Giáo án môn Sử 9 - Kì II

Giáo án môn Sử 9 - Kì II

 Tiết 19- Bài 16 HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC

 Ở NƯỚC NGOÀI TRONG NHỮNG NĂM 1919-1925

A- Mục tiêu bài học:

 1.Kiến thức:Giúp học sinh nắm được:

 - Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài từ năm 1919 đến năm 1925, nêu được ý nghĩa và tác dụng của những HĐ đó đối với phong trào giải phóng dân tộc ở nước ta.

 2.Tư tưởng, thái độ:GD lòng HS lòng khâm phục, kính yêu đối với Chủ tịch HCM và các chiến sĩ cách mạng.

 3.Kỹ năng:- Rèn cách phân tích, đánh giá, so sánh các sự kiện lịch sử.

B- Chuẩn bị:

- Giáo viên: + Nghiên cứu soạn bài.

 + Lược đồ: Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước.

 - Học sinh: Học + Đọc sách giáo khoa.

C- Tiến trình:

- Ổn định tổ chức.

- Kiểm tra: Cuộc đấu tranh của công nhân Ba Son (8/1925) có điểm gì mới hơn so với các phong trào công nhân trước đó ở nước ta ?

- Bài mới: Cuối TKXIX đầu TKXX trong lúc VN đang bế tắc, khủng hoảng về đường lối cứu nước GPDT thì NAQ xuất hiện trên vũ đài chính trị, Người ra đi tìm đường cứu nước cho dân tộc VN, cuộc hành trình cứu nước của Người như thế nào chúng ta tìm hiểu bài 16.

 

doc 81 trang Người đăng honghoa45 Ngày đăng 19/05/2020 Lượt xem 311Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn Sử 9 - Kì II", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 2/1/2012	 Ngày dạy: 9A: 3/01/2012; 9C: 4/1
 Tiết 19- Bài 16 	 hoạt động của nguyễn ái quốc
 ở nước ngoài trong những năm 1919-1925
A- Mục tiêu bài học:
	1.Kiến thức:Giúp học sinh nắm được:
	- Những hoạt động của Nguyễn ái Quốc ở nước ngoài từ năm 1919 đến năm 1925, nêu được ý nghĩa và tác dụng của những HĐ đó đối với phong trào giải phóng dân tộc ở nước ta. 
 2.Tư tưởng, thái độ:GD lòng HS lòng khâm phục, kính yêu đối với Chủ tịch HCM và các chiến sĩ cách mạng.
	3.Kỹ năng:- Rèn cách phân tích, đánh giá, so sánh các sự kiện lịch sử.
B- Chuẩn bị: 
- Giáo viên: + Nghiên cứu soạn bài.
	 + Lược đồ: Nguyễn ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước.
	- Học sinh: Học + Đọc sách giáo khoa.
C- Tiến trình: 
- ổn định tổ chức.
- Kiểm tra: Cuộc đấu tranh của công nhân Ba Son (8/1925) có điểm gì mới hơn so với các phong trào công nhân trước đó ở nước ta ?
- Bài mới: Cuối TKXIX đầu TKXX trong lúc VN đang bế tắc, khủng hoảng về đường lối cứu nước GPDT thì NAQ xuất hiện trên vũ đài chính trị, Người ra đi tìm đường cứu nước cho dân tộc VN, cuộc hành trình cứu nước của Người như thế nào chúng ta tìm hiểu bài 16.
	1- Nguyễn ái Quốc ở pháp (1917-1923):
*Mục tiêu kiến thức cần đạt: Trình bày được những HĐcủa Nguyễn ái Quốc từ năm 1917 đến năm 1923 nhấn mạnh việc người tìm thấy con đường cứu nước cho CMVN.
Giáo viên: Nhắc lại những nét chính từ 1911-1918.
? Sau chiến tranh thế giới thứ nhất bọn đế quốc thắng trận đã làm gì ? (họp để phân chia quyền lợi).
? Tại hội nghị Véc- Xai, Người đã làm gì ?
? Nội dung bản yêu sách nói gì ?
? Bản yêu sách không được chấp nhận nhưng việc làm đó có tác dụng gì ? (Gây tiếng vang lớn trong và ngoài nước)
? Để tìm hiểu về cách mạng tháng 10 Nga, Người đã làm gì ?
? Những sách báo của Lê Nin đã có tác dụng như thế nào đối với Người ? Tìm thấy con đường cứu nước cho dân tộc VN.
? Tại Pháp người còn có những việc làm gì ?
? Việc làm này có ý nghĩa gì trong hoạt động cách mạng của người ? Đánh dấu bước ngoặt trong quá trình hoạt động cách mạng của người người từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác- Lê-nin.
? Giáo viên giới thiệu hình 28: Nguyễn ái Quốc tại Đại hội Tua ở Pháp em nhận thấy trong ảnh Người đang làm gì ? (Tố cáo tội ác của Pháp ở Đông Dương kêu gọi giai cấp công nhân và những người cách mạng chân chính ủng hội phong trào đấu tranh của nhân dân Đông Dương và các nước thuộc địa).
? Sau khi tìm thấy chân lí cứu nước, ở Pháp Người có những hoạt động gì ? (1921-1923).
- Năm 1919 tại hội nghị Véc Xai: Người gửi Bản yêu sách của nhân dân An Nam.
+ Nội dung: Đòi Chính phủ Pháp thừa nhận các quyền tự do, dân chủ, bình đẳng và quyền tự quyết của dân tộc Việt Nam.
->Gõy tiếng vang lớn trong và ngoài nước.
- Tháng 7/1920 đọc (sách) sơ khảo lần thứ nhất những luận cương vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê - Nin.
->Tỡm được con đường cứu nước giải phúng cho dõn tộc VN.
- Tháng 12/1920 Người tham gia Đại hội của Đảng xã hội Pháp ở Tua.
- Năm 1921 sáng lập Hội Liên hiệp thuộc địa.
+ Viết báo Người cùng khổ.
+ Viết bài cho các báo: Nhân đạo, Đời sống công nhân, Bản án chế độ thực dân Pháp.
II- Nguyễn ái Quốc ở Liên Xô (1923-1924):
*Mục tiêu kiến thức cần đạt: Trình bày được những HĐ của NAQ từ năm 1923 đến năm 1924 ở Liên Xô để hiểu rõ đó là sự chuẩn bị tư tưởng cho sự thành lập Đảng.
? Em hãy trình bày những hoạt động của Nguyễn ái Quốc ở Liên Xô ?
-
-
-Trong thời gian ở LX Người còn làm nhiều việc: ngiên cứu, học tập, viết bài cho báo sự thật và tạp chí thư tín quốc tế.
? Tại hội nghị lần V của Quốc tế cộng sản Người đã trình bày quan điểm, lập trường của mình về những vấn đề gì ?
-Tham luận về vị trí, chiến lược của CM ở các nước thuộc địa, về mối quan hệ giữa phong trào công nhân ở các nước đế quốc với phong trào CM ở các nước thuộc địa.
? Những quan điểm đó có vai trò như thế nào đối với cách mạng Việt Nam ?
- Tháng 6/1923 Người từ Pháp đến Liên Xô dự hội nghị Quốc tế nông dân.
- Năm 1924 dự Đại hội lần V của Quốc tế cộng sản.
ị Nguyễn ái Quốc đã chuẩn bị về tư tưởng, chính trị cho sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam.
	III- Nguyễn ái Quốc ở Trung quốc (1924-1925):
*.Mục tiêu kiến thức cần đạt: Trình bày được những HĐ của NAQ từ năm 1924 đến năm 1925 ở TQ để hiểu rõ đó là sự chuẩn bị về tổ chức cho sự thành lập Đảng.
GVG:
?Tại đây Người đã có những hoạt động chủ yếu gì ?
? Nêu thành phần của Việt Nam cách mạng thanh niên ? (Tiểu tư sản, trí thức yêu nước).
? Sau khi thành lập, Việt Nam cách mạng thanh niên đã có những hoạt động gì ?
* Hoạt động:
- Huấn luyện: 
+ Mở các lớp huấn luyện chính trị để đào tạo cán bộ cách mạng đưa về nước hoạt động.
+ Chọn một số người sang Liên Xô học.
+ Năm 1928 thực hiện chủ trương “Vô sản hoá”.
- Tuyên truyền:
+ Tháng 6/1925 xuất bản Báo thanh niên.
+ Năm 1927 tác phẩm Đường cách mệnh ra đời. ị Bí mật tuyên truyền về nước.
Giáo viên: Cuốn Đường cách mệnh đã tập hợp tất cả các bài giảng của Người ở Quảng Châu.
? Những hoạt động này các tác dụng gì ?
? Địa bàn hoạt động Hội Việt Nam cách mạng thanh niên được mở rộng như thế nào?(Khắp toàn quốc, các tổ chức quần chúng xuất hiện: Cộng hội, nông hội ...).
? Việc thành lập Cộng sản Đoàn làm nòng cốt cho Hội Việt Nam cách mạng thanh niên có ý nghĩa gì ? (Đó là hạt nhân nòng cốt chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng vì tổ chức Việt Nam cách mạng thanh niên là 1 tổ chức yêu nước có khuynh hướng vô sản. Trong cương lĩnh hoạt động Hội Việt Nam cách mạng thanh niên tự nhận là đại diện cho giai cấp vô sản Việt Nam.
? Theo em con đường cứu nước của Nguyễn ái Quốc có gì mới và khác với lớp người đi trước ? 
-Hướng đi: Phương đụng – NAQ: Phương Tõy.
-Đối tượng:
+ Dựa vào cỏc lực lượng bờn ngoài để đỏnh Phỏp.
+ NAQ: Phỏt huy sức mạnh dõn tộc để tự phỏ bỏ xiềng xớch nụ lệ.
-Con đường CM:
+Đi theo xu hướng Tư sản. Đưa Việt Nam theo con đường TBCN
+NAQ: Lựa chọn con đường cứu nước theo xu hướng vụ sản. Đưa Việt Nam theo con đường XHCN
GV: (Hầu hết các chiến sỹ yêu nước sang các nước phương Đông - Nguyễn ái Quốc sang phương Tây (Pháp). ị Muốn đánh Pháp phải tìm hiểu Pháp.
- Cuối năm 1924 Nguyễn ái Quốc về Quảng Châu - Trung Quốc.
- Tháng 6/1925 thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. Hạt nhân là Cộng sản Đoàn.
* Hoạt động:
- Huấn luyện: 
+ Mở các lớp huấn luyện chính trị để đào tạo cán bộ cách mạng đưa về nước hoạt động.
+ Chọn một số người sang Liên Xô học.
+ Năm 1928 thực hiện chủ trương “Vô sản hoá”.
- Tuyên truyền:
+ Tháng 6/1925 xuất bản Báo thanh niên.
+ Năm 1927 tác phẩm Đường cách mệnh ra đời. ị Bí mật tuyên truyền về nước.
- Chuẩn bị tư tưởng chính trị và tổ chức cho sự ra đời của Đảng.
* Củng cố: Giáo viên khái quát lại nội dung chính.
* Dặn dò: Học + Đọc bài theo sách giáo khoa.
-Lập bảng hệ thống về HĐ của NAQ từ năm 1919 đến năm 1925 và nêu nhận xét.
D- Rút kinh nghiệm: 
.-Nội dung:....................................................................................................................
-Phương pháp:
-Kết quả:
Ngày soạn: 2/1	 Ngày dạy: 9AC: 5/12
Tiết 20 Bài 17	 cách mạng việt nam
trước khi đảng cộng sản ra đời
	A- Mục tiêu bài học:
1. Về kiến thức: Giúp học sinh nắm được:
- Bước phỏt triển mới của PTCMVN.
- Sự ra đời và HĐ của 3 tổ chức cộng sản: Đông Dương cộng sản Đảng, An Nam cộng sản đảng, Đông Dương CS liên đoàn.
2. Tư tưởng: Giáo dục tinh thần cách mạng, ý thức dân tộc cho Hs.
3. Kỹ năng:- Rèn luyện cho học sinh kỹ năng sử dụng bản đồ và nhận định, đánh giá, phân tích các sự kiện lịch sử.
	B- Chuẩn bị: 
- Giáo viên: + Nghiên cứu soạn bài. 
- Học sinh: + Học + Đọc theo sách giáo khoa.
	C- Tiến trình: 
- ổn định tổ chức.
- Kiểm tra: Em hãy nêu những hoạt động của Nguyễn ái Quốc tại Pháp ?
- Bài mới:Cùng với sự ra đời của Hội VNCM thanh niên Phong trào CMVN đã có bước phát triển NTN chúng ta tìm hiểu ở tiết 20.
	I- Bước phát triển mới của phong trào cách mạng Việt Nam (1926-1927):
*Mục tiêu kiến thức cần đạt: Trình bày được những phong trào CM trong những năm 1926-1917, chú ý bước phát triển mới của phong trào.
?Em hãy nêu lại đặc điểm của phong trào công nhân trong giai đoạn 1919 – 1925? (Tự phát, bồng bột, vì mục tiêu kinh tế là chính)
- Gv nói thêm: Bước ngoặt của phong trào công nhân đó là cuộc bãi công của thợ máy Ba Son (8 – 1925)
? Em hãy trình bày về phong trào đấu tranh của công nhân trong những năm 1926-1927 ?
? Em hãy nêu một số phong trào đấu tranh tiêu biểu ?
? Các phong trào đấu tranh đã phát triển như thế nào và mạng tính chất gì ? (Thống nhất toàn quốc).
? Em hãy nêu 1 số phong trào đấu tranh lớn ?
? Em có nhận xét gì về phong trào đấu tranh của công nhân và học sinh học nghề trong thời gian này ?
? Điều đó chứng tỏ tư tưởng của công nhân đã có điểm mới gì ? (Tiến bộ gì).
? Cùng với các phong trào đấu tranh của công nhân phong trào yêu nước trong thời kỳ này phát triển như thế nào ?
Giáo viên: Phong trào đấu tranh trong nước phát triển mạnh đó là điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cách mạng ra đời ở Việt Nam.
* Phong trào công nhân:
- Từ năm 1926-1927 bùng nổ nhiều cuộc đấu tranh của công nhân và học sinh học nghề.
- Phong trào nổ ra từ Bắc - Nam.
- Các cuộc đấu tranh mang tính chính trị rộng rãi, đoàn kết.
- Trình độ giác ngộ của công nhân đã nâng lên rõ rệt.
* Phong trào yêu nước:
- Phong trào đấu tranh của các tầng lớp khác cũng phát triển mạnh, kết thành làn sóng cách mạng khắp cả nước.
II- Tân Việt cách mạng Đảng (7/1928):
*.Mục tiêu kiến thức cần đạt: Biết được sự ra đời và HĐ của Tân Việt CM đảng.
? Em hãy trình bày sự ra đời của tổ chức Tân Việt cách mạng Đảng ?
? Tổ chức Đảng gồm những thành phần nào ?
? Em có nhận xét gì về lập trường tư tưởng của họ? (Lập trường giai cấp chưa rõ ràng).
? Tân Việt cách mạng Đảng phân hoá trong hoàn cảnh nào ?
? Tân Việt cách mạng Đảng ra đời trong hoàn cảnh nào ?
? Hoạt động Tân Việt cử người sang dự các lớp huấn luyện và vận động hợp nhất với Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ?
GV: Nội bộ thanh niên diễn ra cuộc đấu tranh nhiều đảng viên ị Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ?
? Em có nhận xét gì về 2 tổ chức cách mạng: Hội Việt Nam cách mạng thanh niên và Tân Việt cách mạng Đảng ?
(So với Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, tân Việt cách mạng Đảng còn nhiều hạn chế song cũng là 1 tổ chức cách mạng mới).
* Sự thành lập:
- Nguồn gốc: Từ hội phục Việt (1925).
- Tháng 7/1928 mang tên Tân Việt cách mạng Đảng.
* Thành phần:
- Trí thức và thanh niên tiểu tư sản yêu nước.
- Chính trị phạm ở Trung kỳ.
- Tân Việt cách mạng Đảng ra đời khi Việt Nam cách mạng thanh niên đã phát triển mạnh cả về lý luận và tư tưởng.
* Hoạt động: Tổ chức Việt Nam cách mạng thanh niên đã có sức hút mạnh mẽ với Tân Việt. Nhiều người xin ra nhập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. 
IV- Ba tổ chức cộng sản nối tiếp nhau ra đời trong năm 1929:
*Mục tiêu kiến thức cần đạt: Trình bày được trong năm 1929 3 tổ chức cộng sản lầ ... a xã hội
(từ năm 1986 đến năm 2000)
	A- Mục tiêu bài học:
	Giúp học sinh nắm được:
	- Sự tất yếu phải đổi mới đất nước đi lên CNXH, nội dung của đường lối đổi mới.
	- Quá trình thực hiện đổi mới đất nước.
	- Những thành tựu và yếu kém trong quá trình đổi mới.
	- Rèn luyện kỹ năng phân tích, nhận định, đánh giá các sự kiện lịch sử.
	B- Chuẩn bị: 
- Giáo viên: + Nghiên cứu soạn bài.
 + Tranh ảnh theo Sách giáo khoa.
	- Học sinh: Học và đọc bài.
	C- Tiến trình: 
- ổn định tổ chức.
	- Kiểm tra: Nêu nội dung của Đại hội V (1983) và những thành tựu hạn chế của kế hoạch 5 năm (1981-1985) ?
- Bài mới:
	I- Đướng lối đổi mới của Đảng:
? Vì sao Đảng ta phải đổi mới đường lối ?
? Quan điểm đổi mới của Đảng ta như thế nào ?
? Nội dung của đường lối đổi mới như thế nào ?
? Tại sao đổi mới kinh tế lại là trọng tâm ?
- Đất nước gặp không ít những khó khăn, yếu kém. Tình trạng khủng hoảng về kinh tế - xã hội.
- Tác động của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật.
- Khủng hoảng ở Liên Xô và châu Âu.
- Quan hệ quốc tế có nhiều thay đổi.
ị Đảng chủ trương đổi mới.
- Đường lối đổi mới được đề ra từ Đại hội VI được bổ sung và điều chỉnh ở Đại hội VII, VIII, IX.
- Nội dung:
+ Đổi mới không có nghĩa là thay đổi mục tiêu CNXH mà là làm cho mục tiêu ấy thực hiện có hiệu quả.
+ Đổi mới phải toàn diện, đồng bộ nhưng trọng tâm là đổi mới kinh tế.
	II- Việt Nam trong 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986-2000):
	1- Kế hoạch 5 năm (1986-1990):
? Cả nước đã làm gì để thực hiện kế hoạch ? (Sức người, sức của).
? Nhân dân ta đã đạt được những thành tựu gì ?
 Hình 85.
* Thành tựu;
- Năm 1990 đáp ứng nhu cầu lương thực trong nước, có dự trữ và xuất khẩu.
- Hàng hóa dồi dào.
- Kinh tế đối ngoại phát triển nhanh, hàng xuất khẩu tăng 3 lần.
	2 - Kế hoạch 5 năm (1991-1995):
Giáo viên: Cả nước phấn đấu ... ra khỏi tình trạng khủng hoảng và đã thu được những thành tựu gì ?
- Tình trạng đình đốn trong sản xuất, rối ren trong lưu thông được khắc phục.
- Kinh tế tăng trưởng nhanh, nạn lạm phát bị đẩy lùi.
- Kinh tế đối ngoại phát triển vốn đầu tư của nước ngoài tăng nhanh.
- Hoạt động khoa học và công nghệ gắn bó hơn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.
	3- Kế hoạch 5 năm (1996-2000):
? Mục tiêu của kế hoạch 5 năm lần này là gì ?
? Sau 5 năm thực hiện kế hoạch ta đã thu được những kết quả gì ?
? Những thành tựu đạt được trong 15 năm có tác dụng gì ?
? Bên cạnh những thành tựu và tiến bộ đó nhân dân ta còn gặp những khó khăn, tồn tại gì ?
? Trước tình hình đó nhân dân ta phải làm gì ?
- Mục tiêu: 
+ Tăng trưởng nhanh về kinh tế.
+ Giải quyết những vấn đề bức xúc về xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.
+ Cải thiện đời sống nhân dân nâng cao tích lũy.
- Kết quả:
+ Nền kinh tế vẫn giữ được nhịp độ tăng trưởng khá.
+ Khoa học và công nghệ có bước chuyển biến tích cực.
+ Giáo dục và đào tạo có bước phát triển mới.
+ Tình hình chính trị, xã hội cơ bản ổn định quốc phòng an ninh được tăng cường, quan hệ đối ngoại không ngừng được mở rộng.
* Khó khăn - Tồn tại:
- Nền kinh tế phát triển chưa vững chắc.
- Một số vấn đề văn hóa - xã hội còn bức xúc và gay gắt.
- Tình trạng tham nhũng, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức ở một bộ phận cán bộ, Đảng viên là rất nghiêm trọng.
	* Củng cố: Giáo viên khái quát lại nội dung chính.
	* Dặn dò: Học theo Sách giáo khoa.
D- Rút kinh nghiệm: ..
.
.
.
.
Ngày soạn: .	 Ngày dạy: .
Tuần 34:
Tiết 49: tổng kết lịch sử việt nam 
từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000
	A- Mục tiêu bài học:
	Giúp học sinh nắm được:
	- Quá trình phát triển của lịch sử dân tộc từ năm 1919 đến nay (2000), các giai đoạn chính và những đặc điểm lớn của mỗi giai đoạn (1919-1930), (1930-1945), (1945-1954), (1954-1975), (1975-1986), (1986-2000).
	- Nguyên nhân cơ bản quyết định quá trình phát triển của lịch sử dân tộc, bài học kinh nghiệm lớn rút ra được từ quá trình đó.
	- Rèn kỹ năng phân tích, hệ thống và lựa chọn các sự kiến điển hình, đặc điểm lớn của từng giai đoạn.
	B- Chuẩn bị: 
- Giáo viên: Nghiên cứu soạn bài + Tranh ảnh từ 1919 đến nay.
	- Học sinh: Ôn các kiến thức theo hướng dẫn.
	C- Tiến trình: 
- ổn định tổ chức.
	- Bài mới:
	I- Các giai đoạn chính và đặc điểm của tiến trình lịch sử:
	1- Giai đoạn từ 1919-1930:
? Em hãy nêu những nội dung cơ bản nhất và đặc điểm lịch sử Việt Nam giai đoạn 1919-1930 ?
- Pháp khai thác lần 2 đã đưa xã hội nước ta từ phong kiến lạc hậu chuyển thành xã hội thuộc địa.
- Ngày 3/2/1930 Đảng cộng sản Việt Nam ra đời từ đó cách mạng Việt Nam chấm dứt tình trạng khủng khoảng về đường lối lãnh đạo cách mạng.
	2- Giai đoạn 1930-1945:
? Em hãy nêu nội dung chủ yếu nhất và đặc điểm của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn 1930-1945 ?
- Ngay từ khi mới ra đời Đảng đã lãnh đạo Cao trào cách mạng 1930-1931, sau đó bị dìm trong máu lửa. Đó là cuộc tổng diến tập lần thứ nhất.
- Từ năm 1932-1933 cách mạng được khôi phục và bùng lên với khí thế mới.
- Từ năm 1936-1939 Đảng đã tôi luyện được đội quân chính trị hàng triệu người - Đó là cuộc diễn tập lần thứ 2.
- Ngày 9/3/1945 Nhật đảo chính Pháp, Đảng phát động Cao trào kháng Nhật cứu nước.
- Ngày 14/8/1945 Nhật đầu hàng đồng minh, Đảng phát động quần chúng đứng lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.
	3- Giai đoạn 1945-1954:
? Em hãy trình bày nội dung chủ yếu và đặc điểm của phong trào cách mạng Việt Nam thời kỳ 1945-1954 ?
- Cách mạng tháng 8 thành công chính quyền non trẻ phải đương đầu với muôn vàn khó khăn.
- Ngày 19/12/1946 Đảng phát động toàn dân đứng lên kháng chiến và đã lập nên chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954).
- Hiệp định Giơ - Ne - Vơ được ký kết, hòa bình trở lại ở miền Bắc.
	4- Giai đoạn 1954-1975:
? Em hãy trình bày nội dung chủ yếu và đặc điểm cách mạng của giai đoạn 1954-1975 ?
- Sau kháng chiến chống Pháp thắng lợi, nước ta tạm thời chia cắt làm 2 miền.
- Đảng lãnh đạo nhân dân 2 miền thực hiện 2 nhiệm vụ khác nhau.
- Sau hơn 20 năm chiến đấu, dân tộc ta đã lập nên đại thắng mùa xuân 1975 kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mĩ, mở ra kỷ nguyên mới.
	5- Giai đoạn 1975 đến nay:
? Em hãy trình bày nội dung chính và đặc điểm cách mạng Việt Nam giai đoạn 1975 đến nay ?
Giáo viên: Giới thiệu Hình 91, Hình 92 - Sách giáo khoa. 
- Sau đại thắng mùa xuân 1975 cả nước đi lên CNXH.
- Tháng 12/1976 Đại hội Đảng lần thứ IV đã tổng kết 21 năm xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà ở miền Nam, nêu rõ con đường cả nước đi lên CNXH.
- Đổi tên Đảng thành Đảng cộng sản Việt Nam.
- Tháng 12/1986 Đại hội Đảng lần thứ VI đề ra đường lối đổi mới.
- Tuy vậy chúng ta vẫn còn gặp những khó khăn và thử thách ị Thành công.
	II- Nguyên nhân thắng lợi, những bài học kinh nghiệm, phương hướng đi lên:
	1- Nguyên nhân thắng lợi:
? Em hãy nêu những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thắng lợi của cách mạng Việt Nam (1919 đến nay) ?
- Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã phát huy truyền thống yêu nước, kiên trì với con đường XHCN đã chọn, chúng ta đã đánh thắng nhiều kẻ thù hùng mạnh.
- Đường lối đổi mới do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng khởi xướng đổi mới, đáp ứng được nhu cầu cấp bách của dân tộc, được toàn dân ủng hộ.
	2- Bài học kinh nghiệm:
? Trải qua quá trình hơn 70 năm lãnh đạo cách mạng, Đảng ta đã rút ra được những bài học kinh nghiệm gì ?
- Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc .
- Củng cố và tăng cường khối đoàn kết ....
- Sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam
- Tăng cường mối đoàn kết khăng khít giữa Đảng và quần chúng đặc biệt là quan hệ giữa Đảng với Nhà nước và các cơ quan dân cử.
	* Củng cố: Giáo viên khái quát lại nội dung chính của bài.
	* Dặn dò: Học sinh học + Đọc, ôn tập để chuẩn bị kiểm tra.
D- Rút kinh nghiệm: ..
.
.
.
.
Ngày soạn: .	 Ngày dạy: .
Tuần 34:
Tiết 50: kiểm tra học kỳ Ii
	A- Mục tiêu:
	Giúp học sinh: 
- Củng cố, đánh giá lại kiến thức đã học, từ đó giáo viên đánh giá kiến thức của học sinh.
	- Rèn luyện cách làm bài cho học sinh.
	B- Chuẩn bị: 
- Giáo viên: Nghiên cứu ra đề, đáp án.
	- Học sinh: Ôn tập.
	C- Tiến trình: 
- ổn định tổ chức.
	- Kiểm tra: Sự chuẩn bị của học sinh.
- Bài mới:
Đề bài:
	I- Trắc nghiệm: 3 điểm.
	Câu 1: Nội dung nào của Hiệp định Giơ - Ne - Vơ thể hiện thắng lợi lớn nhất của ta ?
	a- Các nước tham dự Hội nghị cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân 3 nước Đông Dương.
	b- Các nước đế quốc không can thiệp vào công việc nội bộ của 3 nước Đông Dương.
	c- Chính quyền thân Pháp được thành lập ở Nam vĩ tuyến 17.
	d- Câu b và c đúng.
	Câu 2: Nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp:
	a- Có sự lãnh đạo với đường lối chính trị, quân sự, ngoại giao đúng đắn của Đảng.
	b- ý chí đoàn kết, quyết chiến, quyết thắng của toàn dân.
	c- Xây dựng được hậu phương vững chắc và được sự ủng hộ đoàn kết của các nước XHCN và 3 nước Đông Dương.
	Câu 3: Các nước nào đã tham dự Hội nghị Giơ - Ne - Vơ về Đông Dương.
	a- Liên Xô, Trung Quốc, Mĩ, Anh, Pháp, Việt Nam, Lào, Căm - Pu - Chia.
	b- Mĩ, Anh, Pháp, Việt Nam, Lào, Căm - Pu- Chia.
	c- Liên Xô, Anh, Pháp, Trung Quốc, Mĩ.
	d- Mĩ, Anh, Pháp, Đức, Nhật.
	Các câu khác trong Giấy kiểm tra.
	II- Tự luận: 7 điểm.
	Câu 1: Em hãy nêu ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954-1975) ?
	Câu 2: Quốc hội khóa VI, kỳ họp thứ nhất đã có những quyết định gì ?
Đáp án + Biểu chấm:
	I- Phần trắc nghiệm: Mỗi ý đúng cho 0,25 điểm.
	Câu 1: Chọn ý a	Câu 7: Chọn ý b
	Câu 2: Chọn ý d	Câu 8: Chọn ý a
	Câu 3: Chọn ý a	Câu 9: Chọn ý a
	Câu 4: Chọn ý d 	Câu 10: Chọn ý c
	Câu 5: Chọn ý c 	Câu 11: Chọn ý c
	Câu 6: Chọn ý d	Câu 12: Chọn ý d
II- Phần tự luận:
	Câu 1: (4 điểm).
	Học sinh cần trả lời những ý sau:
	* ý nghĩa lịch sử: (Mỗi ý đúng cho 0,5 điểm).
	- Kết thúc 21 năm chiến đấu chống Mĩ, 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc.
	- Chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc ở nước ta.
	- Mở ra kỷ nguyên mới cho lịch sử dân tộc, kỷ nguyên độc lập, thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội.
	- Là nguồn cổ vũ to lớn đối với phong trào cách mạng thế giới.
	* Nguyên nhân thắng lợi: (Mỗi ý cho 0,5 điểm).
	- Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng.
	- Nhân dân 2 miền đoàn kết, giàu lòng yêu nước.
	- Hậu phương miền Bắc không ngừng lớn mạnh, khả năng đáp ứng yêu cầu của cuộc chiến đấu.
	- Sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của các lực lượng cách mạng.
	Câu 2: (3 điểm).
	Những quyết định của Quốc hội khóa VI:
	- Lấy tên nước là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/7/1976).
	- Quốc huy, quốc kỳ lá cờ đỏ sao vàng.
	- Quốc ca: Bài tiến quân ca.
	- Thủ đô: Hà Nội.
	- Thành phố Sài Gòn - Gia Định đổi tên là thành phố Hồ Chí Minh.
	- Quốc hội tổ chức thành 3 cấp chính quyền.
	* Củng cố: Giáo viên thu bài và nhận xét giờ kiểm tra.
	* Dặn dò: + Tiếp tục ôn tập.
	 + Tìm hiểu lịch sử đại phương.
D- Rút kinh nghiệm: ..
.
.
.
.

Tài liệu đính kèm:

  • docsu 9 ki 2.doc