Giáo án môn Ngữ văn khối 9 - Tiết 2 đến tiết 90 năm 2012

Giáo án môn Ngữ văn khối 9 - Tiết 2 đến tiết 90 năm 2012

Ngày giảng:

Lớp 9b././2012

Lớp 9c././2012

 Tiết 2

PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

(Lê Anh Trà)

I. Mục tiêu

1. Kiến thức: Học sinh thấy được một số biểu hiện của phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống và trong sinh hoạt.

- Ý nghĩa của phong cách Hồ Chí Minh trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

- Đặc điểm của kiểu bài nghị luận xã hội qua một đoạn văn cụ thể.

2. Kĩ năng: Nắm bắt nội dung văn bản nhật dụng thuộc chủ đề hội nhập với thế giới và bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc.

- Vận dụng các biện pháp nghệ thuật trong việc viết văn bản về một vấn đề thuộc lĩnh vực văn hóa, lối sống.

3.Thái độ: Từ lòng kính yêu tự hào về Bác, học sinh có ý thức tu dưỡng, học tập, rèn luyện theo gương Bác.

 

doc 232 trang Người đăng honghoa45 Ngày đăng 04/05/2020 Lượt xem 508Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn Ngữ văn khối 9 - Tiết 2 đến tiết 90 năm 2012", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy gi¶ng:
Líp 9b..../..../2012
Líp 9c..../..../2012
TiÕt 2
phong c¸ch hå chÝ minh
(Lª Anh Trµ)
I. Môc tiªu
1. KiÕn thøc: Häc sinh thÊy ®­îc mét sè biÓu hiÖn cña phong c¸ch Hå ChÝ Minh trong ®êi sèng vµ trong sinh ho¹t.
- ý nghÜa cña phong c¸ch Hå ChÝ Minh trong viÖc gi÷ g×n b¶n s¾c v¨n hãa d©n téc.
- §Æc ®iÓm cña kiÓu bµi nghÞ luËn x· héi qua mét ®o¹n v¨n cô thÓ.
2. KÜ n¨ng: N¾m b¾t néi dung v¨n b¶n nhËt dông thuéc chñ ®Ò héi nhËp víi thÕ giíi vµ b¶o vÖ b¶n s¾c v¨n hãa d©n téc.
- VËn dông c¸c biÖn ph¸p nghÖ thuËt trong viÖc viÕt v¨n b¶n vÒ mét vÊn ®Ò thuéc lÜnh vùc v¨n hãa, lèi sèng.
3.Th¸i ®é: Tõ lßng kÝnh yªu tù hµo vÒ B¸c, häc sinh cã ý thøc tu d­ìng, häc tËp, rÌn luyÖn theo g­¬ng B¸c.
II.ChuÈn bÞ
1. GV: C¸c t­ liÖu vÒ cuéc ®êi Hå C hÝ Minh.
2. HS: S­u tÇm c¸c mÈu chuyÖn vÒ B¸c.
III. TiÕn tr×nh d¹y - häc
1. æn ®Þnh tæ chøc (1’) 
- Líp 9b TSv¾ng
- Líp 9c TSv¾ng
2. KiÓm tra (2’)
 KiÓm tra sù chuÈn bÞ bµi cña häc sinh. 
3. Bµi míi
 Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß
TG
 Néi dung
*Ho¹t ®éng1: Giíi thiÖu bµi 
HCM kh«ng nh÷ng lµ nhµ yªu n­íc, nhµ c¸ch m¹ng vÜ ®¹i, lµ danh nh©n v¨n hãa thÕ giíi mµ B¸c cßn cã mét vÎ ®Ñp vÒ phong c¸ch. §ã lµ nÐt næi b©t trong phong c¸ch HCM
*Ho¹t ®éng2: HDHS ®äc t×m hiÓu chó thÝch.
GV: §©y lµ mét v¨n b¶n cã tÝnh chÊt thuyÕt minh kÕt hîp víi lËp luËn nªn ®äc víi giäng khóc triÕt, m¹ch l¹c, thÓ hiÖn ®­îc sù t«n kÝnh víi chñ tÞch HCM.
- GV ®äc -> gäi HS ®äc-> HS nhËn xÐt -> GV nhËn xÐt.
+ CH: Em hiÓu tõ “uyªn th©m” lµ g×?
+ CH: Em hiÓu tõ “hiÒn triÕt” lµ g× ?
+CH: V¨n b¶n ®­îc viÕt theo ph­¬ng thøc biÓu ®¹t nµo? Theo em chñ ®Ò cña v¨m b¶n lµ g×?
-> sù hoµ nhËp víi thÕ giíi vµ b¶o vÖ b¶n s¾c v¨n hãa d©n téc.
+ CH: V¨n b¶n ®­îc chia lµm mÊy phÇn, néi dung chÝnh cña tõng phÇn?
-> P1: Tõ ®ÇuhiÖn ®¹i=> HCM víi sù tiÕp thu v¨n hãa nh©n lo¹i.
-> P2: Cßn l¹i => nh÷ng nÐt ®Ñp trong lèi sèng HCM.
*Ho¹t ®éng3: HDHS t×m hiÓu v¨n b¶n.
- GV gäi HS ®äc phÇn 1 v¨n b¶n.
+ CH: Nh÷ng tinh hoa v¨n hãa nh©n lo¹i ®Õn víi HCM trong hoµn c¶nh nµo? HCM ra ®i t×m ®­êng cøu n­íc vµo thêi gian nµo ? 
+ CH: §Ó t×m ®­îc con ®­êng cøu n­íc HCM ®· lµm g×? 
-> B¸c ra n­íc ngoµi th¨m vµ lµm viÖc ë nhiÒu n¬i.
+ CH:Theo em HCM ®· lµm c¸ch nµo ®Ó cã ®­îc vèn tri thøc v¨n hãa nh©n lo¹i?
-> B¸c nãi, viÕt th¹o nhiÒu thø tiÕng nh­: Anh, Ph¸p, Nga, HoaB¸c lµm rÊt nhiÒu nghÒ ®Ó sèng vµ lµm viÖc.
+ CH: B»ng nh÷ng con ®­êng nµo Ng­êi cã ®­îc vèn v¨n hãa Êy?
+ CH: HCM ®· tiÕp thu nÒn v¨n hãa nh©n lo¹i nh­ thÕ nµo?
-> TiÕp thu cã chän läc, kh«ng thô ®éng.
+ CH: B»ng nh÷ng dÉn chøng cô thÓ trong v¨n b¶n, em h·y minh ho¹ cho ý em võa tr×nh bµy?
->HCM nãi viÕt th¹o nhiÒu thø tiÕng, lµm nhiÒu nghÒ ®Ó kiÕm sèng, ®i ®Õn ®©u còng häc hái
+ CH: Qua nh÷ng vÊn ®Ò trªn em cã nhËn xÐt g× vÒ HCM?
 -> HCM lµ ng­êi th«ng minh, yªu lao ®éng, HCM ra n­c ngoµi ®em kh¸t väng ch¸y báng lµ t×m ®­êng cøu n­íc, ®­a d©n téc ra khái c¶nh lÇm than, n« lÖ
- CH: KÕt qu¶ HCM ®· cã vèn tri thøc v¨n hãa nh©n lo¹i nh­ thÕ nµo? 
+ CH: §iÒu g× ®· t¹o nªn phong c¸ch HCM ?
+ CH: Nh÷ng chi tiÕt nµo nãi lªn phong c¸ch HCM?
+ CH: §iÒu k× l¹ nhÊt trong phong c¸ch HCM lµ g×?
-> Sù kÕt hîp hµi hßa nh÷ng phÈm chÊt kh¸c nhau, thèng nhÊt trong mét con ng­êi HCM ®ã lµ: TruyÒn thèng- hiÖn ®¹i; ph­¬ng §«ng – ph­¬ng T©y; x­a – nay; d©n téc – quèc tÕ; vÜ ®¹i – b×nh dÞ.
+ CH: §Ó lµm næi bËt vÊn ®Ò HCM víi sù tiÕp thu v¨n hãa nh©n lo¹i t¸c gi¶ ®· sö dông nh÷ng biÖn ph¸p nghÖ thuËt nµo?
-> KÕt hîp kÓ- b×nh luËn.
+ CH: B»ng sù hiÓu biÕt vÒ lÞch sö, em h·y cho biÕt phÇn v¨n b¶n trªn nãi vÒ thêi k× nµo trong sù nghiÖp ho¹t ®éng c¸ch m¹ng cña l·nh tô HCM?
-> Thêi k× ho¹t ®éng c¸ch m¹ng ë n­íc ngoµi.
+ CH: Trong cuéc sèng hiÖn nay víi xu thÕ héi nhËp, viÖc b¶o vÖ b¶n s¾c v¨n hãa d©n téc ®­îc ®Æt lªn hµng ®Çu, theo em phong c¸ch HCM cã ý nghÜa nh­ thÕ nµo?
(1’) 
(13’)
(23’)
I. §äc vµ t×m hØÎu chó thÝch
1. §äc
2.T×m hiÓu chó thÝch
- ThÓ lo¹i: V¨n b¶n nhËt dông- thuyÕt minh.
II.T×m hiÓu v¨n b¶n
1.Hå ChÝ Minh víi sù tiÕp thu v¨n hãa nh©n lo¹i.
- Trong cuéc ®êi ho¹t ®éng c¸ch m¹ng ®Çy gian nan vÊt v¶, b¾t nguån tõ kh¸t väng t×m ®­êng cøu n­íc håi ®Çu thÕ kØ XX.
- HCM n¾m v÷ng ph­¬ng tiÖn giao tiÕp lµ ng«n ng÷.
- Ng­êi häc trong lao ®éng, trong c«ng viÖc, ë mäi lóc, mäi n¬i.
- Ng­êi tiÕp thu cã chän läc tinh hoa v¨n hãa nh©n lo¹i. Phª ph¸n nh÷ng tiªu cùc cña chñ nghÜa t­ b¶n.
- HCM cã vèn tri thøc v¨n hãa réng tõ v¨n hãa ph­¬ng §«ng ®Õn v¨n hãa ph­¬ng T©y kh¸ uyªn th©m
- Trªn nÒn t¶ng v¨n hãa d©n téc mµ tiÕp thu nh÷ng ¶nh h­ëng quèc tÕ.
- Nhµo nÆn
- C¸i gèc v¨n ho¸ d©n téc
- Kh«ng g× lay chuyÓn ®­îc.
4.Cñng cè (3’):
- CH: §Ó tiÕp thu vèn tri thøc v¨n hãa nh©n lo¹i HCM ®· lµm g×?
- CH: §iÒu k× l¹ nhÊt t¹o nªn phong c¸ch HCM lµ g×?
5. H­íng dÉn vÒ nhµ (1’)
 - So¹n phÇn cßn l¹i cña v¨n b¶n.
* Nh÷ng l­u ý, kinh nghiÖm rót ra sau giê d¹y.
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.
Ngµy gi¶ng:
Líp 9b..../..../2012
Líp 9c..../..../2012
TiÕt 3
phong c¸ch hå chÝ minh
(TiÕp theo)
I. Môc tiªu
1. KiÕn thøc: Häc sinh thÊy ®­îc mét sè biÓu hiÖn cña phong c¸ch Hå ChÝ Minh trong ®êi sèng vµ trong sinh ho¹t.
- ý nghÜa cña phong c¸ch Hå ChÝ Minh trong viÖc gi÷ g×n b¶n s¾c v¨n hãa d©n téc.
- §Æc ®iÓm cña kiÓu bµi nghÞ luËn x· héi qua mét ®o¹n v¨n cô thÓ.
2. KÜ n¨ng: N¾m b¾t néi dung v¨n b¶n nhËt dông thuéc chñ ®Ò héi nhËp víi thÕ giíi vµ b¶o vÖ b¶n s¾c v¨n hãa d©n téc.
- VËn dông c¸c biÖn ph¸p nghÖ thuËt trong viÖc viÕt v¨n b¶n vÒ mét vÊn ®Ò thuéc lÜnh vùc v¨n hãa, lèi sèng.
3.Th¸i ®é: Tõ lßng kÝnh yªu tù hµo vÒ B¸c, häc sinh cã ý thøc tu d­ìng ,häc tËp ,rÌn luyÖn theo g­¬ng B¸c.
II. ChuÈn bÞ
1. GV: SGV, SGK, c¸c t­ liÖu vÒ cuéc ®êi HCM
2. HS: Häc bµi , s­u tÇm tranh, truyÖn vÒ cuéc®êi cña HCM.
III. TiÕn tr×nh d¹y - häc
1. æn ®Þnh tæ chøc (1’)
- Líp 9b TSv¾ng
- Líp 9c TSv¾ng
2. KiÓm tra ( 5’)
 - CH:: Vèn tri thøc v¨n hãa nh©n lo¹i cña HCM s©u réng nh­ thÕ nµo? V× sao ng­êi l¹i cã ®­îc vèn tri thøc v¨n hãa nh©n lo¹i s©u réng ®Õn nh­ vËy?
- §A:
+ HCM cã ®­îc vèn tri thøc v¨n hãa nh©n lo¹i s©u r«ng tõ ph­¬ng §«ng ®Õn ph­¬ng T©y rÊt uyªn th©m v× ng­êi tiÕp thu cã chän läc..
+ N¾m ph­¬ng tiÖn giao tiÕp lµ ng«n ng÷ . Ng­êi häc trong lao ®éng, trong c«ng viÖc, ë mäi lóc, mäi n¬i.
+ Ng­êi tiÕp thu cã chän läc tinh hoa v¨n hãa nh©n lo¹i. Phª ph¸n nh÷ng tiªu cùc cña chñ nghÜa t­ b¶n.
3.Bµi míi
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß
TG
Néi dung
*Ho¹t ®éng1: HDHS t×m hiÓu v¨n b¶n.
- GV gäi HS ®äc phÇn 2 cña v¨n b¶n.
+ CH: Theo em néi dung chÝnh cña phÇn nµy lµ g×?
+ CH: N¬i ë vµ lµm viÖc cña B¸c ®­îc t¸c gi¶ giíi thiÖu nh­ thÕ nµo?
+ CH: Em cã nhËn xÐt g× vÒ n¬i ë vµ lµm viÖc cña B¸c?
-> Nhµ sµn nhá b»ng ngç bªn c¹nh chiÕc ao nh­ ë c¶nh quª quen thuéc.
+ CH: §å ®¹c trong nhµ cña B¸c ®­îc miªu t¶ nh­ thÕ nµo? Em biÕt nh÷ng c©u th¬ nµo miªu t¶ n¬i ë vµ lµm viÖc cña B¸c?
-> Bµi th¬: theo ch©n B¸c ( Tè H÷u)
+ CH:Em cã nhËn xÐt g× vÒ trang phôc cña B¸c? Chi tiÕt nµo trong v¨n b¶n cho em biÕt sù gi¶n dÞ ®ã? 
+ CH: ViÖc ¨n uèng cña b¸c ®­îc t¸c gi¶ giíi thiÖu nh­ thÕ nµo Cô thÓ ®ã lµ thøc ¨n g×?
+ CH: Theo em mét b÷a ¨n cña gia ®×nh b×nh th­êng cã thÓ cã ®­îc nh÷ng thøc ¨n ®ã kh«ng? 
+ CH: VËy em h×nh dung nh­ thÕ nµo vÒ cuéc sèng cña c¸c vÞ nguyªn thñ quèc gia ë c¸c n­íc kh¸c cïng thêi víi HCM?
-> Hä ë n¬i trang träng, bÒ thÕ uy nghi.
+ CH: Víi c­¬ng vÞ lµ ng­êi l·nh ®¹o cña §¶ng vµ nhµ n­íc HCM cã quyÒn ®­îc h­ëng chÕ ®é ®·i ngé gièng c¸c vÞ nguyªn thñ quèc gia kh¸c kh«ng?
+ CH: Lèi sèng cña B¸c ®­îc t¸c gi¶ liªn t­ëng ®Õn lèi sèng cña ai trong lÞch sö d©n téc?
->NguyÔn Tr·i, NguyÔn BØnh Khiªm.
+ CH: Trong c¸ch sèng cña hai nhµ hiÒn triÕt cã ®iÓm g× gièng vµ kh¸c so víi HCM?
-> Gièng: Gi¶n dÞ, thanh cao.
-> Kh¸c: c¸c nhµ hiÒn triÕt lµ cuéc sèng l¸nh ®êi, Èn dËt cßn HCM g¾n lion víi sù nghiÖp c¸ch m¹ng cña ®Êt n­íc, cña d©n téc.
+ CH: Qua nh÷ng ®iÒu t×m hiÓu trªn em c¶m nhËn ®­îc g× vÒ lèi sèng cña
B¸c? 
+ CH: §Ó nªu bËt lèi sèng gi¶n dÞ ®ã t¸c gi¶ ®· sö dông biÖn ph¸p nghÖ thuËt nµo?
+ CH: Ngoµi v¨n b¶n nµy, em ®· ®­îc t×m hiÓu lèi sèng gi¶n dÞ cña HCM qua v¨n b¶n nµo trong ch­¬ng tr×nh ng÷ v¨n 7?
-> §øc tÝnh gi¶n dÞ cña B¸c Hå.
+ CH: Theo em, t¹i sao B¸c l¹i chän cho m×nh lèi sèng nh­ vËy? Em cã nhËn xÐt g× vÒ nh÷ng ®iÓm ®· t¹o nªn phong c¸ch HCM?
-> VÎ ®Ñp trong phong c¸ch HCM lµ sù kÕt hîp hµi hoµ gi÷a truyÒn thèng v¨n hãa d©n téc vµ tinh hoa v¨n hãa nh©n lo¹i, lµ sù kÕt hîp gi÷a c¸i vÜ ®¹i mµ b×mh dÞ, lµ sù kÕt hîp gi÷a truyÒn thèng vµ hiÖn ®¹i
+ CH: Tõ viÖc t×m hiÓu phong c¸ch HCM em häc tËp ®­îc g× ë B¸c? Em h·y nªu mét vµi biÓu hiÖn mµ em cho lµ sèng cã v¨n hãa vµ kh«ng cã v¨n hãa? 
+ CH: HiÖn nay chóng ta ®ang thùc hiÖn cuéc vËn ®éng g×?
-> Häc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc HCM.
- GV gäi HS ®äc phÇn ghi nhí.
* Ho¹t ®éng 2. HDHS luyÖn tËp.
+ CH: Ng­êi cã v¨n hãa cã ph¶i lµ ng­êi thÝch nãi chen tiÕng n­íc ngoµi kh«ng?
+ Ng­êi thÝch ®ua ®ßi theo c¸ch ¨n mÆc sµnh ®iÖu cã ph¶i lµ ng­êi cã v¨n hãa?
(30’)
(5’) 
I. §äc t×m hiÓu chó thÝch
II. T×m hiÓu v¨n b¶n
1. Hå ChÝ Minh víi sù tiÕp thu tinh hoa v¨n ho¸ nh©n lo¹i.
2. NÐt ®Ñp trong lèi sèng gi¶n dÞ mµ thanh cao cña Hå ChÝ Minh.
* N¬i ë vµ lµm viÖc:
- Nhµ sµn b»ng gç bªn c¹nh ao cã vµi ba phßng lµ n¬i tiÕp kh¸ch, n¬i häp vµ ngñ.
- §å gç ®¬n s¬, méc m¹c.
* Trang phôc gi¶n dÞ; Bé quÇn ¸o bµ ba n©u, ¸o chÊn thñ, dÐp lèp cao su.
* ¡n uèng ®¹m b¹c: c¸ kho, rau luéc, cµ muèi 
- HCM cã lèi sèng gi¶n dÞ thanh cao cã v¨n hãa ®· trë thµnh mét quan niÖm thÈm mÜ: c¸i ®Ñp lµ sù gi¶n dÞ, tù nhiªn
- So s¸nh, liÖt kª, kÓ, b×nh luËn xen nhau.
- Sö dông nghÖ thuËt ®èi lËp
3. ý nghÜa cña ciÖc häc tËp theo phong c¸ch HCM
- Sèng vµ lµm viÖc theo g­¬ng B¸c Hå vÜ ®¹i.
- Tu d­ìng vµ rÌn luyÖn phÈm chÊt, ®¹o ®øc, lèi sèng cã v¨n ho¸.
* Ghi nhí (SGK T.8)
III. LuyÖn tËp
4. Cñng cè (3’)
- CH: NÐt ®Ñp trong lèi sèng gi¶n di, thanh cao cña HCM ®­îc thÓ hiÖn thÕ nµo?
5. H­íng dÉn vÒ nhµ (1’)
- So¹n bµi: C¸c ph­¬ng ch©m héi tho¹i.
* Nh÷ng l­u ý, kinh nghiªm rót ra sau bµi d¹y.
..........................................................................................................................................
Ngµy gi¶ng:
Líp 9b..../..../2012
Líp 9c..../..../2012
TiÕt 4
C¸c ph­¬ng ch©m héi tho¹i 
I.Môc tiªu
1. KiÕn thøc: HS n¾m ®­îc néi dung ph­¬ng ch©m vÒ l­îng vµ ph­¬ng ch©m vÒ chÊt.
2. KÜ n¨ng : NhËn biÕt vµ ph©n tÝch ®­îc c¸ch sö dông ph­¬ng ch©m vÒ l­îng vµ ph­¬ng ch©m vÒ chÊt trong mét t×nh huèng  ...  vËt nµo?
-> D× ghÎ.
-> K× väng cña A-li-«-sa vµ nh÷ng ®øa trÎ: Bè, mÑ ®· mÊt sÏ sèng l¹i.
+ GV: H×nh ¶nh hay ®­îc nãi ®Õn trong truyÖn cæ tÝch lµ ai?
- Bµ ngo¹i.
+ GV: Bµ ngo¹i cã tÇm quan träng nh­ thÕ nµo ®èi víi A-li-«-sa?
+ GV : Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch kÓ chuyÖn cña t¸c gi¶?
+ GV: Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch quan s¸t cña t¸c gi¶
- Gäi HS ®äc phÇn ghi nhí?
* Ho¹t ®éng 2. HDHS luyÖn tËp.
+ GV: Nªu c¶m nghÜ cña em vÒ nh©n vËt A-li-«-sa?
(30’)
(5’)
I. §äc, t×m hiÓu chó thÝch, bè côc.
II. T×m hiÓu v¨n b¶n.
1. Nh÷ng ®øa trÎ sèng thiÕu t×nh th­¬ng.
2. Nh÷ng quan s¸t vµ nhËn xÐt tinh tÕ.
- Tr­íc khi ch¬i th©n: Quan s¸t h×nh thøc bÒ ngoµi cña nh÷ng ®øa trÎ.
- Bän trÎ ngåi s¸t vµo nhau nh­ nh÷ng chó gµ con.
-> ThÓ hiÖn d¸ng dÊp bªn ngoµi vµ néi t©m cña bän trÎ. Nh÷ng ®øa trÎ thiÕu sù che chë cña mÑ. 
- A-li-«-sa cµng c¶m th«ng víi cuéc sèng thiÕu t×nh th­¬ng cña bän trÎ h¬n.
- Bè xuÊt hiÖn , bän trÎ lÆng lÏ nh­ nh÷ng chó gçng ngoan ngo·n.
-> Néi t©m cña nh÷ng ®øa trÎ sî h·i, buån v× cha kh«ng quan t©m.
3. ChuyÖn ®êi th­êng vµ truyÖn cæ tÝch.
- KÓ lång chuyÖn ®êi th­êng vµo truyÖn cæ tÝch.
- D× ghÎ cña bän trÎ: Mô d× ghÎ ®éc ¸c trong truyÖn cæ tÝch.
- Ng­êi mÑ ®· mÊt cña nh÷ng ®øa trÎ sÏ vÒ.
- Ng­êi bµ nh©n hËu: hay kÓ chuyÖn cæ tÝch cho em nghe vµ yªu th­¬ng em.
4. NghÖ thuËt.
- KÓ chuyÖn hÊp dÉn, sinh ®éng.
- Quan s¸t tØ mØ, miªu t¶ tinh tÕ, phï hîp víi t©m lÝ tuæi th¬.
- ChuyÖn ®êi th­êng vµ chuyÖn cæ tÝch ®­îc lång vµo nh©n vËt.
* Ghi nhí (SGK T. )
III. LuyÖn tËp.
4.Cñng cè ( 3’).
- CH: C¸ch kÓ chuyÖn ®êi th­êng, v­ên cæ tÝch cã gi¸ trÞ g×?
5. H­íng dÉn vÒ nhµ ( 1’)
- S­u tÇm nh÷ng bµi th¬ t¸m ch÷.
Ngµy gi¶ng:
Líp 9b/./2012
Líp 9c/./2012
TiÕt 87
Tr¶ bµi kiÓm tra tiÕng viÖt
Tr¶ bµi kiÓm tra v¨n
I. Môc tiªu. 
1. KiÕn thøc: HS nhËn ra ®­îc nh÷ng ­u, nh­îc ®iÓm trong bµi lµm cña m×nh, biÕt söa nh÷ng lçi th­êng m¾c, kÞp thêi bæ sung, uèn n¾n nh÷ng hiÓu biÕt ch­a ®óng vÒ bµi kiÓm tra.
2. KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng lµm bµi.
3. Th¸i ®é: Cã th¸i ®é nghiªm tóc rót kinh nghiÖm cho nh÷ng bµi kiÓm tra lÇn sau.
II. ChuÈn bÞ:
1. GV: Bµi kiÓm tra tiÕng ViÖt, kiÓm tra v¨n ®· chÊm.
2. HS: Vë ghi chÐp.
III. TiÕn tr×nh day - häc.
1. æn ®Þnh tæ chøc (1’) 
- Líp 9b TS 31 v¾ng
- Líp 9c TS 31 v¾ng
2.KiÓm tra ( kh«ng)
3. Bµi míi.
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß
TG
Néi dung
* Ho¹t ®éng 1. HS ®äc l¹i ®Ò
* Ho¹t ®éng 2. NhËn xÐt bµi lµm cña HS
+ GV: Bµi lµm cña em ®¹t nh÷ng yªu cÇu nµo, cßn thiÕu sãt nh÷ng g×?
+ GV: Cã néi dung nµo mµ em ch­a hiÓu?
+ GV: PhÇn tr¾c nghiÖm cña em ®· lµm ®Çy ®ñ ch­a?
+GV: PhÇn tù luËn ®· ®¹t ®­îcnh÷ng yªu cÇu nµo?
+ GV: Em tù ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ bµi lµm cña m×nh nh­ thÕ nµo?
- GV nhËn xÐt nh÷ng ­u ®iÓm trong bµi kiÓm tra tiÕng ViÖt.
- GV nhËn xÐt nh÷ng nh­îc ®iÓm trong bµi kiÓm tra tiÕng ViÖt.
- GV nhËn xÐt nh÷ng ­u ®iÓm trong bµi kiÓm tra v¨n.
- GV nhËn xÐt nh÷ng nh­îc ®iÓm trong bµi kiÓm tra v¨n.
* Ho¹t ®éng 3 : Tr¶ bµi.
- Gäi 2 HS cã bµi viÕt phÇn v¨n tèt nhÊt ®äc cho c¶ líp nghe-> HS nhËn xÐt.
- Gäi 2 HS cã bµi viÕt phÇn v¨n kÐm nhÊt ®äc cho c¶ líp nghe-> HS nhËn xÐt, rót kinh nghiÖm cho bµi viÕt sau cña m×nh.
- GV tr¶ bµi cho HS -> HS xem l¹i bµi kiÓm tra vµ tù söa lçi.
- GV lÊy ®iÓm vµo sæ.
(5’)
(25’)
(10’)
I.§Ò bµi.
- §Ò bµi kiÓm tra tiÕng ViÖt ®· tr×nh bµy ë tiÕt 74
- §Ò bµi kiÓm tra v¨n ®· tr×nh bµy ë tiÕt 75
II. NhËn xÐt.
1. Bµi kiÓm tra tiÕng ViÖt.
a. ¦u ®iÓm:
- 100% bµi lµm ®ñ 
- §a sè c¸c em lµm bµi tèt
- H×nh thøc tr×nh bµy t­¬ng ®èi s¹ch sÏ, mét sè em ch÷ viÕt s¹ch ®Ñp
b. Nh­îc ®iÓm:
- Mét sè bµi phÇn tù luËn lµm ch­a chÝnh x¸c.
- X¸c ®Þnh lêi dÉn trùc tiÕp cña c©u 2 cña mét sè Ýt bµi ch­a chÝnh x¸c.
2. Bµi kiÓm tra v¨n.
a. ¦u ®iÓm:
- §a sè c¸c em bµi lµm ®ñ
- PhÇn lín c¸c em lµm bµi ®¹t yªu c©u, bªn c¹nh ®ã cã vµi bµi lµm t­¬ng ®èi tèt ®· ph¸t biÓu ®­îc c¶m nghÜ cña m×nh vÒ nh©n vËt bÐ Thu vµ t×nh c¶m cha con «ng S¸u, lêi v¨n diÔn ®¹t t­¬ng ®èi tr«i ch¶y, tr×nh bµy s¹ch sÏ
b. Nh­îc ®iÓm:
- Cßn tån t¹i mét sè ®iÓm sau:
+ Mét sè bµi viÕt cßn s¬ sµi
+ ViÕt sai lçi chÝnh t¶.
+ Mét sè bµi viÕt ch­a ®ñ 3 phÇn.
+ Mét sè bµi diÔn ®¹t lñng cñng hoÆc dïng tõ ch­a chÝnh x¸c.
+ Mét sè bµi viÕt cßn tÈy xo¸, ch÷ viÕt cÈu th¶, 
III. Tr¶ bµi, ch÷a lçi.
4.Cñng cè ( 3’).
- CH: Cã mÊy b­íc ®Ó viÕt mét bµi v¨n hoµn chØnh ? §ã lµ nh÷ng b­íc nµo?
5. H­íng dÉn vÒ nhµ ( 1’)
- S­u tÇm mé sè bµi th¬ t¸m ch÷.
Gi¶ng: . .2012. TiÕt 88
TËp lµm th¬ t¸m ch÷
 ( TiÕp) 
I. Môc tiªu. 
1. KiÕn thøc: HS n¾m ®­îc ®Æc ®iÓm cña th¬ t¸m ch÷ . Ph¸t huy tinh thÇn s¸ng t¹o, sù høng thó trong häc tËp.
- TËp lµm th¬ t¸m ch÷ theo ®Ò tµi.
2. KÜ n¨ng: RÌn luyÖn n¨ng lùc c¶m thô th¬ ca.
3. Th¸i ®é: Cã th¸i ®é yªu thÝch thÓ th¬ t¸m ch÷.
II. ChuÈn bÞ:
1. GV: SGV, SGK, phiÕu häc tËp.
2. HS: So¹n bµi.
III. TiÕn tr×nh tæ chøc day vµ häc.
1. æn ®Þnh tæ chøc líp (1’) 9B
2.KiÓm tra bµi cò( kh«ng).
3. Bµi míi.
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß
TG
Néi dung
* Ho¹t ®éng 1. HDHS tËp lµm th¬ 8 ch÷.
+ CH: H·y viÕt thªm mét c©u th¬ ®Ó hoµn thiÖn khæ th¬ sau?
- GV ®Þnh h­íng: 
-> 1. Mµ s«ng b×nh yªn n­íc ch¶y theo dßng. 
-> 2. Mét cµnh ®µo ch­a thÓ gäi mïa xu©n
-> 3. Cho mét ngµy nµo ®ã ng¹c nhiªn hoa
-> 4. V« t×nh; t©m hån
-> 5. T«i n¾m chÆt h¬n cµnh t¸o nhän gai.
* Ho¹t ®éng 2. 
* Ho¹t ®éng nhãm ( nhãm nhá)
- GV nªu vÊn ®Ò:
+ H·y x¸c ®Þnh nh÷ng ch÷ cã chøc n¨ng gieo vÇn trong bµi th¬? NhËn xÐt c¸ch gieo vÇn ®ã?
+ NhËn xÐt c¸ch ng¾t nhÞp trong bµi th¬?
- NhiÖm vô: c¸c nhãm tËp trung gi¶i quyÕt vÊn ®Ò.
- §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶.
- HS nhËn xÐt-> GV nhËn xÐt.
I. Thùc hµnh lµm th¬ t¸m ch÷.
* VÝ dô 1.
 Cµnh mïa thu ®· mïa xu©n n¶y léc
Hoa g¹o në råi, në ®á bÕn s«ng.
T«i còng kh¸c t«i sau lÇn gÆp tr­íc
 ( Tr­íc dßng s«ng - §ç B¹ch Mai)
* VÝ dô 2.
BiÕt lµm th¬ ch­a h¼n lµ thi sÜ
Nh­ ng­êi yªu kh¸c h¼n víi t×nh nh©n
BiÓn dï nhá kh«ng ph¶i lµ ao réng
..
 ( V« ®Ò – Ph¹m C«ng Trø)
* VÝ dô 3.
Nh­ng sím nay t«i chît ®øng s÷ng sõ
Phè Hµng Ngang d©u da xoan në tr¾ng
Vµ m­a r¬i thËt dÞu dµng ªm lÆng
 ( D©u da xoan - BÕ KiÕn Quèc)
* VÝ dô 4.
Cã khi nµo trªn ®­êng ®êi tÊp nËp
Ta .®· ®i l­ít qua nhau
B­íc l¬ ®·ng ch¼ng ngê ®ang ®Ó mÊt
Mét®îi ta ®· tõ l©u.
 ( Cã khi nµo- Bïi Minh Quèc)
* VÝ dô 5.
Cã lÏ nµo ®Ó tuét khái tay em
Nh÷ng tr¸i chÝn ch¾t chiu tõ ®Êt mÑ
Nh÷ng tr¸i chÝn lÉn buån vui tuæi trÎ
..........................................................
 ( Cã mét ®ªm nh­ thÕ mïa xu©n – Hoµng ThÕ Sinh)
II. Tham kh¶o bµi th¬ sau.
Ng­êi ®µn «ng tãc ®· hoa r©m Êy
RÊt th­¬ng t«i vµ còng rÊt gièng t«i
Lµ ng­êi t«i yªu quý nhÊt trªn ®êi
§ã chÝnh lµ ng­êi ®· sinh ra t«i
T«i vÉn nhí thêi Êu th¬ d¹i dét
V× m¶i ch¬i nªn quyªn c¶ häc bµi
XÊu hæ l¾m ch¼ng hë m«i víi ai
Nh÷ng lÇn cha t«i ®¸nh ®ßn qu¾n ®Ýt
Lín kh«n lªn t«i dÇn dÇn hiÓu biÕt
Khi ®¸nh t«i, cha quay mÆt khãc thÇm
Phô tö x­a nay hiÕu träng t×nh th©n
Kh«ng cã ®ßn roi lµm sao t«i nhí ?
- Bµi th¬ gieo vÇn ch©n, gieo vÇn liÒn: bµi – ai, gieo vÇn c¸ch: t«i – t«i
- Ng¾t nhÞp: 3/5, 4/4
4.Cñng cè ( 3’).
- CH: Khi lµm th¬ t¸m ch÷ cÇn l­u ý nh÷ng g×?
5. H­íng dÉn vÒ nhµ ( 1’)
- S­u tÇm nh÷ng bµi th¬ t¸m ch÷.
- TËp lµm th¬ t¸m ch÷.
* Nh÷ng l­u ý, kinh nghiÖm rót ra sau giê d¹y
Gi¶ng: . .2012. TiÕt 89
TËp lµm th¬ t¸m ch÷
 ( TiÕp) 
 I. Môc tiªu. 
1. KiÕn thøc: Häc sinh n¾m ®­îc ®Æc ®iÓm cña th¬ t¸m ch÷ . Ph¸t huy tinh thÇn s¸ng t¹o, sù høng thó trong häc tËp, rÌn luyÖn thªm n¨ng lùc c¶m thô th¬ ca.
- TËp lµm th¬ t¸m ch÷ theo ®Ò tµi.
2. KÜ n¨ng: RÌn luyÖn n¨ng lùc c¶m thô th¬ ca.
3. Th¸i ®é: Cã th¸i ®é yªu thÝch thÓ th¬ t¸m ch÷.
II. ChuÈn bÞ:
1. GV: SGV, SGK, tµi liÖu tham kh¶o, phiÕu häc tËp.
2. HS: So¹n bµi.
III. TiÕn tr×nh tæ chøc day vµ häc.
1. æn ®Þnh tæ chøc líp (1’) 9B
2.KiÓm tra bµi cò( kh«ng).
3. Bµi míi.
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß
TG
Néi dung
* Ho¹t ®éng 1. 
* Ho¹t ®éng nhãm ( nhãm nhá)
- GV nªu vÊn ®Ò:
+ H·y x¸c ®Þnh nh÷ng ch÷ cã chøc n¨ng gieo vÇn trong c¸c ®o¹n th¬? NhËn xÐt c¸ch gieo vÇn ®ã?
- NhiÖm vô: c¸c nhãm tËp trung gi¶i quyÕt vÊn ®Ò.
- §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶.
- HS nhËn xÐt-> GV nhËn xÐt.
* Ho¹t ®éng 1. HS tËp lµm th¬ 8 ch÷ theo ®Ò tµi.
+ CH: TËp lµm th¬ t¸m ch÷ theo ®Ò tµi: Nhí tr­êng, nhí b¹n, con s«ng quª h­¬ng ( mçi bµi 4 c©u)
- GV gäi hS ®äc bµi th¬ cña m×nh -> HS nhËn xÐt -> Gv nhËn xÐt.
I. X¸c ®Þnh nh÷ng ch÷ cã chøc n¨ng gieo vÇn trong nh÷ng ®o¹n th¬ sau.
NÐt mong manh thÊp tho¸ng c¸nh hoa bay
C¶nh c¬ hµn n¬i n­íc ®äng bïn lÇy
Thó s¸n l¹n m¬ hå trong ¶o méng
ChÝ h¨ng h¸i ganh ®ua ®êi n¸o ®éng
T«i ®Òu yªu, ®Òu kiÕm, ®Òu say mª.
 (C©y ®µn mu«n ®iÖu – ThÕ L÷)
Xu©n kh«ng chØ mïa xu©n ba th¸ng:
Xu©n lµ khi n¾ng r¹ng ®Õn t×nh cê
Chim trªn cµnh h¸ má h¸t ra th¬
Xu©n lµ lóc giã vÒ kh«ng ®Þnh tr­íc.
§«ng ®ang l¹nh bçng mét h«m trë ng­îc
M©y bay ®i ®Ó hë mét khung trêi.
ThÕ lµ xu©n. Ngµy chØ Êm h¬i h¬i
Nh­ ®­îc n¾m mét bµn tay son trÎ...
 (Xu©n kh«ng mµu – Xu©n DiÖu)
Míi hay câi siªu h×nh cao tét bùc
Gi÷ h­ v« x©y dùng bëi tr¨ng sao
Xa l¾m råi, xa l¾m, h·i nh­êng bao!...
Ai tíi ®ã ch¼ng mª man thÇn trÝ
Toµ ch©u b¸u kÕt b»ng h­¬ng k× dÞ
Cña t×nh yªu rung ®éng bëi hµo quang
Nh÷ng cï lao tr«i næi xø mªnh mang
SÏ qui tô th©u vÒ trong mét mèi
Vµ t­ t­ëng ch¼ng bao giê ch¾p nèi...
 (§au th­¬ng – Hµn MÆc Tö)
Nhæ neo råi, thuyÒn ¬i ! xin mÆc sãng
X« vÒ ®«ng hay d¹t tíi ph­¬ng ®oµi
Xa mÆt ®Êt gi÷a v« cïng cao réng
Lßng c« ®¬n, cay ®¾ng ho¹ dÇn v¬i.
 (Ph­¬ng xa – Vò Hoµng Ch­¬ng)
II.TËp lµm th¬ t¸m ch÷ theo ®Ò tµi.
1 Nhí tr­êng.
 N¬i ta ®Õn hµng ngµy quen thuéc thÕ
S©n tr­êng mªnh m«ng, n¾ng còng mªnh m«ng
Kh¨n quµng tung bay rùc rì s¾c hång
Xa b¹n bÌ sao bçng thÊy b©ng khu©ng.
2. Nhí b¹n.
Ta chia tay nhau, ph­îng ®á ®Çy trêi
Nhí nh÷ng ngµy rén r· tiÕng c­êi vui
Vµ nhí nh÷ng ®ªm löa tr¹i tuyÖt vêi
Qu©y quÇn bªn nhau long lanh lÖ r¬i.
3. Con s«ng quª h­¬ng.
Con s«ng quª ru tuæi th¬ trong m¬
Gi÷a nh÷ng hoµng h«n ngêi lªn ¸nh m¾t
GÆp nhau hån nhiªn, nô c­êi rÊt thËt
§Ó mai ngµy thao thøc viÕt thµnh th¬.
II. Häc sinh ®äc bµi viÕt.
4.Cñng cè ( 3’).
- CH: Th¬ t¸m ch÷ cã nh÷ng ®Æc ®iÓm g×?
5. H­íng dÉn vÒ nhµ ( 1’)
- S­u tÇm nh÷ng bµi th¬ t¸m ch÷.
- TËp lµm th¬ t¸m ch÷.
* Nh÷ng l­u ý, kinh nghiÖm rót ra sau giê d¹y
Gi¶ng : . .2012. TiÕt 90
Tr¶ bµi kiÓm tra tæng hîp häc k× I
I. Môc tiªu.
1. KiÕn thøc: HS ®¸nh gi¸ ®­îc kÕt qu¶ bµi lµm cña m×nh vÒ c¸c néi dung c¬ b¶n cña ch­¬ngtr×nh ng÷ v¨n häc k× I líp 9.
2. KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng tæng hîp kiÕn thøc, kÜ n¨ng lµm bµi.
3. Th¸i ®é: Cã th¸i ®é nghiªm tóc rót kinh nghiÖm cho nh÷ng bµi lµm sau ®¹t kÕt qu¶ tèt h¬n.
II. ChuÈn bÞ.
1. GV: Bµi kiÓm tra häc k× ®· chÊm.
2. HS: Vë ghi chÐp.
III. TiÕn tr×nh tæ chøc day vµ häc.
1. æn ®Þnh tæ chøc líp (1’) 9B
2.KiÓm tra bµi cò( kh«ng).
3. Bµi míi.
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß
TG
Néi dung
* Ho¹t ®éng 1.
* Ho¹t ®éng 2.

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an van 9 moi.doc