Giáo án Vật lý lớp 9 năm 2010 - Tiết 13: Điện năng - Công của dòng điện

Giáo án Vật lý lớp 9 năm 2010 - Tiết 13: Điện năng - Công của dòng điện

I.MỤC TIÊU.

1. Kiến thức.

 - Nêu được ví dụ chứng tỏ dũng điện có năng lượng.

 - Nêu được dụng cụ đo điện năng tiêu thụ là công tơ điện và mỗi số đếm của công tơ là 1 KWh.

 - Chỉ ra được sự chuyển hoá năng lượng trong HĐ của cỏc dụng cụ điện.

2. Kĩ năng.

 - Vận dụng cụng thức A = P.t = U.I.t để tính một đại lượng khi biết các đại lượng cũn lại.

 - Hình thành kỹ năng phõn tớch, tổng hợp kiến thức.

3. Thái độ.

 - giáo dục ý thức học hỏi, yờu thớch mụn học.

II.CHUẨN BỊ.

 Đối với GV:

 - 1 công tơ điện, bảng 1/SGK.

 - Dự kiến ghi bảng :

 + Dòng điện có mang năng lượng vì nó có khả năng thực hiện công, cũng như có thể làm thay đổi nhiệt năng của các vật. Năng lượng của dòng điện gọi là điện năng.

 + Công thức tính hiệu suất, định nghĩa công của dòng điện, công thức tính công của dòng điện, tên và đơn vị đo của các đại lượng trong công thức .

 Đối với HS : Ôn lại kiến thức về công cơ học công thức tính công suất.

 

doc 3 trang Người đăng hoaianh.10 Ngày đăng 17/03/2018 Lượt xem 369Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Vật lý lớp 9 năm 2010 - Tiết 13: Điện năng - Công của dòng điện", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : 27/9/2010
Ngày giảng : 9AB : 30/9/2010
Tiết 13 Bài 13: ĐIỆN NĂNG - CễNG CỦA DềNG ĐIỆN
I.Mục tiêu.
1. Kiến thức.
 - Nờu được vớ dụ chứng tỏ dũng điện cú năng lượng.
 - Nờu được dụng cụ đo điện năng tiờu thụ là cụng tơ điện và mỗi số đếm của cụng tơ là 1 KWh.
 - Chỉ ra được sự chuyển hoỏ năng lượng trong HĐ của cỏc dụng cụ điện.
2. Kĩ năng.
 - Vận dụng cụng thức A = P.t = U.I.t để tớnh một đại lượng khi biết cỏc đại lượng cũn lại.
 - Hình thành kỹ năng phõn tớch, tổng hợp kiến thức.
3. Thái độ.
 - giáo dục ý thức học hỏi, yờu thớch mụn học.
II.Chuẩn bị.
 Đối với GV:
 - 1 cụng tơ điện, bảng 1/SGK.
 - Dự kiến ghi bảng :
 + Dòng điện có mang năng lượng vì nó có khả năng thực hiện công, cũng như có thể làm thay đổi nhiệt năng của các vật. Năng lượng của dòng điện gọi là điện năng.
 + Công thức tính hiệu suất, định nghĩa công của dòng điện, công thức tính công của dòng điện, tên và đơn vị đo của các đại lượng trong công thức .
 Đối với HS : Ôn lại kiến thức về công cơ học công thức tính công suất.
III.Tổ chức các hoạt động:
Hoạt động của trò
Trợ giúp của thầy 
HĐ1: Kiểm tra bài cũ- nêu tình huống.
- Đưa ra dự đoán.
? Nêu công thức tính công suất, cho biết ý nghĩa và đơn vị của các đai lượng trong công thức.
? Khi nào 1 vật cú mang năng lượng? → Dũng điện cú mang năng lượng khụng?
HĐ2:Tìm hiểu năng lượng của dũng điện 
Từng HS hoặc nhúm HS thực hiện C1 để phỏt hiện dũng điện cú mang năng lượng 
a) Thực hiện phần thứ nhất của C1
b) Thực hiện phần thứ hai của C1
c) Cá nhân trả lời các câu hỏi của GV
I.Điện năng.
1.Dũng điện cú mang năng lượng.
? Y/c cỏ nhõn HS trả lời cõu C1.
- Hướng dẫn HS trả lời từng phần cõu C1.
Y/c HS lấy thờm cỏc vớ dụ khỏc trong thực tế.
? Điều gì chứng tỏ công cơ học được thực hiện trong HĐ của các dụng cụ này.
? Điều gì chứng tỏ nhiệt lượng được cung cấp trong HĐ của các dụng cụ này.
GV kết luận: Năng lượng của dũng điện được gọi là điện năng.
HĐ3:Tìm hiểu sự chuyển hoá điện năng thành các dạng năng lượng khác 
a) Các nhóm HS thực hiện C2.
b) Từng HS thực hiện C3.
c) Một vài HS nêu KL và nhắc lại khái niệm hiệu suất đã học ở lớp 8
2. Sự chuyển hoỏ điện năng thành cỏc dạng năng lượng khỏc.
? Y/c HS trả lời cõu C2 theo nhúm.
- Hướng dẫn HS thảo luận cõu C2.
- Gọi đại diện của 1 nhúm hoàn thành bảng 1 trờn bảng.
- Hướng dẫn HS trả lời cõu C3.
? Y/c HS nhắc lại khỏi niệm hiệu suất đó học ở lớp 8 (với mỏy cơ đơn giản và động cơ nhiệt) → vận dụng với hiệu suất sử dụng điện năng.
HĐ4:Tìm hiểu công của dòng điện, công thức tính và dụng cụ đo công của dòng điện.
- Từng HS thực hiện C4.
- Từng HS thực hiện C5.
- HS nờu đơn vị của từng đại lượng trong cụng thức.
- Cá nhân HS suy nghĩ trả lời .
- Từng hS đọc thông tin trong SGK về đo công của dòng điện
- Cá nhân hS trả lời các câu hỏi của GV
II. Cụng của dũng điện.
1.Cụng của dũng điện.
- GV thụng bỏo về cụng của dũng điện.
2.Cụng thức tớnh cụng của dũng điện.
? Gọi HS trả lời cõu C4.
? Gọi HS lờn bảng trỡnh bày cõu C5 -Hướng dẫn thảo luận chung cả lớp.
- Cụng thức tớnh A=P.t ỏp dụng cho mọi cơ cấu sinh cụng; A=U.I.t tớnh cụng của dũng điện.
? Hãy nờu đơn vị của từng đại lượng trong cụng thức.
- GV giới thiệu đơn vị đo cụng của dũng điện kW.h, hướng dẫn HS cỏch đổi từ kW.h ra J.
? Trong thực tế để đo cụng của dũng điện ta dựng dụng cụ đo nào?
3. Đo công của dòng điện.
- Yêu cầu HS đọc mục 3 trong SGK.
? Công tơ điện dùng để làm gì .
? Hóy tỡm hiểu xem một số đếm của cụng tơ ứng với lượng điện năng sử dụng là bao nhiờu?
? Dựa vào bảng 2 hãy thực hiện câu C6.
( Một số đếm ( số chỉ của cụng tơ tăng thờm 1 đơn vị) tương ứng với lượng điện năng đó sử dụng là 1 kW.h.)
HĐ5: Vận dụng – củng cố.
- Từng HS thực hiện theo sự hướng dẫn của GV
C7: Vỡ đốn sử dụng ở HĐT U = 220V bằng HĐT định mức do đú cụng suất của đốn đạt được bằng cụng suất định mức P = 75W = 0,075kW.
Áp dụng cụng thức: A = P.t
 → A = 0,075.4 = 0,3 9kW.h)
Vậy lượng điện năng mà búng đốn này sử dụng là 0,3kW.h, tương ứng với số đếm của cụng tơ là 0,3 số.
C8 : Số chỉ của cụng tơ tăng lờn 1,5 số →tương ứng lượng điện năng mà bếp sử dụng là 1,5kW.h = 1,5.3,6.106J.
Cụng suất của bếp điện là:
P = 
Cường độ dũng điện chạy qua bếp trong thời gian này là:
I = P/U =
III.Vận dụng:
? Điện năng là gì ?
? Viết công thức tính công của dòng điện, nêu tên và đơn vị đo của các đại lượng có trong công thức
Y/c cỏ nhõn HS hoàn thành cõu C7, C8 vào vở.
Hướng dẫn HS thảo luận chung cõu C7, C8.
Gọi HS đưa ra cỏch làm khỏc. So sỏnh cỏc cỏch.
HDVN:
Đọc phần “ Cú thể em chưa biết”
Học bài và làm bài tập 13 S
IV. Bài học kinh nghiệm
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 13(9).doc