Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn Ngữ văn khối 9

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn Ngữ văn khối 9

ĐỀ 1:

I Lí thuyết: (3điểm)

Câu chủ đề: “Việc hút thuốc lá có hại cho sức khỏe.”

- Viết đoạn văn ngắn khoảng 10 câu, có câu chủ đề trên nằm ở cuối đoạn. Trong đoạn văn có dùng dấu hai chấm, dấu ngoặc đơn, dấu ngoặc kép.

- Giải thích công dụng mỗi trường hợp sử dụng dấu câu có trong đoạn văn.

II Tự luận: (7điểm)

“ Hãy nói không với thuốc lá và ma túy trong nhà trường!”. Quan điểm và suy nghĩ của em về hành động đó.

 ----------------*&*----------------------------

*Gợi ý: - Đọc kĩ văn bản “ Ôn dịch thuốc lá” – Ngữ văn 8 tập I.

 - Xem lại công dụng các loại dấu câu: hai chấm, ngoặc kép, ngoặc đơn.

* Yêu cầu: Nộp bài vào chiều thứ bảy ngày 22-11- 08. Đề này sẽ giải vào trong buổi học ngày thứ bảy.

 

doc 16 trang Người đăng minhquan88 Ngày đăng 13/08/2019 Lượt xem 152Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn Ngữ văn khối 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ÑEÀ 1:
I Lí thuyeát: (3ñieåm)
Caâu chuû ñeà: “Vieäc huùt thuoác laù coù haïi cho söùc khoûe.”
- Vieát ñoaïn vaên ngaén khoaûng 10 caâu, coù caâu chuû ñeà treân naèm ôû cuoái ñoaïn. Trong ñoaïn vaên coù duøng daáu hai chaám, daáu ngoaëc ñôn, daáu ngoaëc keùp.
- Giaûi thích coâng duïng moãi tröôøng hôïp söû duïng daáu caâu coù trong ñoaïn vaên.
II Töï luaän: (7ñieåm)
“ Haõy noùi khoâng vôùi thuoác laù vaø ma tuùy trong nhaø tröôøng!”. Quan ñieåm vaø suy nghó cuûa em veà haønh ñoäng ñoù.
 ----------------*&*----------------------------
*Gôïi yù: - Ñoïc kó vaên baûn “ OÂn dòch thuoác laù” – Ngöõ vaên 8 taäp I.
 - Xem laïi coâng duïng caùc loaïi daáu caâu: hai chaám, ngoaëc keùp, ngoaëc ñôn.
* Yeâu caàu: Noäp baøi vaøo chieàu thöù baûy ngaøy 22-11- 08. Ñeà naøy seõ giaûi vaøo trong buoåi hoïc ngaøy thöù baûy.
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ÑEÀ 1:
I Lí thuyeát: (3ñieåm)
Caâu chuû ñeà: “Vieäc huùt thuoác laù coù haïi cho söùc khoûe.”
- Vieát ñoaïn vaên ngaén khoaûng 10 caâu, coù caâu chuû ñeà treân naèm ôû cuoái ñoaïn. Trong ñoaïn vaên coù duøng daáu hai chaám, daáu ngoaëc ñôn, daáu ngoaëc keùp.
- Giaûi thích coâng duïng moãi tröôøng hôïp söû duïng daáu caâu coù trong ñoaïn vaên.
II Töï luaän: (7ñieåm)
“ Haõy noùi khoâng vôùi thuoác laù vaø ma tuùy trong nhaø tröôøng!”. Quan ñieåm vaø suy nghó cuûa em veà haønh ñoäng ñoù.
 ----------------*&*----------------------------
*Gôïi yù: - Ñoïc kó vaên baûn “ OÂân dòch thuoác laù” – Ngöõ vaên 8 taäp I.
 - Xem laïi coâng duïng caùc loaïi daáu caâu: hai chaám, ngoaëc keùp, ngoaëc ñôn.
* Yeâu caàu: Noäp baøi vaøo chieàu thöù baûy ngaøy 22-11- 08. Ñeà naøy seõ giaûi vaøo trong buoåi hoïc ngaøy thöù baûy.
 ÑEÀ 1:
I Lí thuyeát: (3ñieåm)
Caâu chuû ñeà: “Vieäc huùt thuoác laù coù haïi cho söùc khoûe.”
- Vieát ñoaïn vaên ngaén khoaûng 10 caâu, coù caâu chuû ñeà treân naèm ôû cuoái ñoaïn. Trong ñoaïn vaên coù duøng daáu hai chaám, daáu ngoaëc ñôn, daáu ngoaëc keùp.
- Giaûi thích coâng duïng moãi tröôøng hôïp söû duïng daáu caâu coù trong ñoaïn vaên.
II Töï luaän: (7ñieåm)
“ Haõy noùi khoâng vôùi thuoác laù vaø Ma tuùy trong nhaø tröôøng!”. Quan ñieåm vaø suy nghó cuûa em veà haønh ñoäng ñoù.
 ----------------*&*----------------------------
 ÑAÙP AÙN KIEÂM BAØI GIAÛNG:
I Lí thuyeát:
Yeâu caàu HS vieát ñoaïn vaên:
- Hình thöùc baét buoäc: + Khoâng quaù 10 caâu.
 + Theo caùch qui naïp ( caâu chuû ñeà ôû cuoái ñoaïn).
 + Lieân keát maïch laïc , theå hieän ñuùng noäi dung yeâu caàu.
- Yeâu caàu veà noäi dung: Taùc haïi cuûa vieäc huùt thuoác coù aûnh höôûng ñeán söùc khoûe.
- Yeâu caàu veà ngöõ phaùp coù söû duïng caùc loaïi daáu caâu: hai chaám, ngoaëc keùp, ngoaëc ñôn.
 * Veà noäi dung : Ñoaïn vaên HS phaûi neâu roõ caùc taùc haïi cuûa vieäc huùt thuoác laù coù haïi ñeán söùc khoûe ( ôû caùc caâu ñaàu) . Cuoái cuøng keát luaän ñöa caâu chuû ñeà vaøo cuoái ñoaïn vaên.
 * Veà kieán thöùc ngöõ phaùp :HS phaûi vaän duïng thích hôïp caùc loaïi daáu caâu ñaõ yeâu caàu vaøo moät caùch hôïp lí.
II Töï luaän:
* Yeâu caàu: 
- HS xaùc ñònh ñuùng yeâu caàu ñeà:
 +Theå loaïi : Vaên nghò luaän giaûi thích, coù chöùng minh vaø neâu caûm nghó cuûa baûn thaân.
 + Phaïm vi noäi dung :
 Ñaây laø vaán ñeà nghò luaän chính trò xaõ hoäi , HS phaûi döïaï vaøo caùc kieán thöùc thuoäc lónh vöïc ñôøi soáng xaõ hoäi vaø döïa vaøo caùc vaên baûn OÂn dòch thuoác laù, hoaëc cacù vaên baûn truyeàn thoâng veà taùc haïi cuûa vieäc huùt thuoác laù söû duïng Ma tuùy ñeå laøm tö lieäu chính cho vieäc giaûi thích - chöùng minh luaän ñieåm maø ñeà ñaõ yeâu caàu.
 Ñoàng thôøi HS neâu roõ thaùi ñoä vaø ñaùnh giaù cuûa mình tröôùc thöïc traïng cuûa vieäc huùt thuoác laù cuûa thanh thieáu nieân hieän nay noùi chung vaø hoïc sinh ôû nhaø tröôøng noùi rieâng . Töø ñoù coù yù thöùc truyeàn truyeàn moïi ngöôøi, ngöôøi thaân, baïn beø Khoâng huùt thuoác laù vaø huùt chích Ma tuùy. Xaây döïng moâi tröôøng trong tröôøng hoïc Vaên minh – khoâng khoùi thuoác.
 + Noäi dung luaän ñieåm chính : Noùi khoâng vôùi thuoác laù vaø Ma tuùy trong nhaø tröôøng. 
- Taïi sao phaûi noùi khoâng vôùi huùt thuoác laù vaø Ma tuùy trong nhaø tröôøng?
(Neâu taùc haïi cuûa vieäc huùt thuoác laù coù aûnh höôûng ñeán söùc khoûe vaø coù aûnh höôûng ñeán coäng ñoàng)
- Laøm theá naøo ñeå noùi khoâng vôùi vieäc khoâng huùt thuoác laù vaø Ma tuùy trong nhaø tröôøng?
( Tröôøng hoïc laø moät moâi tröôøng giaùo duïc con ngöôøi toaøn dieän veà nhaân caùch.)
 - Thaùi ñoä vaø suy nghó cuûa baûn thaân tröôùc haønh ñoäng noùi khoâng ?
* yeâu caàu khaùc: 
	- Vaên phong maïch laïc, lieân keát chaët cheõ. boá cuïc vaên baûn roõ raøng, ngoân ngöõ trong saùng.
	- Daãn chöùng, thuyeát minh vaøi soá lieäu cuï theå .
*Daøn baøi:
a.Môû baøi:
 - Vai troø giaùo duïc cuûa nhaø tröôøng tröôùc nhöõng vaán ñeà xaõ hoäi ñang ñöôïc quan taâm.
 - Neâu yù nghóa cuûa haønh ñoäng noùi khoâng vôùi thuoác laù – Ma tuùy à taïo moâi tröôøng toát ñeïp trong nhaø tröôøng.
b.Thaân baøi: 
* Taïi sao phaûi noùi khoâng vôùi huùt thuoác laù vaø Ma tuùy trong nhaø tröôøng?
 - Taùc haïi nguy hieåm cuûa thuoác laù naïn “oân dòch” nguy hieåm hôn caû caùc naïn dòch khaùc dòch taû , dòch haïch, thaäm chí coøn hôn caû dòch AIDS.
( daãn chöùng caùc beänh laøm aûnh höôûng ñeán söùc khoûe maø caùc nhaø khoa hoïc ñaõ neâu ra)
- Vieäc huùt thuoác khoâng chæ aûnh höôûng söùc khoûe cho baûn thaân maø coøn aûnh höôûng ñeân moïi ngöôøi xung quanh, coäng ñoàng khi hít phaûi thuoác laù nhaát laø phuï nöõ mang thai.
_ Vieäc huùt thuoác laù khoâng chæ laøm aûnh höôûng ñeán söùc khoûe maø coøn ñoát caû moät khoái tieàn.
- Taùc haïi cuûa Matuùy laïi caøng hieåm hôn thuoác laù vì laøm thay ñoåi moät soá chöùc naêng taâm lí taïo ra aûo giaùc vaø gaây nghieän laøm cho con ngöôøi maát khaû naêng kieàm cheá nhöõng haønh ñoäng sai traùi.. deã daãn ñeán coøn ñöôøng toäi loåi , tha hoùa nhaân caùch. Laøm li taùn, baïi saûn gia ñình ngöôøi thaân. 
- Neâu thöïc traïng vieäc huùt thuoác . söû duïng Matuùy trong thanh thieáu nieân vaø trong hoïc sinh noùi chung
- Thaáy roõ vai troø tröôøng hoïc laø moät moâi tröôøng toát ñeïp, “trong saïch” ñeå giaùo duïc con ngöôøi khoâng chæ coù tri thöùc maø coøn hình thaønh con ngöôiø coù ñaïo ñöùc nhaân caùch toaøn dieän à Vieäc noùi khoâng vôùi thuoác laù trong nhaø tröôøng laø vaán ñeà nhaát thieát.
* Laøm theá naøo ñeå noùi khoâng vôùi vieäc khoâng huùt thuoác laù - Ma tuùy trong nhaø tröôøng?
- Ñaây laø moät nhieäm vuï raát quan troïng phaûi ñöôïc tuyeân truyeàn giaùo duïc thöôøng xuyeân.
+ Nghieâm caám tuyeät ñoái hoïc sinh huùt thuoác laù Matuùy. Töø vieäc ban ñaàu duuøng thöû ñeán nghieän, loâi keùo baïn beø ngöôiø khaùc vaøo con ñöôøng nghieäp ngaäp.
+ Toå chöùc caùc buoåi sinh hoaït ngoaïi khoùa tuyeân tuyeàn söï taùc haïi cuûa thuoác laù- Ma tuùy. 
+ Xaây döïng tieåu phaåm, tranh bieám hoïa ñeå giaùo duïc hoïc sinh neân traùch xa vôùi thuoác laù Matuùy.
à Laøm cho moâi tröôøng tröôøng hoïc thaät söï laø khoâng thuoác laù vaø Ma tuùy.
* YÙ thöùc vaø haønh ñoäng cuûa em tröôùc vieäc “Noùi khoâng vôùi thuoác laù vaø Ma tuùy trong nhaø tröôøng”?
- Nhöõng suy nghó cuï theå vaø neâu ra nhöõng haønh ñoäng thieát thöïc trong coâng vieäc tuyeân chieán vôùi thuoác laù- Matuùy trong coâng ñoàng noùi chung vaø trong nhaø tröôøng noùi rieâng.
( Vôùi baûn thaân phaûi laøm gì? Vôùi baïn mgöôøi thaân phaûi laøm gì?...)
- Phaûi laøm gì ñeå trong tröôøng hoïc thaät söï trong saïch khoâng thuoác laù vaø Matuùy.
 c.Keát baøi: 
- Khaúng ñònh tröôøng hoïc laø moät moâi tröôøng toát ñeïp trong vieäc giaùo duïc nhaân caùch con ngöôøi.
- Thuoác laù- Matuùy laø moät naïn dòch ,vaán ñeà xaõ hoäi böùc thieát maø nhaø tröôøng caàn quan taâm ñeå tuyeân tuyeàn giaùo duïc hoïc sinh. Goùp phaàn cuøng xaõ hoäi xaây döïng con ngöôøi coù nhaân caùch toaøn dieän
	 ----------------------------Heát-------------------------------------------
 ÑEÀ 2:
I Lí thuyeát: (3ñieåm)
1- Vieát ñoaïn vaên ngaén khoaûng 8 caâu. neâu caûm xuùc cuûa em tröôùc söï ñoåi môi cuûa queâ höông. Trong ñoaïn vaên ngaén coù duøng tröôøng töø vöïng: traïng thaùi caûm xuùc.
Ghi ra caùc töø trong tröôøng töø vöïng ñoù. (2ñieåm)
 2- So saùnh ñieåm gioáng vaø khaùc nhau giöõa caâu gheùp vaø caâu phöùc? Laáy ví duï minh hoïa, phaân tích vaø veõ sô ñoà cuï theå. (1 ñieåm)
II Töï luaän: (7ñieåm)
 Keå veà moät taám göông vöôït leân chính mình .
 ----------------*&*----------------------------
*Gôïi yù: - Xem laïi baøi Tröôøng töø vöïng - Caâu gheùp (saùch Ngöõ vaên 8 taäp 1)
 - Baøi töï luaän vieát ít nhaát 5 trang vôû HS.
 - Xaùc ñònh roõ Tình huoáng - hoaøn caûnh - nhaân vaät caàn keå. Chuù yù löïa choïn ngoâi keå phuø hôïp. Vaän duïng phöông thöùc keå nhö theá naøo taùi hieän laïi söï vieäc moät caùch haáp daãn.
* Yeâu caàu: Noäp baøi vaøo chieàu thöù baûy ngaøy 29-11- 08. Ñeà naøy seõ giaûi vaøo trong buoåi hoïc ngaøy thöù baûy.
--------------------------------------------------------------------------------------- 
 ÑEÀ 2:
I Lí thuyeát: (3ñieåm)
1- Vieát ñoaïn vaên ngaén khoaûng 8 caâu, neâu caûm xuùc cuûa em tröôùc söï ñoåi môi cuûa queâ höông. Trong ñoaïn vaên ngaén coù duøng tröôøng töø vöïng: traïng thaùi caûm xuùc.
 2- So saùnh ñieåm gioáng vaø khaùc nhau giöõa caâu gheùp vaø caâu phöùc? Laáy ví duï minh hoïa, phaân tích vaø veõ sô ñoà cuï theå.
II Töï luaän: (7ñieåm)
 Keå veà moät taám göông vöôït leân chính mình.
 ----------------*&*----------------------------
*Gôïi yù: - Xem laïi baøi Tröôøng töø vöïng- Caâu gheùp (saùch Ngöõ vaên 8 taäp 1)
 - Baøi töï luaän vieát ít nhaát 5 trang vôû HS.
 - Xaùc ñònh roõ Tình huoáng - hoaøn caûnh -nhaân vaät caàn keå. Chuù yù löïa choïn ngoâi keå phuø hôïp. Vaän duïng phöông thöùc keå nhö theá naøo taùi hieän laïi söï vieäc moät caùch haáp daãn.
* Yeâu caàu: Noäp baøi vaøo chieàu thöù baûy ngaøy 29-11- 08. Ñeà naøy seõ giaûi vaøo trong buoåi hoïc ngaøy thöù baûy.
 ÑEÀ 2:
I Lí thuyeát: (3ñieåm)
1- Vieát ñoaïn vaên ngaén khoaûng 8 caâu. Neâu caûm xuùc cuûa em tröôùc söï ñoåi môi cuûa queâ höông. Trong ñoaïn vaên ngaén coù duøng tröôøng töø vöïng: traïng thaùi caûm xuùc.
 2- So saùnh ñieåm gioáng vaø khaùc nhau giöõa caâu gheùp vaø caâu phöùc? Laáy ví duï minh hoïa, phaân tích vaø veõ sô ñoà cuï theå.
II Töï luaän: (7ñieåm)
 Keå veà moät taám göông vöôït leân chính mình.
 ----------------*&*----------------------------
 ÑAÙP AÙN KIEÂM BAØI GIAÛNG:
I Lí thuyeát:
1. Yeâu caàu HS vieát ñoaïn vaên:
- Hình thöùc baét buoäc: + Khoâng quaù 8 caâu.
 + Vieát töï do. Neân vieát theo caùch dieãn dòch thuaän lôïi hôn.
 + Lieân keát maïch laïc , theå hieän ñuùng noäi dung yeâu caàu.
- Yeâu caàu veà noäi dung: Caûm xuùc tröôùc söï ñoåi môùi cuûa queâ höông
- Yeâu caàu veà ngöõ phaùp: Söû duïng moät truôøng töø vöïng: taâm t ... g sinh ñoäng, bieåu caûm . Boá cuïc roõ raøng maïch laïc, lieân keát chaët cheõ..
 * Gôïi yù moät soá noäi dung chính : 
A: Phaân tích 
 Nhaân vaät chò daäu trong taùc phaåm Taét ñeøn:
 Qua phöông phaùp phaân tích xaây döïng nhaân vaät cuûa taùc giaû( phaân tích lôøi giôùi thieäu cuûa taùc giaû, ngoân ngöõ cöû chæ, haønh ñoäng cuûa chò Daäu vôùi caùc nhaân vaät khaùc trong taùc phaåm) caàn neâu baät caùc yù sau:
- * Chò Daäu ngöôøi phuï nöõ noâng thoân xinh ñeïp, caàn cuø, ñaûm ñang.
 Chò ñaõ coù hai con, chò Daäu vaån laø ngöôøi phuï nöõ xinh ñeïp, coù duyeân ( Ñoâi maét saéc ngoït, caëp moâi ñoû töôi, khieán cho boïn lính leä, vaø quan laïi chuù yù.)
 Chò laø phuï nöõ ñeïp caû ngöôøi laãn neáp, soáng trong tình caûnh ngheøo tuùng vì bò aùp böùc boùc loät, chò caøn cuø , ñaûm ñang lo lieäu vieäc nhaø( moïi vieïc trong nhaø anh Daauj ñeàu troâng vaøo hai baøn tay ngöôø ñaøn baø con moïn, trong nhöõng ngaøy söu thueá ôû laøng Ñoâng Xaù, chò ñaõ chòu bao daeùng cay ñeû lo hai xuaát söu cho choàng vaø em choàng ñaõ cheát)
 *- Chò Daäu ngöôiø phuï nöõ noâng thoân Vieït Nam yeâu choàng thöông con tha thieát. Coù phaåm caùch trong saïch.
+ Ñoái vôùi choàng chò yeâu thöông chaêm soùc chunh thuûy: Chò ñau xoùt tröôùc caûnh choàng bò troùi , bò ñaùnh. Khi choàng oám chò chò chaêm soùc choàng chu ñaùo,( naùu chaùo,ngoài chôø xem choàng aên coù ngon mieäng khoâng).Khi taùnh maïng choàng bò ñe doïa, chò cöông quyeát baûo veä( Ñaùnh cai leä, ñaåy teân ngöôøi nhaø lyù tröôûng..) Chung thuûy vôùi choàng chò ñaõ cöï tuyeät teân quan moät caùch quyeát lieät, giöõ phaåm chaát cuûa mình cho choàng.
+ Ñoái vôùi con, chò yeâu thöông tha thieát: Trong caûnh ñoùi ngheøo, chò luoân nhöôøng nhòn cho con.Ñeá böôùc cuøngphaûi baùn con chò nhö ñöùt töøng khuùc ruoät, noùi vôùi con nhöõng lôøi ñau xoùt xa con,khoâng luùc naøo chò nguoâi noåi nhôù thöông vaø mong moûi coù ngaøy sum hoïp.
+ Tröôùc baát coâng, taøn taïo chò luoân giöõ gìn phaåm caùch trong saïch vaø coù yù thöùc phaûn khaùng ( tuy chöa töï giaùc). Chò raát caàn tieàn nhöng khi teân quan ñöa tieàn cho chò ñeå ñònh laøm oâ nhuïc chò thì chò cöông quyeát neùn xuoáng ñaát vaø choâng cöï quyeát lieät.
+ Khi bò doàn vaøo böùoc ñöôøng cuøng, khoâng chòu ngoài choàng bò haønh haï,chò ñaõ ra tay haønh ñoäng maëc duø bieát seõ ngoài tuø(Töùc nöôùc vôõ bôø). Bò aùp böùc chaø ñaïp khoâng phaûi luùc naøo chò cuõng cuùi ñaàu cam chòu, nhöng vì chöa ñöôïc aùnh saùng cuûa Ñaûng soi ñöôøng neân chò ñaønh baát löïc tröôùc hieän thöïc ñen toái 
 Chò Daäu laø hình töôïng ñieån hình cuûa ngöôøi phuï nöõ noâng thoân Vieät nam tröôùc khi ñi theo con ñöôøng caùch maïng cuûa Ñaûng.
B Phaùt bieåu caûm nghó:
 - Treân cô sôû nhöõng yù ñaõ phaân tích, thaáy roõ nhöõng phaåm chaùt toát ñeïp cuûa ngöôøi phuï nöõ Vieät Nam, thoâng caûm noåi ñau xoùtkhoå cöïc maø hoï phaûi chòu ñöïngkhi ñaát nöôùc noâ leä laàm than: ñoàng thôøi thaáy ñöôïc khaû naêng saún coù cuûa hoï neáu ñöôïc höôùng daãn ñuùng höôùng.
 - Döïa vaøo nhöõng hieáu bieát veà vai troø cuûa ngöôøi phuï nöõ hieâïn nay: so saùnh neâu baät nhöõng ñoåi thay lôùn cuûa ngöôøi phuï nöõ khi ñöôïc giaûi phoùng vaïch ñöôøng chæ loái. 
Ngöôø phuï nöõ ngaøy nay ñöôïc giaûi phoùng, laøm chuû cuoäc ñôøi minh. Phaùt huy môû roäng nhöõng phaåm chaát toát ñeïp saún coù. ( yeâu choàng ,con , gia ñình gaén lieàn vôùi yeâu chuû nghóa xaõ hoäi, yeâu nöùôc, yeâu Ñaûng: ñaåm dang caàn cuø lao ñoäng xaây döïng cuoäc soáng, queâ höông ñaát nöôùc.
Hoï ñaõ neâu co tinh thaàn tuï giaùc ñaáu tranh, xaây döïng chuû nghóa xaõ hoäi. Hoïc taâïp saùng taïo trong coâng taùc cuõng nhö nam giôùi.
 Nhöõng suy nghó phaûi chaân thaønh, cuï theâû, thieát thöïc vaø saâu saéc. 
	 ----------------------------Heát-------------------------------------------
 ÑEÀ 6:
I Lí thuyeát: (3ñieåm)
- Vieát hai ñoaïn vaên lieân tieáp: Thuyeát minh boä phaän beân trong phoøng hoïc. (Moãi ñoaïn khoâng quaù 5 caâu)
- Caùc ñoaïn vaên ñoù em ñaõ vaän duïng phöông phaùp thuyeát minh naøo?
II Töï luaän: (7ñieåm)
 Queâ em coù nhieàu phong caûnh ñeïp, em haõy vieát thö cho moät ngöôøi baïn thaân giôùi thieäu vaø môøi baïn veà thaêm moät vaøi caûnh ñeïp ñoù.
 --------------*&8-------------------------------
*Gôïi yù: - Xem laïi baøi Lieân keát caùc ñoaïn vaên trong vaên baûn, lí thuyeát veà vaên thuyeát minh(saùch Ngöõ vaên 8 taäp 1)
 - Baøi töï luaän vieát ít nhaát 6 trang vôû HS.
 - Xaùc ñònh ñoái töïong caàn vieát thö, löïa choïn caûnh ñeïp ô queâ höông em ñeå giôùi thieäu vôùi baïn mình. Tình caûm thaân thieän vôùi baïn.
* Yeâu caàu: Noäp baøi vaøo chieàu thöù baûy ngaøy 27-12- 08. Ñeà naøy seõ giaûi vaøo trong buoåi hoïc ngaøy thöù baûy.
 ÑEÀ 6:
I Lí thuyeát: (3ñieåm)
- Vieát hai ñoaïn vaên lieân tieáp: Thuyeát minh boä phaän beân trong phoøng hoïc. (Moãi ñoaïn khoâng quaù 5 caâu)
- caùc ñoaïn vaên ñoù em ñaõ vaän duïng phöông phaùp thuyeát minh naøo?
II Töï luaän: (7ñieåm)
 Queâ em coù nhieàu phong caûnh ñeïp, em haõy vieát thö cho moät ngöôiø baïn thaân giôùi thieäu vaø môøi baïn veà thaêm moät vaøi caûnh ñeïp ñoù.
 ------------------------&*&---------------------------------
*Gôïi yù: - Xem laïi baøi Lieân keát caùc ñoaïn vaên trong vaên baûn, lí thuyeát veà vaên thuyeát minh(saùch Ngöõ vaên 8 taäp 1)
 - Baøi töï luaän vieát ít nhaát 6 trang vôû HS.
 - Xaùc ñònh ñoái töïong caàn vieát thö, löïa choïn caûnh ñeïp ô queâ höông em ñeå giôùi thieäu vôùi baïn mình. Tình caûm thaân thieän vôùi baïn.
* Yeâu caàu: Noäp baøi vaøo chieàu thöù baûy ngaøy 27-12- 08. Ñeà naøy seõ giaûi vaøo trong buoåi hoïc ngaøy thöù baûy.
 ÑEÀ 6:
I Lí thuyeát: (3ñieåm)
- Vieát hai ñoaïn vaên lieân tieáp: Thuyeát minh boä phaän beân trong phoøng hoïc. (Moãi ñoaïn khoâng quaù 5 caâu)
- Caùc ñoaïn vaên ñoù em ñaõ vaän duïng phöông phaùp thuyeát minh naøo?
II Töï luaän: (7ñieåm)
 Queâ em coù nhieàu phong caûnh ñeïp, em haõy vieát thö cho moät ngöôiø baïn thaân giôùi thieäu vaø môø baïni veà thaêm moät vaøi caûnh ñeïp ñoù.
 ----------------------------*&*---------------------------------
*Gôïi yù: - Xem laïi baøi Lieân keát caùc ñoaïn vaên trong vaên baûn, lí thuyeát veà vaên thuyeát minh(saùch Ngöõ vaên 8 taäp 1)
 - Baøi töï luaän vieát ít nhaát 6 trang vôû HS.
 - Xaùc ñònh ñoái töïong caàn vieát thö, löïa choïn caûnh ñeïp ô queâ höông em ñeå giôùi thieäu vôùi baïn mình. Tình caûm thaân thieän vôùi baïn.
* Yeâu caàu: Noäp baøi vaøo chieàu thöù baûy ngaøy 27-12- 08. Ñeà naøy seõ giaûi vaøo trong buoåi hoïc ngaøy thöù baûy.
 ÑEÀ 6:
I Lí thuyeát: (3ñieåm)
- Vieát hai ñoaïn vaên lieân tieáp: Thuyeát minh caùc boä phaän beân trong cuûa phoøng hoïc. (Moãi ñoaïn khoâng quaù 5 caâu)
- Caùc ñoaïn vaên ñoù em ñaõ vaän duïng phöông phaùp thuyeát minh naøo?
II Töï luaän: (7ñieåm)
 Queâ em coù nhieàu phong caûnh ñeïp, em haõy vieát thö cho moät ngöôiø baïn thaân giôùi thieäu vaø môøi veà thaêm moät vaøi caûnh ñeïp ñoù.
 --------------------------*&*---------------------------
*Gôïi yù: - Xem laïi baøi Lieân keát caùc ñoaïn vaên trong vaên baûn, lí thuyeát veà vaên thuyeát minh(saùch Ngöõ vaên 8 taäp 1)
 - Baøi töï luaän vieát ít nhaát 6 trang vôû HS.
 - Xaùc ñònh ñoái töïong caàn vieát thö, löïa choïn caûnh ñeïp ô queâ höông em ñeå giôùi thieäu vôùi baïn mình. Tình caûm thaân thieän vôùi baïn.
 HÖÔÙNG DAÃN CAÙCH LAØM BAØI:
I Lí thuyeát:
Yeâu caàu HS vieát ñoaïn vaên:
- Hình thöùc baét buoäc: + Vieát 2 ñoaïn vaên lieân tieáp moãi ñoaïn khoâng quaù 5 caâu.
 + Lieân keát maïch laïc, nhaát giöõa hai ñoaïn coù lieân keát cuøng theå hieän ñuùng noäi dung yeâu caàu.
- Yeâu caàu veà noäi dung: 2 ñoaïn vaên ñöôïc xem laø moät boä phaän cuûa phaàn thaân baøi baøi vaên thuyeát minh veà moät phoøng hoïc. Moãi ñoaïn thuyeát moät keát caáu naøo ñoù beân trong phoøng hoïc.
 * Veà kieán thöùc ngöõ phaùp : Chuù yù löïa choïn phöông phaùp thuyeát minh trình baøy noäi dung chaët cheõ vaø lieân keát maïch laïc vôùi nhau.
-Trình baøy laïi vieäc choïn caùc phöông phaùp tuyeát minh ñaõ söû duïng.
II Töï luaän:
* Yeâu caàu: 
- HS xaùc ñònh ñuùng yeâu caàu ñeà:
 +Theå loaïi : Ñaây laø moät baøi theå loaïi vieát thö, keát hôïp vôùi vaên thuyeát minh. ( caàn vaän duïng yeáu toá mieâu taû .töï söï khi giôùi thieäu, lôøi vieát thö caàn tính bieåu caûm)
 + Tö lieäu: Choïn phong caûnh ñeïp thích hôïp caàn giôùi thieäu, phaûi thu thaâïp thoâng tin soá lieäu, tö lieäu ñeå thuyeát minh.
 Theå hieän loøng töï haøo, yeâu meám caûnh ñeïp queâ höông mình.
* Veà hình thöùc dieãn ñaït:
- Caàn bieát phoái hôïp giöõ lôøi thoaïi, lôøi thuyeát minh chaët cheõ, taïo tình caûm baïn beø thaân maät. Giuùp ngöôøi baïn deã caûm nhaän caûnh ñeïp queâ höông mình .coù höùng thuù seõ veà queâ mình tham quan caûnh ñeïp ñoù.
-Lôiø vaên trong saùng sinh ñoäng, bieåu caûm . Boá cuïc roõ raøng maïch laïc, lieân keát chaët cheõ..
 * Gôïi yù moät soá noäi dung chính : 
- Chuaån bò: 
+ Choïn ñoái töôïng vieát thö cuï theå, coù theå laø moät ngöôøi baïn thaân tröôùc ñaây cuøng hoïc chung nhöng theo gia ñình ñi xa. Hay laø moät ngöôøi baïn keát nghóa,ngöôøi baïn thaân vöaø quen nhau trong moät dòp gaëp gôõ naøo ñoù.
+ Choïn moät vaøi caûnh ñeïp tieâu bieåu ôû queâ höông, coù theå laø phong caûnh thieân nhieân, di tích lòch söû ôû ñòa phöông, caûnh ñeïp noåi tieáng , caûnh nhaân taïo coâng trình môùi ( neân löïa choïn moät hoaëc hai caûnh ñeïp)
- Vieát thö: Caàn coù nhöõng thuû tuïc thaêm hoûi , chæ neân vöøa phaûi maø giaønh phaàn lôùn noäi dung chính laø ñeå giôùi thieäu nhöõng phong caûnh ñeïp ôû queâ höông cho baïn mình bieát. Muïc tieâu phaûi ñaït ñöôïc laø kích thích söï ham muoán khieán ngöôiø baïn mình höùng thuù seõ queâ mình tham quan caûnh ñeïp maø mình ñaõ giöôùi thieäu.
- Khi thuyeát minh chuù yù caùc hình aûnh, aâm thanh , maøu saéc, veû ñeïp cuûa phong caûnh . Cung caáp soá lieäu thoâng tin chi tieát veà caûnh vaät giôùi thieâu töø khaùi ñeán cuï theå hay ngöôïc laïi, saéc thaùi khoâng gian, thôøi gian, ñòa ñieåm quan saùt ñeå laøm noåi baät caûnh ñeïp ñaày thô moäng ñaày söùc soáng.
- Lôiø thö , ngoân ngöõ phaûi tha thieát thaân thieän, loâi cuoán ngöôøi baïn. Trong luùc giôùi thieäu mieâu taû, coù quyeàn töôûng töôïng saùng taïo theâm, vaän duïng ngheä thuaät nhaân hoùa ñeå baøi vaên theâm sinh ñoäng, haáp daãn taïo taâm lí ngöôiø baïn deå hieåu ñeå caûm thuï caûnh ñeïp ngay khi ñoïc thö.
- Quaù trình loàng lôøi thoaïi, lôøi xöng hoâ thaân thieän boäc loä caûm xuùc, naâng cao tö töôûng tình caûm khaéc saâu loøng yeâu queâ höông, toå quoác vaø yù thöùc töï haøo vaø xaây döïng vaø baûo veä queâ höông
- Lôøi thö phaûi chaân thaät tha thieát côûi môû luoân quan taâm ñeán ñoái töôïng. Khoâng neân quaù bòa ñaët saùo roång xa rôøi thöïc teá. Caàn gaén vôùi sinh hoaït cuûa cuoäc soáng thì baøi vieát seõ coù chieàu saâu.
	 ----------------------------Heát-------------------------------------------

Tài liệu đính kèm:

  • docTai lieu boi duong HS gioi van 9.doc