Giáo án môn Toán - Trường THCS Tháng 10

Giáo án môn Toán - Trường THCS Tháng 10

10 Chương I :

§1. TỨ GIÁC

cad

I/ MỤC TIÊU :

- HS nắm vững các đnghĩa về tứ giác, tứ giác lồi, tổng các góc của tgiác lồi.

- HS biết vẽ, biết gọi tên các yếu tố, biết tính số đo các góc của một tứ giác lồi. Biết vận dụng các kiến thức trong bài vào các tình huống thực tiển đơn giản.

- Suy luận ra được tổng bốn góc ngoài của tứ giác bằng 360o.

II/ CHUẨN BỊ :

- GV : Compa, eke, thước thẳng, bảng phụ vẽ hình sẳn (H1, H5 sgk)

- HS : Ôn định lí “tổng số đo các góc trong tam giác”.

- Phương pháp : Đàm thoại, qui nạp, hoạt động nhóm.

III/ HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :

* Ổn định lớp: Ổn định và nắm sĩ số lớp:

 

doc 186 trang Người đăng honghoa45 Lượt xem 517Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn Toán - Trường THCS Tháng 10", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn 25/8/10 Chöông I : 
§1. TÖÙ GIAÙC 
cad
I/ MUÏC TIEÂU :
- HS naém vöõng caùc ñnghóa veà töù giaùc, töù giaùc loài, toång caùc goùc cuûa tgiaùc loài.
- HS bieát veõ, bieát goïi teân caùc yeáu toá, bieát tính soá ño caùc goùc cuûa moät töù giaùc loài. Bieát vaän duïng caùc kieán thöùc trong baøi vaøo caùc tình huoáng thöïc tieån ñôn giaûn. 
- Suy luaän ra ñöôïc toång boán goùc ngoaøi cuûa töù giaùc baèng 360o. 
II/ CHUAÅN BÒ :
- GV : Compa, eke, thöôùc thaúng, baûng phuï veõ hình saún (H1, H5 sgk) 
- HS : OÂn ñònh lí “toång soá ño caùc goùc trong tam giaùc”. 
- Phöông phaùp : Ñaøm thoaïi, qui naïp, hoaït ñoäng nhoùm.
III/ HOAÏT ÑOÄNG DAÏY- HOÏC :
* Ổn định lớp: Ổn định và nắm sĩ số lớp: 
NOÄI DUNG 
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV 
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
Hoaït ñoäng 1 : Kieåm ra (5’)
- Kieåm tra ñoà duøng hoïc taäp cuûa HS, nhaéc nhôû HS chöa coù ñuû  
- HS cuøng baøn kieåm tra laãn nhau vaø baùo caùo 
Hoaït ñoäng 2 : Giôùi thieäu baøi môùi (1’)
§1. TÖÙ GIAÙC
- Giôùi thieäu toång quaùt kieán thöùc lôùp 8, chöông I, baøi môùi 
- HS nghe vaø ghi teân chöông, baøi vaøo vôû. 
Hoaït ñoäng 3 : Ñònh nghóa (20’)
1.Ñònh nghóa: 
©Töù giaùc ABCD laø hình goàm 4 ñoaïn thaúng AB, BC, CD, DA, trong ñoù baát kyø 2 ñoaïn thaúng naøo cuõng khoâng cuøng naèm treân 1 ñöôøng thaúng
Töù giaùc ABCD (hay ADCB, BCDA, ) 
- Caùc ñænh: A, B, C, D 
- Caùc caïnh: AB, BC, CD, DA.
@Töù giaùc loài laø töù giaùc luoân 
naèm trong 1 nöûa maët phaúng coù bôø laø ñöôøng thaúng chöùa baát kyø caïnh naøo cuûa töù giaùc 
?2
- Treo hình 1,2 (sgk) : Moãi hình treân ñeàu goàm 4 ñoaïn thaúng AB, BA, CD, DA. Hình naøo coù hai ñoaïn thaúng cuøng thuoäc moät ñöôøng thaúng? 
- Caùc hình 1a,b,c ñeàu ñöôïc goïi laø töù giaùc, hình 2 khoâng ñöôïc goïi laø töù giaùc. Vaäy theo em, theá naøo laø töù giaùc ? 
- GV choát laïi (ñònh nghóa nhö SGK) vaø ghi baûng 
- GV giaûi thích roõ noäi dung ñònh nghóa boán ñoaïn thaúng lieân tieáp, kheùp kín, khoâng cuøng treân moät ñöôøng thaúng 
- Giôùi thieäu caùc yeáu toá, caùch goïi teân töù giaùc. 
- Thöïc hieän ?1 : ñaët meùp thöôùc keû leân moãi caïnh cuûa töù giaùc ôû hình a, b, c roài traû lôøi ?1 
- GV choát laïi vaán ñeà vaø neâu ñònh nghóa töù giaùc loài 
- GV neâu vaø giaûi thích chuù yù (sgk)
- Treo baûng phuï hình 3. yeâu caàu HS chia nhoùm laøm ?2
- GV quan saùt nhaéc nhôû HS khoâng taäp trung
- Ñaïi dieän nhoùm trình baøy 
- HS quan saùt vaø traû lôøi 
(Hình 2 coù hai ñoaïn thaúng BC vaø CD cuøng naèm treân moät ñoaïn thaúng) 
-
 HS suy nghó – traû lôøi 
- HS1: (traû lôøi)
- HS2: (traû lôøi)
- HS nhaéc laïi (vaøi laàn) vaø ghi vaøo vôû 
- HS chuù yù nghe vaø quan saùt hình veõ ñeå khaéc saâu kieán thöùc 
- Veõ hình vaø ghi chuù vaøo vôû 
- Traû lôøi: hình a 
- HS nghe hieåu vaø nhaéc laïi ñònh nghóa töù giaùc loài 
- HS nghe hieåu 
- HS chia 4 nhoùm laøm treân baûng phuï
- Thôøi gian 5’
a)* Ñænh keà: A vaø B, B vaø C, C vaø D, D vaø A
 * Ñænh ñoái nhau: B vaø D, A vaø D
b) Ñöôøng cheùo: BD, AC
c) Caïnh keà: AB vaø BC, BC vaø CD,CD vaø DA, DA vaø AB
d) Goùc: A, B, C, D
Goùc ñoái nhau: A vaø C, B vaø D
e) Ñieåm naèm trong: M, P
 Ñieåm naèm ngoaøi: N, Q
Hoaït ñoäng 4 : Toàng caùc goùc cuûa moät töù giaùc (7’)
2. Toàng caùc goùc cuûa moät töù giaùc 
Keû ñöôøng cheùo AC, ta coù :
A1 + B + C1 = 180o, 
A2 + D + C2 = 180o 
(A1+A2)+B+(C1+C2)+D = 360o 
vaäy A + B + C + D = 360o 
Ñònh lí : (Sgk) 
- Veõ töù giaùc ABCD : Khoâng tính (ño) soá ño moãi goùc, haõy tính xem toång soá ño boán goùc cuûa töù giaùc baèng bao nhieâu? 
- Cho HS thöïc hieän ?3 theo nhoùm nhoû 
- Theo doõi, giuùp caùc nhoùm laøm baøi 
- Cho ñaïi dieän vaøi nhoùm baùo caùo 
- GV choát laïi vaán ñeà (neâu phöông höôùng vaø caùch laøm, roài trình baøy cuï theå) 
- HS suy nghó (khoâng caàn traû lôøi ngay) 
- HS thaûo luaän nhoùm theo yeâu caàu cuûa GV 
- Ñaïi dieän moät vaøi nhoùm neâu roõ caùch laøm vaø cho bieát keát quaû, coøn laïi nhaän xeùt boå sung, goùp yù  
- HS theo doõi ghi cheùp 
- Neâu keát luaän (ñònh lí) , HS khaùc laëp laïi vaøi laàn. 
Hoaït ñoäng 5 : Cuûng coá (7’)
Baøi 1 trang 66 Sgk 
a) x=500 (hình 5)
b) x=900
c) x=1150
d) x=750
a) x=1000 (hình 6)
a) x=360
- Treo tranh veõ 6 töù giaùc nhö hình 5, 6 (sgk) goïi HS nhaåm tính 
 ! caâu d hình 5 söû duïng goùc keà buø
- HS tính nhaåm soá ño goùc x 
a) x=500 (hình 5)
b) x=900
c) x=1150
d) x=750
a) x=1000 (hình 6)
a) x=360
Hoaït ñoäng 6 : Daën doø (5’)
Baøi taäp 2 trang 66 Sgk
Baøi taäp 3 trang 67 Sgk
Baøi taäp 4 trang 67 Sgk
Baøi taäp 5 trang 67 Sgk
- Hoïc baøi: Naém söï khaùc nhau giöõa töù giaùc vaø töù giaùc loài; töï chöùng minh ñònh lí toàng caùc goùc trong töù giaùc 
 - Baøi taäp 2 trang 66 Sgk
! Söû duïng toång caùc goùc 1 töù giaùc
- Baøi taäp 3 trang 67 Sgk
! Töông töï baøi 2
- Baøi taäp 4 trang 67 Sgk
! Söû duïng caùch veõ tam giaùc
- Baøi taäp 5 trang 67 Sgk
! Söû duïng toaï ñoä ñeå tìm
- HS nghe daën vaø ghi chuù vaøo vôû 
 = 3600
- Xem laïi caùch veõ tam giaùc
Ngày soạn 25/810 §2. HÌNH THANG
cad
I/ MUÏC TIEÂU :
- HS naém ñöôïc ñònh nghiaõ hình thang, hình thang vuoâng, caùc yeáu toá cuûa hìønh thang. Bieát caùch chöùng minh moät töù giaùc laø hình thang, laø hình thang vuoâng. 
- HS bieát veõ hình thang, hình thang vuoâng; tính soá ño caùc goùc cuûa hình thang, hình thang vuoâng. Bieát söû duïng duïng cuï ñeå kieåm tra moät töù giaùc laø hình thang. 
- Bieát linh hoaït khi nhaän daïng hình thang ôû nhöõng vò trí khaùc nhau vaø ôû caùc daïng ñaëc bieät (hai caïnh song song, hai ñaùy baèng nhau)
II/ CHUAÅN BÒ :
- GV : Thöôùc thaúng, eâke, baûng phuï ( ghi caâu hoûi ktra, veõ saún hình 13), phaán maøu
- HS : Hoïc vaø laøm baøi ôû nhaø; vôû ghi, sgk, thöôùc, eâke
- Phöông phaùp : Ñaøm thoaïi, qui naïp, hôïp taùc nhoùm
III/ HOAÏT ÑOÄNG DAÏY- HOÏC :
NOÄI DUNG 
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV 
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
Hoaït ñoäng 1 : Kieåm ra baøi cuõ (8’)
- Ñònh nghóa töù giaùc ABCD?
- Ñlí veà toång caùc goùc cuaû moät töù giaùc? 
- Cho töù giaùc ABCD,bieát 
= 65o, = 117o, = 71o 
 + Tính goùc D? 
 + Soá ño goùc ngoaøi taïi D? 
- Treo baûng phuï ghi caâu hoûi kieåm tra; goïi moät HS leân baûng.
- Kieåm tra vôû btvn vaøi HS 
- Thu 2 baøi laøm cuûa HS 
- Ñaùnh giaù, cho ñieåm 
- Choát laïi caùc noäi dung chính (ñònh nghóa, ñlí, caùch tính goùc ngoaøi)
- Moät HS leân baûng traû lôøi vaø laøm baøi leân baûng. Caû lôùpø laøm baøi vaøo vôû .
= 3600-650-1170-710= 1070
Goùc ngoaøi taïi D baèng 730
- Nhaän xeùt baøi laøm ôû baûng .
- HS nghe vaø ghi nhôù 
Hoaït ñoäng 2 : Giôùi thieäu baøi môùi (1’)
§2. HÌNH THANG
- Chuùng ta ñaõ bieát veà töù giaùc vaø tính chaát chung cuûa noù. Töø tieát hoïc naøy, chuùng ta seõ nghieân cöùu veà caùc töù giaùc ñaëc bieät vôùi nhöõng tính chaát cuûa noù. Töù giaùc ñaàu tieân laø hình thang. 
- HS nghe giôùi thieäu
- Ghi töïa baøi vaøo vôû 
Hoaït ñoäng 3 : Hình thaønh ñònh nghóa (18’)
1.Ñònh nghóa: (Sgk)
Hình thang ABCD (AB//CD) 
AB, CD : caïnh ñaùy 
AD, BC : caïnh beân 
AH : ñöôøng cao 
* Hai goùc keà moät caïnh beân cuûa hình thang thì buø nhau. 
* Nhaän xeùt: (sgk trang 70)
- Treo baûng phuï veõ hình 13: Hai caïnh ñoái AB vaø CD coù gì ñaëc bieät? 
- Ta goïi töù giaùc naøy laø hình thang. Vaäy hình thang laø hình nhö theá naøo? 
- GV neâu laïi ñònh nghiaõ hình thang vaø teân goïi caùc caïnh. 
- Treo baûng phuï veõ hình 15, cho HS laøm baøi taäp ?1 
- Nhaän xeùt chung vaø choát laïi vñeà 
- Cho HS laøm ?2 (veõ saún caùc hình 16, 17 sgk)
- Cho HS nhaän xeùt ôû baûng
- Töø b.taäp treân haõy neâu keát luaän? 
- GV choát laïi vaø ghi baûng 
- HS quan saùt hình , neâu nhaän xeùt AB//CD 
- HS neâu ñònh nghóa hình thang 
- HS nhaéc laïi, veõ hình vaø ghi vaøo vôû 
- HS laøm ?1 taïi choã töøng caâu 
- HS khaùc nhaän xeùt boå sung 
- Ghi nhaän xeùt vaøo vôû 
- HS thöïc hieän ?2 treân phieáu hoïc taäp hai HS laøm ôû baûng 
- HS khaùc nhaän xeùt baøi 
- HS neâu keát luaän 
- HS ghi baøi 
Hoaït ñoäng 4: Hình thang vuoâng (8’)
2.Hình thang vuoâng:
 A B
 D C 
Hình thang vuoâng laø hình thang coù 1 gocù vuoâng
Cho HS quan saùt hình 18, tính ?
Noùi: ABCD laø hình thang vuoâng. Vaäy theá naøo laø hình thang vuoâng? 
Hthang 
- HS quan saùt hình – tính 
= 900
- HS neâu ñònh nghóa hình thang vuoâng, veõ hình vaøo vôû
Hoaït ñoäng 5: Cuûng coá (5’)
Baøi 7 trang 71
a) x = 100o ; y = 140o 
b) x = 70o ; y = 50o 
c) x = 90o ; y = 115o 
- Treo baûng phuï hình veõ 21 (Sgk) 
- Goïi HS traû lôøi taïi choã töøng tröôøng hôïp
- HS kieåm tra baèng tröïc quan, baèng eâ ke vaø traû lôøi 
- HS traû lôøi mieäng taïi choã baøi taäp 7 
Hoaït ñoäng 6: Daën doø (5’)
Baøi taäp 6 trang 70 Sgk
Baøi taäp 8 trang 71 Sgk
Baøi taäp 9 trang 71 Sgk
Baøi taäp 10 trang 71 Sgk
- Hoïc baøi: thuoäc ñònh nghóa hình thang, hình thang vuoâng.
- Baøi taäp 6 trang 70 Sgk
- Baøi taäp 8 trang 71 Sgk
! +++ = 360o 
- Baøi taäp 9 trang 71 Sgk
! Söû duïng tam giaùc caân
- Baøi taäp 10 trang 71 Sgk
-Chuaån bò : thöôùc coù chia khoaûng, thöôùc ño goùc, xem tröôùc §3
- HS nghe daën vaø ghi chuù
- Xem laïi baøi tam giaùc caân
- Ñeám soá hình thang
Tuaàn: 02 31/08/09
Tieát: 03 01/09/09
 §3. HÌNH THANG CAÂN
cad
I/ MUÏC TIEÂU:
Kieán thöùc: Naém chaéc ñònh nghóa, caùc tính chaát vaø daáu hieäu nhaän bieát hình thang caân. Bieát vaän duïng ñònh nghóa, caùc tính chaát hình thang caân trong vieäc nhaän daïng vaø chöùng minh caùc baøi taäp coù lieân quan.
Kó naêng: Reøn kó naêng phaân tích giaû thieát, keát luaän cuûa moät ñònh lí. Kó naêng trình baøy lôøi giaûi cuûa moät baøi toaùn.
Thaùi ñoä: Giaùo duïc tính caån thaän, chính xaùc trong laäp luaän vaø chöùng minh.
II/ CHUAÅN BÒ CUÛA GV VAØ HS:
- GV : Thöôùc chia khoaûng, thöôùc ño goùc, compa; baûng phuï
- HS : Hoïc baøi cuõ, laøm baøi ôû nhaø; duïng cuï: thöôùc chia khoaûng thöôùc ño goùc 
III/ HOAÏT ÑOÄNG DAÏY- HOÏC : 
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV 
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
NOÄI DUNG 
Hoaït ñoäng 1 : Kieåm ra baøi cuõ 
- Treo baûng phuï - Goïi moät HS leân baûng 
- Kieåm btvn vaøi HS
- Cho HS nhaän xeùt 
- Nhaän xeùt ñaùnh giaù vaø cho ñieåm
- HS laøm theo yeâu caàu cuûa GV:
- Moät HS leân baûng traû lôøi
x =1800 - 110= 700
y =1800 - 110= 700
- HS nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn 
HS ghi nhôù , töï 
söûa sai (neáu coù) 
1- Ñònh nghóa hình thang (neâu roõ caùc yeáu toá cuûa noù) (4ñ)
2- Cho ABCD laø hình thang (ñaùy laø AB vaø CD). Tính x vaø y (6ñ) 
Hoaït ñoäng 2 : Giôùi thieäu baøi môùi 
- Ôû tieát tröôùc (GV nhaéc laïi)
- Ôû tieát naøy chuùng ta seõ nghieân cöùu veà daïng ñaëc bieät cuûa noù 
- Chuaån bò taâm theá vaøo baøi môùi
- Ghi töïa baøi
 §3 HÌNH THANG CAÂN
Hoaït ñoäng 3 : Hình thaønh ñònh nghóa 
- Coù nhaän xeùt gì veà hình thang treân (trong ñeà ktra)? 
- Moät hình thang nhö vaäy goïi laø hình thang caân. Vaäy hình thang caân laø hình nhö theá naøo? 
- ... aùch giaùo khoa, duïng cuï hoïc taäp
III.TIEÁN TRÌNH BAØI GAÛNG : 
1..OÅN ÑÒNH LÔÙP : Kieåm tra sæ soá, hoïc sinh saün saøng hoïc toát
2 . KIEÅM TRA BAØI CUÕ : Neâu coâng thöùc tính theå tích hình choùp
Ñaùp: V = S.h (S laø dieän tích ñaùy, h laø chieàu cao hình choùp.
3 . DAÏY BAØI MÔÙI : LUYEÄN TAÄP BAØI 6
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ
5
O
H
D
C
B
A
S
5
 LUYEÄN TAÄP
47/124(SGK) Trong caùc mieáng bìa ôû hình 134, mieáng naøo khi gaáp vaø daùn laïi thì ñöôïc moät hình choùp ñeàu?
48/125(SGK) 
Tính dieän tích toaøn phaàn cuûa:
a) Hình choùp töù giaùc ñeàu, bieát caïnh ñaùy a = 5cm, caïnh beân b = 5cm,
4,33
b) Hình choùp luïc giaùc ñeàu, bieát caïnh ñaùy a = 6cm, caïnh beân b = 5cm,
1,73
Tính KH
KH2 = 
49/125(SGK) Tính dieän tích xung quanh cuûa caùc hình choùp töù giaùc ñeàu sau ñaây(h.135)
50/125(SGK)
a) Tính theå tích cuûa hình choùp ñeàu (h.136)
b) Tính dieän tích xung quanh cuûa hình choùp cuït ñeàu (137)
 LUYEÄN TAÄP
47/124(SGK) Ñaùp:
Muoán bieát taám bìa naøo gaáp daùn laïi ñöôïc moät hình choùp ñeàu ta caàn xem caùc tam giaùc trong hình coù phaûi laø tam giaùc caân baèng nhau hay khoâng?
Ta thaáy chæ coù mieáng bìa soá 4 sau khi gaáp daùn laïi cho ta hình hình choùp ñeàu.
48/125(SGK) Ñaùp:
48a) Tính SH 
 SH2 = SC2-HC2 = 52 - (2,5)2 = 18,75
=> SH = 4,33 (cm)
 SXq= SSBC.4= (.5.4,33).4=43,3(cm2)
SÑaùy= AB.BC= 5.5 = 25 (cm2)
STP = SXq + SÑaùy= 43,3+25=68,3(cm2)
48b) Tính SK
 SK2 = SN2-NK2 = 52 - 32 = 16
=> SK = = 4 (cm)
SXq= SSNM.4= (.6.4).6= 72(cm2)
Tính dieän tích moät tam giaùc MHN
SHMN=MN.KH=.a.=
SÑaùy= .6
SÑaùy= =93,42 (cm2)
STP = SXq + SÑaùy= 72+93,42 =165,42(cm2)
49/125(SGK) Ñaùp
49a)
Sxq = (.6.10).4= 120(cm2)
49b)
Sxq = (.7,5.9,5).4= 142,5(cm2)
49c) Tính trung ñoaïn d
 d2 = 172 - 82 = 289- 64 = 225
=> d = = 15 (cm)
Sxq = (.16.15).4= 480(cm2)
50a/125(SGK) Ñaùp:
V = (6,5. 6,5).12 = 169 (cm3)
50b)
SXq = {(2 + 4).3,5}.4
 = 10,5 . 4
SXq = 42 (cm2)
4 . CUÛNG COÁ: Veà nhaø hoïc BAØI 9 THEÅ TÍCH CUÛA HÌNH CHOÙP Trang 122
TIEÁT:69 OÂN TAÄP CHÖÔNG IV CHÖÔNG IV
I MUÏC TIEÂU
Hoïc sinh caàn: -Heä thoáng hoaù caùc kieán thöùc veà hình laêng truï ñöùng vaø hình choùp ñeàu ñaõ hoïc trong chöông . - Vaän duïng caùc coâng thöùc ñaõ hoïc vaøo caùc daïng baøi taäp (nhaän bieát tính toaùn) thaáy ñöôïc moái lieän heä giöõa caùc kieán thöùc hoïc ñöôïc vôùi thöïc teá
IICHUAÅN BÒ: 
L Giaùo vieân: G-aùn, caùc hình ñaõ hoïc qua
JHoïc sinh: Taäp SGK, duïng cuï hoïc taäp, caùc hình veõ saün
III TIEÁN TRÌNH BAØI GIAÛNG 
1. OÅN ÑÒNH LÔÙP : ñieåm danh, hoïc taäp toát 
2. KIEÅM TRA BAØI CUÕ 
50/125 (hình 136) Tính theå tích hình choùp ñeàu 
AO = 12cm , BC = 6,5cm Ñaùp : V=.(6,5. 6,5).12 = 169(cm3)
3.DAÏY BAØI MÔÙI : OÂN TAÄP CHÖÔNG IV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ
Caâu hoûi :2 / 126
a)Hình laäp phöông coù maáy maët, maáy caïnh, maáy ñænh? Caùc maët laø nhöõng hình gì?
b)Hình chöõ nhaät coù maáy maët, maáy caïnh, maáy ñænh?
c)Hình laêng truï ñöùng tam giaùc coù maáy caïnh, maáy ñænh, maáy maët?
 Haõy goïi teân caùc hình choùp theo nhöõng hình veõ döôùi ñaây:
Ñaùp 2/126
a)Coù 6 maët , 24 caïnh, 8 ñænh, Caùc maët ñeàu laø nhöõng hình vuoâng
b) Coù 6 maët , 24 caïnh, 8 ñænh,
c) Coù 9 caïnh, 6 ñænh, 5 maët
HS1 Ñaùp : h.138 Hình choùp tam giaùc
HS2 Ñaùp : h.139 Hình choùp töù giaùc
HS3 Ñaùp : h.140 Hình choùp nguû giaùc
51/127
Ñaùy
Chu vi ñaùy
Sxung quanh
Stoaøn phaàn
V (theå tích)
Hình vuoâng
4a
4ah
4ah + 2a2
a2.h
Tam giaùc ñeàu
3a
3ah
3ah + 
Luïc giaùc ñeàu
6a
6ah
6ah + .a2
Thang caân
5a
5ah
5ah + a2
.a2.h
Hình thoi
20a
20ah
20ah + 48a2
24a2.h
52/128 Tính dieän tích toaøn phaàn cuûa thanh goã nhö ôû hình 142 (maët tröôùc, maët sau cuûa thanh goã laø nhöõng hình thang caân, boán maët coøn laïi ñeàu laø hình chöõ nhaät, cho bieát ) 
53/128 Thuøng chöùa cuûa xe ôû hình 143 
coù daïng laêng truï ñöùng tam giaùc, caùc kích thöôùc cho treân hình . Hoûi dung tích cuûa thuøng chöùa laø bao nhieâu? 
54/128 Ngöôøi ta muoán ñoå moät taám beâ toâng daøy 3cm, beà maët cuûa taám beâ toâng coù caùc kích thöôùc nhö ôû hình144.
a)Soá beâ toâng caàn phaûi coù laø bao nhieâu?
b)Caàn phaûi coù bao nhieâu chuyeán xe ñeå chôû soá beâ toâng caàn 06m3? (khoâng tính soá beâ thieát ñeán choã ñoå beâ toâng, neáu moãi xe chöùa ñöôïc 0,toâng dö thöøa hoaëc rôi vaõi)
52/128 Ñaùp : Tính HB
HB = cm
Tính AH 
AH2 = 3,52 - 1,5 
 = 12,25 - 2,25
AH = cm
SABCD = S1 = cm2
SAA'B'B = S2 = 3,5 . 11,5 . 2 = 80,2cm2
SADD'A' = S3 = 3 . 11,5 = 34,5 cm2
SCC'B'B = S4 = 6 . 11,5 = 69cm2
STP = S1 + S2 + S3 + S4 
 = 28,44 + 80,2 + 34,5 + 69 
STP = 212,44cm2
53/128 ñaùp 
Theå tích cuûa thuøng chöùa laø 
 V = (80.60).50
 V = 120 000(cm3)
 = 120(dm3)
 = 120(lít)
54/128 Ñaùp :
a)Boå sung hình ñaõ cho thaønh moät hình chöõ ABCD 
SABCD= S = 5,10 . 4,20 = 21,42(cm2)
SDEF = S1 = 1,54(cm2)
SABCFE = S2 = S - S1
 = 21,42 - 1,54 
 = 19,88(m2)
Ñoåi ra m 
3cm = 0,03m
Soá löôïng beâ toâng caàn laø
V = S2 . daøy 
 = 19,88 . 0,03 = 0,5964(m3)
54b) Soá chuyeán xe caàn duøng 
 0,5964 : 0,06 = 9,94 10 (chuyeán)
4.CUÛNG COÁ: Veà nhaø hoïc taát caû dieän tích caùc hình 
Veà nhaø hoïc baøi : 55,56,57,58,59 Trang 129
TIEÁT 70 KIEÅM TRA CHÖÔNG IV Lôùp 8
 Ñieåm Hoï vaø teân : 
Baøi 1 (2ñ)
Cho hình hoäp chöõ nhaät ABCD.A'B'C'D' Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø ñuùng:
A. Coù taát caû ba caëp maët ñoái dieän.
B. Coù boán maët coù dieän tích baèng nhau.
C. AB//BC
D. Neáu B'C' mp(ABB'A') thì B'C'song song vôùi DC.
Baøi 2 (2ñ) Caâu naøo ñuùng (khoanh troøn) 
Cho hình hoäp chöõ nhaät coù ñoä daøi cuûa ba caïnh xuaát phaùt töø moät ñænh laàn löôït laø 8cm, 6cm, 10cm. Keát quaû naøo sau ñaây laø ñuùng?
A. Dieän tích xung quanh hình hoäp laø 480cm2
B. Dieän tích toaøn phaàn cuûa hình hoäp laø 480cm2
C. Dieän tích toaøn phaàn cuûa hình hoäp laø 576cm2
D. Dieän tích xung quanh hình hoäp laø 560cm2
Baøi 3 (2ñ) Choïn phaùt bieåu ñuùng trong caùc phaùt bieåu sau:
Neáu hình choùp coù ñaùy laø hình thoi, chaân ñöôøng cao truøng vôùi taâm hình thoi 
 thì noù laø hình choùp ñeàu
Neáu hình choùp coù ñaùy laø hình chöõ nhaät, chaân ñöôøng cao truøng vôùi giao 
 ñieåm cuûa hai ñöôøng cheùo thì noù laø hình choùp ñeàu
C. Neáu hình choùp coù ñaùy laø hình vuoâng , thì noù laø hình choùp ñeàu
Neáu hình choùp coù ñaùy laø hình tam giaùc ñeàu, chaân ñöôøng cao truøng vôùi taâm 
 cuûa tam giaùc thì noù laø hình choùp ñeàu.
Baøi 4 (4ñ) Cho moät hình laäp phöông coù dieän tích toaøn phaàn laø 600cm2.
a)Tính ñoä daøi caïnh cuûa hình laäp phöông
b)Tính theå tích cuûa hình laäp phöông
TIEÁT 70 ÑAÙP AÙN KIEÅM TRA CHÖÔNG IV Lôùp 8
 Ñieåm Hoï vaø teân : 
Baøi 1 (2ñ)
Cho hình hoäp chöõ nhaät ABCD.A'B'C'D' Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø ñuùng:
A. Coù taát caû ba caëp maët ñoái dieän.
B. Coù boán maët coù dieän tích baèng nhau.
C. AB//BC
D. Neáu B'C' mp(ABB'A') thì B'C'song song vôùi DC.
Baøi 2 (2ñ) Caâu naøo ñuùng (khoanh troøn) 
Cho hình hoäp chöõ nhaät coù ñoä daøi cuûa ba caïnh xuaát phaùt töø moät ñænh laàn löôït laø 8cm, 6cm, 10cm. Keát quaû naøo sau ñaây laø ñuùng?
A.Dieän tích xung quanh hình hoäp laø 480cm2
B.Dieän tích toaøn phaàn cuûa hình hoäp laø 480cm2
C. Dieän tích toaøn phaàn cuûa hình hoäp laø 576cm2
D. Dieän tích xung quanh hình hoäp laø 560cm2
Baøi 3 (2ñ) Choïn phaùt bieåu ñuùng trong caùc phaùt bieåu sau:
A.Neáu hình choùp coù ñaùy laø hình thoi, chaân ñöôøng cao truøng vôùi taâm hình thoi thì noù laø hình choùp ñeàu
B. Neáu hình choùp coù ñaùy laø hình chöõ nhaät, chaân ñöôøng cao truøng vôùi giao ñieåm cuûa hai ñöôøng cheùo thì noù laø hình choùp ñeàu
C. Neáu hình choùp coù ñaùy laø hình vuoâng , thì noù laø hình choùp ñeàu
D. Neáu hình choùp coù ñaùy laø hình tam giaùc ñeàu, chaân ñöôøng cao truøng vôùi taâm cuûa tam giaùc thì noù laø hình choùp ñeàu.
Baøi 4 (4ñ) Cho moät hình laäp phöông coù dieän tích toaøn phaàn laø 600cm2.
a)Tính ñoä daøi caïnh cuûa hình laäp phöông
b)Tính theå tích cuûa hình laäp phöông
Ñaùp :
4a)Tính ñoä daøi caïnh hình laäp phöông
Goïi a laø ñoä daøi caïnh hình laäp phöông (a>0)
Dieän tích toaøn phaàn hình laäp phöông:
 STP = SXQ + 2.S 
 600 = 4.a.a + 2.a2
 600 = 6a2
 a2 = 100
 a = 10(cm)
4b) theå tích hình laäp phöông
V = a3 = 103 = 1000(cm3)
TIEÁT: 71-72 OÂN TAÄP HOÏC KYØ II CHÖÔNG IV
I MUÏC TIEÂU
Hoïc sinh caàn: Hieåu vaø vaän duïng ñöôïc :-Ñònh nghóa ña giaùc loài, ña giaùc ñeàu.
-Caùc coâng thöùc tính dieän tích: Hình chöõ nhaät, hình vuoâng, hình bình haønh, tam giaùc,hình thang, hình thoi. 
IICHUAÅN BÒ: 
L Giaùo vieân: G-aùn, caùc hình ñaõ hoïc qua
JHoïc sinh: Taäp SGK, duïng cuï hoïc taäp, giaáy keû oâ vuoâng 
III TIEÁN TRÌNH BAØI GIAÛNG 
1. OÅN ÑÒNH LÔÙP : ñieåm danh, hoïc taäp toát 
2. KIEÅM TRA BAØI CUÕ 
Vieát coâng thöùc tính Theå tích hình hoâp chöõ nhaät 
 Ñaùp : V = a.b.c (a,b,c cuøng ñôn vò ñoä daøi) 
3.DAÏY BAØI MÔÙI : OÂN TAÄP HOÏC KYØ II
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ
Hoaït ñoäng 1
2/132 
Cho hình thang ABCD (AB//CD)Coù hai ñöôøng cheùo caét nhau ôû O vaø tam giaùc ABO laø tam giaùc ñeàu. Goïi E,F,G theo thöù töï laø trung ñieåm cuûa caùc ñoaïn thaúng OA, OD, vaø BC. Chöùng minh raèng tam giaùc EFG laø tam giaùc ñeàu.
Hoaït ñoäng 2
3/132 Tam giaùc ABC coù caùc ñöôøng cao BD, CE caét nhau taïi H. Ñöôøng vuoâng goùc vôùi AB taïi B vaø ñöôøng vuoâng goùc vôùi AC taïi C caét nhau taïi K. Tam giaùc ABC phaûi coù ñieàu kieän gì thì töù giaùc BHCK laø
a)Hình thoi?
b)Hình chöõ nhaät?
Hoaït ñoäng 3
5/133 Trong tam giaùc ABC, caùc ñöôøng trung tuyeán AA' vaø BB' caét nhau ôû G. Tính dieän tích tam giaùc ABC bieát raèng dieän tích tam giaùc ABG baèng S
2/132 Ñaùp :
Chöùng minh EFG ñeàu
AOB ñeàu è COD ñeàu (O1=D1=600)
èBE AC è E1 = 900
èCF OD è F1 = 900
xeùt AOB vaø COD
 OA = OB (gt)
 O3 = O4 (Cuøng baèng O1 = O2=600)
 OD = OC (ODC ñeàu)
è AOB = COD (cgc)
è AD = BC
Trong AOD EF laø ñöôøng trung bình
 EF = AD è EF = BC (1)
BCF vuoâng taïi F coù FG = BC (2)
BEC vuoâng taïi E coù EG = BC (3)
Töø (1) , (2) vaø (3)
è EF = FG = EG 
è EFG ñeàu
3/132 Ñaùp :
 BHCK laø hình thoi khi
BD AC BH // KC
AK AC 
EC AB CH // BC
KB AB 
 BHCK laø hình bình haønh
Goïi M laø trung ñieåm cuûa 2 ñöôøng cheùo HK vaø BC
3a)
BHCK laø hình thoi HM BC
AM BC Ba ñieåm A,H,M thaúng haøng 
Do ñoù ABC phaûi laø tam giaùc caân
3b)BHCK laø hình chöõ nhaät BHHC
ta laïi coù 
BE HC
BD AC 
 neân BH HC H,D,E truøng nhau
Khi ñoù H, D.E cuõng truøng vôùi A
Vaäy ABC phaûi laø tam giaùc vuoâng
5/133 Ñaùp :
Goïi H,K laàn löôït laø hình chieáu cuûa G vaø C treân ñöôøng thaúng BC
Ta coù GKC' CHC' do ñoù :
 CH = 3GK
Dieän tích tam giaùc ABC
SABC = AB . CH 
 = AB . 3GK
 = 3.( AB.GK)
SABC = 3.S
4.CUÛNG COÁ: Veà nhaø hoïc taát caû dieän tích caùc hình 
Veà nhaø hoïc baøi : 6,7,8,9,10 trang 133

Tài liệu đính kèm:

  • doctoandai8.doc