Bài soạn Hình học lớp 9 - Tiết 43, 44

Bài soạn Hình học lớp 9 - Tiết 43, 44

A. MỤC TIÊU:

- Kiến thức: HS nhận biết được góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. HS phát biểu và chứng minh được định lí về số đo của góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung (3 TH). HS biết áp dụng định lí vào giải bài tập.

- Kĩ năng : Rèn luyện kĩ năng nhận biết góc giữa tia tiếp tuyến và 1 dây. Rèn kĩ năng áp dụng các định lí vào giải bài tập. Rèn tư duy và cách trình bày lời giải bt hình.

- Thái độ : Rèn luyện tính cẩn thận cho HS.

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:

- Giáo viên : Thước thẳng, com pa, bảng phụ.

- Học sinh : Thứơc kẻ, com pa, bảng phụ.

 

doc 6 trang Người đăng minhquan88 Lượt xem 662Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài soạn Hình học lớp 9 - Tiết 43, 44", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Soạn 10/2/2011
Giảng: 
Tiết 43: LUYỆN TẬP
A. MỤC TIÊU:
- Kiến thức: HS nhận biết được góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. HS phát biểu và chứng minh được định lí về số đo của góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung (3 TH). HS biết áp dụng định lí vào giải bài tập.
- Kĩ năng : Rèn luyện kĩ năng nhận biết góc giữa tia tiếp tuyến và 1 dây. Rèn kĩ năng áp dụng các định lí vào giải bài tập. Rèn tư duy và cách trình bày lời giải bt hình.
- Thái độ : Rèn luyện tính cẩn thận cho HS.
B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: 
- Giáo viên : Thước thẳng, com pa, bảng phụ.
- Học sinh : Thứơc kẻ, com pa, bảng phụ.
C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Tổ chức: 9A...................................................................
 9B...................................................................
 9C..................................................................
2. Kiểm tra: 
- Phát biểu định lí, hệ quả của góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung.
- Chữa bài tập 32 .
- GV và HS cả lớp đánh giá, cho điểm.
- Một HS lên bảng.
Bài tập 32 SGK
Theo đầu bài:
 là góc giữa tia tiếp tuyến và dây cung Þ TPB = Sđ BP.
Mà Sđ = Sđ (góc ở tâm).
 = 2 
Có + = 900 
(vì = 900 ).
Þ + 2 = 900.
3. Bài mới:
Bài 1: Cho hình vẽ có AC, BD là đường kính, xy là tiếp tuyến tại A của (O). Hãy tìm trên hình những góc bằng nhau ?
Bài 1:
= ¢1.
(gãc néi tiÕp, gãc gi÷a tiÕp tuyÕn mét d©y cùng ch¾n AB).
 (gãc ®¸y cña c¸c tam gi¸c c©n).
Þ.
T­¬ng tù:.
Cã = 900.
- Yêu cầu HS làm bài 33 .
- GV đưa đầu bài lên bảng phụ.
- GV hướng dẫn HS phân tích bài toán.
 AB. AM = AC. AN
 DABC DANM
- Yêu cầu HS làm bài 34 .
- GV đưa đầu bài lên bảng phụ.
- Yêu cầu HS phân tích sơ đồ chứng minh.
- Hãy chứng minh bài toán.
GV: Kết quả bài toán này được coi như 1 hệ thức lượng trong đường tròn, cần ghi nhớ. MT2 = MA. MB
 Bài 33- SGK tr80
 - 1 HS đọc đầu bài.
- 1 HS vẽ hình, ghi GT, KL.
- HS cả lớp vẽ hình vào vở.
GT
Cho (O); A, B, C Î (O). tiếp tuyến At ; d // At ; d Ç AC = {N}. d Ç AB = {M}.
KL
AB. AM = AC. AN.
CM:
Theo ®Çu bµi ta cã:
 (2 gãc so le trong cña d // AC). 
 (gãc nt vµ gãc gi÷a tia tiÕp tuyÕn vµ d©y cung ch¾n ). Þ.
 DAMN vµ DACB cã:
chung
(c/m trªn)
Nªn DAMN DACB (g.g)
Þ hay AM. AB = AC. AN.
 Bài 34- SGK tr80
- 1 HS đọc đề bài, 1 HS lên bảng vẽ hình và ghi GT, KL.
- HS phân tích:
 MT2 = MA. MB
DTAM DBMT.
- HS chøng minh:
 XÐt DTAM vµ DBMT cã:
 Gãc chung
Þ D TMA DBMT (g.g)
Þ Þ MT2 = MA. MB.
4.HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ :
- Nắm vững các định lí, hệ quả góc nội tiếp, góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. (chú ý định lí đảo nếu có).
- Làm bài tập: 35 ; 26, 27 .
Soạn:10/2/2011
Giảng:
Tiết 44: GÓC CÓ ĐỈNH Ở BÊN TRONG ĐƯỜNG TRÒN
 GÓC CÓ ĐỈNH Ở BÊN NGOÀI ĐƯỜNG TRÒN
A. MỤC TIÊU:
- Kiến thức: HS nhận biết được góc có đỉnh ở bên trong hay bên ngoài đường tròn. HS phát biểu và chứng minh được định lí về số đo của góc có đỉnh ở bên trong hay bên ngoài đường tròn.
- Kĩ năng : Rèn luyện kĩ năng chứng minh chặt chẽ, rõ, gọn.
- Thái độ : Rèn luyện tính cẩn thận cho HS.
B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: 
- Giáo viên : Thước thẳng, com pa, bảng phụ.
- Học sinh : Thứơc kẻ, com pa.
C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Tổ chức: 9A...................................................................
 9B...................................................................
 9C..................................................................
2. Kiểm tra: 
- GV nêu yêu cầu: 
 Cho hình vẽ:
Xác định góc ở tâm, góc nội tiếp, góc tạo bởi một tia tiếp tuyến và 1 dây cung. Viết bài tập tính số đo các góc đó theo cung bị chắn. So sánh các góc đó.
- Một HS lên bảng kiểm tra.
 lµ gãc ë t©m; lµ gãc néi tiÕp.
lµ gãc t¹o bëi mét tia tiÕp tuyÕn vµ mét d©y cung.
= S® ( nhá).
 = S® ( nhá)
 = S® .
Þ = 2 = 2 .
3. Bài mới:
- GV yêu cầu HS quan sát hình vẽ.
Gãc lµ gãc cã ®Ønh n»m bªn trong ®­êng trßn. 
Quy ước mỗi góc có đỉnh bên trong đường tròn chắn 2 cung, 1 cung nằm trong góc, cung kia nằm trong góc đối đỉnh. Vậy chắn những cung nào ?
- Góc ở tâm có phải là góc có đỉnh ở trong đường tròn không ?
- Dùng thước đo góc xác định số đo của góc BEC và số đo cung BnC và DmA (qua góc ở tâm tương ứng).
- Nhận xét gì về số đo góc BEC và cung bị chắn.
- Đó là nội dung định lí góc có đỉnh ở trong đường tròn.
- Yêu cầu HS đọc định lí SGK.
- Hãy chứng minh định lí.
- GV gợi ý: Hãy tạo ra các góc nội tiếp chắn cung BnC, AmD.
- Yêu cầu HS làm bài tập 36 .
- GV vẽ hình sẵn trên bảng phụ.
CM: D AEH cân.
1. GÓC CÓ ĐỈNH Ở BÊN TRONG ĐƯỜNG TRÒN :
- HS vẽ hình, ghi bài.
Gãc ch¾n cung vµ .
- Gãc ë t©m lµ 1 gãc cã ®Ønh ë trong ®­êng trßn, nã ch¾n hai cung b»ng.
 ch¾n hai cung vµ.
- Số đo góc BEC bằng nửa tổng số đo 2 cung bị chắn.
- 1 HS đọc định lí – SGK –Tr81
- HS chứng minh:
Nèi BD. Theo ®Þnh lÝ gãc néi tiÕp.
 = S® 
 = S® .
Mµ (gãc ngoµi cña DBED)
Þ Sđ = 
Một HS lên giải bài tập 36.
Cã: = 
Vµ = (®Þnh lÝ gãc cã ®Ønh bªn ngoµi (O) ).
Mµ : AM = MB
 NC = AN (gt).
Þ Þ DAEH c©n t¹i A.
- Yêu cầu HS đọc SGK để hiểu góc có đỉnh ở ngoài đường tròn.
- Yêu cầu HS nêu khái niệm.
- GV đưa hình 33, 34, 35 SGK lên bảng phụ và chỉ rõ từng TH.
- Yêu cầu HS đọc định lí về số đo của góc đó.
- GV đưa ra 3 TH, yêu cầu HS chứng minh.
2. GÓC CÓ ĐỈNH Ở BÊN NGOÀI ĐƯỜNG TRÒN:
- Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn là góc có: 
+ Đỉnh nằm ngoài đường tròn.
+ Các cạnh đều có điểm chung với đường tròn.
Định lí- SGK – tr81
* TH1: 2 c¹nh cña gãc lµ c¸t tuyÕn.
Nèi AC, ta cã: lµ gãc ngoµi DAEC Þ 
 =.
Cã: = S® (®/l gãc nt).
Vµ = S®.
Þ 
= S® BC - S® AD
hay: Sđ = 
* TH2: 1 c¹nh cña gãc lµ c¸t tuyÕn, 1 c¹nh lµ tiÕp tuyÕn.
 HS chøng minh miÖng.
 (t/c gãc ngoµi D).
Þ 
Cã: = S® (®/l gãc nt)
= S® (®/l gãc gi÷a tia tiÕp tuyÕn vµ d©y cung).
Þ Sđ= 
* TH3: 2 c¹nh ®Òu lµ tiÕp tuyÕn.
 (HS vÒ nhµ chøng minh).
Sđ = 
CỦNG CỐ :
- Yêu cầu HS làm bài 38 .
- GV hướng dẫn HS vẽ hình, chứng minh
- Yêu cầu HS nhắc lại định lí góc có đỉnh ở bên trong đường tròn và bên ngoài (O).
4.HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ :
- Hệ thống hoá các loại góc trong đường tròn, nhận biết về số đo của chúng.
- Làm bài tập 37, 39, 40 .
 Duyệt ngày 14/2/2011

Tài liệu đính kèm:

  • docHINH 9 Tiet 4344.doc