Bài giảng môn Toán Lớp 9 - Bài1: Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn (Tiết 2)

Bài giảng môn Toán Lớp 9 - Bài1: Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn (Tiết 2)

Đường tròn là hình có tâm đối xứng. Tâm của đường tròn là tâm đối xứng của đường tròn đó

Đường tròn là hình có trục đối xứng. Bất kì đường kính nào cũng là trục đối xứng của đường tròn

 

ppt 18 trang Người đăng Đăng Hải Ngày đăng 25/05/2024 Lượt xem 34Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng môn Toán Lớp 9 - Bài1: Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn (Tiết 2)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HOÄI THI GIAÙO VIEÂN GIOÛI CAÁP HUYEÄN 
Naêm hoïc : 2016 - 2017 
Baøi1 : Söï xaùc ñònh ñöôøng troøn 
Tính chaát ñoái xöùng cuûa ñöôøng troøn ( Tieát 2) 
Neâu caùch xaùc ñònh ñöôøng troøn ? 
- Ñöôøng troøn xaùc ñònh khi bieát taâm vaø baùn kính 
- Ñöôøng troøn xaùc ñònh khi bieát ñoaïn thaúng laø ñöôøng kính 
taâm 
baùn kính 
baùn kính 
taâm 
KiÓm tra 
Bài tập áp dụng : 
Hãy vẽ (O ; 2cm) 
Hãy vẽ đường tròn đi qua hai điểm A và B. 
KiÓm tra 
Quan sát hình vẽ và điền vào chỗ trống () 
Điểm M nằm ...(O;R) 
 OM...........R 
Điểm M nằm (O;R) 
 OM...........R 
Điểm M nằm (O;R) 
 OM...........R 
trong 
< 
ngoài 
trên 
> 
= 
KiÓm tra 
O 
R=2cm 
A 
B 
O 
Bài tập áp dụng : 
Hãy vẽ (O ; 2cm) 
Hãy vẽ đường tròn đi qua hai điểm A và B. 
KiÓm tra 
Trong các biển báo giao thông sau , biển nào có tâm đôi xứng , biển nào có trục đối xứng ? 
Hình1 
Hình 2 
Chương II - ĐƯỜNG TRÒN 
Baøi1 : Söï xaùc ñònh ñöôøng troøn 
Tính chaát ñoái xöùng cuûa ñöôøng troøn ( Tieát 2) 
Baøi 1 : Söï xaùc ñònh ñöôøng troøn 
Tính chaát ñoái xöùng cuûa ñöôøng troøn 
1. Nhaéc laïi veà ñöôøng troøn 
2. Söï xaùc ñònh ñöôøng troøn 
3. Taâm ñoái xöùng 
. 
A’ 
. 
A 
3. Taâm ñoái xöùng 
	 Cho ñöôøng troøn (O), A laø moät ñieåm baát kì treân (O), veõ A’ ñoái xöùng vôùi A qua O. Chöùng minh raèng ñieåm A’ cuõng thuoäc (O) 
- Vì A’ ñoái xöùng vôùi A qua O neân OA’ = OA 
- Hay OA’ baèng baùn kính 
- Vaäy A’ thuoäc (O) 
Höôùng daãn 
?4 
Baøi 1 : Söï xaùc ñònh ñöôøng troøn 
Tính chaát ñoái xöùng cuûa ñöôøng troøn 
1. Nhaéc laïi veà ñöôøng troøn 
2. Söï xaùc ñònh ñöôøng troøn 
3. Taâm ñoái xöùng 
	 Ñöôøng troøn laø hình coù taâm ñoái xöùng . Taâm cuûa ñöôøng troøn laø taâm ñoái xöùng cuûa ñöôøng troøn ñoù 
4. Truïc ñoái xöùng 
	 Cho ñöôøng troøn (O), AB laø moät ñöôøng kính baát kì vaø C laø moät ñieåm thuoäc (O), veõ C’ ñoái xöùng vôùi C qua AB. Chöùng minh C’ thuoäc (O) 
 
Höôùng daãn 
- Noái OC, OC’ 
- Xeùt 2 tam giaùc vuoâng COI vaø C’OI ta coù : 
+ OI laø caïnh chung 
+ CI = C’I ( vì C’ ñx vôùi C) 
 COI = C’OI ( c-g-c ) 
- Vaäy OC’ = OC 
- Hay C’ thuoäc (O) 
Baøi 1 : Söï xaùc ñònh ñöôøng troøn 
Tính chaát ñoái xöùng cuûa ñöôøng troøn 
1. Nhaéc laïi veà ñöôøng troøn 
2. Söï xaùc ñònh ñöôøng troøn 
3. Taâm ñoái xöùng 
4. Truïc ñoái xöùng 
	 Ñöôøng troøn laø hình coù truïc ñoái xöùng . Baát kì ñöôøng kính naøo cuõng laø truïc ñoái xöùng cuûa ñöôøng troøn 
Trong các biển báo giao thông sau , biển nào có tâm đôi xứng , biển nào có trục đối xứng ? 
Có hai trục đối xứng , 
Có một tâm đối xứng 
Hình1 
Hình 2 
Không có tâm đối xứng , 
Có 1 trục đối xứng 
. 
Bài tập 2 (sgk/100): Hãy nối một ô ở cột trái với một ô ở cột phải để được khẳng định đúng . 
1) Nếu một tam giác có ba góc nhọn 
4) Thì tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác đó nằm ngoài tam giác 
2) Nếu tam giác có góc vuông 
5) Thì tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác đó nằm trong tam giác 
3) Nếu tam giác có góc tù 
6) Thì tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác đó là trung điểm của cạnh lớn nhất 
7) Thì tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác đó là trung điểm của cạnh nhỏ nhất 
A 
B 
a) Đường tròn tâm I bán kính 5 
cm gồm tập hợp những điểm 
1) Có khoảng cách đến I nhỏ hơn 5 cm 
b) Hình tròn tâm I bán kính 5 cm là hình gồm các điểm 
2) Có khoảng cách đến I bằng 5 cm 
c) Tập hợp các điểm M có khoảng cách đến điểm I cố định là 5 cm 
3) Là đường tròn tâm I bán kính 5 cm 
4) Có khoảng cách đến I nhỏ hơn hoặc bằng 5 cm 
Bài tập 7 (sgk/101): Hãy nối một ô ở cột trái với một ô ở cột phải để được khẳng định đúng . 
Bài tập : Cho tam giác ABC vuông tại A, trung tuyến AM ; AB = 6cm, AC = 8cm. 
 a) Chứng minh các điểm A; B; C cùng thuộc một đường tròn tâm M. 
b) Trên tia đối của tia MA lấy các điểm D; E; F sao cho MD = 4cm; ME = 6cm; MF = 5cm. Hãy xác định vị trí của mỗi điểm D; E; F với đường tròn (M). 
Chứng minh 
. 
. 
. 
A 
B 
C 
D 
E 
 F 
a) Tam giác ABC vuông tại A, có AM là trung tuyến nên AM = BM = CM (tính chất đường trung tuyến của tam giác vuông). 
 Do đó các điểm A; B; C cùng thuộc một đường tròn tâm M . 
b) Theo định lí Py – ta – go ta có : 
Suy ra BC = 10 cm. 
M 
BC là đường kính của đường tròn (M) nên bán kính R = 5cm. 
MD = 4cm < R suy ra điểm D nằm bên trong đường tròn (M). 
ME = 6cm > R suy ra điểm E nằm bên ngoài đường tròn (M). 
MF = 5cm = R suy ra điểm F nằm trên đường tròn (M). 
BC 2 = AB 2 + AC 2 = 6 2 + 8 2 = 36 + 64 = 100 
Ứng dụng 
So sánh các góc 
Chứng minh các điểm cùng nằm trên một đường tròn 
Tính chất đối xứng 
Cách xác định 
Biết tâm và bán kính 
Ba điểm không thẳng hàng 
Tâm đối xứng 
Trục đối xứng 
Biết một đoạn thẳng là đường kính 
Định nghĩa 
ĐƯỜNG TRÒN 
Đường tròn tâm O bán kính R ( với R >0) là hình gồm các điểm cách điểm O một khoảng bằng R. 
HÖÔÙNG DAÃN VEÀ NHAØ 
- Xem laïi caùc baøi taäp ñaõ laøm 
- Laøm baøi taäp : 4 (sgk/100) 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_toan_lop_9_bai1_su_xac_dinh_duong_tron_tinh_ch.ppt