Giáo án Vật lý lớp 9 năm 2011 - Tiết 61: Sự trộn các ánh sáng màu

Giáo án Vật lý lớp 9 năm 2011 - Tiết 61: Sự trộn các ánh sáng màu

 1.Kiến thức:

 - Trả lời được câu hỏi, thế nào là sự trộn hai hay nhiều ánh sáng màu khác nhau.

 - Trình bày và giải thích được TN trộn các ánh sáng màu.

 - Dựa vào quan sát, có thể mô tả được màu của ánh sáng mà ta thu được khi

 trộn hai hay nhiều màu với nhau.

 - Trả lời được các câu hỏi: Có thể trộn được ánh sáng trắng hay không?

 2. Kĩ năng: Tiến hành TN để tìm ra quy luật trén màu ánh sáng.

 3. Thái độ: Nghiêm túc, cẩn thận.

II.Chuẩn bị:

 - 1 đèn chiếu có 3 cửa sổ và 2 gương phẳng.

 - 1 bộ các tấm lọc màu (đỏ, lục, lam) và 1 tấm chắn sáng.

 - 1 màn ảnh , 1 giá quang học.

 

doc 2 trang Người đăng hoaianh.10 Ngày đăng 17/03/2018 Lượt xem 570Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Vật lý lớp 9 năm 2011 - Tiết 61: Sự trộn các ánh sáng màu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n: 10/4/2011 
Ngµy gi¶ng: 9AB:13/4 
 TiÕt 61 Bµi 54: SỰ TRỘN CÁC ÁNH SÁNG MÀU.
I. Môc tiªu:
 1.Kiến thức:
 - Trả lời được câu hỏi, thế nào là sự trộn hai hay nhiều ánh sáng màu khác nhau.
 - Trình bày và giải thích được TN trộn các ánh sáng màu.
 - Dựa vào quan sát, có thể mô tả được màu của ánh sáng mà ta thu được khi 
 trộn hai hay nhiều màu với nhau.
 - Trả lời được các câu hỏi: Có thể trộn được ánh sáng trắng hay không? 
 2. Kĩ năng: Tiến hành TN để tìm ra quy luật trén màu ánh sáng.
 3. Thái độ: Nghiêm túc, cẩn thận.
II.ChuÈn bÞ:
 - 1 đèn chiếu có 3 cửa sổ và 2 gương phẳng.
 - 1 bộ các tấm lọc màu (đỏ, lục, lam) và 1 tấm chắn sáng.
 - 1 màn ảnh , 1 giá quang học.
III.TiÕn tr×nh lªn líp:
 1. æn ®Þnh líp.
 2.KiÓm tra bµi cò . 
 HS1 : Chữa bài tập 53-54.1 
 HS2 : Chữa bài tập 53-54.4.
 3.Bµi míi.
Trî gióp cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
?
H§1: Tæ chøc t×nh huèng häc tËp.
Có thể phân tích 1 chùm sáng trắng thành nhiều chùm sáng màu khác nhau. Ngược lại, nếu trộn nhiều chùm sáng màu lại với nhau ta sẽ được ánh sáng có màu như thế nào?
?
?
?
H§2: T×m hiÓu kh¸i niÖm sù trén c¸c ¸nh s¸ng mµu.
Trộn ánh sáng màu là gì?
Thiết bị trộn màu có cấu tạo như thế nào? Tại sao có 3 cửa sổ? Tại sao các cửa sổ có tấm lọc?
Y/c 2-3 HS trình bày.
I. ThÕ nµo lµ sù trén c¸c ¸nh s¸ng mµu víi nhau.
-Trộn ánh sáng màu là chiếu 2 hoặc nhiều chùm sáng màu đồng thời lên cùng 1 chỗ trên 1 tấm màn chắn màu trắng.
?
?
?
H §3:T×m hiÓu kÕt qu¶ cña sù trén hai ¸nh s¸ng mµu.
Y/c HS đọc tài liệu và t×m hiÓu c¸ch bố trí TN.
Lµm TN cho HS quan s¸t.
Y/c HS nhận xét ánh sáng trên màn chắn.
II. Sù trén hai ¸nh s¸ng mµu víi nhau.
Thí nghiệm 1: Lắp 2 tấm lọc vào 2 cửa sổ ở hai bên của thiết bị:
- Màu đỏ với màu lục thu được ánh sáng màu
- Màu tím với màu xanh thu được ánh sáng màu
- Màu đỏ với màu tím thu được màu
Kết luận: Khi trộn 2 ánh sáng ta được 2 ánh sáng màu khác.
 Khi không có ánh sáng thì ta thấy tối 
( thấy màu đen)→Không có “ánh sáng màu đen”.
?
?
?
H§4: T×m hiÓu sù trén ba ¸nh s¸ng mµu víi nhau ®Ó ®­îc ¸nh s¸ng tr¾ng.
Y/c HS đọc tài liệu và t×m hiÓu c¸ch bố trí TN.
Lµm TN víi 3 tÊm läc mµu kh¸c nhau cho HS quan s¸t.
Y/c HS nhận xét ánh sáng trên màn chắn
III. Trén ba ¸nh s¸ng mµu víi nhau ®Ó ®­îc ¸nh s¸ng tr¾ng.
1.Thí nghiệm 2:
- Để 3 tấm lọc vào 3 cửa sổ.
- Di chuyển màn hứng ánh sáng.
2.Kết luận: Trộn 3 ánh sáng màu với nhau thì thu được ánh sáng màu trắng.
?
?
-
?
-
H§5:VËn dung – cñng cè.
Dùng con quay, tô màu rồi quay nhanh con quay→ Nhận xét màu trên con quay.
Y/c HS nhận xét kết quả, giải thích.
Ánh sáng truyền vào mắt còn lưu lại trong mắt trong 1/24s, do đó các ánh sáng màu đó tạo thành sự trộn màu trong mắt.
Gäi HS “Có thể em chưa biết”.
Y/c HS ®äc Ghi nhớ: SGK/143.
H§6: HDVN
 + Học phần ghi nhớ.
 + Làm bài tập SBT.
IV. VËn dông.
- TN đĩa tròn NiuTơn.
- Do hiện tượng lưu ảnh trên màng lưới 
( võng mạc), nên nếu đĩa quay nhanh, mỗi điểm trên màng lưới nhận được gần như đồng thời 3 thứ ánh sáng phản xạ từ 3 vùng có các màu đỏ, lục, lam trên đĩa chiếu đến và cho ta cảm giác màu trắng.
IV. Bµi häc kinh nghiÖm
.................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docL Tiet 61(9).doc