Thiết kế bài dạy Hình học 9 - Tiết 67: Ôn tập cuối năm (tiết 2)

Thiết kế bài dạy Hình học 9 - Tiết 67: Ôn tập cuối năm (tiết 2)

I.Mục tiêu:

 1.Kiến thức:

-Ôn taäp chuû yeáu caùc kieán thöùc cô baûn veà ñöôøng troøn vaø goùc vôùi ñöôøng troøn

 2.Kỷ năng:

-Reøn luyeän cho HS kyõ naêng phaân tích vaø trình baøy baøi toaùn

-Vaän duïng kieán thöùc giaûi baøi taäp daïng traéc nghieäm

 3.Thái độ:

 - Học sinh có thái độ học tập nghiêm túc, có tính liên hệ thực tế, biết suy luận logic trong giải toán. II.Phương pháp dạy học:

 Đàm thoại, thảo luận, nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.

III.Phương tiện dạy học:

 GV: Bảng phụ vẽ hình các bài tập.

 HS: Thước kẻ, máy tính bỏ túi, bảng nhóm.

IV.Tiến trình dạy học:

1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Giới thiệu vào bài mới: Nhắc lại các kiến thức cô baûn veà ñöôøng troøn vaø goùc vôùi ñöôøng troøn

 

doc 3 trang Người đăng minhquan88 Ngày đăng 07/08/2019 Lượt xem 121Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Thiết kế bài dạy Hình học 9 - Tiết 67: Ôn tập cuối năm (tiết 2)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 35	Ngày soạn: 23/4/2011
Tiết: 67	Ngày dạy: 25/4/2011
ÔN TẬP CUỐI NĂM ( t2 )
I.Mục tiêu:
	1.Kiến thức: 
-Ôn taäp chuû yeáu caùc kieán thöùc cô baûn veà ñöôøng troøn vaø goùc vôùi ñöôøng troøn 
	2.Kỷ năng: 
-Reøn luyeän cho HS kyõ naêng phaân tích vaø trình baøy baøi toaùn 
-Vaän duïng kieán thöùc giaûi baøi taäp daïng traéc nghieäm 
	3.Thái độ: 
	- Học sinh có thái độ học tập nghiêm túc, có tính liên hệ thực tế, biết suy luận logic trong giải toán. II.Phương pháp dạy học:
	Đàm thoại, thảo luận, nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.
III.Phương tiện dạy học:
	GV: Bảng phụ vẽ hình các bài tập.
	HS: Thước kẻ, máy tính bỏ túi, bảng nhóm.
IV.Tiến trình dạy học:
Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số
Kiểm tra bài cũ:
Giới thiệu vào bài mới: Nhắc lại các kiến thức cô baûn veà ñöôøng troøn vaø goùc vôùi ñöôøng troøn
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Ghi bảng
Hoaït ñoäng 1: oân taäp lyù thuyeát thoâng qua baøi taäp traéc nghieäm
Haõy ñieàn vaøo choã troáng ñeå ñöôïc khaúng ñònh ñuùng (xeùt treân cung nhoû ) 
a)Trong moät ñöôøng troøn, ñöôøng kính vuoâng goùc vôùi moät daây thì .
b)Trong moät ñöôøng troøn hai daây baèng nhau thì 
c) Trong moät ñöôøng troøn, daây lôùn hôn thì 
d)moät ñöôøng thaúng laø tieáp tuyeán cuûa ñtr neáu 
e)Hai tieáp tuyeán cuûa moät ñöôøng troøn caét nhau taïi moät ñieåm thì .. 
f)Neáu hai ñöôøng troøn caét nhau thì ñöôøng noái taâm laø 
g)Moät töù giaùc noäi tieáp ñtr neáu coù 
h)Quó tích caùc ñieåm cuøng nhìn moät ñoaïn thaúng cho tröôùc döôùi moät goùc x khoâng ñoåi laø ..
-GV yeâu caàu HS nhaéc laïi caùc tính chaát lieân heä giöõa goùc vôùi ñường tròn . Caùc coâng thöùc tính dieän tích vaø ñoä daøi cuûa ñtr, cung troøn 
Học sinh trả lời từng câu:
Baøi 1:
a) ñi qua trung ñieåm cuûa daây vaø ñi qua ñieåm chính giöõa cuûa cung caêng daây .
b)-Caùch ñeàu taâm vaø ngöôïc laïi 
 -caêng hai cung baèng nhau vaø ngöôïc laïi 
c)gaàn taâm hôn vaø ngöôïc laïi 
-Caêng cung lôùn hôn vaø ngöôïc laïi 
d)-Chæ coù moät ñieåm chung vôùi ñtr
-Hoaëc thoaõ heä thöùc d = R 
-Hoaëc ñi qua moät ñieåm cuûa ñtr vaø vuoâng goùc vôùi baùn kính ñi qua ñieåm ñoù 
e)-Ñieåm ñoù caùch ñeàu 2 tieáp ñieåm ,-Tia keû töø ñieåm ñoù qua taâm laø tia phaân giaùc cuûa goùc taïo bôûi 2 tt,_tia keû töø taâm ñi qua ñieåm ñoù laø phaân giaùc cuûa goùc taïo bôûi 2 baùn kính ñi qua caùc tieáp ñieåm 
f) Trung tröïc cuûa daây chung 
g)moät trong caùc ñ/kieän :
-coù toång 2 goùc ñoái dieän baèng 1800 
-Coù goùc ngoaøi taïi moät ñænh baèng goùc trong ôû ñænh ñoái d
-Coù 4 ñænh caùch ñeàu moät ñieåm 
-Coù 2 ñænh keà nhau cuøng nhìn moät caïnh chöùa 2 ñænh coøn laïi döôùi moät goùc vuoâng 
h) hai cung chöùa goùc döïng treân ñoaïn thaúng ñoù (00<x<1800)
Baøi 2: caùc tính chaát lieân heä giöõa goùc vôùi ñtr, coâng thöùc tính dieän tích vaø ñoä daøi cuûa ñtr, cung troøn 
Hoaït ñoäng 2:luyeän taäp
Baøi 1 SGK/135
GV ñöa ñeà baøi vaø hình veõ leân baûng 
Choïn keát quaû ñuùng 
A/CD=DB=O’D
B /AO=CO=D
C / CD=CO=BD
D /CD=OD=BD 
Baøi 7 SGK/
Gv ñöa ñeà baøi leân baûng 
GV gôïi yù :
a)
-Ñeå chöùng minh BD.CE khoâng ñoåi ta caàn chöùng minh 2 tam giaùc naøo ñoàng daïng ?
Haõy chöùng minh
 BDO vaø ODE vì sao laïi ñoàng daïng ?
-Veõ ñtr (O) tieáp xuùc vôùi AB taïi H .Taïi sao ñtr naøy luoân tieáp xuùc vôùi DE ?
HS neâu caùch laøm 
- 
-HS tieáp tuïc tính 
-
 -HS ta caàn chöùng minh 
 BDO COE 
HS chöùng minh 
-Moät hs leân baûng trình baøy caâu a
-Moät HS khaùc leân trình baøy caâu b 
-HS traû lôøi 
Baøi 1 :baøi 9 SGK/135
Ta coù AO laø tia phaân giaùc cuûa BAC => AÂ1 =AÂ2
=> cung DB =cung DC (lieân heä giöõa goùc noäi tieáp vaø cung bò chaén )
=> BD= DC (cung vaø daây )
Ta coù AÂ1 =AÂ2 = C3 (cuøng chaén cung BD ) (1)
Laïi coù CO laø phaân giaùcACB=>C1 =C2 (2) 
Xeùt tam giaùc DCO coù DCO = C 3 + C2 (3) 
DOC=A2 +C1(goùc ngoaøi cuûa tam giaùc OAC) (4)
Töø (1);(2); (3) ;(4) => DCO =DOC 
=> DOC caân =>DC=DO.
Vaäy CD=OD=BD => choïn D 
Baøi 2: Baøi 7 SGK/134 
a)chöùng minh BD.CE khoâng ñoåi 
Xeùt BDO vaø COE coù:
= = 600 (vì tam giaùc ABC ñeàu ) 
BOÂD=OEC(1200- EOC)=>BDO đồng dạng COE (g-g)
 (khoâng ñoåi)
b)Vì BDO COE (caâu a) 
(vì CO = OB (gt))
laïi coù goùc B = DOÂE = 600 =>BDO ODE(cgc)
=>BDO=EDO (hai goùc töông öùng) =>DO laø phaân giaùc 
c)Ñöôøng troøn (O) tieáp xuùc vôùi AB taïi H => AB vuoâng vôùi OH .Töø O keû OK vuoâng DE .Ví O thuoäc phaân giaùc goùc BDE neân OK=OH=> K thuoäc (O;OH);
Coù DE vuoâng OK => DE luoân tieáp xuùc vôùi ñtr (O) 
Cũng cố: 
Dặn dò: 
Tieát sau oân taäp veà baøi taäp (oân caùc khaùi nieäm, ñònh nghóa, ñònh lyù cuûa chöông II vaø chöông III)
BVN: 10;11;12 SGK+ 14; 15 SBT /153
V. Rút kinh nghiệm:
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docNew Microsoft Word Document (2).doc