÖn cã mang n¨ng l­îng 
- Ho¹t ®éng c¸ nh©n 
- VËy dßng ®iÖn cã mang n¨ng l­îng 
* KÕt luËn : häc sinh ghi vë 
2) Sù chuyÓn hãa ®iÖn n¨ng thµng c¸c d¹ng n¨ng l­îng kh¸c : 
Th¶o luËn nhãm ®iÒn kÕt qu¶ vµo b¶ng 1
- §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ 
- Ghi vë kÕt qu¶ b¶ng 1 
§iÖn n¨ng chuyÓn hãa thµnh 
- nhiÖt n¨ng 
- n¨ng l­îng ¸nh s¸ng 
- c¬ n¨ng 
- 
C¸ nh©n hoµn thµnh C3 ,tham gia th¶o luËn trªn líp 
TØ sè gi÷a n¨ng l­îng cã Ých vµ n¨ng l­îng toµn phÇn gäi lµ hiÖu suÊt 
* kÕt luËn : ( SGK/38)
Ho¹t ®éng 2 : T×m hiÓu c«ng cña dßng ®iÖn
1.C«ng cña dßng ®iÖn 
C«ng cña d©y ®iÖn s¶n ra trong ®o¹n m¹ch lµ sè ®o phÇn ®iÖn n¨ng chuyÓn hãa thµnh c¸c d¹ng n¨ng l­îng kh¸c 
2. C«ng thøc tÝnh c«ng cña dßng ®iÖn 
P = A/t Þ A = P.t
Cã P = U .I Þ A = U .I . t
Trong ®ã A: lµ c«ng cña dßng ®iÖn .®o b»ng J
U lµ hiÖu ®iÖn thÕ ®o b»ng V
I lµ c­êng ®é dßng ®iÖn ®o b»ng A
T lµ thêi gian ®o b»ng gi©y 
Dïng c«ng t¬ ®iÖn ®Ó ®o c«ng cña dßng ®iÖn 
Ho¹t ®éng 3 : VËn dông
C7: v× Uhd = U®m = 220V
Þ Phd = P®m = 75W = 0,075 kW
C«ng cña dßng ®iÖn qua ®Ìn sinh ra lµ :
 A = P .t 
 A = 0,075 .4 = 0,3 kWh
4 . Cñng cè _ dÆn dß.
C«ng cña dßng ®iÖn ®­îc tÝnh nh­ thÕ nµo ?ViÕt c«ng thøc tÝnh c«ng cña dßng ®iÖn?
Gv chèt l¹i kiÕn thøc c¬ b¶n
VÒ nhµ häc bµi , lµm bµi tËp trong SBT
IV . Bµi häc kinh nghiÖm.
Ngµy so¹n : 30 / 9 TuÇn 7
Nµy gi¶ng : 5 / 10
TiÕt 14 : Bµi tËp vÒ c«ng suÊt ®iÖn vµ ®iÖn n¨ng sö dông
I . Môc tiªu.
- Gi¶i ®­îc c¸c bµi tËp tÝnh c«ng suÊt ®iÖn vµ ®iÖn n¨ng sö dông ®èi víi c¸c dông cô ®iÖn m¾c nèi tiÕp vµ m¾c song song 
- RÌn kü n¨ng ph©n tÝch tæng hîp kiÕn thøc 
- RÌn kü n¨ng gi¶i bµi tËp ®Þnh l­îng 
- Gi¸p dôc tÝnh cÈn thËn ,trung thùc 
II . ChuÈn bÞ.
*. Gi¸o viªn: B¶ng phô c¸c c«ng thøc ding trong bµi
*. Häc sinh; ¤n l¹i c¸c c«ng thøc 
*. Ghi b¶ng
Bµi tËp 1:
U = 220V
I = 341mA
T = 4h30ph
a/ R = ? P = ?
b/ A =?(J) =?(sè )
 bµi gi¶i:
a/ §iÖn trë cña ®Ìn lµ :
 R = U / I = 220 / 0,341 = 645 W
 C«ng suÊt cña ®Ìn lµ :
 P = U . I = 220 . 0,341 = 75 W
b/ c«ng cña dßng ®iÖn lµ :
A = P . t = 75 . 4,5 .3600 = 32408640 J
 = 0,075 .4,5 = 9 kWh = 9(sè )
Bµi tËp 2
U®m® = 6V
P®m® = 4,5W
U = 9 V 
T = 10ph 
a/IA =? 
b/Rb =? Pb = ?
c/ Ab = ? A =?
 Bµi gi¶i
Am pe kÕ nt Rb nt ®Ìn .
a/ v× ®Ìn s¸ng b×nh th­êng do ®ã 
 U® = U®m® = 6 V 
P® = P®m® = 4,5 W
Þ I® = P / U =4,5 / 6 = 0,75 A
Cã Ia = Ib = I® = 0,75 A
b/ hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu biÕn trë lµ :
 U = U® + Ub Þ Ub = U- U® = 9-6 = 3 V
§iÖn trë cña biÕn trë lµ :
Rb = Ub / Ib = 3 / 0,5 = 4W
C«ng suÊt cña biÕn trë lóc ®ã lµ :
 P = Ub . Ib = 3 . 0,75 = 2,25 W
c/ c«ng mµ biÕn trë ®· thùc hiÖn lµ :
Ab = Ub . Ib . t = 3. 0,75 .600 = 1350 J
C«ng mµ dßng ®iÖn sinh ra trong c¶ m¹ch lµ :
A = U . I . t = 0,75 . 9 .600 = 4050 J
III . Ho¹t ®éng d¹y häc
 1 . æn ®Þnh tæ chøc . 
 2 . KiÓm tra bµi cò
 ViÕt vµ diÔn gi¶i c«ng thøc tÝnh c«ng vµ c«ng suÊt cña dßng ®iÖn ?
 3 . Bµi míi
Trî gióp cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh
Gäi 1 em ®äc ®Ò bµi .
Gäi 1 em lªn b¶ng tãm t¾t bµi .
VËn dông c¸c c«ng thøc nµo ®Ó tÝnh?
Gv h­íng dÉn
Yªu cÇu c¸ nh©n tõng häc sinh gi¶i bµi tËp .
Gäi 1 em nhËn xÐt bµi lµm cña b¹n 
Gäi 2 em ®äc ®Ò bµi 
Gäi 1 em tãm t¾t bµi 
Yeu cÇu c¸c nhãm th¶o luËn c¸ch gi¶i 
§¹i diÖn 1 nhãm nªu c¸ch gi¶i 
§¹i diÖn 1 nhãm ®äc m¹ch ®iÖn H4.1
GV h­íng dÉn
? §Ìn s¸ng b×nh th­êng nªn ta cã ®iÒu g×?
? TÝnh h®t gi÷a hai ®Çu biÕn trë lµm thÕ nµo?
¸p dông c«ng thøc g×?
? TÝnh c«ng mµ biÕn trë thùc hiÖn ¸p dông c«ng thøc nµo?c«ng dßng ®iÖn sinh ra trong c¶ m¹ch?
Gäi häc sinh nªu c¸ch gi¶i kh¸c vµ so s¸nh kÕt qu¶ víi c¸ch ®· gi¶i 
Ho¹t ®éng 1 : Gi¶i bµi tËp 1
Bµi tËp 1:
C¸ nh©n hoµn thµnh bµi tËp vµo vë 
U = 220V
I = 341mA
T = 4h30ph
a/ R = ? P = ?
b/ A =?(J) =?(sè )
 bµi gi¶i:
a/ §iÖn trë cña ®Ìn lµ :
 R = U / I = 220 / 0,341 = 645 W
 C«ng suÊt cña ®Ìn lµ :
 P = U . I = 220 . 0,341 = 75 W
b/ c«ng cña dßng ®iÖn lµ :
A = P . t = 75 . 4,5 .3600 = 32408640 J
 = 0,075 .4,5 = 9 kWh = 9(sè )
Ho¹t ®éng 2 : Gi¶i bµi tËp 2
Bµi tËp 2
häc sinh tãm t¾t bµi vµo vë .
c¸c nhãm th¶o luËn t×m ra c¸ch gi¶i 
U®m® = 6V
P®m® = 4,5W
U = 9 V 
T = 10ph 
a/IA =? 
b/Rb =? Pb = ?
c/ Ab = ? A =?
Häc sinh ph©n tÝch s¬ ®å m¹ch ®iÖn 
Am pe kÕ nt Rb nt ®Ìn .
a/ v× ®Ìn s¸ng b×nh th­êng do ®ã 
 U® = U®m® = 6 V 
P® = P®m® = 4,5 W
Þ I® = P / U =4,5 / 6 = 0,75 A
Cã Ia = Ib = I® = 0,75 A
b/ hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu biÕn trë lµ :
 U = U® + Ub Þ Ub = U- U® = 9-6 = 3 V
§iÖn trë cña biÕn trë lµ :
Rb = Ub / Ib = 3 / 0,5 = 4W
C«ng suÊt cña biÕn trë lóc ®ã lµ :
 P = Ub . Ib = 3 . 0,75 = 2,25 W
c/ c«ng mµ biÕn trë ®· thùc hiÖn lµ :
Ab = Ub . Ib . t = 3. 0,75 .600 = 1350 J
C«ng mµ dßng ®iÖn sinh ra trong c¶ m¹ch lµ :
A = U . I . t = 0,75 . 9 .600 = 4050 J
4 . Cñng cè _ dÆn dß.
Gi¸o viªn chØ râ c¸c c«ng thøc tÝnh c«ng ;
A = U2 /R .t ; A = I2 .R .t :
C«ng suÊt tiªu thô cña c¶ ®o¹n m¹ch b»ng tæng c«ng suÊt tiªu thô cña c¸c dông cô dïng ®iÖn cã trong ®o¹n m¹ch.
Gv chèt l¹i kiÕn thøc c¬ b¶n
Xem l¹i c¸c bµi tËp ®· ch÷a
VÒ nhµ häc bµi , lµm bµi tËp 3
IV . Bµi häc kinh nghiÖm.

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN 7.doc