Giáo án Ngữ Văn 9 - Tuần 19 đến tuần 32

Giáo án Ngữ Văn 9 - Tuần 19 đến tuần 32

A. Muỷc tióu cỏửn õaỷt: Giuùp hoỹc sinh:

- Hióứu õổồỹc sổỷ cỏửn thióỳt cuớa vióỷc õoỹc saùch vaỡ phổồng phaùp õoỹc saùch

-Reỡn luyóỷn thóm caùch vióỳt vàn nghở luỏỷn qua vióỷc lộnh họỹi baỡi nghở luỏỷn sỏu sàừc, sinh õọỹng, giaỡu tờnh thuyóỳt phuỷc cuớa Chu Quang Tióửm.

B. Chuỏứn bở:

+ HS: Âoỹc kyợ vàn baớn, chuù thờch, traớ lồỡi cỏu hoới vaỡo vồớ soaỷn. Chuỏứn bở vaỡi cuọỳn saùch ngoaỡi SGK

+ GV: Baớng phuỷ hoàỷc giỏỳy trong ghi hóỷ thọỳng luỏỷn õióứm, mọỹt sọỳ luỏỷn õióứm ruùt ra sau khi phỏn tờch mọựi õoaỷn. Chuỏứn bở 5 cuọỳn saùch caùc loaị

C. Kióứm tra: Vióỷc chuỏứn bở baỡi soaỷn cuớa hoỹc sinh

D. Tọứ chổùc caùc hoaỷt õọỹng:

 

doc 118 trang Người đăng minhquan88 Ngày đăng 13/08/2019 Lượt xem 125Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Ngữ Văn 9 - Tuần 19 đến tuần 32", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 19
Tióỳt 91-92
Vàn baớn: BAèN VÃệ ÂOĩC SAẽCH
 ( Trờch ) - Chu Quang Tióửm -
S:
G:
A. Muỷc tióu cỏửn õaỷt: Giuùp hoỹc sinh:
- Hióứu õổồỹc sổỷ cỏửn thióỳt cuớa vióỷc õoỹc saùch vaỡ phổồng phaùp õoỹc saùch
-Reỡn luyóỷn thóm caùch vióỳt vàn nghở luỏỷn qua vióỷc lộnh họỹi baỡi nghở luỏỷn sỏu sàừc, sinh õọỹng, giaỡu tờnh thuyóỳt phuỷc cuớa Chu Quang Tióửm.
B. Chuỏứn bở:
+ HS: Âoỹc kyợ vàn baớn, chuù thờch, traớ lồỡi cỏu hoới vaỡo vồớ soaỷn. Chuỏứn bở vaỡi cuọỳn saùch ngoaỡi SGK
+ GV: Baớng phuỷ hoàỷc giỏỳy trong ghi hóỷ thọỳng luỏỷn õióứm, mọỹt sọỳ luỏỷn õióứm ruùt ra sau khi phỏn tờch mọựi õoaỷn. Chuỏứn bở 5 cuọỳn saùch caùc loaị
C. Kióứm tra: Vióỷc chuỏứn bở baỡi soaỷn cuớa hoỹc sinh 
D. Tọứ chổùc caùc hoaỷt õọỹng:
HOAÛT ÂÄĩNG CUÍA THÁệY VAè TROè
GHI BAÍNG
* HÂ 1: Giồùi thióỷu baỡi 
	Nho sộ ngaỡy xổa thổồỡng tỏm nióỷm: “ Mọỹt ngaỡy khọng õoỹc saùch soi gổồng thỏỳy xỏỳu họứ “. Âióửu õoù chổùng toớ xổa kia saùch õaợ coù mọỹt vai troỡ quan troỹng õọỳi vồùi ngổồỡi hoỹc.Trong cuọỹc sọỳng hióỷn õaỷi ngaỡy nay, khi thọng tin õang buỡng nọứ thỗ saùch caỡng khọng thóứ thióỳu.Tuy nhión , chuùng ta cỏửn õoỹc nhổợng saùch gỗ, õoỹc thóỳ naỡo mồùi coù hióỷu quaớ ?
	Âóứ traớ lồỡi õổồỹc nhổợng cỏu hoới trón chuùng ta seợ tỗm hióứu vàn baớn: “ Baỡn vóử õoỹc saùch “ cuớa Chu Quang Tióửm, nhaỡ myợ hoỹc, nhaỡ lyù luỏỷn vàn hoỹc nọứi tióỳng cuớa Trung Quọỳc. Äng õaợ trỗnh baỡy vóử cọng vióỷc naỡy bàũng tỏỳt caớ tỏm huyóỳt cuớa ngổồỡi õi trổồùc muọỳn truyóửn laỷi cho thóỳ hóỷ sau nhổợng kinh nghióỷm quyù baùu cuớa mỗnh.
* HÂ2: Hổồùng dỏựn õoỹc vàn baớn vaỡ tỗm hióứu chung vóử vàn baớn
Bổồùc 1: Hổồùng dỏựn õoỹc
1, Âoỹc:
-Roợ raỡng, maỷch laỷc, dổùt khoaùt
-Gioỹng chuyóỷn troỡ, tỏm tỗnh ồớ vaỡi õoaỷn 
-Chuù yù vaỡi hỗnh aớnh so saùnh, vờ von
? : “Baỡn vóử õoỹc saùch” thuọỹc kióứu vàn baớn gỗ ?
HS: Vàn baớn nghở luỏỷn
GV: Vỗ õỏy laỡ baớn nghở luỏỷn, baỡn vóử vỏỳn õóử khoa hoỹc xaợ họỹi bàũng mọỹt hóỷ thọỳng luỏỷn õióứm, luỏỷn cổù chàỷt cheợ, maỷch laỷc vaỡ thỏỳu tỗnh õaỷt lyù, nón caùc em cỏửn õoỹc gioỹng roợ raỡng, maỷch laỷc, dổùt khoaùt. Cỏửn chuù yù nhổợng õoaỷn coù gioỹng chuyóỷn troỡ tỏm tỗnh thỏn aùi õóứ thóứ hióỷn õuùng, chuù yù nhổợng hỗnh aớnh so saùnh vờ von cuỷ thóứ thuù vở vaỡ tờnh bióứu caớm cuớa noù.
GV: chố õởnh 3 hoỹc sinh õoỹc 3 phỏửn cuớa vàn baớn. Sau mọựi phỏửn õoỹc coù nhỏỷn xeùt, sổớa lọựi cho hoỹc sinh
GV: õoỹc laỷi toaỡn vàn baớn mọỹt lổồỹt õóứ gỏy chuù yù cho hoỹc sinh.
Bổồùc 2: Tỗm hióứu vóử taùc giaớ Chu Quang Tióửm
?: Haợy nóu nhổợng hióứu bióỳt cuớa em vóử taùc giaớ cuớa baỡi vàn ?
HS: dổỷa vaỡo SGK vaỡ lồỡi giaới thờch baỡi cuớa GV nhàừc laỷi mọỹt caùch dóự daỡng.
GV: giồùi thióỷu thóm vaỡ chọỳt laỷi yù cỏửn nhồù
Bổồùc 3: Tỗm hióứu chuù thờch
GV: kióứm tra vióỷc õoỹc chuù thờch cuớa hoỹc sinh bàũng caùch goỹi vaỡi hoỹc sinh giaới thờch mọỹt sọỳ tổỡ. Chuù yù caùc chuù thờch:1, 4, 2, 5.
Bổồùc 4: Tỗm bọỳ cuỷc vaỡ hóỷ thọỳng luỏỷn õióứm cuớa vàn baớn
? : Haợy cho bióỳt baỡi vàn coù thóứ chia laỡm mỏỳy phỏửn. Toùm tàừt caùc luỏỷn õióứm cuớa taùc giaớ khi trióứn khai vỏỳn õóử ?
HS: tỗm bọỳ cuỷc vaỡ toùm tàừt tổỡng luỏỷn õióứm.
GV: tọứng kóỳt bàũng caùch treo baớng phuỷ õaợ ghi sàụn hóỷ thọỳng luỏỷn õióứm ( theo SGV).
* HÂ3: Hổồùng dỏựn hoỹc sinh õoỹc hióứu vàn baớn
Bổồùc 1: Phỏn tờch tỏửm quan troỹng yù nghộa cuớa vióỷc õoỹc saùch
HS: õoỹc õoaỷn õỏửu vàn baớn
? : Qua lồỡi baỡn cuớa Chu Quang Tióửm ồớ õoaỷn õỏửu em haợy cho bióỳt nhỏỷn thổùc cuớa mỗnh vóử yù nghộa cuớa saùch trón con õổồỡng phaùt trióứn cuớa nhỏn loaỷi ?
HS: Saùch õaợ ghi cheùp moỹi tri thổùc, moỹi thaỡnh tổỷu maỡ loaỡi ngổồỡi tỗm toỡi tờch luợy õổồỹc qua tổỡng thồỡi õaỷi. Saùch giaù trở coù thóứ xem laỡ nhổợng cọỹt mọỳc trón con dổồỡng hoỹc thuỏỷt cuớa nhỏn loaỷi
? : Tổỡ nhỏỷn thổùc vóử yù nghộa cuớa saùch, em haợy nóu nhỏỷn thổùc cuớa mỗnh vóử yù nghộa quan troỹng cuớa vióỷc õoỹc saùch qua lồỡi baỡn cuớa Chu Quang Tióửm ?
HS: õoỹc saùch laỡ mọỹt con õổồỡng tờch luợy, nỏng cao vọỳn tri thổùc, laỡ sổỷ chuỏứn bở õóứ laỡm cuọỹc trổồỡng chinh vaỷn dàỷm trón con õổồỡng hoỹc vỏỳn.
 HÃÚT TIÃÚT 1 SANG TIÃÚT 2
Bổồùc 2:Phỏn tờch vó ửlồỡi baỡn cuớa t/giaớ vóử caùch choỹn lổỷa saùch khi õoỹc
GV: chố õởnh mọỹt hoỹc sinh õoỹc õoaỷn 2
? : õoỹc saùch coù dóự khọng. Taỷi sao cỏửn lổỷa choỹn saùch khi õoỹc ?
HS: saùch vồớ hióỷn nay rỏỳt nhióửu nón vióỷc õoỹc saùch khọng dóự. Ngổồỡi õoỹc rỏỳt dóự gàỷp sai laỷc.
?: Taùc giaớ Chu Quang Tióửm õaợ chố ra nhổợng thión hổồùng sai laỷc thổồỡng gàỷp naỡo ?
HS: dổỷa vaỡo SGK nóu nhổợng sai laỷc.
GV: cho hoỹc sinh quan saùt nhổợng sai laỷc õaợ õổồỹc chuỏứn bở ( õeỡn chióỳu hoàỷc baớng phuỷ )
?: Theo yù kióỳn taùc giaớ, cỏửn lổỷa choỹn saùch khi õoỹc nhổ thóỳ naỡo ?
HS: dổỷa vaỡo sgk traớ lồỡi mọỹt sọỳ yù
GV: chọỳt laỷi caùc yù cỏửn traớ lồỡi õaợ õổồỹc chuỏứn bở bàũng baớng phuỷ hoàỷc õeỡn chióỳu (SGV)
GV: giồùi thióỷu cho hoỹc sinh bióỳt saùch coù nhióửu loaỷi vaỡ giồùi thióỷu 5 loaỷi saùch õaợ õổồỹc chuỏứn bở cho HS bióỳt, tổỡ õoù cho HS thỏỳy taùc giaớ õaợ khàúng õởnh õuùng õàừn ràũng: “ Trón õồỡi khọng coù...... hoỹc vỏỳn khaùc “ vỗ thóỳ “ khọng bióỳt rọỹng... nàừm goỹn “ yù kióỳn naỡy chổùng toớ kinh nghióỷm vaỡ sổỷ tổỡng traới cuớa mọỹt hoỹc giaớ lồùn.
Bổồùc 3: Phỏn tờch lồỡi baỡn cuớa taùc giaớ vóử phổồng phaùp õoỹc saùch
GV: Lổỷa choỹn saùch õóứ õoỹc laỡ mọỹt õióứm quan troỹng phuỷ thuọỹc phổồng phaùp õoỹc saùch cuỡng vồùi vỏỳn õóử naỡy Chu Quang Tióửm coỡn baỡn rỏỳt cuỷ thóứ vóử caùch õoỹc.
? : Haợy cho bióỳt õoù laỡ nhổợng caùch õoỹc nhổ thóỳ naỡo ?
HS: traớ lồỡi yù trong õoaỷn vàn
GV: bọứ sung hoaỡn chốnh bàũng baớng phuỷ ( õeỡn chióỳu )
GV: giaớng bỗnh thóm vóử caùch lỏỷp luỏỷn cuớa taùc giaớ trong õoaỷn baỡn naỡy.
Bổồùc 4: Phỏn tờch sổùc thuyóỳt phuỷc, sổùc hỏỳp dỏựn cuớa vàn baớn
?: Em haợy tỗm nguyón nhỏn cồ baớn taỷo nón nón tờnh thuyóỳt phuỷc sổùc hỏỳp dỏựn cao cuớa vàn baớn ?
HS: suy nghộ traớ lồỡi
GV: gồỹi yù thóm bàũng sọỳ cỏu hoới phuỷ ( tuỡy tỗnh hỗnh lồùp hoỹc )
? : Cuỡng vồùi nhổợng yù kióỳn õuùng õàừn, sỏu sàừc bọỳ cuỷc baỡi vióỳt, caùch trỗnh baỡy cuớa taùc giaớ coù gỗ õaùng chuù yù ?
GV: haoỡn chốnh cỏu traớ lồỡi trón baớng phuỷ ( õeỡn chióỳu )
* HÂ 4: Hổồùng dỏựn tọứng kóỳt 
? : sau khi õoỹc vàn baớn, em ruùt ra õổồỹc nhổợng nhỏỷn thổùc, nhổợng baỡi hoỹc quyù baùu gỗ vóử vióỷc õoỹc saùch ?
? : Baỡi vióỳt coù nhổợng thaỡnh cọng gỗ vóử màỷt nghóỷ thuỏỷt ?
HS: traớ lồỡi caùc cỏu hoới
GV: chọỳt laỷi vỏỳn õóử, chố õởnh mọỹt hoỹc sinh õoỹc laỷi phỏửn ghi nhồù SGK/7
* HÂ 5: Hổồùng dỏựn luyóỷn tỏỷp
I.Âoỹc tỗm hióứu chung vóử vàn baớn:
1., Taùc giaớ - tác phẩm: 
( sgk)
2, Chuù thờch: ( sgk )
II. Âoỹc - hióứu vàn baớn:
 1, Tỏửm quan troỹng, yù nghộa cuớa vióỷc õoỹc saùch:
-Saùch ghi cheùp moỹi tri thổùc, thaỡnh tổỷu maỡ loaỡi ngổồỡi tỗm toỡi, tờch luợy õổồỹc qua tổỡng thồỡi õaỷi.
-Âoỹc saùch laỡ con õổồỡng tờch luợy nỏng cao vọỳn tri thổùc, laỡ sổỷ chuỏứn bở cho sổỷ phỏỳn õỏỳu lỏu daỡi trón õổồỡng hoỹc vỏỳn.
 2, Caùch lổỷa choỹn saùch khi õoỹc:
-Hióỷn nay saùch caỡng nhióửu, vióỷc õoỹc saùch ngaỡy caỡng khọng dóự. Ngổồỡi õoỹc thổồỡng gàỷp nhióửu sai laỷc: khọng chuyón sỏu, khọng nghióửn ngỏựm, khoù choỹn lổỷa, tọỳn thồỡi gian vồùi nhổợng cuọỳn saùch khọng thỏỷt coù ờch.
-Khọng õoỹc nhióửu, chố õoỹc nhổợng quyóứn thổỷc sổỷ coù giaù trở, coù lồỹi cho mỗnh.
-Âoỹc kyợ saùch thuọỹc lộnh vổỷc chuyón mọn cuớa mỗnh
-Âoỹc saùch thổồỡng thổùc, saùch ồớ nhổợng lộnh vổỷc gỏửn guợi vồùi CM cuớa mỗnh.
3, Phổồng phaùp õoỹc saùch:
-Khọng nón õoỹc lổồùt qua, õoỹc õóứ trang trờ maỡ phaới vổỡa õoỹc vổỡa suy ngỏựm.
-Khọng nón õoỹc traỡn lan maỡ õoỹc coù kóỳ hoaỷch, coù hóỷ thọỳng
 4, Sổùc thuyóỳt phuỷc, hỏỳp dỏựn cuớa vàn baớn:
-Nọỹi dung lồỡi baỡn, caùch trỗnh baỡy õaỷt lyù, thỏỳu tỗnh.
-Yẽù kióỳn õổa ra xaùc õaùng.
-Caùch phỏn tờch cuỷ thóứ bàũng gioỹng chuyóỷn troỡ tỏm tỗnh thỏn aùi.
-Bọỳ cuỷc chàỷt cheợ
-Caùch vióỳt giaỡu hỗnh aớnh, coù chọự duỡng caùch vờ von cuỷ thóứ thuù vở.
III. Tổng kết:
* Ghi nhớ: SGK
IV. Luyện tập:
E/ Dàỷn doỡ:
Âoỹc kyợ vàn baớn laỷi mọỹt lổồỹt
Hoỹc thuọỹc loỡng ghi nhồù
Tỏỷp phaùt bióứu õióửu thỏỳm thờa nhỏỳt sau khi hoỹc baỡi “ Baỡn vóử õoỹc saùch “
Chuỏứn bở baỡi mồùi: Tióỳng noùi cuớa Vàn nghóỷ ( õoỹc kyợ vàn baớn, chuù thờch, traớ lồỡi cỏu hoới. Rióng cỏu 1 phaới toùm tàừt hóỷ thọỳng luỏỷn õióứm lón giỏỳy trong ( phióỳu hoỹc tỏỷp 
f. rkn:
Tuần 19
Tiết 93
 KHÅÍI NGặẻ
S:
G:
A/ Muỷc tióu cỏửn õaỷt: Giuùp hoỹc sinh:
Nhỏỷn bióỳt khồới ngổợ, phỏn bióỷt khồới ngổợ vồùi chuớ ngổợ cuớa cỏu
Nhỏỷn bióỳt cọng duỷng cuớa khồới ngổợ laỡ nóu õóử taỡi cuớa cỏu chổùa noù
Bióỳt õàỷt nhổợng cỏu coù khồới ngổợ
B/ Chuỏứn bở:
+ HS: Baớng con ( giỏỳy trong, buùt daỷ )
+ GV: Baớng phuỷ ( õeỡn chióỳu )
C/ Kióứm tra: GV kióứm tra vióỷc chuỏứn bở baỡi soaỷn, saùch cuớa hoỹc sinh
D/ Tọứ chổùc caùc hoaỷt õọỹng:
HOAÛT ÂÄĩNG CUÍA THÁệY VAè TROè
GHI BAÍNG
* HÂ 1: Khởi động
GV đưa tình huống câu có khởi ngữ để vào bài
* HÂ 2: Tỗm hióứu õàỷc õióứm vaỡ cọng duỷng cuớa khồới ngổợ trong cỏu
GV: treo baớng phuỷ hoàỷc õeỡn chióỳu coù nhổợng nọỹi dung caùc baỡi tỏỷp trong SGK vaỡ goỹi hoỹc sinh õoỹc baỡi tỏỷp
HS: õoỹc nọỹi dung caùc baỡi tỏỷp
GV: nóu yóu cỏửu õóứ hoỹc sinh xaùc õởnh chuớ ngổợ, vở ngổợ trong caùc cỏu coù chổùa tổỡ ngổợ in õỏỷm
HS: õoỹc lỏửn lổồỹt tổỡng cỏu:
a, Coỡn anh, anh/ khọng ghỗm nổi xuùc õọỹng
 KN C V
b, Giaỡu tọi / cuợng giaỡu rọửi
 KN C V
c, Vóử caùc thóứ vàn.... chuùng ta / coù thóứ ......
 KN C V
?: phỏn bióỷt caùc tổỡ ngổợ in õỏỷm vồùi chuớ ngổợ vaỡ vở trờ õổùng cuớa noù nhổ thóỳ naỡo ?
HS: caùc tổỡ õoù õổùng trổồùc chuớ ngổợ
?: xem xeùt caùc tổỡ õoù coù quan hóỷ nhổ thóỳ naỡo vồùi chuớ ngổợ, vở ngổợ 
HS: noù khọng coù quan hóỷ chuớ ngổợ - vở ngổợ
? : vỏỷy nhổợng tổỡ in õỏỷm õoù coù chổùc nàng gỗ trong cỏu ?
HS: nóu tón õóử taỡi õổồỹc noùi õóỳn trong cỏu
GV: toùm laỷi yù vaỡ nóu tón goỹi cho caùc tổỡ in õỏỷm õoù laỡ khồới ngổợ
? : Thóỳ naỡo laỡ khồới ngổợ ?
HS: nóu khaùi nióỷm khồới ngổợ vaỡ ghi nhổ sgk
GV: nóu laỷi vaỡ cho hs nóu thóm vờ duỷ vaỡ phỏn tờch
HS: cho vờ duỷ vaỡ phỏn tờch
GV: gồỹi yù nhổợng vờ duỷ nóu ồớ trón, nóỳu ta thóm nhổợng quan hóỷ tổỡ vaỡo trổồùc caùc khồới ngổợ thỗ yù nghộa cuớa cỏu coù thay õọứi khọng
HS: phỏn tờch, thaớo luỏỷn vaỡ nóu lón nhổợng yù kióỳn cuớa mỗnh
GV: nóu caùc quan hóỷ tổỡ coù thóứ thóm coỡn, vóử, õọỳi vồùi...
HS: sổớ duỷng õóứ nóu vaỡo caùc vờ duỷ õaợ phỏn tờch vaỡ nóu nhỏỷn xeùt cỏửn ruùt ra ồớ trổồỡng hồỹp naỡy.
GV: nóu laỷi yù nhỏỷn xeùt 2 vaỡ toùm tàừt laỷi phỏửn I õóứ chuyóứn sang luyóỷn tỏỷp
* HÂ3: Luyóỷn tỏỷpỳ
GV: hổồùng dỏựn hoỹc sinh õoỹc caùc õoaỷn trờch trong baỡi hoỹc vaỡ tỗm caùc khồới ngổợ coù trong caùc õoaỷn õoù, ghi vaỡo baớng con ( giỏỳy trong )
HS: õoỹc, tỗm, ghi theo yóu cỏửu vaỡ nóu hoàỷc giồ lón õóứ GV, caùc baỷn nhỏỷn xeùt
GV: Nóu hổồùng dỏựn chuyóứn phỏửn in õỏỷm --> ...  lên đề tài đựơc nói đến trong câu.
C. Có thể thêm một số quan hệ từ trước khởi ngữ.	D. Khởi ngữ là thành phần không thể thiếu được trong câu.
2. Câu nào sau đy có khởi ngữ?
A. Về trí thông minh thì nó là nhất.	B. Nó thông minh nhưng hơi cẩu thả.
C. Người thông minh nhất lớp là Tín	C. Ngất ngưỡng, anh bước vào phòng một cách vô y thức.
3. Câu nào sau đây không chứa thành phần cảm thán?
A. Có lẽ văn nghệ rất kị trí thức hoá nữa.	B. Ôi những cánh đồng quê chảy máu.
C. 
Tuần 32
Tiết 158
Tập làm văn: Luyện tập viết hợp đồng
S:
G:
a mtcđ: Giúp học sinh:
Ôn lại lý thuyết về đặc điểm và cách viết hợp đồng.
Viết được một bản hợp đồng thông dụng, có nội dung đơn giản và phù hợp với lứa tuổi.
Có thái độ cẩn trọng khi soạn thảo hợp đồng và ý thức nghiêm túc tuân thủ những điều được ký kết trong hợp đồng.
b.chuẩn bị:
+ GV: bảng phụ, đèn chiếu(nếu có)
+ HS: bảng con, bút dạ...
c. kiểm tra bàI cũ
-Hợp đồng là gì? Cho biết các mục trong hợp đồng.
GV dùng bảng phụ, cho học sinh làm bài tập sau:
 Hãy lựa chọn những tình huống cần viết hợp đồng:
 a)Giáo viên chủ nhiệm chuyển công tác, cần bàn giao công việc cho giáo viên mới.
 b)Liên đội trường em và cửa hàng phế liệu thống nhất với nhau về mua bán giấy vụn.
 c)Hai bên thoả thuận với nhau về việc bán đất.
d. tổ chức hoạt động dạy học:
Hoạt động của gv và hs
Nội dung ghi bảng
GV
GV
HS
GV
HS
GV
GV
GV
HS
GV
GV
HS
GV
GV
HS
GV
GV
HS
GV
GV
HS
GV
HS
GV
GV
GV
@. Hoạt động 1: Giới thiệu bài:
 Hợp đồng là một văn bản có tính chất pháp lý ghi lại nội dung thoả thuận giũa hai bên tham gia giao dịch rất cần thiết trong đời sống hằng ngày để vận dụng lý thuyết vào thực tiển . Chúng ta sẽ tìm hiểu qua tiết luyệ tập.
@. Hoạt động 2:Giáo viên hớng dẫn HS ôn luyện kiến thức lý thuyết về soạn thảo văn bản hợp đồng
* Bước 1: Ôn lý thuyết.
Lần lợt nêu câu hỏi SGK mục I. Gọi các em trả lời
Mục đích và tác dụng của văn bản hợp đồng là gì?
Nêu lại nội dung thoả thuận về trách nhiệm , nghĩa vụ, quyền lợi của 2 bên tham gia giao dịch 
Tác dụng: Đảm bảo thực hiện đúng thoả thuận đã cam kết
Trong các loại văn bản sau, Văn bản nào có tính chất pháp lý: tờng trình, báo cáo, biên bản, hợp đồng ?
Tờng trình, báo cáo, hợp đồng
Chốt, ghi bảng.
Hợp đồng gồm những mục nào?
Nội dung chính của hợp đồng đợc trình bày dới hình thức nào?
Gồm 3 mục: Mở đầu, nội dung và kết thúc.
Nội dung chính trình bày theo từng điều khoản đã thống nhất.
Chốt, ghi bảng.
Những yêu cầu về thành văn, số liệu của hợp đồng phải nh thế nào?
Chặt chẽ, chính xác.
*Bớc 2: GV kiểm tra BT2 đã cho về nhà ở tiết trớc. Gọi 1 HS trình bày-Nhận xét, bổ sung.
Treo bảng phụ, nêu ý đúng.
Hợp đồng thuê nhà phải có nội dung sau: Tên hợp đồng, thời gian, địa điểm, các chủ thể tham gia ký kết hợp đồng, hiện trạng của căn nhà cho thuê, các điều khoản hợp đồng, các quy định điều khoản hợp đồng, hiệu lực.
@. Hoạt động 3: Hướng dẫn HS luyện tập
BT1. 
Treo bảng phụ BT1 
*Bước 1: Cho HS đọc BT1 
Nhắc lại yêu cầu diễn đạt trong văn bản hợp đồng ( dùng từ, viết câu)
Trong văn bản hợp đồng phải diễn đạt nh thế nào? Dùng từ viết câu ra sao?
Trả lời
* Bớc 2: Căn cứ vào yêu cầu diễn đạt, cho HS nhận xét các kiểu diễn đạt và chọn cách diễn đạt đúng .
Chọn cách diễn đạt nào trong 2 câu sau? Tại sao?
Thảo luận nhóm, đại diện phát biểu và nhận xét
Kết luận, ghi bảng.
Cách 1
B, c, d, Cách 2 
BT2:
Gọi HS đọc các thông tin cần lập hợp đồng
Em hãy cho biết các nội dung đó đủ cha, nếu thiếu cần thêm nội dung gì?
Thảo luận, thống nhất bố cục của văn bản hợp đồng thuê xe đạp 
Treo bảng phụ ghi bố cục của hợp đồng thuê xe đạp ( Hoặc dùng đèn chiếu)
Viết văn bản hợp đồng theo từng nội dung và bố cục thống nhất
Theo dõi, giúp đỡ HS yếu kém
Gọi 1, 2 HS khá đọc VB hợp đồng của mình 
Nhận xét , rút kinh nghiệm, ghi điểm, tuyên dương 
I. Ôn lý thuyết: 
1 Mục đích và tác dụng hợp đồng.
2 Văn bản có tính chất pháp lý:
Tờng trình
Báo cáo
Hợp đồng
3.Có 3 mục đích:
Mở đầu
Nội dung
Kết thúc
Nội dung chính theo từng đIều khoản đã thống nhất
4. Chặt chẽ, chính xác
II. Luyện tập:
BT1: 
a. Cách 1
b, c, d Cách2
BT2: ( HS tự giải )
E. Dặn dò: 
 - Làm BT 3, 4 SGK trang 158
Chú ý BT 4 Viết một trong các văn bản hợp đồng sau: Sử dụng nước sạch, sử dụng đIện sinh hoạt..
Xem kỹ lý thuyết hợp đồng
Chuẩn bị tiết sau: 
f. rkn:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
******************************************************************************
...................................................................................................................
Tuần 32
Tiết 159-160
Tổng kết văn học nước ngoài
S:
G:
Tuần 33
Tiết 161-162
Bắc sơn
S:
G:
Tuần 33
Tiết 163-164
Tổng kết tập làm văn
S:
G:
Tuần 34-35
Tiết 165-166
Tôi và chúng ta
S:
G:
Tuần 34
Tiết 167-168
Tổng kết văn học
S:
G:
Tuần 34
Tiết 169-170
Thi học kì ii
S:
G:
Tuần 35
Tiết 171-172
THặ (ÂIÃÛN ) CHUẽC MặèNG VAè THÀM HOÍI
S:
G:
A/ Muỷc tióu cỏửn õaỷt:
Trỗnh baỡy õổồỹc muỷc õờch, tỗnh huọỳng vaỡ caùch vióỳt thổ ( õióỷn ) chuùc mổỡng vaỡ thàm hoới
Vióỳt õổồỹc thổ ( õióỷn ) chuùc mổỡng vaỡ thàm hoới
- Phỏn bióỷt õổồỹc thổ chuùc mổỡng thàm hoới vồùi baỡi thổ thọng thổồỡng õaợ hoỹc ồớ lồùp dổồùi.
B/ Chuỏứn bở:
+ HS: tỗm hióứu kyợ caùc tỗnh huọỳng saùch giaùo khoa
+ GV: baớng phuỷ, mọỹt sọỳ tỗnh huọỳng cỏửn vióỳt thổ ( õióỷn ) chuùc mổỡng, thàm hoới ngoaỡi SGK.
C/ Kióứm tra: Kióứm tra caùc cọng vióỷc chuỏứn bở cuớa hoỹc sinh.
D/ Tọứ chổùc caùc hoaỷt õọỹng:
HOAÛT ÂÄĩNG CUÍA THÁệY VAè TROè
GHI BAÍNG
HÂ 1: Giồùi thióỷu baỡi
GV coù thóứ lỏỳy mọỹt bổùc thổ ( Âióỷn ) chuùc mổỡng hoàỷc thàm hoới õổồỹc õàng taới trón caùc phổồng tióỷn thọng tin õaỷi chuùng. Tổỡ õoù hoỹc sihn thỏỳy õổồỹc thổ ( õióỷn ) rỏỳt cỏửn thióỳt trong õồỡi sọỳng tỗnh caớm cuớa con ngổồỡi, trong quan hóỷ quọỳc tóỳ .....
HÂ 2: Hổồùng dỏựn hoỹc sinh tỗm hióứu caùc tỗnh huọỳng cỏửn vióỳt thổ ( õióỷn ) chuùc mổỡng, thàm hoới.
GV: treo baớng phuỷ ghi 4 trổồỡng hồỹp cỏửn gổới thổ ( õióỷn ) chuùc mổỡng, thàm hoới
? : Trong 4 trổồỡng hồỹp trón, trổồỡng hồỹp naỡo cỏửn gổới thổ, õióỷn chuùc mổỡng, trổồỡng hồỹp naỡo cỏửn gổới thổ, õióỷn thàm hoới ?
HS: trổồỡng hồỹp a, b : chuùc mổỡng
 Trổồỡng hồỹp c, d : thàm hoới
? : Ngoaỡi nhổợng trổồỡng hồỹp nóu trón haợy kóứ thóm mọỹt sọỳ trổồỡng hồỹp cuỷ thóứ cỏửn gổới thổ, õióỷn chuùc mổỡng hoàỷc thàm hoới ?
HS: kóứ ra mọỹt sọỳ trổồỡng hồỹp
? : Muỷc õờch, taùc duỷng cuớa thổ õióỷn chuùc mổỡng vaỡ thàm hoới khaùc nhau nhổ thóỳ naỡo ?
GV: hổồùng dỏựn hs thaớo luỏỷn, traớ lồỡi theo gồỹi yù sau:
+ gổới thổ ( õióỷn ) chuùc mổỡng trong hoaỡn caớnh naỡo vaỡ õóứ laỡm gỗ?
+ gổới thổ ( õióỷn ) thàm hoới trong hoaỡn caớnh naỡo vaỡ õóứ laỡm gỗ?
+ khi coù õióửu kióỷn õóỳn tỏỷn nồi õóứ chuùc mổỡng hoàỷc thàm hoới thỗ coù nón gổới thổ hoàỷc õióỷn khọng. Taỷi sao ?
HS: thaớo luỏỷn, traớ lồỡi, goùp yù, nhỏỷn xeùt ( baớng phuỷ hoàỷc giỏỳy trong)
GV: chọỳt laỷi:
+ Thổ ( õióỷn ) chuùc mổỡng õổồỹc vióỳt khi ngổồỡi nhỏỷn coù nhổợng sổỷ kióỷn vui mổỡng, phỏỳn khồới.
+ Thổ ( õióỷn ) thàm hoới õổồỹc vióỳt khi ngổồỡi nhỏỷn gàỷp nhổợng ruới ro, nhổợng õióửu khọng mong muọỳn....
+ Hai vàn baớn trón õổồỹc vióỳt khi ngổồỡi gổới khọng thóứ õóỳn tỏỷn nồi õóứ chuùc mổỡng hay thàm hoới õóứ bọỹc lọỹ tỗnh caớm.
GV: cho hoỹc sinh õoỹc ghi nhồù 1
HÂ 3: Tỗm hióứu caùch vióỳt thổ ( õióỷn ) chuùc mổỡng vaỡ thàm hoới
Bổồùc 1: GV treo baớng phuỷ ghi nọỹi dung 3 bổùc õióỷn ồớ SGK. Lỏửn lổồỹt traớ lồỡi caùc cỏu hoới ( BT 1)
? : Nọỹi dung thổ ( õióỷn ) chuùc mổỡng vaỡ thổ ( õióỷn ) thàm hoới giọỳng nhau vaỡ khaùc nhau nhổ thóỳ naỡo ?
HS: Giọỳng nhau: Âóửu nóu õổồỹc lyù do ngàừn goỹn nhổng õaớm baớo nọỹi dung, bọỹc lọỹ õổồỹc tỗnh caớm chỏn thaỡnh cuớa ngổồỡi vióỳt õọỳi vồùi ngổồỡi nhỏỷn.
 Khaùc nhau: Lồỡi chuùc mổỡng mong muọỳn.....
 Lồỡi thàm hoới chia buọửn......
Bổồùc 2: Hoỹc sinh thaớo luỏỷn nhoùm õóứ ruùt ra caùch vióỳt thổ ( õióỷn ) chuùc mổỡng vaỡ thàm hoới ( BT 2)
Bổồùc 3: GV chọỳt laỷi:
? : Nọỹi dung chờnh cuớa thổ ( õióỷn ) chuùc mổỡng, thổ ( õióỷn ) thàm hoới ?
HS: nóu õổồỹc lyù do, lồỡi chuùc mổỡng hoàỷc lồỡi thàm hoới
?: caùch thổùc dióựn õaỷt trong caùc bổùc thổ ( õióỷn ) õoù
HS: ngàừn goỹn, suùc tờch, tỗnh caớm chỏn thaỡnh
GV: khaùi quaùt, goỹi hs õoỹc ghi nhồù 2,3.
 Goỹi mọỹt hs õoỹc toaỡn bọỹ ghi nhồù
HÂ 4: Hổồùng dỏựn luyóỷn tỏỷp, cuớng cọỳ
BT1: Cho hoỹc sinh keớ mỏựu, chia ba nhoùm, mọựi nhoùm hoaỡn thaỡnh nọỹi dung mọỹt bổùc õióỷn.
BT 2: Cho hoỹc sinh õióửn nhanh caùc trổồỡng hồỹp cỏửn vióỳt thổ ( õióỷn ) thàm hoới vaỡ thổ ( õióỷn ) chuùc mổỡng ?
BT 3: Hoỹc sinh tổỷ keớ mỏựu hoaỡn chốnh nọỹi dung mọỹt bổùc õióỷn theo yóu cỏửu SGK. Giaùo vión chỏỳm mọỹt sọỳ baỡi.
Cuớng cọỳ:
?: Trong trổồỡng hồỹp naỡo thỗ vióỳt thổ ( õióỷn) thàm hoới vaỡ chuùc mổỡng ?
?: Thổ ( õióỷn ) thàm hoới, chuùc mổỡng khaùc vồùi thổ ( õióỷn) thọng thổồỡng nhổ thóỳ naỡo ?
?: caùch thổùc dióựn õaỷt trong caùc bổùc thổ õióỷn thàm hoới vaỡ chuùc mổỡng ?
I/ Nhổợng trổồỡng hồỹp cỏửn vióỳt thổ õióỷn) chuùc mổỡng vaỡ thàm hoới:
+ Thổ ( õióỷn ) chuùc mổỡng õổồỹc vióỳt khi ngổồỡi nhỏỷn coù nhổợng sổỷ kióỷn vui mổỡng, phỏỳn khồới.
+ Thổ ( õióỷn ) thàm hoới õổồỹc vióỳt khi ngổồỡi nhỏỷn gàỷp nhổợng ruới ro, nhổợng õióửu khọng mong muọỳn....
+ Thổ ( õióỷn ) õổồỹc vióỳt khi ngổồỡi gổới khọng thóứ õóỳn tỏỷn nồi õóứ chuùc mổỡng hay thàm hoới õóứ bọỹc lọỹ tỗnh caớm.
II/ Caùch vióỳt thổ õióỷn chuùc mổỡng vaỡ thàm hoới:
 1, Nọỹi dung chờnh cuớa thổ (õióỷn) chuùc mổỡng vaỡ thàm hoới
2, Caùch thổùc dióựn õaỷt trong caùc bổùc thổ ( õióỷn ) chuùc mổỡng vaỡ thàm hoới:
E/ Dàỷn doỡ:
Hoaỡn thióỷn baỡi tỏỷp 3
Sổu tỏửm caùc bổùc thổ ( õióỷn ) õàng trón caùc baùo, taỷp chờ.
f. rkn:
............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Tuần 35
Tiết 173
Trả bài kiểm tra 1 tiết văn học
S;
G:
Tuần 35
Tiết 174
Trả bài kiểm tra 1 tiết tiếng việt
S;
G:
Tuần 35
Tiết 175
Trả bài thi học kì ii
S;
G:

Tài liệu đính kèm:

  • docNgu van 9 HK II.doc