Đề Thi học kì môn Ngữ văn 11 - Năm học 2009 – 2010

Đề Thi học kì môn Ngữ văn 11 - Năm học 2009 – 2010

Đề số 1.

Câu 1. ( 1,5đ): Hãy giải thích nghĩa của các thành ngữ sau ?

1. Lên thác xuống ghềnh. 2 Lá ngọc cành vàng. 3. Bầu dục chấm mắm cáy.

Câu 2. ( 2,5 đ)

Hãy viết một bản tin về những hoạt động chào mừng ngày thành lâ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ở trường mình?

Câu 3. ( 6đ)

Tại sao nói cảnh đám ma cụ cố tổ trong đoạn trích ‘‘ Hạnh phúc của một tang gia’’ trích trong ‘‘ Số đỏ’’ của nhà văn Vũ Trọng Hụng là một Đám ma gương mẫu ?

 

doc 5 trang Người đăng honghoa45 Ngày đăng 28/04/2020 Lượt xem 190Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề Thi học kì môn Ngữ văn 11 - Năm học 2009 – 2010", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Sở GD & ĐT Phú Thọ
Trường THPT Vĩnh Chân
Đề Thi học kì môn Ngữ văn 11 năm học 2009 – 2010
Thời gian : 90’
Ma trận.
Cấp độ tư duy 
số lượng câu
Các chủ đề 
Nhận biết 
Thông hiểu
Vận dụng
Điểm
Tự luận
Tự luận
Tự luận
Kiến thức
1	
1,5
1	
2,5
1
6,0
3
10
Tổng
1
1,5
1
2,5
1
6,0
3
10
B. ĐỀ BÀI
Đề số 1.
Câu 1. ( 1,5đ): Hãy giải thích nghĩa của các thành ngữ sau ?
1. Lên thác xuống ghềnh. 2 Lá ngọc cành vàng. 3. Bầu dục chấm mắm cáy.
Câu 2. ( 2,5 đ)
Hãy viết một bản tin về những hoạt động chào mừng ngày thành lâ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ở trường mình?
Câu 3. ( 6đ)
Tại sao nói cảnh đám ma cụ cố tổ trong đoạn trích ‘‘ Hạnh phúc của một tang gia’’ trích trong ‘‘ Số đỏ’’ của nhà văn Vũ Trọng Hụng là một Đám ma gương mẫu ?
Hết-
Sở GD & ĐT Phú Thọ
Trường THPT Vĩnh Chân
Đề Thi học kì môn Ngữ văn 11 năm học 2009 – 2010
Thời gian : 90’
Ma trận.
Cấp độ tư duy 
số lượng câu
Các chủ đề 
Nhận biết 
Thông hiểu
Vận dụng
Điểm
Tự luận
Tự luận
Tự luận
Kiến thức
1	
1,5
1	
2,5
1
6,0
3
10
Tổng
1
1,5
1
2,5
1
6,0
3
10
B. ĐỀ BÀI
Đề số 2.
Câu 1. ( 1,5đ): Hãy giải thích nghĩa của các thành ngữ sau ?
1. Cưỡi ngựa xem hoa. 2 . Ôn cố tri tân. 3. Áo gấm đi đêm
Câu 2. ( 2,5 đ)
Hãy viết một bản tin về những hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam ở trường mình?
Câu 3. ( 6đ)
Em có cảm nhận như thế nào về nhân vật Huấn Cao trong tác hẩm Chữ người tử tù của nhà văn Nguyễn Tuân?
Sở GD & ĐT Phú Thọ
Trường THPT Vĩnh Chân
Đề Thi học kì môn Ngữ văn 11 năm học 2009 – 2010
Thời gian : 90’
Ma trận.
Cấp độ tư duy 
số lượng câu
Các chủ đề 
Nhận biết 
Thông hiểu
Vận dụng
Điểm
Tự luận
Tự luận
Tự luận
Kiến thức
1	
1,5
1	
2,5
1
6,0
3
10
Tổng
1
1,5
1
2,5
1
6,0
3
10
B. ĐỀ BÀI
 Đề số 3.
Câu 1. ( 1,5đ): Hãy giải thích nghĩa của các thành ngữ sau ?
 1. Trâm anh thế hi ệt 2. Nhân vô thậ toàn. 3. Cháy nhà mới ra mặt chuột.
Câu 2. ( 2,5 đ)
Hãy viết một bản tin về những hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam ở trường mình?
C©u 3.( 6®): cã ý kiÕn cho r»ng: “ Víi sù s¸ng t¹o ra nh÷ng t×nh huèng v« nghÜa lÝ, nh÷ng nh©n c¸ch, nh÷ng ch©n dung v« nghÜa lÝ. B»ng nghÖ thuËt hÝ ho¹ , biÕm ho¹ ®éc ®¸o – Vò Träng Phông ®· s¸ng t¹o ra mét thÕ giíi nh©n vËt quay cuång, nhèn nh¸o nh­ nh÷ng con rèi mµ kÎ giËt d©y lµ quyÒn lùc cña ®ång tiÒn.”. B»ng sù hiÓu biÕt cña m×nh qua ®o¹n trÝch “ H¹nh phóc cña mét tang gia” cña Vò Träng Phông. Anh ( chÞ) h·y chøng minh ý kiÕn trªn?
-HÕt-
 (C¸n bé coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm.)
Sở GD & ĐT Phú Thọ
Trường THPT Vĩnh Chân
Đề Thi học kì môn Ngữ văn 11 năm học 2009 – 2010
Thời gian : 90’
Ma trận.
Cấp độ tư duy 
số lượng câu
Các chủ đề 
Nhận biết 
Thông hiểu
Vận dụng
Điểm
Tự luận
Tự luận
Tự luận
Kiến thức
1	
1,5
1	
2,5
1
6,0
3
10
Tổng
1
1,5
1
2,5
1
6,0
3
10
B. ĐỀ BÀI
Đề số 4.
Câu 1. ( 1,5đ): Hãy giải thích nghĩa của các thành ngữ sau ?
1. Ma cũ bắt nạt ma mới. 2. Nhân vô thậ toàn. 3. Tống cựu nghênh tân.
C©u 2. (2,5®): Anh (chÞ ) h·y viÕt mét b¶n tin vÒ nh÷ng ho¹t ®éng chµo mõng ngµy Nhµ gi¸o ViÖt Nam ë tr­êng m×nh?
C©u 3.( 6®): Anh ( chÞ ) h·y ph©n tÝch h×nh t­îng nh©n vËt ChÝ PhÌo trong t¸c phÈm cïng tªn cña nhµ v¨n Nam Cao?
-HÕt-
(C¸n bé coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm.)

Tài liệu đính kèm:

  • docBAI CHIA TAY LOP 9.doc