Đề kiểm tra môn Văn 9

Đề kiểm tra môn Văn 9

®Ò 1

I. Tr¾c nghiÖm (2 ®iÓm)

1. Bµi th¬ §ång chÝ ®­îc s¸ng t¸c vµo n¨m nµo?

 A. 1948 B. 1984 C. 1947 D. 1949

2. Bµi th¬ §ång chÝ ®­îc viÕt theo thÓ th¬ nµo?

 A.ThÊt ng«n b¸t có §­êng luËt C. Lôc b¸t B. Tù do D. T¸m ch÷ (tiÕng)

3. Chñ ®Ò bµi th¬ §ång chÝ lµ g×?

A. Ca ngîi t×nh ®ång chÝ keo s¬n g¾n bã gi÷a nh÷ng ng­êi lÝnh Cô Hå trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p.

B. T×nh ®oµn kÕt g¾n bã gi÷a hai anh bé ®éi c¸ch m¹ng.

C. Sù nghÌo tóng, vÊt v¶ cña nh÷ng ng­êi n«ng d©n mÆc ¸o lÝnh.

D. VÎ ®Ñp cña h×nh ¶nh ®Çu sóng tr¨ng treo.

4. Nh÷ng biÖn ph¸p nghÖ thuËt nµo ®• ®­îc sö dông trong hai c©u th¬?

MÆt trêi xuèng biÓn nh­ hßn löa

Sãng ®• cµi then ®ªm sËp löa

 A. So s¸nh C. Ho¸n dô B. So s¸nh vµ Èn dô D. Phãng ®¹i vµ t­îng tr­ng

5. Khæ th¬ nµo trong bµi th¬ §oµn thuyÒn ®¸nh c¸ ®Ñp lçng lÉy nh­ mét bøc tranh s¬n mµi vÒ c¶nh biÓn ®ªm ?

 A. Khæ: Ta h¸t bµi ca ngîi c¸ vµo

 B. Khæ: C¸ nhô, c¸ chim cïng c¸ ®Ð

 C. Khæ: Sao mê kÐo l­íi kÞp trêi s¸ng

 D. Khæ: C©u h¸t c¨ng buåm víi giã kh¬i.

 

doc 30 trang Người đăng honghoa45 Ngày đăng 10/04/2020 Lượt xem 122Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Đề kiểm tra môn Văn 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
®Ò 1
I. Tr¾c nghiÖm (2 ®iÓm)
1. Bµi th¬ §ång chÝ ®­îc s¸ng t¸c vµo n¨m nµo?
	A. 1948	B. 1984	C. 1947	D. 1949
2. Bµi th¬ §ång chÝ ®­îc viÕt theo thÓ th¬ nµo?
	A.ThÊt ng«n b¸t có §­êng luËt	 C. Lôc b¸t	 B. Tù do	D. T¸m ch÷ (tiÕng)
3. Chñ ®Ò bµi th¬ §ång chÝ lµ g×?
A. Ca ngîi t×nh ®ång chÝ keo s¬n g¾n bã gi÷a nh÷ng ng­êi lÝnh Cô Hå trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p.
B. T×nh ®oµn kÕt g¾n bã gi÷a hai anh bé ®éi c¸ch m¹ng.
C. Sù nghÌo tóng, vÊt v¶ cña nh÷ng ng­êi n«ng d©n mÆc ¸o lÝnh.
D. VÎ ®Ñp cña h×nh ¶nh ®Çu sóng tr¨ng treo.
4. Nh÷ng biÖn ph¸p nghÖ thuËt nµo ®· ®­îc sö dông trong hai c©u th¬?	
MÆt trêi xuèng biÓn nh­ hßn löa
Sãng ®· cµi then ®ªm sËp löa
	A. So s¸nh	 C. Ho¸n dô	 B. So s¸nh vµ Èn dô	D. Phãng ®¹i vµ t­îng tr­ng
5. Khæ th¬ nµo trong bµi th¬ §oµn thuyÒn ®¸nh c¸ ®Ñp lçng lÉy nh­ mét bøc tranh s¬n mµi vÒ c¶nh biÓn ®ªm ?
	A. Khæ:	Ta h¸t bµi ca ngîi c¸ vµo 
	B. Khæ:	C¸ nhô, c¸ chim cïng c¸ ®Ð 
	C. Khæ:	Sao mê kÐo l­íi kÞp trêi s¸ng 
	D. Khæ:	C©u h¸t c¨ng buåm víi giã kh¬i.
6. V× sao cã thÓ xem bµi th¬ §oµn thuyÒn ®¸nh c¸ nh­ mét bµi ca lao ®éng ®Çy phÊn khëi, hµo hïng?
A. NhÞp ®iÖu rén rµng n¸o nøc
B. §iÖp tõ h¸t, bµi ca, c©u h¸t ®­îc nh¾c l¹i nhiÒu lÇn.
C. Nh÷ng ng­êi ®i ra biÓn ®¸nh c¸ võa ®i võa h¸t, võa gi¨ng l­íi võa h¸t gäi c¸, khi trë vÒ còng h¸t vang.
D. NiÒm vui phÊn chÊn trong lao ®éng tù do, lao ®éng tËp thÓ cña nh÷ng ng­êi d©n biÓn.
 7. V× sao t¸c gi¶ NguyÔn Khoa §iÒm ®Æt tªn cho bµi th¬ cña m×nh lµ Khóc h¸t ru nh÷ng em bÐ lín trªn l­ng mÑ ?
A. §ã lµ nh÷ng lêi mÑ ru con
B. §ã lµ nh÷ng lêi ru cña t¸c gi¶
C. §ã lµ hai lêi ru nèi tiÕp nhau: Lêi ru cña t¸c gi¶ vµ lêi ru cña mÑ ru con.
D. Nh÷ng ®o¹n th¬ - ®iÖp khóc cÊu tróc gièng nhau, nhÞp ®iÖu gièng nhau chØ kh¸c Ýt nhiÒu vÒ néi dung.
8. Bµ mÑ ru con trong bµi th¬ lµ ng­êi d©n téc nµo.
	A. V©n KiÒu	B. T©y Nguyªn	C. Tµ ¤i	D. £®ª.
II. Tù luËn (8 ®iÓm)
1. T×nh huèng nµo trong truyÖn ng¾n Lµng ®· lµm béc lé s©u s¾c t×nh yªu lµng quª vµ tinh thÇn yªu n­íc ë nh©n vËt «ng Hai? H·y ph©n tÝch ý nghÜa cña t×nh huèng Êy.
2. Cã ng­êi nhËn xÐt: LÆng lÏ Sa Pa lµ mét bµi th¬ b»ng v¨n xu«i ca ngîi vÎ ®Ñp trong sù lÆng lÏ to¶ h­¬ng cña thiªn nhiªn lµ con ng­êi.
	Ph©n tÝch truyÖn ng¾n LÆng lÏ Sa Pa cña NguyÔn Thµnh Long ®Ó lµm râ ý kiÕn trªn.
®Ò 2
I.tr¾c nghiÖm
1. Tõ ng÷ s¸ng t¹o vµ biÓu c¶m nhÊt trong bµi th¬ BÕp löa lµ tõ nµo.?
A. Chên vên	C. Sèng mòi cßn cay	E. Êp iu
B. Nång ®­îm	D. Dai d¼ng	F. Hoµi
2. Cã ý kiÕn gi¶i thÝch r»ng A- kay vµ cu Tai ®Òu lµ tªn con trai bµ mÑ d©n téc Tµ ¤i trong bµi th¬ NguyÔn Khoa §iÒm.
	A. §óng	B. Sai
3. Gi÷a nh÷ng bµi th¬:
a. §ång chÝ, ¸nh tr¨ng vµ §oµn thuyÒn ®¸nh c¸
b. §ång chÝ, Bµi th¬ vÒ tiÓu ®éi xe kh«ng kÝnh
c. BÕp löa, Khóc h¸t ru nh÷ng em bÐ trªn l­ng mÑ.
Cã nh÷ng ®iÓm g× chung? S¾p xÕp chÝnh x¸c c¸c ch÷ c¸i in hoa víi nh÷ng ch÷ c¸i in th­êng.
A. §Òu nãi vÒ ng­êi lÝnh c¸ch m¹ng
B. H×nh ¶nh tr¨ng (m¶nh tr¨ng, ¸nh tr¨ng)
C. T×nh c¶m gia ®×nh ruét thÞt.
4. V× sao h×nh ¶nh bÕp löa l¹i trë thµnh k× diÖu, thiªng liªng ®èi víi nhµ th¬ B»ngViÖt?
A. G¾n víi h×nh ¶nh ng­êi bµ còng rÊt k× diÖu, thiªng liªng
B. G¾n víi kÝ øc tuæi th¬ k× diÖu, thiªng liªng
C. G¾n víi nh÷ng th¸ng n¨m gian khæ mµ vui thêi kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p.
D. Tæng hîp c¶ 3 ý trªn.
5. V× sao NguyÔn Duy l¹i giËt m×nh khi nh×n vÇng tr¨ng im ph¨ng ph¾c?
A. ¢n hËn, tù tr¸ch m×nh ®· sím quªn qu¸ khø - nh÷ng ngµy gian nan mµ hµo hïng thêi ®¸nh MÜ.
B. Tù thÊy m×nh béi b¹c víi nh÷ng ®ång ®éi ®· hi sinh cho nh÷ng ngµy hoµ b×nh, h¹nh phóc h«m nay.
C. L­¬ng t©m thøc tØnh, giµy vß b¶n th©n cã ®Ìn quªn tr¨ng, cã míi níi cò.
D. Tæng hîp nh÷ng ý kiÕn trªn.
6. H×nh ¶nh mÆt trêi trong hai bµi th¬ §oµn thuyÒn ®¸nh c¸ vµ Khóc h¸t ru nh÷ng em bÐ trªn l­ng mÑ cã ý nghÜa gièng nhau kh«ng?
	A. GÇn gièng nhau	C. Kh«ng gièng nhau
	B. Võa gièng võa kh«ng gièng	D. Hoµn toµn gièng nhau
7. Trong lêi ru con thø 3, bµ mÑ m¬ cho con trai - cu Tai - ®iÒu g×?
A. Mai sau con lín vung chµy lón s©n	C. Mai sau con lín ph¸t m­êi Ka - lñi	B. Mai sau con lín ®­îc thÊy B¸c Hå	D. Mai sau con lín lµm ng­êi tù do.
8. Trong bµi th¬ BÕp löa h×nh ¶nh bÕp löa ®­îc t¸c gi¶ nh¾c tíi mÊy lÇn?
	A. 8 lÇn	C. 10 lÇn
	B. 9 lÇn	D. 11 lÇn
II Tù luËn
1. Trong 3 truyÖn ng¾n ®· häc: Lµng cña Kin L©n, LÆng lÏ Sa Pa cña NguyÔn Thµnh Long, ChiÕc l­îc ngµ cña NguyÔn Quang S¸ng  ®Òu cã nh÷ng t×nh huèng bÊt ngê ®Æc s¾c. §ã lµ nh÷ng t×nh huèng nµo? Ph©n tÝch mét trong ba t×nh huèng ®ã?
2. Ph©n tÝch khæ th¬ ®Çu trong bµi "Sang thu" cña H÷u ThØnh
®Ò 3
I.Tr¾c nghiÖm
§ªm nay rõng hoang s­¬ng muèi
§øng c¹nh bªn nhau chê giÆc tíi
§Çu sóng tr¨ng treo.
1. T¸c gi¶ cña bµi th¬ §ång chÝ lµ ai ?
	A. Huy CËn	B. ChÝnh H÷u	C. Ph¹m TiÕn DuËt	D. NguyÔn Khoa §iÒm 
2. Bµi th¬ §ång chÝ ®­îc s¸ng t¸c vµo kho¶ng thêi gian nµo?
A. Thêi k× ®Çu cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p
B. Thêi k× cuèi cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p
C. Thêi k× ®Çu cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng MÜ
3. C©u nµo trong ®©y thÓ hiÖn ®óng nhÊt 3 c©u th¬ trÝch trªn?
A. Nh÷ng biÓu hiÖn cña t×nh ®ång chÝ ®ång ®éi
B. Søc m¹nh cña t×nh ®ång chÝ, ®ång ®éi
C. BiÓu t­îng ®Ñp ®Ï vÒ cuéc ®êi ng­êi chiÕn sÜ c¸ch m¹ng
4. C©u nµo sau ®©y lµ c¶m nhËn kh«ng ®óng vÒ c©u th¬ "§Çu sóng tr¨ng treo"
A. H×nh ¶nh th¬ ch©n thùc, cô thÓ mµ giµu søc gîi c¶m.
B. H×nh ¶nh th¬ ®éc ®¸o mang ý nghÜa biÓu t­îng.
C. C©u th¬ thÓ hiÖn sù kÕt hîp gi÷a chÊt hiÖn thùc vµ c¶m høng l·ng m¹n
5. Tõ "®Çu" trong c©u th¬ "§Çu sóng tr¨ng treo" ®­îc dïng theo nghÜa nµo?
A. NghÜa ®en (gèc)
B. NghÜa chuyÓn theo ph­¬ng thøc Èn dô
C. NghÜa chuyÓn theo ph­¬ng thøc ho¸n dô
6. Trong bµi th¬ §oµn thuyÒn ®¸nh c¸ "tõ h¸t", "c©u h¸t" ®­îc lÆp l¹i ë mÊy khæ th¬ ?
	A. 3	B. 4	C. 5	D. 6
7. Tõ ng÷ biÓu c¶m vµ s¸ng t¹o nhÊt trong bµi th¬ ¸nh tr¨ng lµ tõ nµo?
	A. tri kØ	B. hån nhiªn	C. t×nh nghÜa
	D.r­ng r­ng	E. im ph¨ng ph¾c	F. giËt m×nh
8. Bµi th¬ §oµn thuyÒn ®¸nh c¸ ®­îc in trong tËp th¬ nµo?
	A. Trêi mçi ngµy l¹i s¸ng	C. Ng«i nhµ gi÷a n¾ng
	B. §Êt në hoa	D. H¹t l¹i gieo
II. Tù luËn
1. TruyÖn ng¾n BÕn quª cña NguyÔn Minh Ch©u chøa ®ùng nh÷ng suy ngÉm, tr¶i nghiÖm cña nhµ v¨n vÒ con ng­êi vµ cuéc ®êi. T×m trong v¨n b¶n ®o¹n v¨n thÓ hiÖn tËp trung chñ ®Ò cña truyÖn vµ nªu c¶m nhËn cña em vÒ ®o¹n v¨n.
2. Ph©n tÝch h×nh ¶nh cña ng­êi phô n÷ ViÖt Nam trong hai cuéc kh¸ng chiÕn b¶o vÖ Tæ quèc trong mét sè t¸c phÈm th¬ v¨n ®· häc (BÕp löa, Khóc h¸t ru nh÷ng em bÐ trªn l­ng mÑ, Con cß )
®Ò 4
I.tr¾c nghiÖm
	Cho ®o¹n th¬ sau:
	Mét bÕp löa chên vên s­¬ng sím
	Mét bÕp löa Êp iu, nång ®­îm
	Ch¸u th­¬ng bµ biÕt mÊy n¾ng m­a
1. §¸nh dÊu x vµo c¸c « tr¶ lêi ®óng.
T¸c gi¶
N¨m s¸ng t¸c
ThÓ th¬
B»ng ViÖt
1945
Tù do
NguyÔn Duy
1969
T¸m ch÷ (tiÕng)
Ph¹m TiÕn DuËt
1963
ThÊt ng«n
NguyÔn Khoa §iÒm
1971
Bµi h¸t ru
2. Tõ ng÷ míi nµo ®­îc sö dông mét c¸ch s¸ng t¹o trong khæ th¬?
A. chên vên	B. Êp iu
C.nång ®­îm	D. biÕt mÊy n¾ng m­a
3. Khæ th¬ gîi cho ng­êi ®äc nh÷ng Ên t­îng vµ c¶m xóc g×?
A. H×nh ¶nh bÕp löa, ngän löa chên vên trong s­¬ng sím, trong kÝ øc cña ng­êi ch¸u.
B. H×nh ¶nh ng­êi ch¸u ®ang nhí th­¬ng bµ.
4. BiÖn ph¸p nghÖ thuËt nµo ®· ®­îc sö dông trong khæ th¬?
A. §iÖp ng÷	B. Èn dô	C. Nh©n ho¸
D. So s¸nh	E. T­ëng t­îng (h×nh dung)	F. Håi t­ëng (nhí l¹i)
G. S¸ng t¹o míi
5. Em t¸n thµnh c¸ch gi¶i nghÜa nµo víi tõ "Êp iu"?
A. T×nh c¶m th­¬ng yªu, bao dung, ch¨m sãc ch¸u cña bµ
B. T×nh c¶m Êp ñ vµ n©ng niu ch¸u nhá cña bµ
C. Tõ h×nh ¶nh bÕp löa ®­îc bµ Èn dô kh¬i nhãm, g×n gi÷ ®Õn t×nh c¶m Êp ñ, n©ng niu cña bµ víi ®øa ch¸u nhá.
6. Trong bµi th¬ Khóc h¸t ru nh÷ng em bÐ lín trªn l­ng mÑ tõ "mai sau" ®­îc nhÊn l¹i mÊy lÇn?
A: 3 lÇn	B: 4 lÇn	C: 5 lÇn	D: 6 lÇn
7. V¨n b¶n Nh÷ng ng«i sao xa x«i
A. §­îc viÕt n¨m 1965
B. §­îc viÕt n¨m 1971
C. ViÕt vÒ bé ®éi vµ thanh niªn xung phong
D. ViÕt vÒ c¸c nh©n vËt n÷ thanh niªn xung phong.
8. Gi¸ trÞ næi bËt cña V¨n häc ViÖt Nam lµ:
A. T­ t­ëng yªu n­íc
B. Tinh thÇn nh©n ®¹o
C. Søc sèng bÒn bØ vµ tinh thÇn yªu n­íc
D. C¶ ba ý trªn
II. T­ luËn
1. ViÔn Ph­¬ng ®· triÓn khai tø th¬ nh­ thÕ nµo trong bµi th¬ ViÕng l¨ng B¸c?
2. C¶m nhËn cña em vÒ ®o¹n trÝch "ChiÕc l­îc ngµ" cña NguyÔn Quang S¸ng
®Ò 5
I. Tr¾c nghiÖm
1. H×nh ¶nh c©y tre vµ mÆt trêi trong bµi th¬ ViÕng l¨ng B¸c lµ h×nh ¶nh g×?
A. T¶ thùc	C. Èn dô	E. Ho¸n dô
B. So s¸nh	D. Nh©n ho¸	F. T­ëng t­îng
2. Giät long lanh trong bµi "Mïa xu©n nho nhá" lµ giät g×?
A. M­a xu©n	B. ¢m thanh tiÕng chim chiÒn chiÖn
B. S­¬ng sím	D. T­ëng t­îng cña nhµ th¬.
3. Em bÐ kh«ng ®i theo nh÷ng ng­êi xa l¹ ë trªn m©y, trong sãng v× sao?
A. BÐ kh«ng biÕt b¬i, bÐ kh«ng biÕt bay
B. BÐ sî xa nhµ v× cßn nhá qu¸
C. BÐ th­¬ng yªu mÑ, kh«ng muèn lµm mÑ buån
D. ý kiÕn cña em
4. Con cß trong bµi th¬ Con cß lµ h×nh ¶nh g×?
A. Cß con - h×nh ¶nh Èn dô cho con
B. Cß mÑ - h×nh ¶nh Èn dô cho ng­êi mÑ
C. Cuéc ®êi - h×nh ¶nh Èn dô quª h­¬ng
D. ý kiÕn cña em
5. NÐt ®Ëm ®µ phong vÞ HuÕ trong Mïa xu©n nho nhá cña Thanh H¶i ®­îc thÓ hiÖn ë ®©u?
A. H×nh ¶nh, mµu s¾c: dßng s«ng xanh, b«ng hoa tÝm biÕc
B. ¢m thanh, ca nh¹c nh©n gian: Nam ai, Nam b×nh, nhÞp ph¸ch tiÒn
C. NhÞp ®iÖu, giäng ®iÖu trong thÓ th¬ 5 ch÷, khi khoan thai dÞu dµng, khi hèi h¶ khÈn tr­¬ng
D. ý kiÕn cña em
6. ChÐp nh÷ng c©u ca dao nãi vÒ con cß, ®¸nh dÊu nh÷ng c©u mµ ChÕ Lan Viªn ®· vËn dông s¸ng t¹o ®Ó viÕt bµi th¬ Con cß?
II. T­ luËn
1. ViÕt ®o¹n v¨n giíi thiÖu truyÖn ng¾n BÕn quª cña NguyÔn Minh Ch©u, trong ®o¹n v¨n cã nh÷ng c©u sö dông c¸c thµnh phÇn biÖt lËp.
2. Ph©n tÝch nh÷ng nÐt chung vµ riªng cña ba nh©n vËt chÝnh (Ph­¬ng §Þnh, Nho vµ Thao) trong truyÖn ng¾n Nh÷ng ng«i sao xa x«i cña Lª Minh Khuª
®Ò 6
I. tr¾c nghiÖm
§äc ®o¹n th¬ sau vµ tr¶ lêi c©u hái:
Mïa xu©n ng­êi cÇm sóng
Léc gi¾t ®Çy trªn l­ng
Mïa xu©n ng­êi ra ®ång
Léc tr¶i dµi n­¬ng m¹
TÊt c¶ nh­ hèi h¶
TÊt c¶ nh­ x«n xao
	(Thanh H¶i - Mïa xu©n nho nhá)
1. Nh÷ng biÖn ph¸p tu tõ nµo ®­îc sö dông trong ®o¹n th¬ trªn?
	A. So s¸nh	B. Trïng ®iÖp	C. Èn dô	D. Ho¸n dô
2. Nh÷ng nhÞp nµo ®­îc sö dông trong bµi th¬?
	A. 2-3	B. 3-2	C. 1-2-2	D. 2-1-2
3. Nh÷ng kiÓu hiÖp vÇn nµo ®­îc sö dông trong ®o¹n th¬?
	A. VÇn b»ng	B. VÇn tr¾c	C. VÇn ch©n	D. VÇn l­ng
4. §o¹n th¬ t¶ c¶nh g×?
	A. Mïa xu©n thiªn nhiªn	C. Mïa xu©n lßng ng­êi
	B. Mïa xu©n ®Êt n­íc	D. Hoµ hîp 3 ý trªn
5. §o¹n th¬ cã mÊy tõ l¸y, mÊy tõ ghÐp?
	A. 1 tõ l¸y, 2 tõ ghÐp	C. 2 tõ l¸y, 2 tõ ghÐp
	B. 2 tõ l¸y, 3 tõ ghÐp	D. 2 tõ l¸y, 4 tõ ghÐp
6. C¶m xóc cña nhµ th¬ trong ®o¹n th¬ chñ yÕu lµ c¶m xóc g×?
	A. Vui t­¬i, phÊn khëi	C. Hèi h¶, x«n xao
	B. Tù hµo, r¹o rùc	D. B©ng khu©ng, man m¸c
7. Trong truyÖn ng¾n BÕn quª t×nh huèng nµo sau ®©y lµ chñ yÕu?
A. NhÜ c¶ ®êi ®i ®©y ®i ®ã th× nay bÞ liÖt, ®ang sèng nh÷ng ngµy cuèi cïng. S¸ng ®Çu thu, NhÜ ng¾m c¶nh vËt qua cöa sæ nhµ m×nh.
B. Th»ng con ®i sang bªn kia s«ng nh­ng l¹i lì ®ß
C. ¤ng gi¸o KhuyÕn vµo th¨m.
D. Bän trÎ hµng xãm gióp NhÜ n»m s¸t cöa sæ.
8. Nh©n vËt NhÜ trong truyÖn BÕn q ... cña h×nh t­îng con cß trong bµi th¬?
A. H×nh ¶nh ng­êi mÑ vÊt v¶ nhäc nh»n nh­ng giµu lßng th­¬ng con.
B. T×nh c¶m ©u yÕm, thiÕt tha cña mÑ dµnh cho con.
C. TÊm lßng ng­êi mÑ vµ nh÷ng lêi h¸t ru.
7. NhËn ®Þnh nµo sau ®©y diÔn t¶ ®óng nhÊt gi¸ trÞ nghÖ thuËt ®Æc s¾c cña bµi th¬?
A. VËn dông s¸ng t¹o h×nh ¶nh vµ giäng ®iÖu lêi ru cña ca dao.
B. Khai th¸c ®iÖu ru d©n gian ngät ngµo, tr×u mÕn.
C. H×nh ¶nh s¸ng t¹o, g¾n kÕt hiÖn thùc víi nh÷ng h×nh ¶nh trong d©n ca.
8. Qua bµi th¬, ng­êi ®äc thÊy ®­îc nÐt næi bËt g× trong phong c¸ch th¬ cña t¸c gi¶?
A. Giäng th¬ nhá nhÑ, giµu t×nh c¶m vµ chÊt th¬ méng.
B. Giäng th¬ giµu chÊt suy t­ëng triÕt lÝ, ®Ëm chÊt trÝ tuÖ.
C. Giäng th¬ tù nhiªn, tinh nghÞch mµ s«i næi, t­¬i trÎ.
9. Quan hÖ tõ "dï" trong c©u th¬ "Con dï lín vÉn lµ con cña mÑ" chØ quan hÖ g×?
	A. Nguyªn nh©n	B. §iÒu kiÖn	C. Nh­îng bé
10. Tæ hîp tõ "Lªn rõng xuèng bÓ" trong ®o¹n th¬ trªn ®­îc xÕp vµo lo¹i nµo?
	A. Thµnh ng÷	B. Tôc ng÷	C. KhÈu ng÷
B. §o¹n v¨n (2,5 ®iÓm)
	ViÕt mét ®o¹n v¨n kho¶ng 10 c©u theo lèi quy n¹p, trong ®ã cã sö dông mét c©u ghÐp ®¼ng lËp ®Ó tr×nh bµy c¶m nhËn cña em vÒ ®o¹n th¬ trªn (g¹ch d­íi c©u ghÐp ®¼ng lËp)
II. Tù luËn (5 ®iÓm) Chän mét trong hai ®Ò
§Ò 1: T­ëng t­îng m×nh cã mét chuyÕn ®i tham quan Sa Pa vµ cã cuéc gÆp gì thó vÞ víi anh thanh niªn lµm c«ng t¸c khÝ t­îng thuû v¨n, nh©n vËt trong t¸c phÈm "LÆng lÏ Sa Pa" cña NguyÔn Thµnh Long. H·y viÕt mét bµi v¨n (kho¶ng 1,5 trang giÊy thi) kÓ l¹i cuéc gÆp gì ®ã.
 §Ò 2: Ng­êi x­a cã c©u "Uèng n­íc nhí nguån". H·y tr×nh bµy suy nghÜ cña em vÒ truyÒn thèng ®¹o lÝ mµ «ng cha göi g¾m trong c©u tôc ng÷ trªn.
®Ò 27
I. Tr¾c nghiÖm
A. §äc ®o¹n th¬ sau vµ tr¶ lêi c©u hái
"Em cu Tai ngñ trªn l­ng mÑ ¬i
Em ngñ cho ngoan ®õng rêi l­ng mÑ
MÑ gi· g¹o mÑ nu«i bé ®éi
NhÞp chµy nghiªng giÊc ngñ em nghiªng
Må h«i mÑ r¬i m¸ em nãng hæi
Vai mÑ gÇy nhÊp nh« lµm gèi
L­ng ®­a n«i vµ tim h¸t thµnh lêi"	(Ng÷ v¨n 9 - TËp 1)
1. §o¹n th¬ trªn ®­îc trÝch tõ bµi th¬:
	A. §ång chÝ	B. §oµn thuyÒn ®¸nh c¸	C. Khóc h¸t ru nh÷ng em bÐ lín trªn l­ng mÑ
2. Bµi th¬ ra ®êi vµo n¨m:
	A. 1970	B. 1971	C. 1972
3. Lêi ru trong ®o¹n th¬ trªn lµ cña ai:
	A. Lêi cña t¸c gi¶	B. Lêi cña ng­êi mÑ	C. Lêi cña ng­êi mÑ vµ t¸c gi¶
4. Tõ "l­ng" trong c©u "Em ngñ cho ngoan ®õng rêi l­ng mÑ" ®­îc dïng víi nghÜa:
A. NghÜa gèc
B. NghÜa chuyÓn theo ph­¬ng thøc Èn dô
C. NghÜa chuyÓn theo ph­¬ng thøc ho¸n dô
5. Trong khæ th¬ trªn, c©u th¬ thÓ hiÖn lßng yªu th­¬ng con s©u s¾c vµ c¶m ®éng cña ng­êi mÑ lµ:
A. Em ngñ cho ngoan ®õng rêi l­ng mÑ
B. NhÞp chµy nghiªng giÊc ngñ em nghiªng
C. L­ng ®­a n«i vµ tim h¸t thµnh lêi
6. Tõ kh«ng ph¶i lµ tÝnh tõ:
	A. Ngoan	B. Ngñ	C. Nghiªng
7. XÐt vÒ cÊu t¹o ng÷ ph¸p, c©u th¬ "MÑ gi· g¹o mÑ nu«i bé ®éi" thuéc lo¹i c©u:
	A. C©u ®¬n	B. C©u ghÐp	C. C©u ®Æc biÖt
B. §äc ®o¹n v¨n sau vµ tr¶ lêi c©u hái:
	"Nh×n lò con, tñi th©n, n­íc m¾t «ng l·o cø giµn ra. Chóng nã còng lµ lò trÎ con lµng ViÖt gian ®Êy ­? Chóng nã còng bÞ ng­êi ta rÎ róng ®Êy ­? Khèn n¹n, b»ng Êy tuæi ®Çu "
8. T¸c gi¶ ®o¹n trÝch trªn lµ:
	A. NguyÔn Thµnh Long	B. Kim L©n	C. NguyÔn Quang S¸ng
9. T¸c phÈm ®ã thuéc thÓ lo¹i:
	A. TruyÖn ng¾n	B. Håi kÝ	C. TiÓu thuyÕt
10. Ng­êi kÓ truyÖn trong ®o¹n trÝch lµ:
	A. ¤ng Hai	B. B¸c Thø	C. Ng­êi kÓ chuyÖn giÊu m×nh
11. §o¹n trÝch ®· thÓ hiÖn:
A. T©m tr¹ng bùc béi, khã chÞu cña «ng Hai
B. T©m tr¹ng ®au ®ín, d»n vÆt cña «ng Hai
C. T©m tr¹ng thê ¬, l¹nh lïng cña «ng Hai
12. C¸c c©u ghi vÊn trong ®o¹n trÝch ®· sö dông:
	A. Ng«n ng÷ ®èi tho¹i	B. Ng«n ng÷ ®éc tho¹i	C. Ng«n ng÷ ®éc tho¹i néi t©m
II. Tù luËn
C©u 1: Cho c¸c c©u v¨n sau:
	"Bµi th¬ §ång chÝ kÕt thóc b»ng h×nh ¶nh rÊt ®Æc s¾c. §©y lµ bøc tranh ®Ñp vÒ t×nh ®ång chÝ, ®ång ®éi cña ng­êi lÝnh, lµ biÓu t­îng ®Ñp vÒ cuéc ®êi ng­êi chiÕn sÜ"
a. ChÐp chÝnh x¸c 3 c©u th¬ cuèi cña bµi th¬? Nªu tªn t¸c gi¶ bµi th¬? 
b. ViÕt tiÕp c©u v¨n ®· cho thµnh mét ®o¹n v¨n tõ 7 ®Õn 10 c©u. Trong ®o¹n cã dïng mét c©u hái tu tõ.
C©u 2: T×nh yªu quª h­¬ng th¾m thiÕt, niÒm tù hµo vÒ søc sèng m¹nh mÏ bÒn bØ cña d©n téc m×nh qua c¸ch diÔn t¶ ®éc ®¸o cña nhµ th¬ Y Ph­¬ng trong bµi th¬ "Nãi víi con"
®Ò 28
I. Tr¾c nghiÖm
1. Dßng nµo ghi ®Çy ®ñ tªn c¸c truyÖn th¬ N«m ®· häc?
 A. TruyÖn KiÒu,Th¹ch Sanh	 B. TruyÖn KiÒu, Lôc V©n Tiªn 	 C. TruyÖn KiÒu, Phan TrÇn
2. Nh÷ng t¸c phÈm nµo viÕt vÒ ng­êi phô n÷?
A. TruyÖn KiÒu, Ng­êi con g¸i Nam X­¬ng, Nh÷ng ng«i sao xa x«i
B. ChiÕc l­îc ngµ, Lôc V©n Tiªn, Lµng, BÕn quª
C. LÆng lÏ Sa Pa, Nh÷ng ng«i sao xa x«i, Hoµng Lª nhÊt thèng chÝ
3. Nh÷ng bµi th¬ nµo viÕt vÒ ng­êi phô n÷?
A. Nãi víi con, Bµi th¬ vÒ tiÓu ®éi xe kh«ng kÝnh, Con cß
B. Con cß, Khóc h¸t ru nh÷ng em bÐ lín trªn l­ng mÑ
C. Mïa xu©n nho nhá, Sang thu, ¸nh tr¨ng
4. Dßng nµo nªu kh¸i qu¸t nhÊt phÈm chÊt cao qói mang tÝnh truyÒn thèng cña ng­êi phô n÷ ViÖt Nam qua c¸c t¸c phÈm v¨n th¬ kÓ trªn?
A. Thuû chung, giµu ®øc hi sinh
B. §¶m ®ang, th­¬ng chång con, cÇn cï chÞu khã.
C. Sèng nh©n hËu nghÜa t×nh
5. NhËn xÐt nµo kh«ng nãi râ nÐt míi trong vÎ ®Ñp cña ng­êi phô n÷ hiÖn ®¹i ®­îc ca ngîi trong t¸c phÈm trªn?
A. Yªu con g¾n víi yªu n­íc, dòng c¶m chiÕn ®Êu b¶o vÖ Tæ quèc.
B. KÕt hîp víi truyÒn thèng hiÖn ®¹i.
C. §¶m ®ang c«ng viÖc gia ®×nh
6. 	Dï ë gÇn con	Cß m·i yªu con.
	Dï ë xa con,	Con dï lín vÉn lµ con cña mÑ
	Lªn rõng xuèng bÓ,	§i hÕt ®êi lßng mÑ vÉn theo con.
	Cß sÏ t×m con, 	(Con cß - ChÕ Lan Viªn)	
a. H×nh ¶nh con cß trong khæ th¬ trªn cã ý nghÜa g×?
A. ChØ ng­êi mÑ vÊt v¶ nu«i con
B. ChØ lêi ru cña ng­êi mÑ víi con
C. ChØ t×nh yªu th­¬ng cña mÑ
b. H×nh dung thÕ nµo vÒ h×nh ¶nh ng­êi mÑ trong khæ th¬?
A. Ng­êi mÑ lóc nµo còng ë bªn con
B. Ng­êi mÑ yªu th­¬ng con dï hoµn c¶nh nµo.
C. Ng­êi mÑ lo l¾ng cho con suèt ®êi
c. HiÓu hai c©u th¬ cuèi khæ th¬ nh­ thÕ nµo?
A. Ca ngîi t×nh th­¬ng mÑ dµnh cho con
B. Ca ngîi t×nh mÑ thiªng liªng
C. Quy luËt bÒn v÷ng, s©u s¾c cña t×nh mÑ con
II. Tù luËn
C©u 1: Trong ch­¬ng tr×nh Ng÷ v¨n 9, em cã häc mét t¸c phÈm, trong ®ã cã hai c©u th¬:
"Nhí c©u kiÕn ng·i bÊt vi
Lµm ng­êi thÕ Êy còng phi anh hïng"
a. H·y cho biÕt hai c©u th¬ Êy trÝch trong t¸c phÈm nµo?
b. H·y giíi thiÖu nh÷ng nÐt chÝnh vÒ t¸c gi¶ cña t¸c phÈm ®ã?
c. Em hiÓu nghÜa cña hai c©u th¬ nh­ thÕ nµo? T¸c gi¶ muèn göi g¾m ®iÒu g× qua hai c©u th¬ Êy?
C©u 2:
 Ph©n tÝch khæ th¬ ®Çu vµ khæ th¬ cuèi bµi th¬ §oµn thuyÒn ®¸nh c¸ cña nhµ th¬ Huy CËn
®Ò 29
I. Tr¾c nghiÖm (§äc kÜ c¸c c©u hái sau vµ chän c¸ch tr¶ lêi ®óng nhÊt)
 Cho ®o¹n th¬ sau:
Ngöa mÆt lªn nh×n mÆt	Tr¨ng cø trßn vµnh v¹nh
Cã c¸i g× r­ng r­ng	KÓ chi ng­êi v« t×nh
Lµ nh­ ®ång nh­ bÓ	¸nh tr¨ng im ph¨ng ph¾c
Nh­ lµ s«ng lµ rõng	§ñ cho ta giËt m×nh
	 	(Ng÷ v¨n 9 - tËp 1)
1. T¸c gi¶ ®o¹n th¬ trªn lµ ai?
	A. ChÝnh H÷u	 B. NguyÔn Duy	C. Huy CËn	 D. NguyÔn Khoa §iÒm
2. Nh÷ng n¬i nµo t¸c gi¶ bµi th¬ trªn ®· sèng vµ coi vÇng tr¨ng lµ tri kØ?
A. §ång, s«ng, b·i, rõng	C. §ång, s«ng, bÓ, rõng
B. §ång, s«ng, nói, rõng	D. B·i, ®ång, s«ng, bÓ
3. Trong khæ th¬ "Ngöa mÆt  lµ rõng" t¸c gi¶ sö dông phÐp t­ tõ nµo?
	A. Nh©n ho¸	B. Nãi qu¸	C. So s¸nh	D. LiÖt kª
4. Khi ®èi mÆt víi vÇng tr¨ng, t¸c gi¶ cã c¶m xóc nh­ thÕ nµo?
A. R­ng r­ng, c¶m ®éng	C. Lµnh lïng, v« c¶m
B. Ng¹i ngïng, bÏn lÏn	D. Håi hép, lo ©u
5. Trong c¸c dßng sau, dßng nµo cã chøa tõ kh«ng ph¶i lµ tõ l¸y?
A. Th×nh l×nh, r­ng r­ng, vµnh v¹nh	C. Thiªn nhiªn, trÇn trôi, r­ng r­ng
B. TrÇn trôi, ph¨ng ph¾c, th×nh l×nh	D. R­ng r­ng, vµnh v¹nh, ph¨ng ph¾c
6. Trong c©u th¬ "Ngöa mÆt lªn nh×n mÆt" tõ "mÆt" ®­îc hiÓu theo nghÜa nµo sau ®©y?
	A. NghÜa chÝnh	B. NghÜa chuyÓn
7. §Þa ®iÓm vµ thêi gian s¸ng t¸c bµi th¬?
A. Tp Hµ Néi, 1978	C. Tp Hå ChÝ Minh, 1978
B. Tp Hå ChÝ Minh, 1979	D. Tp Vòng Tµu, 1978
8. Trong c¸c c©u tôc ng÷ sau, c©u nµo ®óng víi lêi nh¾n nhñ cña t¸c gi¶ göi g¾m qua bµi th¬ ¸nh tr¨ng?
A. ¨n c©y nµo rµo c©y Êy	C. uèng n­íc nhí nguån
B. Gieo giã th× gÆt b·o	D. Yªu nªn tèt, ghÐt nªn xÊu
II. tù luËn
C©u 1: Cho c©u th¬:
"Ngµy xu©n con Ðn ®­a thoi"
.
a. H·y chÐp tiÕp 3 c©u th¬ tiÕp theo
b. §o¹n th¬ võa chÐp n»m trong ®o¹n trÝch nµo, t¸c phÈm nµo, t¸c gi¶ cña t¸c phÈm ®ã lµ ai?
c. Ph©n tÝch ®o¹n th¬ võa chÐp ®Ó thÊy ®­îc bót ph¸p miªu t¶ thiªn nhiªn cña t¸c gi¶
C©u 2: (Chän mét trong hai ®Ò)
§Ò 1: T©m hån trong s¸ng sù hån nhiªn vµ tÝnh c¸ch dòng c¶m, l¹c quan dï cuéc sèng chiÕn ®Êu ®Çy gian khæ cña c¸c nh©n vËt n÷ thanh niªn xung phong trong truyÖn "Nh÷ng ng«i sao xa x«i" cña Lª Minh Khuª
§Ò 2: VÎ ®Ñp vµ søc m¹nh cña ng­êi lao ®éng tr­íc thiªn nhiªn vò trô trong bµi th¬ §oµn thuyÒn ®¸nh c¸ cña Huy CËn
®Ò 30
I. Tr¾c nghiÖm
1. Sè l­îng t¸c phÈm truyÖn (truyÖn ng¾n vµ trÝch ®o¹n truyÖn dµi) cña v¨n häc ViÖt Nam vµ v¨n häc n­íc ngoµi ®· ®­îc häc ë Ng÷ v¨n líp 9.
	A. 8 t¸c phÈm	B. 9 t¸c phÈm	C. 10 t¸c phÈm	D. 11 t¸c phÈm
2. H·y nèi cét A víi cét B sao cho hîp lÝ
A
B
1. Cè H­¬ng (Lç TÊn)
a. 1971
2. LÆng lÏ Sa Pa (NguyÔn Thµnh Long)
b. 1985
3. Nh÷ng ®øa trÎ (Mac xim Go r¬ ki)
c. 1913 - 1914
4. Nh÷ng ng«i sao xa x«i
d. 1923
5. BÕn quª (NguyÔn Minh Ch©u)
e. 1970
3. Bµi th¬ M©y vµ Sãng cña Ta go ®· ca ngîi t×nh mÉu tö thiªng liªng 
	A. §óng	B. Sai
4. Nh©n vËt NhÜ trong truyÖn BÕn Quª cña NguyÔn Minh Ch©u lµ nh©n vËt "t­ t­ëng" mét lo¹i nh©n vËt næi lªn trong s¸ng t¸c cña NguyÔn Minh Ch©u, giai ®o¹n sau 1975
	A. §óng	B. Sai
5. TruyÖn ng¾n Nh÷ng ng«i sao xa x«i cña Lª Minh Khuª ®­îc trÇn thuËt theo ng«i nµo?
	A. Ng«i thø nhÊt	B. Ng«i thø hai	C. Ng«i thø ba	D. Ng«i thø nhÊt, ng«i thø ba
6. S¾p xÕp c¶m gi¸c vµ t©m tr¹ng cña nh©n vËt Ph­¬ng §Þnh trong mét lÇn ph¸ bom sao cho ®óng víi tr×nh tù kÓ cña v¨n b¶n ®· häc.	
A. B×nh tÜnh, cam ®¶m	C. §Çy c¨ng th¼ng
B. Tù tin	D. Håi hép vµ c¨ng th¼ng
7. Thµnh phÇn nµo sau ®©y cã chøa thµnh phÇn biÖt lËp (c¶m th¸n)?
A. ¤i! hµng tre xanh xanh ViÖt Nam	 	C. ¤i! thÝch thËt bµi th¬ miÒn B¾c
B. ¤i, hµng tre xanh xanh ViÖt Nam 	D. å, thÝch thËt bµi th¬ miÒn B¾c 
8. Cho ®Ò bµi: Bµi th¬ Con cß cña ChÕ Lan Viªn gîi cho em suy nghÜ g×? H·y x¸c ®Þnh yªu cÇu vÒ thÓ lo¹i cña ®Ò bµi trªn
A. NghÞ luËn vÒ mét vÊn ®Ò t­ t­ëng, ®¹o ®øc
B. NghÞ luËn vÒ mét nh©n vËt v¨n häc
C. NghÞ luËn vÒ mét sù viÖc, hiÖn t­îng, ®êi sèng
D. NghÞ luËn vÒ mét bµi th¬
9. ChØ ra biÖn ph¸p liªn kÕt c©u ®óng trong ®o¹n v¨n sau:
	ChÞ Thao thæi cßi. Nh­ thÕ lµ ®· hai m­¬i phót qua. T«i cÈn thËn bá gãi thuèc m×n xuèng c¸i lç ®· ®µo, ch©m ngßi. D©y m×n dµi, cong, mÒm. T«i kho¶ ®Êt råi ch¹y l¹i chç Èn nÊp cña m×nh.
	A. PhÐp nèi	B. PhÐp thÕ	C. PhÐp lÆp	D. PhÐp ®ång nghÜa
10. C¸c tõ sau ®©y tõ nµo lµ tõ l¸y?
	A. ChiÒn chiÖn	B. Xao xuyÕn	C. Gian lao	D. Long lanh
II. Tù luËn 
C©u 1: ViÕt ®o¹n v¨n kho¶ng 8 c©u giíi thiÖu nhµ v¨n NguyÔn Minh Ch©u vµ truyÖn ng¾n BÕn quª. Trong ®o¹n cã dïng c©u khëi ng÷ (g¹ch ch©n d­íi khëi ng÷ ®ã).
C©u 2: Nh÷ng c¶m nhËn tinh tÕ, s©u s¾c cña nhµ th¬ H÷u ThØnh vÒ sù biÕn ®æi cña ®Êt n­íc tõ cuèi h¹ sang ®Çu thu qua bµi th¬ Sang thu

Tài liệu đính kèm:

  • docDe kiem tra Ngu van 9.doc