Giáo án Ngữ Văn 9 – Tập I (năm 2012 - 2013)

Giáo án Ngữ Văn 9 – Tập I (năm 2012 - 2013)

- Một số biểu hiện của phong cách Hồ Chí Minh trong việc đời sống sinh hoạt và đời sống thường ngày.

- Ý nghĩa của phong cách Hồ Chí Minh trong việc giữ gin bản sắc văn hóa dân tộc.

- Đặc điểm của kiểu bài nghị luận qua một đoạn văn cụ thể.

- Rèn luyện kỹ năng tìm hiểu và phân tích văn bản nhật dụng.

- Nắm được nội dung văn bản nhật dụng thuộc chủ đề hội nhập với thế giới.

- Vận dụng các biện pháp nghệ thuật trong việc viết văn bản về một vấn đề thuộc lĩnh vực văn hóa, lối sống.

- Xác định giá trị của bản thân : Từ việc tìm hiểu vẻ đẹp của phong cách Hồ Chí Minh kết hợp tinh hoa văn hóa nhân loại và tinh hoa văn hóa truyền thống của dân tộc, trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

- Giao tiếp: trình bày, trao đổi về nội dung của phong cách Hồ Chí Minh trong văn bản.

- Lòng kính trọng và có ý thức tu dưỡng đạo đức và học tập theo tấm gương Bác.

- Từ lòng kính yêu, tự hào về Bác, có ý thức tu dưỡng rèn luyện theo gương Bác.

 

doc 147 trang Người đăng honghoa45 Lượt xem 519Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Ngữ Văn 9 – Tập I (năm 2012 - 2013)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 01
Ngày soạn: 
TUẦN : 01
 VĂN BẢN
Ngày dạy: 
TIẾT : 01,02
A / MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT:
01
Kiến thức
- Một số biểu hiện của phong cách Hồ Chí Minh trong việc đời sống sinh hoạt và đời sống thường ngày.
- Ý nghĩa của phong cách Hồ Chí Minh trong việc giữ gin bản sắc văn hóa dân tộc.
- Đặc điểm của kiểu bài nghị luận qua một đoạn văn cụ thể.
02
Kỹ năng
- Rèn luyện kỹ năng tìm hiểu và phân tích văn bản nhật dụng.
- Nắm được nội dung văn bản nhật dụng thuộc chủ đề hội nhập với thế giới.
- Vận dụng các biện pháp nghệ thuật trong việc viết văn bản về một vấn đề thuộc lĩnh vực văn hóa, lối sống.
- Xác định giá trị của bản thân : Từ việc tìm hiểu vẻ đẹp của phong cách Hồ Chí Minh kết hợp tinh hoa văn hóa nhân loại và tinh hoa văn hóa truyền thống của dân tộc, trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
- Giao tiếp: trình bày, trao đổi về nội dung của phong cách Hồ Chí Minh trong văn bản.
03
Thái độ:
- Lòng kính trọng và có ý thức tu dưỡng đạo đức và học tập theo tấm gương Bác.
- Từ lòng kính yêu, tự hào về Bác, có ý thức tu dưỡng rèn luyện theo gương Bác. 
B / CHUẨN BỊ:
01
Giáo viên
SGK, SGV, chuẩn kiến thức, giáo dục kĩ năng sống
Tranh ảnh , mẫu chuyện về cuộc đời của Hồ Chí Minh
Soạn giáo án
02
Học sinh
SGK , tranh ảnh liên quan bài học
Soạn bài( Trả lời các câu hỏi trong SGK)
03
Phương pháp
Gợi tìm, nêu vấn đề, vấn đáp, thảo luận nhóm
Động nảo: suy nghĩ về vẻ đẹp của phong cách Hồ Chí Minh, rút ra những bài học thiết thực về lối sống cho bản thân về tấm gương Hồ Chí Minh.
Thảo luận nhóm: trình bày 1 phút về giá trị nội dung, nghệ thuật của văn bản và những gì cá nhân tiếp thu , hoặc hướng phấn đấu của bản thân về tấm gương của Hồ Chí Minh
C / TIẾN TRÌNH BÀI DẠY 
01
Ổn định lớp
Giáo viên
Học sinh
-Ổn định nề nếp của học sinh
-Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp
- Kiển tra tác phong của H/S
- Kiểm tra vệ sinh lớp học
1 phút 
02
Kiểm tra bài củ
Giáo viên
Học sinh
- Kiểm tra tập soạn của H/S
- Học sinh soạn bài
5 phút 
03
Bài mới
 Hå ChÝ Minh kh«ng chØ lµ anh hïng d©n téc vÜ ®¹i mµ cßn lµ danh nh©n v¨n ho¸ thÕ giíi. Bëi vËy, phong c¸ch sèng vµ lµm viÖc cña B¸c Hå kh«ng chØ lµ phong c¸ch sèng vµ lµm viÖc cña ng­êi anh hïng d©n téc vÜ ®¹i mµ cßn lµ cña mét nhµ v¨n ho¸ lín, mét con ng­êi cña nÒn v¨n ho¸ t­¬ng lai. VËy vÎ ®Ñp v¨n ho¸ cña phong c¸ch Hå ChÝ Minh ®­îc h×nh thµnh vµ biÓu hiÖn trong suèt cuéc ®êi cña Ng­êi ra sao?, chóng ta sÏ t×m hiÓu trong bµi h«m nay
“Ôi lòng Bác vậy cứ thương ta
Thương cuộc đời chung, thương cỏ hoa
Chỉ biết quên mình, cho hết thảy
Như dòng sông chảy nặng, phù sa”
30 phút 
TL
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
NỘI DUNG GHI BẢNG
15’
HOẠT ĐỘNG 1: HDHS TÌM HIỂU CHUNG 
I/ TÌM HIỂU CHUNG : 
sTóm tắt vài nét về cuộc đời của tg?
1/ Tác giả: Lê Anh Trà.
sĐọc phần chú thích trong SGK
2/ Tác phẩm
sNêu xuất xứ của văn bản? 
sNêu những văn bản đã học hoặc nói về Bác mà em biết? 
Văn bản nhật dụng.
( Là những bài viết có nội dung gần gũi, bức thiết đối với đời sống trước mắt con người và cộng đồng như môi trường, xã hội ) 
a)Xuất xứ: Trích trong “ Phong cách Hồ Chí Minh, Cái vĩ đại gắn với cái giản dị” 
sVăn bản được dùng thể loại gì? 
sThế nào là văn bản nhật dụng? 
sPhương thức biểu đạt chủ yếu? 
b)Thể loại: Văn bản nhật
- Phương thực biểu đạt: ( Tự sự, biểu cảm, nghị luân
sVấn đề được đề cập đến trong văn bản này là gì? 
sVăn bản này được chia làm mấy phần?
sNêu nội dung chính từng phần?
- Nói về vẻ đẹp phong cách Hồ Chí Minh
Ý 1: quá trình hình thành những điều kì lạ của phong cách văn hóa Hồ Chí Minh.
Ý 2: những vẻ đẹp cụ thể của phong cách sống và làm việc của Bác.
Ý 3: bluận khẳng định ý nghĩa của phong cách văn hóa Hồ Chí Minh
c) Bố cục: Chia làm 3 phần 
- Phần1 : từ đầu Þ hiện đại.
- Phần 2 : tiếp Þ tắm ao.
- Phần 3 : còn lại.
sGiáo viên hướng dẫn học sinh tìm hiểu một số chú thích quan trọng? 
- Học sinh dựa vào chú thích trong SGK để tìm hiểu? 
d) Chú Thích
 ( 1) , ( 3) , ( 5) 
sNhan đề của văn bản là “ phong cách Hồ Chí Minh’ Vậy em hiểu phong cách Hồ Chí Minh là gì? 
- Vẻ đẹp theo phong cách riêng của Hồ Chí MInh
15’
HOẠT ĐỘNG 2: HDHS TÌM HIỂU HỒ CHÍ MINH VỚI SỰ TIẾP THU TINH HOA VĂN HÓA NHÂN LOẠI
II/ ĐỌC- HIỂU VĂN BẢN
s Gọi học sinh đọc phần 1: “ Từ đầu đến hiện đại”
- Học sinh đọc bài 
1/ HỒ CHÍ MINH VỚI SỰ TIẾP THU TINH HOA VĂN HÓA NHÂN LOẠI
s Những tinh hoa văn hóa nhân loại đến với Hồ Chí Minh trong hoàn cảnh nào?
- Hs phaùt hieän: Trong cuéc ®êi ho¹t ®éng CM ®Çy gian nan vÊt v¶, HCM ®· tÝch luü ®­îc vèn tri thøc v¨n ho¸ hÕt søc s©u réng.
- Trong cuộc đời hoạt động cách mạng tiếp xúc văn hóa nhân loại:
sHồ Chí Minh làm thế nào để tiếp thu văn hóa nhân loại?
sGv giaûng theâm, laáy ví duï minh hoïa( keå chuyeän veà Baùc)
Hs phaùt hieän: trong cuoäc ñôøi hoaït ñoäng caùch maïng gian nan vaát vaû, Baùc ñaõ ñi qua nhieàu nôi, tieáp xuùc vôùi nhieàu neàn vaên hoùa töø phöông Ñoâng tôùi phöông Taây
+ Ngôn ngữ giao tiếp
+ Qua công việc, lao động
+ Học hỏi, tìm hiểu đến mức sâu sắc
sBác tiếp thu văn hóa nhân loại bằng cách nào? 
s Những ®iÒu k× l¹ nhÊt trong c¸ch tiÕp thu tinh hoa- v¨n ho¸ nh©n lo¹i cña HCM lµ g×?
Hs:§iÒu quan träng lµ Ng­êi ®· tiÕp thu vèn tri thøc v¨n ho¸ nh©n lo¹i cã chän läc
- Hs:+Kh«ng chÞu ¶nh h­áng 1 c¸ch thô ®éng.
- Tiếp thu chọn lọc
s Cô thÓ cña sù chän läc ®ã lµ g×?
s Em coù theå keå moät caâu chuyeän ñeå minh hoïa cho söï tieáp thu aáy ôû Baùc?
sGv keå theâm moät soá caâu chuyeän minh hoïa ñeå giuùp hs hieåu theâm veà söï tieáp thu vaên hoùa theá giôùi coù choïn loïc cuûa Baùc
+Kh«ng chÞu ¶nh h­áng 1 c¸ch thô ®éng.
+TiÕp thu mäi c¸i ®Ñp, c¸i hay ®ång thêi víi viÖc phª ph¸n nh÷ng h¹n chÕ, tiªu cùc.
+Trªn nÒn t¶ng v¨n ho¸ d©n téc mµ tiÕp thu nh÷ng ¶nh h­ëng quèc tÕ.
+ Không thụ động
+ Tiếp thu cái đẹp,cái hay đồng thời phê phán cái hạn chế,tiêu cực
 Gv cho hs thaûo luaän 2 caâu hoûi
s Em cã nhËn xÐt g× vÒ c©u v¨n, c¸ch lËp luËn cña t¸c gi¶ trong ®o¹n v¨n trªn?
s Qua ngheä thuaät trình baøy aáy cuûa taùc giaû ñaõ giuùp em nhaän xeùt nhö theá naøo veà phong caùch cuûa Hoà Chí Minh?
s GV bình theâm,kh¸i qu¸t l¹i vÊn ®Ò: nhö vaäy coù theå khaúng ñònh raèng veû ®Ñp phong c¸ch v¨n ho¸ HCM lµ sù kÕt hîp hµi hoµ gi÷a truyÒn thèng v¨n ho¸ d©n téc vµ tinh hoa v¨n ho¸ nh©n lo¹i. Vaø cuõng chính ñieàu naøy ñaõ taïo neân ôû Hoà Chí Minh moät nhaân caùch, moät loái soáng raát Vieät Nam, raát phöông Ñoâng nhöng cuõng ñoàng thôøi raát môùi, raát hieän ñaïi...
- Hs thaûo luaän nhoùm:
 +Sö dông c©u kÓ kÕt hîp víi lêi b×nh luËn: “Cã thÓ nãi Ýt cã vÞ l·nh tô nµonh­ chñ tÞch HCM” => rÊt tù nhiªn.
+LËp luËn: chÆt chÏ ,râ rµng ,thu hót ng­êi ®äc
- H/S nhaän xeùt,kh¸i qu¸t : thaáy ñöôïc söï keát hôïp haøi hoøa giöõa truyeàn thoáng vaên hoùa daân toäc vaø tinh hoa vaên hoùa nhaân loaïi trong phong caùch Hoà Chí Minh
=>Söï keát hôïp haøi hoøa giöõa truyeàn thoáng vaên hoùa daân toäc vaø tinh hoa vaên hoùa nhaân loaïi ôû Hoà Chí Minh
=> Keå kÕt hîp víi lêi b×nh luËn
GV chuyeån yù: vÎ ®Ñp phong c¸ch HCM cßn biÓu hiÖn trong lèi soáng ntn? TiÕt häc sau chóng ta sÏ t×m hiÓu tiÕp ñieàu naøy
TIẾT 02
15’
HOẠT ĐỘNG 3: HDHS TÌM HIỂU NÉT ĐẸP TRONG LỐI SỐNG CỦA HỒ CHÍ MINH
2/ NÉT ĐẸP TRONG LỐI SỐNG CỦA HỐ CHÍ MINH: 
sGV yªu cÇu HS ®äc ñoaïn 2
- H/s®äc l¹i ®2 (tõ Laàn ®Çu
tiªn trong lÞch sö VN”®Õn hÕt)
_ Nơi ở , nơi làm việc đơn sơ
s VÎ ®Ñp phong c¸ch HCM ë ®o¹n v¨n 2 ®­îc t¸c gi¶ ®Ò cËp trªn nh÷ng khÝa c¹ch nµo?
sChi tiÕt, h×nh ¶nh nµo ®­îc t¸c gi¶ chän khi nãi ®Õn n¬i lµm viÖc cña B¸c?
sTrang phôc cña B¸c ®­îc t¸c gi¶ giíi thiÖu ntn?
- Hs phaùt hieän:nôi ôû vaø laøm vieäc, trang phuïc, aên uoáng.
- Hs phaùt hieän:N¬i ë, n¬i lµm viÖc :+ ChiÕc nhµ sµn nhá b»ng gç bªn c¹nh chiÕc ao->vÎn vÑn cã vµi phßng vöøa tiÕp kh¸ch, häp bé chÝnh trÞ vöøa lµm viÖc, phoøng nguû
+§å ®¹c méc m¹c, ®¬n s¬.
-Hs phaùt hieän:Bé quÇn ¸o bµ ba n©u,chiÕc ¸o trÊn thñ,ñ«i dÐp lèp th« s¬,t­ trang Ýt ái: moät chiÕc va ly con,vµi bé quÇn ¸o, vµi vËt kû niÖm .
- Trang phuïc: boä quaàn aùo baø ba naâu, ñoâi deùp loáp; tö trang ít oûi,
s AÊn uèng cña mét vÞ l·nh tô cã g× ®Æc biÖt?
s Em hãy kể tên đó là những món ăn như thế nào? 
s AÊn uèng cña mét vÞ l·nh tô cã g× ®Æc biÖt?
-Hs phaùt hieän: aên uèng rÊt ®¹m b¹c : C¸ kho,rau luéc,d­a ghÐm,cµ muèi,ch¸o hoa
Hs nhaän xeùt: Nh÷ng mãn ¨n rÊt ®¬n gi¶n, rÊt VN, kh«ng moät chót cÇu k×. Hay nãi c¸ch kh¸c: ¨n uèng rÊt ®¹m b¹c
- AÊn uoáng: caù kho, döa muoái, rau luoäc, döa gheùm,chaùo hoa,
s Em coù nhaän xeùt gì veà ngheä thuaät trình baøy cuûa taùc giaû ôû ñaây?
sQua ngheä thuaät trình baøy aáy, giuùp em nhËn xÐt g× vÒ vÎ ®Ñp trong lèi sèng cña B¸c?
Hs nhaän xeùt veà ngheä thuaät: keå ñan xen vôùi bình luaän, löïa choïn chi tieát tieâu bieåu ,
è Lèi sèng rÊt gi¶n dÞ, ®¹m b¹c, ñ¬n s¬ cuûa Hoà Chí Minh
->Keå ñan xen vôùi bình luaän.
=> Söï giaûn dò vaø thanh cao trong loái soáng Hoà Chí Minh
sGv treo caùc böùc aûnh chuïp minh hoïa veà ñôøi soáng giaûn dò cuûa Baùc, Gv bình theâm
- Hs quan saùt caùc böùc aûnh ñeå hieåu theâm veà Baùc
sCã ng­êi cho r»ng “ Ph¶i ch¨ng ®©y lµ c¸ch sèng kh¸c khæ cña nh÷ng con ng­êi tù vui trong c¶nh nghÌo khã; Tù thÇn th¸nh ho¸, tù lµm cho kh¸c ng­êi kh¸c ®êi”. YÙ kiÕn cña em ntn vÒ nhaän ñònh ®ã?
- Hs thaûo luaän nhoùm, traû lôøi theo höớùng : Hoµn toµn kh«ng ®ång ý víi ý kiÕn ®ã .
s ( Em cã ®ång ý víi ý kiÕn trªn kh«ng? NÕu kh«ng, em quan niÖm ntn vÕ c¸ch sèng ®ã?)
+ §©y kh«ng ph¶i lµ lèi sèng kh¾c khæ cña nh÷ng con ng­êi tù vui trong c¶nh nghÌo khã.
+§©y còng kh«ng ph¶i c¸ch tù thÇn th¸nh ho¸, tù lµm cho kh¸c ®êi kh¸c ng­êi.
+ §©y lµ moät c¸ch sèng cã v¨n hãa : C¸i ®Ñp lµ sù gi¶n dÞ, tù nhiªn. à Lèi sèng gi¶n dÞ,thanh cao.
sGV kÓ theâm mét sè c©u chuyÖn vÒ lèi sèng cña B¸c.
- Hs nghe, hieåu theâm
sLèi sèng cña B¸c khiÕn t¸c gi¶ liªn t­ëng ®Õn lèi sèng cña nh÷ng ai? T¸c gi¶ ®· dïng thñ ph¸p NT nµo ë ®©y?
- Hs: +So s¸nh c¸ch sèng, lèi sèng cña l·nh tô víi caùc vÞ tæng thèng, c¸c vÞ vua hiÒn cña c¸c n­íc kh¸c. 
+So s¸nh c¸ch sèng cña B¸c víi c¸c vÞ hiÒn tiÕt trong lÞch sö mµ tiªu biÓu lµ: NguyÔn Tr·i ë C«n S¬n hay NguyÔn BØnh Khiªm sèng ë quª nhµ. Hä còng cã lèi sèng: “ Thu ¨n m¨ng tróc, ®«ng ¨n gi¸. Xu©n t¾m hå sen, h¹ t¾m ao
s (? Em hiÓu g× vÒ 2 c©u th¬ N«m trªn cña NguyÔn BØnh Khiªm?)
- Hs:àPh©n tÝch: Mçi mïa cã thó vui riªng, mïa nµo thøc Êy
s keát luaän: §ã lµ c¸i thó vui tao nh· cña c¸c bËc nho x­a – Mét lèi sèng ®¹m b¹c mµ thanh cao,
- Hs nhaän xeùt t¸c dông
sVíi nghÖ thuËt so saùnh nhö vaäy ®· ®em l¹i hiÖu qu¶ g× cho ®o¹n v¨n?
+ Lµm næi bËt ñöôïc sù kÕt hîp gi÷a söï vÜ ®¹i, thanh cao vµ b×nh dÞ ë nhµ c¸ch m¹ng HCM.
+ ThÓ hiÖn niÒm c¶m phôc, töï hµo cña ng­êi viÕt.
sT¸c gi¶ bµi viÕt ®· b×nh luËn ntn vÒ lèi sèng, nÕp sèng cña B¸c
- Hs phaùt hieän: NÕp sèng gi¶n dÞ vµ thanh ®¹m cña B¸c Hå h¹nh phóc thanh cao cho t©m hån vµ thÓ x¸c.
sEm hiÓu g× vÒ lêi b×nh nµy cña t¸c gi ...  và đánh dấu X vào các ô trống mà kiểu văn bản chính có thể kết hợp các yếu tố tương ứng trong nó ( chẳng hạn tự sự có thể kết hợp với miêu tả thì đánh dấu vào ô thứ hai) 
9/ Kẻ lại bảng và đánh dấu x vào ô trống: 
STT
Kiểu văn bản chính 
Các yếu tố kết hợp với văn bản chính 
Tự 
sự 
Miểu tả 
Nghị 
Luận 
Biểu 
Cảm 
Thuyết 
minh
Điều hành 
1
Tự sự 
X
X
X
X
2
Miểu tả 
X
X
X
3
Nghị luận 
X
X
X
4
Biểu cảm 
X
X
X
5
Thuyết minh 
X
X
6
Điều hành 
HOẠT ĐỘNG 10:
GV: Một số tác phẩm tự sự được học trong SGK Ngữ văn 6 đến 9 không phải bao giờ cũng phân biệt rõ bố cục ba phần (Mở bài, thân bài, kết bài).Tại sao bài tập làm văn tự sự của học sinh vẫn phải có đủ ba phần đã nêu? 
10/ 
_ Các nhà văn đã trưởng thành, đã thành thạo nên họ viết như vậy.Nhưng vẫn chấp nhận.
_ Còn học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường còn đang học tập nên phải luyện viết theo bố cục ba phần rõ ràng.
HOẠT ĐỘNG 11:
GV: Những kiến thức và kĩ năng về kiểu văn bản tự sự của phần Tập làm văn có giúp được gì trong việc Đọc- Hiểu các văn bản tác phẩm văm học tương ứng trong SGK Ngữ văn không? Phân tích một vài ví dụ để làm sáng tỏ.
11/ 
_ Các kiến thức và kĩ năng về kiểu văn bản tự sự của phần Tập làm văn giúp ích rất nhiều cho việc Đọc – Hiểu văn bản tác phẩm.
_ Vì hiện nay, sách viết theo kiểu tích hợp.Các bài đọc hiểu văn bản có thể làm mẫu cho tập làm văn, lí thuyết tập làm văn.
HOẠT ĐỘNG 12:
GV: Những kiến và kĩ năng về các tác phẩm tự sự phần Đọc –Hiểu văn bản và phần Tiếng việt tương ứng dã giúp em những gì trong việc viết bài văn tự sự? 
12/ 
_ Các kiến thức kĩ năng về các tác phẩm tự sự cũng như phần Tiếng việt giúp học sinh viết bài văn tự sự tốt 
_ Vì đó là các bài mẫu cho lí thuyết tập làm văn và các hiểu biết về Tiếng việt, giúp học sinh diễn đạt tốt trong tập làm văn?
II/ LUYỆN TẬP: 
4
CỦNG CỐ ( 4 phút ) 
_ Nắm được các nội dung trong phần ôn tập? 
_ Học thuộc lòng nội dung bài ôn tập ? 
5
DẶN DÒ ( 5 phút ) 
_ Nắm được nội dung các câu hỏi? 
_ Chuẩn bị bài: “ trả bài tập làm văn số 03 ”
D/ RÚT KINH NGHIỆM
Ngày soạn: 05 / 12 / 2010 	TUẦN 17–- TIẾT 81
Ngày dạy: 06 / 12 / 2010
A/ MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT :
01
Kiến thức 
_Củng cố nâng cao kiến thức đã học ở học kĩ năng làm văn tự sự.Tự đánh giá trình độ, năng lực của bản thân về kĩ năng xây dựng cốt truyện , nhân vật xây dựng ngôn ngữ nhân vật trong kể chuyện đời thường và trí tưởng tượng của học sinh.
02
Kỹ năng 
_ Chữa lỗi 
03
Tư tưởng 
_ Nắm lại kiến thức cách làm bài văn
B / CHUẨN BỊ:
01
Giáo viên 
_ Chuẩn bị đề và đá án
02
Học sinh 
_ Bài kiểm tra 
03
Phương pháp 
_ Chữa bài tại lớp và dùng bảng để chữa
C / TIẾN TRÌNH BÀI DẠY 
01
Ổn định lớp 
Ổn định nề nếp bình thường 
1 phút 
02
Kiểm tra bài củ
5 phút 
03
Bài mới 
30 phút 
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
NỘI DUNG GHI BẢNG
HOẠT ĐỘNG 1: 
GV Chép đề văn lên bảng 
GV: Học sinh: Phân tích đề.
GV: Thảo luận xây dựng dàn ý? 
I/ĐỀ BÀI: 
 Kể lại cuộc gặp gỡ với các chú bộ đội nhân ngày 22/12 và em là người nói lên những suy nghĩ tình cảm của mình về trách nhiệm của thế hệ sau với các thế hệ đi trước.
HOẠT ĐỘNG 2: 
GV: Gợi ý học sinh trả lời các câu hỏi?
II/ XÁC ĐỊNH VỀ PHƯƠNG PHÁP: 
1/ Cần viết văn bản với phương thức nào là chính?
2/ Các yếu tố nào có vai trò bổ trợ? 
HOẠT ĐỘNG 3: 
GV: Nhận xét bài làm của học sinh? 
GV: Bài làm đạt yêu cầu và bài làm chưa đạt yêu cầu hoặc yếu kém? 
III/ ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ BÀI LÀM CỦA CẢ LỚP: 
1/ Số bài đạt yêu cầu ở hai hoạt động trên? 
_ Tính tỉ lệ phần trăm ( Lấy tổng số bài đạt X 100 : tỉ số lớp ) 
2/ Số bài chưa đạt yêu cầu: 
Tính tỉ lệ phần trăm ( tương tự) 
3/ Các vấn đề khác nhau: 
_ Bố cục trình bày 
_ Cách diễn đạt bài văn 
_ Ngữ pháp 
_ Chính tả
_ Chữ viết 
HOẠT ĐỘNG 4: 
GV Cho học sinh đọc một số bài và hướng dẫn học sinh trao đổi, thảo luận? 
IV/ ĐỌC MỘT SỐ BÀI ĐỂ THẨM ĐỊNH: 
1/ Hai bài làm tốt nhất 
2/ Hai bài làm kém nhất 
3/ Cho học sinh trao đổi, thảo luận để rút kinh nghiệm.
HOẠT ĐỘNG 5: 
GV: Trả bài cho học sinh và yêu cầu học sinh trao đổi bài cho nhau xm để cùng thẩm định và rút kinh nghiệm 
GV: Chốt lại bài làm của học sinh? 
V/ TRẢ BÀ CHO HỌC SINH: 
1/ Ưu điểm: 
_ Tổng số bài đạt được 
2/ Khuyết điểm: 
_ Tổng số bài chưa đạt.
4
CỦNG CỐ ( 4 phút ) 
_ Nắm được bài làm? 
_ Rút kinh nghiệm bài làm sau ? 
5
DẶN DÒ ( 5 phút ) 
_ Rút kinh nghiệm? 
_ Chuẩn bị bài: “ Trả bài kiểm tra Tiếng việt và văn”
D/ RÚT KINH NGHIỆM
Ngày soạn: 05 / 12 / 2010 	TUẦN 17–- TIẾT 82,83
Ngày dạy: 06 / 12 / 2010
A/ MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT :
01
Kiến thức 
_ Ôn lại kiến thức kĩ năng về phân tích, cảm thụ thơ và truyện hiện đại
_ Thấy được những ưu điểm và hạn chế của mình trong việc nắm kiến thức và kĩ năng về mảng nội dung.
02
Kỹ năng 
_ Chữa lỗi 
03
Tư tưởng 
_ Chỉ ra những hạn chế của học sin để học sinh rút kinh nghiệm -> sửa chữa
B / CHUẨN BỊ:
01
Giáo viên 
_ Chuẩn bị đề và đá án
02
Học sinh 
_ Bài kiểm tra 
03
Phương pháp 
_ Chữa bài tại lớp và dùng bảng để chữa
C / TIẾN TRÌNH BÀI DẠY 
01
Ổn định lớp 
Ổn định nề nếp bình thường 
1 phút 
02
Kiểm tra bài củ
5 phút 
03
Bài mới 
30 phút 
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
NỘI DUNG GHI BẢNG
HOẠT ĐỘNG 1: 
GV Đọc lại đề bài và nêu đáp án cho từng câu? 
GV: Chép tự luận lên bảng? 
I/ĐỀ BÀIVÀ ĐÁP ÁN: 
1/ Phần trắc nghiệm: ( Câu đúng,sai) 
2/ Phần tự luận: 
_ Nêu ý cơ bản 
_ Bố cục bài làm 
HOẠT ĐỘNG 2: 
GV: Nêu nhận xét và đưa ra những ví dụ cụ thể để điểm nhìn của từng lớp để tuyên dương khích lệ ác em có bài làm hay?
II/ NHẬN XÉT BÀI LÀM CỦA HỌC SINH: 
1/ Ưu điểm: 
_ Nắm vững kiến thức nội dung bài làm.
_ Kĩ thuật làm bài trắc nghiệm nhanh, chính xác
_ Bài làm bố cục trình bày rõ ràng, mạch lạc
2/ Nhược điểm: 
_ Nắm kiến thức không chắc chắn ở một số em
_ Diễn đạt dùng từ còn vụng về 
HOẠT ĐỘNG 3: 
GV: Trả bài cho học sinh? 
GV: Kẻ bảng chữa lỗi lên bảng cho một số em tự ghi ví dụ và điền vào lỗi nào, mình sai.
III/ TRẢ BÀI VÀ SỬA CHỮA: 
1/ Giáo viên trả bài cho học sinh
2/ Học sinh tự sữa chữa bài làm của mình.
STT
Lỗi dùng từ 
Lỗi diễn đạt
Lỗi chính tả
Sửa chữa
1
2
HOẠT ĐỘNG 4: 
GV Cho học sinh đọc một số bài và hướng dẫn học sinh trao đổi, thảo luận? 
IV/ GIÁO VIÊN GỌI ĐIỂM VÀO SỔ: 
_ Tuyên dương một số bài làm khá – giỏi 
_ Khuyết khích, động viên một số bài làm điểm thấp 
4
CỦNG CỐ ( 4 phút ) 
_ Ôn tập kiến thức học kì I? 
_ Xem lại kiến thức cơ bản của tất cả các bài đã học? 
5
DẶN DÒ ( 5 phút ) 
_ Ôn tậ chuẩn bị thi học kì I? 
_ Chuẩn bị bài: “ Những đứa trẻ”
D/ RÚT KINH NGHIỆM
Ngày soạn: 05 / 12 / 2010 	TUẦN 17–- TIẾT 84,85 
Ngày dạy: 08 / 11 / 2010
A / MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT :
01
Kiến thức 
_ Có thể biết bước đầu về nhà văn Mác-xin –Goor-Ki và tác phẩm của ông
_ Những đóng góp của Mác xin Goor Ki đối với văn học Nga và văn học nhân loại 
_ Mối đồng cảm châm chân thành của nhà văn đối với những đứa trẻ
02
 Kỹ năng 
_ Kĩ năng nhận thức
_ Kĩ năng giao tiếp
_ Kĩ năng hợp tác
_ Kĩ năng ra quyết định.
_ Kĩ năng tư duy sáng tạo.
03
Tư tưởng 
_ Hiểu, cảm nhận được giá trị nội dung và nghệ thuật của đoạn trích: Những đứa trẻ” 
B / CHUẨN BỊ:
01
Giáo viên 
_ SGK, SGV, bảng phụ, sách tham khảo, chân dung nhà văn Mác xin Goor Ki 
02
Học sinh 
_ SGK, vỡ soạn, đọc trước tác phẩm.
03
Phương pháp 
_ Gợi tìm, nêu vấn đề, vấn đáp, thảo luận nhóm
_ Phân tích tình huống: 
_ Kĩ thuật đặt câu hỏi.
_ Kĩ thuật động não.
_ Kĩ thuật gia nhiệm vụ. 
C / TIẾN TRÌNH BÀI DẠY 
01
Ổn định lớp 
 Ổn định nề nếp bình thường 
1 phút 
02
Kiểm tra bài củ 
5 phút 
03
Bài mới 
30 phút 
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ 
NỘI DUNG GHI BẢNG
HOẠT ĐỘNG 1 
GV: Tóm tắt vài nét về tác giả? 
GV: Xuất xứ của văn bản? 
GV: Thể loại của văn bản? 
GV: Bốc cục của văn bản chia làm mấy phần? 
GV: Chú thích : (SGK)
_ Phần 1 (Từ đầu à“ ấn em nó cúi xuống”): Tình bạn tuổi ấu thơ hồn nhiên, trong sáng.
_ Phần 2(“Trời đã bắt đầu tối”à“Cấm không được đến nhà tao”): Tình bạn bị cấm đoán.
_ Phần 3(phần còn lại)Tình bạn vẫn tiếp tục. 
I/ TÌM HIỂU CHUNG: 
1/ Tác giả : Mác- xin- Goor- ki ( 1868 – 1936)là nhà văn Nga
2/ Tác phẩm : 
a) Xuất xứ: Trích “ Những ngày thơ ấu” , chương IX 
b)Thể loại: Tiểu thuyết tự thuật 
c)Bố cục: Chia làm 3 phần 
d)Chú Thích ; SGK 
HOẠT ĐỘNG 2: 
GV: Aliosa :sống trong hoàn cảnh gia đình như thế nào?
GV: Ba đứa trẻ: sống trong hoàn cảnh gia đình như thế nào?
GV: Bọn trẻ quen nhau trong tình cảnh nào
GV: Em có nhận xét gì về tình 
bạn của bọn chúng
_ Bình: Chính sự đồng cảm trong cảnh ngộ thiếu tình thương với ba đứa trẻ đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Mác xin Goor Ki khiếu hơn ba chục năm sau ông vẫn còn nhớ như in và kể lại rất xúc động.
I/ ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN: 
 1/ NHỮNG ĐỨA TRẺ CÙNG CẢNH NGỘ
_ A LI Ô SA: bố mất, sống với 
bà ngoại.( bình thường) 
_ Ba đứa trẻ: mẹ, mất sống với
Bố và dì ghẻ ( quý tộc) 
_ Bọn trẻ quen nhau: tình cờ 
( cứu thằng em) 
=> Tình bạn trong
 sáng,hồn nhiên
HOẠT ĐÔNG3 : 
GV: khi nghe những đứa trẻ kể về mẹ mất aliosa đã tỏ thái độ gì 
GV: Khi thấy viên đại tá xuất hiện Aliosa đã liên tưởng đến đều gì?
GV: 
Bình: Aliosa thấy “ Chúng ngồi sát nhau như những chú gà con” Hình ảnh so sánh chính xác khiến ta liên tưởng những chú gà con bơ vơ, lạc mẹ, sợ hãi nép vào nhau khi thoáng thấy bong diều hâu. Qua đó, cũng bộc lộ sự đồng cảm thực sự của Aliosa với nỗi bất hạnh của các bạn nhỏ .
2/ NHỮNG QUAN SÁT VÀ NHẬN XÉT TINH TẾ ALIOSA: 
_ Khi mấy đứa trẻ kể chuyện
 mẹ mất-> Aliosa thông cảm nổi bất hạnh 
_ Khi đại tá xuất hiện -> Aliosa nghĩ đến con ngỗng ngoan ngoãn
HOẠT ĐÔNG4 : 
GV: Nhân vật nào có ngoài đời thường? Nhân vật nào thường có trong chuyện cổ tích? 
GV: Em có nhận xét gì về yếu tố cổ tích có trong câu chuyện? 
Bình: Chi tiết mụ dì ghẻ Aliosa liên tưởng ngay đến nhân vật mụ dì ghẻ độc ác trong chuyện cổ tích.
Bình: Hình ảnh người bà nhân hậu, bà thường kể chuyện cổ tích cho cậu nghe và cậu kể lại cho các bạn.
3/ CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG VÀ VƯỜN CỔ TÍCH: 
_ Dì ghẻ => Độc ác
_ Người bà nhân hậu 
=> Yếu tố cổ tích làm cho câu chuyện đầy chất thơ.
HOẠT ĐÔNG4 : 
GV: Tóm tắt vài nét về nghệ thuật của bài thơ? 
GV: Tóm tắt vài nét về nội dung của bài thơ? 
GV: Em rút ra bài học gì cho bản thân? 
2/ Nội dung: 
_ Đoạn trích thể hiện tình bạn tuổi thơ trong sáng, đẹp đẽ và những khao khát tình cảm của những đứa trẻ.
III/ TỔNG KẾT: 
1/ Nghệ thuật: 
_ Kể chuyện đời thường và chuyện cổ tích lồng vào nhau.
_ Kết hợp tự sự, miêu tả, biểu cảm 
IV/ LUYỆN TẬP: 
1/ Đọc và nhớ một số chi tiết thể hiện kí ức bền vững của nhân vật”Tôi” về tình bạn tuổi thơ? 
2/ Cảm nghĩ của em về nhân vật Aliosa? 
4
CỦNG CỐ ( 4 phút ) 
_ Tóm tắt vài nét về tác giả? 
_ Nghệ thuật và nội dung bài? 
5
DẶN DÒ ( 5 phút ) 
_ Học thuộc lòng nội dung bài học.
_ Chuẩn bị bài: “ Ôn tâpthi học kì I”

Tài liệu đính kèm:

  • docGIAO AN VAN HAY CO HINH MINH HOA.doc