Giáo án môn Ngữ lớp 9 - Nguyễn Tiến Dũng

Giáo án môn Ngữ lớp 9 - Nguyễn Tiến Dũng

BÀN VỀ ĐỌC SÁCH

 A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp học sinh:

 - Hiểu được sự cần thiết của việc đọc sách và những phương pháp đọc sách.

 - Rèn luyện thêm cách viết văn nghị luận qua việc lĩnh hội bài nghị luận sâu sắc, sinh động giàu tính thuyết phục của Chu Quang Tiềm

B. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Ảnh chân dung của Chu Quang Tiềm và các nhà khoa học. - Học sinh: Đọc và soạn bài.

 

doc 146 trang Người đăng honghoa45 Ngày đăng 13/04/2020 Lượt xem 114Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn Ngữ lớp 9 - Nguyễn Tiến Dũng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 19 Ngµy so¹n 14 / 01 / 2007
TiÕt: 91 - 92 
bµn vÒ ®äc s¸ch
 A. Môc tiªu cÇn ®¹t: Gióp häc sinh: 
 - HiÓu ®­îc sù cÇn thiÕt cña viÖc ®äc s¸ch vµ nh÷ng ph­¬ng ph¸p ®äc s¸ch.
 - RÌn luyÖn thªm c¸ch viÕt v¨n nghÞ luËn qua viÖc lÜnh héi bµi nghÞ luËn s©u s¾c, sinh ®éng giµu tÝnh thuyÕt phôc cña Chu Quang TiÒm
B. ChuÈn bÞ: - Gi¸o viªn:	¶nh ch©n dung cña Chu Quang TiÒm vµ c¸c nhµ khoa häc.	 	 - Häc sinh: §äc vµ so¹n bµi.
C. ho¹t ®éng d¹y häc:
Ho¹t ®éng cña thÇy
®Þnh h­íng Ho¹t ®éng cña trß
Bµi cò
Gi¸o viªn kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ bµi cña hoc sinh.
Giíi thiÖu bµi míi
 §äc s¸ch lµ mét viÖc lµm th­êng xuyªn vµ thiÕt yÕu ®èi víi chóng ta ®Ó tÝch luü vµ n©ng cao häc vÊn. VËy chóng ta ph¶i ®äc nh­ thÕ nµo? Lùa chän c¸c lo¹i s¸ch ra sao? Bµi häc h«m nay sÏ gióp chóng ta hiÓu râ h¬n vÒ ®iÒu ®ã.
Gäi häc sinh ®äc phÇn chó thÝch SGK.
? Dùa vµo chó thÝch, em h·y nªu mét vµi nÐt vÒ t¸c gi¶?
? Nªu xuÊt xø cña v¨n b¶n?
Gi¸o viªn: Bµi viÕt lµ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh tÝch luü kinh nghiÖm, dµy c«ng suy nghÜ, lµ nh÷ng lêi t©m huyÕt cña ng­êi ®i tr­íc muèn truyÒn l¹i cho c¸c thÕ hÖ sau.
- Gi¸o viªn h­íng dÉn - gäi häc sinh ®äc bµi, nhËn xÐt.
? Nªu bè côc cña v¨n b¶n?
? Theo t¸c gi¶ th× s¸ch cã vai trß nh­ thÕ nµo?
? §Ó tiÕp thu c¸i míi, chóng ta ph¶i chuÈn bÞ nh÷ng g×?
? Theo t¸c gi¶ th× ®äc s¸ch lµ lµm viÖc g×?
? Theo t¸c gi¶, nh÷ng nguy h¹i dÔ gÆp khi ®äc s¸ch lµ g×?
? §Ó lµm râ sù nguy h¹i, t¸c gi¶ ®· liªn hÖ víi nh÷ng vÊn ®Ò g×?
? Theo t¸c gi¶ cÇn lùa chän s¸ch khi ®äc nh­ thÕ nµo? cã nh÷ng lo¹i s¸ch nµo cÇn ®äc?
? §Ó lµm râ vai trß cña viÖc chän s¸ch, t¸c gi¶ ®· lËp luËn nh­ thÕ nµo?
? Khi ®· chän ®­îc s¸ch tèt th× cÇn ph¶i ®äc nh­ thÕ nµo?
- Gi¸o viªn: §äc nhiÒu mµ kh«ng chÞu nghÜ s©u ch¼ng kh¸c c­ìi ngùa xem hoa, chØ tæ lõa m×nh dèi ng­êi, thÓ hiÖn phÈm chÊt tÇm th­êng thÊp kÐm.
? Theo em, ®iÒu g× ®· t¹o nªn søc hÊp dÉn cña t¸c phÈm? (c¸c ý kiÕn, bè côc, c¸ch tr×nh bµy... cã g× ®¸ng chó ý)
? C¶m nhËn cña em sau khi häc xong v¨n b¶n "Bµn vÒ ®äc s¸ch"?
? Qua bµi häc, ®iÒu g× lµm em thÊm thÝa nhÊt.
- HS tr×nh vë so¹n bµi cho gi¸o viªn kiÓm tra.
- HS nghe:
I. §äc - HiÓu chó thÝch: 
Häc sinh ®äc:
1. T¸c gi¶:
Chu Quang TiÒm (1897 - 1986) lµ nhµ mÜ häc vµ lÝ luËn v¨n häc næi tiÕng Trung Quèc. ¤ng ®· nhiÒu lÇn bµn vÒ ®äc s¸ch vµ ®· cã nhiÒu ®ãng gãp cho vÊn ®Ò nµy.
2. T¸c phÈm:
- "Bµn vÒ ®äc s¸ch" trÝch tõ "Danh nh©n Trung Quèc bµn vÒ niÒm vui nçi buån cña viÖc ®äc s¸ch". XuÊt b¶n t¹i B¾c Kinh 1995.
- Häc sinh nghe
II. T×m hiÓu chung vÒ t¸c phÈm:
1. §äc: Gäi 3 häc sinh ®äc bµi.
2. Bè côc: 3 phÇn.
- Tõ ®Çu...ph¸t hiÖn thÕ giíi míi. TÇm quan träng vµ ý nghÜa cña viÖc ®äc s¸ch.
- TiÕp ®ã... tiªu hao lùc l­îng. Nh÷ng khã kh¨n vµ nguy h¹i dÔ gÆp trong viÖc ®äc s¸ch.
- Cßn l¹i. Ph­¬ng ph¸p ®äc s¸ch.
3. Ph©n tÝch:
a. TÇm quan träng cña viÖc ®äc s¸ch.
 - Ghi chÐp, c« ®óc, l­u truyÒn mäi trÝ thøc, mäi thµnh tùu mµ nh©n lo¹i t×m tßi tÝch luü ®ù¬c qua tõng thêi ®¹i.
- S¸ch lµ kho tµng quý b¸u cña di s¶n tinh thÇn mµ loµi ng­êi thu l­îm ®­îc.
- Nh÷ng cuèn s¸ch cã gi¸ trÞ lµ nh÷ng cét mèc trªn con ®­êng tiÕn ho¸ cña nh©n lo¹i. 
- Ph¶i biÕt kÕ thõa, xuÊt ph¸t tõ nh÷ng thµnh tùu mµ nh©n lo¹i ®· ®¹t ®­îc.
- Tõ ®ã tÝch luü n©ng cao vèn kiÕn thøc, hiÓu biÕt, biÕn nh÷ng tri thøc nh©n lo¹i thµnh trÝ tuÖ cña b¶n th©n. ChuÈn bÞ ®Ó "lµm cuéc tr­êng chinh v¹n dÆm trªn con ®­êng häc vÊn, ®Ó ph¸t hiÖn thÕ giíi míi".
- Häc sinh th¶o luËn, tr×nh bµy: 
=>Tr¶ nî cho nh÷ng thµnh tùu cña nh©n lo¹i trong qu¸ khø, ®em nh÷ng kinh nghiÖm, t­ t­ëng ¸p dông vµo thùc tiÔn.
b. Nh÷ng nguy h¹i dÔ gÆp khi ®äc s¸ch
- S¸ch nhiÒu khiÕn ng­êi ta kh«ng chuyªn s©u, dÔ sa vµo lèi "¨n t­¬i, nuèt sèng" kh«ng kÞp tiªu ho¸, kh«ng biÕt nghiÒn ngÉm: "liÕc qua tuy rÊt nhiÒu nh­ng ®äng l¹i th× rÊt Ýt".
- S¸ch nhiÒu khiÕn ng­êi ®äc bÞ lÖch h­íng, l·ng phÝ thêi gian vµ søc lùc trªn nh÷ng cuèn s¸ch kh«ng thËt cã Ých.
 => §äc s¸ch còng nh­ ¨n uèng, ®¸nh trËn, dÔ sinh bÖnh vµ tù tiªu hao lùc l­îng.
c. Ph­¬ng ph¸p ®äc s¸ch 
- Chän cho tinh: Chän nh÷ng quyÓn s¸ch thËt sù cã gi¸ trÞ, cã lîi Ých cho m×nh (phï hîp víi tr×nh ®é, løa tuæi) ®ã lµ s¸ch thuéc lÜnh vùc chuyªn m«n, vµ s¸ch th­êng thøc (gÇn gòi, kÕ cËn víi chuyªn m«n). - NÕu ®äc m­êi quyÓn kh«ng cã gi¸ trÞ, kh«ng b»ng ®em thêi gian vµ søc lùc Êy mµ ®äc mét quyÓn thËt sù cã gi¸ trÞ ...
- §äc cho kÜ: miÖng ®äc, t©m ghi: "NÕu ®äc 10 quyÓn s¸ch mµ ®äc qua loa, kh«ng b»ng ®äc mét quyÓn mµ ®äc m­êi lÇn...)
- Kh«ng ®äc trµn lan, ngÉu høng. §äc ph¶i cã kÕ ho¹ch vµ cã hÖ thèng, ®äc s¸ch ngoµi viÖc häc tËp kiÕn thøc cßn lµ viÖc rÌn luyÖn tÝnh c¸ch, viÖc häc lµm ng­êi. 
- HS nghe.
- Néi dung lêi bµn vµ c¸ch tr×nh bµy võa ®¹t lÝ võa thÊu t×nh. C¸c ý kiÕn nhËn xÐt thËt x¸c ®¸ng, lËp luËn chÆt chÏ, s¾c s¶o. C¸c so s¸nh dÔ hiÓu, giäng ®iÖu t©m t×nh, th©n ¸i.
- Bè côc chÆt chÏ, hîp lÝ, c¸c ý kiÕn ®­îc dÉn d¾t tù nhiªn.
- C¸ch viÕt giµu h×nh ¶nh, diÔn t¶ vÝ von cô thÓ vµ thó vÞ: "LiÕc qua...l­u t©m th× Ýt", "gièng nh­ ¨n uèng", "gièng nh­ ®¸nh trËn", "®äc nhiÒu mµ kh«ng chÞu nghÜ s©u nh­ c­ìi ngùa qua chî...träc phó khoe cña"
- HS chiÕm lÜnh ghi nhí
III. LuyÖn tËp
- HS tr×nh bµy, tuú theo c¶m nhËn cña c¸c em ®Ó nhËn xÐt, bæ sung
D. H­íng dÉn häc bµi : 
 - VËn dông kiÕn thøc bµi viÕt ®Ó rót ra bµi häc cho b¶n th©n trong qu¸ tr×nh ®äc s¸ch.
 - So¹n bµi míi
 Ngµy so¹n 16 / 01 / 2007
TiÕt: 93	
khëi ng÷
 A. Môc tiªu cÇn ®¹t: Gióp häc sinh: 
- NhËn biÕt khëi ng÷, ph©n biÖt khëi ng÷ vµ chñ ng÷ cña c©u.
- NhËn biÕt c«ng dông cña khëi ng÷ lµ nªu ®Ò tµi cña c©u chøa nã. (c©u hái th¨m dß nh­ sau: "C¸i g× lµ ®èi t­îng ®­îc nãi ®Õn trong c©u nµy"?)
- BiÕt ®Æt nh÷ng c©u cã khëi ng÷.
B. ChuÈn bÞ: - Gi¸o viªn: B¶ng phô, ng÷ liÖu.
 - Häc sinh: So¹n theo yªu cµu SGK
C. ho¹t ®éng d¹y häc:
Ho¹t ®éng cña thÇy
®Þnh h­íng Ho¹t ®éng cña trß
Bµi cò
- Nªu nh÷ng nguy h¹i th­êng gÆp trong khi ®äc s¸ch?
- §äc s¸ch ph¶i cã ph­¬ng ph¸p nh­ thÕ nµo?
Bµi míi
- Gi¸o viªn treo b¶ng phô ghi vÝ dô SGK- gäi hs ®äc
? X¸c ®Þnh chñ ng÷ trong c¸c vÝ dô trªn.
? Trong c¸c vÝ dô trªn ®Ò tµi ®­îc nãi ®Õn lµ g×? VÞ trÝ cña chóng nh­ thÕ nµo?
? C¸c ®Ò tµi ®­îc nãi ®Õn trong c©u cã vai trß nh­ thÕ nµo?
? Tr­íc nh÷ng tõ ng÷ in ®Ëm cã (hoÆc cã thÓ thªm) nh÷ng quan hÖ tõ nµo?
- Gi¸o viªn treo b¶ng phô ghi vÝ dô cho HS ph©n tÝch.
Nh÷ng tõ in ®Ëm lµ khëi ng÷. VËy theo em khëi ng÷ lµ g×?
? §Æt mét vµi c©u cã khëi ng÷ vµ ph©n tÝch.
Bµi tËp 1: T×m khëi ng÷ trong c¸c ®o¹n trÝch sau:
Bµi tËp 2: ViÕt l¹i c¸c c©u sau b»ng c¸ch chuyÓn phÇn in ®Ëm thµnh khëi ng÷.
- Gi¸o viªn nªu mét sè bµi tËp n©ng cao cho HS lµm - NhËn xÐt.
Gi¸o viªn ph¸t phiÕu häc tËp cho häc sinh lµm sau ®ã thu l¹i vµ nhËn xÐt:
Nhãm 1,2:
Nhãm 3,4:
- HS tr×nh bµy, gi¸o viªn nhËn xÐt chuyÓn vµo bµi míi.
I. §Æc ®iÓm vµ c«ng dông cña khëi ng÷ trong c©u.
1. XÐt vÝ dô:
HS ®äc vÝ dô
+ X¸c ®Þnh chñ ng÷:
- a( anh 2), b( t«i), c( chóng ta)
+ X¸c ®Þnh ®Ò tµi:
- a( anh 1), b( giµu), c( c¸c thÓ... v¨n nghÖ)
=> §øng ®Çu c¸c c©u (tr­íc chñ ng÷)
- Lµ thµnh phÇn c©u, nªu lªn c¸i ®Ò tµi ®­îc nãi ®Õn trong c©u.
- Quan hÖ tõ : Cßn, vÒ, ®èi víi...
VÝ dô:
- Lµ mét häc sinh, t«i ph¶i ch¨m chØ häc tËp.
- Lµm con, t«i ph¶i hiÕu nghÜa víi bè mÑ.
2. Ghi nhí:
HS chiÕm lÜnh ghi nhí SGK
- HS lµm - c¶ líp theo dâi, nªu ý kiÕn, gi¸o viªn nhËn xÐt.
II. LuyÖn tËp
- a(®iÒu nµy), b(®èi víi chóng m×nh), c(mét m×nh), d(lµm khÝ t­îng), e(®èi víi ch¸u).
- Lµm bµi, anh Êy cÈn thËn l¾m.
- HiÓu th× t«i hiÓu råi nh­ng gi¶i th× t«i ch­a gi¶i ®­îc.
VÝ dô:
- X©y c¸i l¨ng Êy, c¶ lµng g¸nh g¹ch, ®Ëp ®¸, c¶ lµng phôc dÞch cho nã. (Lµng - Kim L©n)
- Nhµ, bµ Êy cã hµng d·y ë kh¾p phè. Ruéng, bµ Êy cã hµng tr¨m mÉu ë nhµ quª. (NguyÔn C«ng Hoan)
- Mµ y, y kh«ng muèn chÞu cña Oanh mét tÝ g× gäi lµ tö tÕ. (Nam Cao)
- Quan, ng­êi ta sî c¸i uy cña quyÒn thÕ. NghÞ l¹i, ng­êi ta sî c¸i uy cña ®ång tiÒn. 
- ¤ng gi¸o Êy, thuèc kh«ng hót, r­îu kh«ng uèng.
 (NguyÔn C«ng Hoan)
- HS lµm vµo phiÕu häc tËp råi n¹p l¹i.
Trong c¸c c©u sau, c©u nµo biÕn ®æi cã khëi ng÷
1. T«i cø ë nhµ t«i, t«i lµm viÖc t«i, t«i ¨n c¬m g¹o t«i.
a. T«i ë nhµ t«i, lµm viÖc t«i, ¨n c¬m g¹o t«i.
b. T«i cø nhµ t«i, t«i ë, viÖc t«i t«i lµm, c¬m g¹o cña t«i t«i ¨n.
c. Nhµ t«i, t«i cø ë, viÖc t«i t«i lµm, t«i ¨n c¬m g¹o cña t«i.
2. C« Êy nãi rÊt hay vµ c­êi còng rÊt duyªn.
a. Nãi, c« Êy nãi rÊt hay vµ c­êi th× c­êi rÊt duyªn.
b. Nãi rÊt hay vµ c­êi rÊt duyªn lµ thÕ m¹nh cña c« Êy.
c. C« Êy nãi th× nãi rÊt hay vµ c­êi th× c­êi rÊt duyªn.
D. H­íng dÉn häc bµi : - HÖ thèng l¹i bµi häc
	 - So¹n bµi míi
Bµi tËp vÒ nhµ:
 [...] Mµy cã b¾n tao th× tao còng b¾n ®­îc mµy ! Mµy chØ giái giÕt gia ®×nh tao, cßn ®èi víi tao th× mµy lµ th»ng ch¹y. H«m qua, mµy ®· ch¹y trwíc mÆt tao mµ...MÆt ViÖt nãng nh­ ngåi bÕp. L¹i ruåi, ruåi dµy ®Æc bay ®Ëp vµo mÆt vµo cæ ViÖt. §ãi, nghe giÆc ®Õn gÇn sao bông nã b¾t ®ãi k× l¹, ViÖt rê rê vµo cß sóng.
	(NguyÔn Thi - Nh÷ng ®øa con trong gia ®×nh)
 Ngµy so¹n 18 / 01 / 2007
TiÕt: 94 	
phÐp ph©n tÝch vµ tæng hîp
 A. Môc tiªu cÇn ®¹t: Gióp häc sinh: 
- HiÓu vµ biÕt vËn dông c¸c phÐp lËp luËn ph©n tÝch, tæng hîp trong lµm v¨n nghÞ luËn.
B. ChuÈn bÞ: - Gi¸o viªn: Bµi so¹n, ng÷ liÖu
 - Häc sinh: So¹n theo yªu cÇu SGK
C. ho¹t ®éng d¹y häc:
Ho¹t ®éng cña thÇy
®Þnh h­íng Ho¹t ®éng cña trß
Bµi cò
? ThÕ nµo lµ khëi ng÷ ? Cho vÝ dô.
? Tr­íc vµ sau khëi ng÷ cã thÓ cã nh÷ng tõ g×?
Bµi míi
- Gäi hs ®äc v¨n b¶n SGK
? Bµi v¨n ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò g×?
? Bµi v¨n ®· nªu lªn nh÷ng biÓu hiÖn g× trong trang phôc?
? VÒ vÊn ®Ò nµy, t¸c gi¶ lËp luËn nh­ thÕ nµo?
Gi¸o viªn: MÆc ¸o Êm víi quÇn löng, ¸o céc èng cïng gilª...
? TiÕp theo t¸c gi¶ ®­a ra yªu cÇu g× trong ¨n mÆc?
? Nh÷ng biÓu hiÖn kh«ng phï hîp ë ®©y lµ g×?
? Yªu cÇu thø ba mµ t¸c gi¶ nªu ra trong ¨n mÆc ®ã lµ g×?
? Tr×nh bµy nhËn xÐt cña em vÒ c¸c vÊn ®Ò nªu trªn.
? Tõ c¸c yªu cÇu trªn, t¸c gi¶ ®· tæng hîp vÊn ®Ò nh­ thÕ nµo? §­îc thÓ hiÖn ë c©u nµo?
? Tõ tæng hîp quy t¾c ¨n mÆc nãi trªn, bµi viÕt ®· më réng sang vÊn ®Ò ¨n mÆc ®Ñp nh­ thÕ nµo?
? Qua viÖc ph©n tÝch trªn, em h·y cho biÕt vai trß cña phÐp ph©n tÝch vµ tæng hîp.
Bµi tËp 1: §Ó lµm râ luËn ®iÓm: "Häc vÊn kh«ng chØ lµ chuyÖn ®äc s¸ch nh­ng ®äc s¸ch rèt cuéc l¹i lµ con ®­êng cña häc vÊn", t¸c gi¶ ®· ph©n tÝch nh­ thÕ nµo?
Bµi tËp 2: T¸c gi¶ ®· ph©n tÝch nh÷ng lÝ do ph¶i chän s¸ch ®Ó ®äc nh­ thÕ nµo?
Bµi tËp 3: Ph©n tÝch tÇm quan träng cña viÖc ®äc s¸ch.
Bµi tËp 4: Nªu vai trß cña ph©n tÝch trong lËp luËn.
HS tr×nh bµy, gi¸o viªn nhËn xÐt chuyÓn vµo bµi míi.
I. T×m hiÓu phÐp lËp luËn ph©n tÝch vµ tæng hîp.
1. V¨n b¶n: Trang phôc
HS ®äc
=> Sù phï hîp trong c¸ch ¨n mÆc
- HS th¶o luËn, tr×nh bµy, gi¸o viªn chèt l¹i:
- ¡n mÆc chØnh tÒ.
"Kh«ng ai ¨n mÆc chØnh tÒ mµ l¹i ®i ch©n ®Êt hoÆc ®i giµy cã bÝt tÊt...phanh hÕt cóc ¸o, lé c¶ da thÞt ra tr­íc m¾t mäi ng­êi".
=> Ch­íng m¾t v× tr¸i víi quy t¾c ®ång bé vµ chØnh tÒ.
HS nghe:
- ...  hËu mµ ph¶i m¹nh d¹n thay ®æi ph¬ng thøc tæ chøc qu¶n lÝ ®Ó thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn; ®õng ch¹y theo chñ nghÜa h×nh thøc mµ cÇn coi träng thùc tiÔn, cÇn coi träng hiÖu qu¶ thiÕt thùc cña c«ng viÖc.
- §Æt trong t×nh h×nh ®Êt níc lóc bÊy giê, vÊn ®Ò T«i vµ chóng ta ®Æt ra cã ý nghÜa thùc tiÔn lín lao. Nã lµ vÊn ®Ò cÊp thiÕt tõ thùc tÕ cuéc sèng, thùc tÕ x· héi vµ cã ý nghÜa trùc tiÕp ®èi víi sù ph¸t triÓn cña ®Êt níc. 
- T×nh tr¹ng ngõng trÖ cña xÝ nghiÖp ®· ®Õn lóc ph¶i gi¶i quyÕt b»ng nh÷ng quyÕt ®Þnh t¸o b¹o. sau qu¸ tr×nh cñng cè l¹i xÝ nghiÖp, h«m nay gi¸m ®èc Hoµng ViÖt quyÕt ®Þnh c«ng bè kÕ ho¹ch më réng s¶n xuÊt vµ ph¬ng thøc lµm ¨n míi. Nh vËy cã nghÜa lµ anh (cïng víi kÜ s Lª S¬n) ®· c«ng khai “tuyªn chiÕn” víi c¬ chÕ qu¶n lÝ cò, ph¬ng thøc s¶n xuÊt lçi thêi. Nh÷ng c«ng bè cña Hoµng ViÖt liªn tiÕp g©y bÊt ngê víi nhiÒu ngêi vµ bÞ phã gi¸m ®èc NguyÔn ChÝnh, qu¶n ®èc ph©n xëng Tr¬ng ph¶n øng gay g¾t.
- T×nh huèng ngµy cµng c¨ng th¼ng, xung ®ét ngµy cµng gay g¾t.
- Muèn më réng quy m« s¶n xuÊt ph¶i cã nhiÒu thay ®æi m¹nh mÏ, ®ång bé.
- Häc sinh nghe.
b. TÝch tÝnh c¸ch cña c¸c nh©n vËt
- Hoµng ViÖt: Mét ngêi l·nh ®¹o cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao, n¨ng ®éng, d¸m nghÜ, d¸m lµm v× sù ph¸t triÓn cña xÝ nghiÖp vµ quyÒn lîi cña anh chÞ em c«ng nh©n. Anh lµ ngêi trung thùc, th¼ng th¾n, kiªn quyÕt ®Êu tranh vµo niÒm tin vµo ch©n lÝ.
- KÜ s Lª S¬n: Mét kÜ s cã n¨ng lùc, cã tr×nh ®é chuyªn m«n giái, tõng g¾n bã nhiÒu n¨m cïng xÝ nghiÖp. Dï biÕt cuéc ®Êu tranh sÏ rÊt khã kh¨n nhng anh vÉn chÊp nhËn, s½n sµng cïng Hoµng ViÖt c¶i tiÕn toµn diÖn ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ.
- Phã gi¸m ®èc NguyÔn ChÝnh: Tiªu biÓu cho lo¹i ngêi m¸y mãc, b¶o thñ nhng còng gian ngoan, nhiÒu m¸nh khoÐ. NguyÔn ChÝnh lu«n vin vµo c¬ chÕ, c¸c nguyªn t¾c dï ®· trë thµnh l¹c hËu ®Ó chèng l¹i sù ®æi míi. Anh ta khÐo luån lät xu nÞnh cÊp trªn.
- Qu¶n ®èc Tr¬ng: Lµ ngêi suy nghÜ vµ lµm viÖc nh c¸i m¸y vµ kh« c»n t×nh ngêi, thÝch tá ra quyÒn thÕ, h¸ch dÞch víi anh chÞ em c«ng nh©n.
- §©y lµ cuéc ®Êu tranh cã tÝnh tÊt yÕu vµ gay g¾t: t×nh huèng xung ®ét mµ vë kÞch nªu lªn lµ vÊn ®Ò nãng báng cña thùc tiÔn ®êi sèng sinh ®éng. C¸c quan niÖm, c¸ch lµm míi, t¸o b¹o ë giai ®o¹n ®Çu tÊt nhiªn sÏ vÊp ph¶i nhiÒu c¶n trë.
- Cuéc ®Êu tranh gay go nhng cuèi cïng phÇn th¾ng sÏ thuéc vÒ c¸i míi, c¸i tiÕn bé. 
Híng dÉn häc bµi : LuyÖn tËp tãm t¾t sù ph¸t triÓn cña m©u thuÈn kÞch trong ®o¹n trÝch. DÆn c¸c em so¹n bµi : “Tæng kÕt v¨n häc” 
 	 Ngµy so¹n 09 / 05 / 2007
TiÕt: 167,168 	
Tæng kÕt v¨n häc
A. Môc tiªu cÇn ®¹t: Gióp häc sinh: 
- H×nh dung l¹i hÖ thèng c¸c v¨n b¶n t¸c phÈm v¨n häc ®· häc vµ ®äc thÓm trong ch¬ng tr×nh Ng÷ v¨n toµn cÊp.
-H×nh thµnh nh÷ng hiÓu biÕt ban ®Çu vÒ nÒn v¨n häc ViÖt nam: C¸c bé phËn v¨n häc, c¸c thêi k× lín, nh÷ng ®Æc s¾c vÒ t tëng vµ nghÖ thuËt.
- Cñng cè vµ hÖ thèng ho¸ nh÷ng tri thøc ®· häc vÒ c¸c thÓ lo¹i v¨n häc g¾n víi tõng thêi kØtong tiÕn tr×nh vËn ®éng cña v¨n häc. BiÕt vËn dông nh÷ng hiÓu biÕt nµy ®Ó ®äc vµ hiÓu ®óng c¸c t¸c phÈm trong ch¬ng tr×nh.
B. ChuÈn bÞ: - Gi¸o viªn: Híng dÉn kÜ cho häc sinh c¸ch chuÈn bÞ tæng kÕt. 
 - Häc sinh: so¹n theo híng dÉn cña gi¸o viªn. 
C. ho¹t ®éng d¹y häc:
Ho¹t ®éng cña thÇy
®Þnh híng Ho¹t ®éng cña trß
Gi¸o viªn nªu yªu cÇu cña tiÕt häc.
KiÓm tra chuÈn bÞ cña häc sinh.
Gi¶ng bµi míi: 
- Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh xem b¶ng thèng kª ®· chuÈn bÞ ë nhµ, ®èi chiÕu so s¸nh trong nhãm ®Ó chän b¶ng tèt nhÊt, c¶ nhãm ®èi chiÕu s÷a ch÷a.
Sau ®ã híng dÉn häc sinh t×m hiÓu tõng môc trong SGK.
? Nh×n vµo b¶ng tæng kÕt h·y cho biÕt v¨n häc ViÖt nam ®îc t¹o thµnh tõ nh÷ng bé phËn nµo?
? V¨n häc d©n gian ®îc h×nh thµnh tõ lóc nµo? Cã ®Æc ®iÓm g×?
? Vai trß cña v¨n häc d©n gian?
? C¸c thÓ lo¹i chñ yÕu cña v¨n häc d©n gian?
? Ra ®êi tõ lóc nµo?
? XÐt vÒ mÆt v¨n tù v¨n häc viÕt bao gåm nh÷ng c¸c thµnh phÇn nµo?
? Tr×nh bµy nh÷ng hiÓu biÕt cña em vÒ ba thµnh phÇn v¨n häc nµy?
? V¨n häc viÕt ViÖt nam chñ yÕu tr¶i qua c¸c thêi k× nµo?
? Dùa vµo bµi giíi thiÖu trong SGK vµ b¶ng hÖ thèng c¸c t¸c phÈm ®· häc, h¶y cho biÕt ®Æc ®iÓm cña c¸c giai ®o¹n v¨n häc nµy?
? Nªu nh÷ng nÐt ®Æc s¾c næi bËt vÒ néi dung t tëng?
? LÊy dÉn chøng minh ho¹?
? VÒ h×nh thøc nghÖ thuËt:
? Em hiÓu g× vÒ thÓ lo¹i v¨n häc?
? Ngêi ta c¨n cø vµo ®iÒu g× ®Ó ph©n chia ra c¸c thÓ lo¹i v¨n häc? 
? Nh×n chung tæng thÓ v¨n häc cã nh÷ng lo¹i h×nh nµo?
? TÝnh æn ®Þnh cña thÓ lo¹i v¨n häc nh thÕ nµo? 
Gi¸o viªn lÊy vÝ dô minh ho¹ (nh bµi C©y tre ch¼ng h¹n).
? Nªu ®Æc ®iÓm cña mét sè thÓ lo¹i v¨n häc d©n gian, v¨n häc trung ®¹i vµ v¨n häc hiÖn ®¹i? 
- Häc sinh tr¶ lêi - gi¸o viªn nhËn xÐt chuyÓn vµo bµi míi.
- Häc sinh lµm viÖc theo nhãm.
A. Nh×n chung vÒ nÒn v¨n häc ViÖt Nam
I. C¸c bé phËn hîp thµnh nÒn v¨n häc ViÖt Nam:
- V¨n häc ViÖt nam còng nh nhiÒu nÒn v¨n häc kh¸c, ®îc t¹o thµnh tõ hai bé phËn lín: V¨n häc d©n gian vµ v¨n häc viÕt.
1. V¨n häc d©n gian:
- §îc h×nh thµnh tõ thêi xa xa, tiÕp tôc ®îc bæ sung vµ ph¸t triÓn trong c¸c thêi k× lÞch sö tiÕp theo.
- Nã n»m trong tæng thÓ v¨n ho¸ d©n gian. Lµ s¶n phÈm cña nh©n d©n, chñ yÕu lµ tÇng líp b×nh d©n. §îc lu truyÒn chñ yÕu b»ng c¸ch truyÒn miÖng, thêng cã hiÖn tîng dÞ b¶n. 
- VHDG cã vai trß quan träng nu«i dìng t©m hån, trÝ tuÖ cña nh©n d©n vµ lµ kho tµng phong phó cho v¨n häc viÕt khai th¸c ph¸t triÓn. 
- Häc sinh nªu. 
2. V¨n häc viÕt:
- XuÊt hiÖn tõ thÕ kØ thø X. 
-V¨n häc ch÷ H¸n, v¨n häc ch÷ n«m vµ v¨n häc ch÷ quèc ng÷.
- Häc sinh nªu.
II. TiÕn tr×nh lÞch sö v¨n häc ViÖt nam:
- V¨n häc ViÖt Nam (chñ yÕu lµ v¨n häc viÕt) tr¶i qua ba thêi k× lín:
+ Tõ thÕ kØ X ®Õn hÕt thÕ kØ XIX (cßn gäi lµ v¨n häc trung ®¹i).
+ Tõ ®Çu thÕ kØ XX ®Õn 1945: V¨n häc chuyÓn m×nh sang thêi k× hiÖn ®¹i.
+ Tõ sau C¸ch m¹ng th¸ng T¸m 1945 ®Õn nay: NÒn v¨n häc cña thêi ®¹i míi- thêi ®¹i ®éc lËp d©n téc, d©n chñ vµ ®i lªn chñ nghÜa x· héi. V¨n häc tr¶i qua hai giai ®o¹n lín( 1945->1975 vµ 1975-> nay).
- Häc sinh nªu.
III. MÊy nÐt ®Æc s¾c næi bËt cña v¨n häc ViÖt nam:
- Tinh thÇn yªu níc, ý thøc céng ®ång; tinh thÇn nh©n ®¹o; søc sèng bÒn bØ vµ tinh thÇn l¹c quan.
- Häc sinh nªu.
- Tinh tÕ mµ dung dÞ, cã vÏ ®Ñp hµi hoµ.
B. S¬ lîc vÒ mét sè thÓ lo¹i v¨n häc:
- ThÓ lo¹i v¨n häc lµ sù thèng nhÊt gi÷a mét lo¹i néi dung víi mét d¹ng h×nh thøc v¨n b¶n vµ ph¬ng thøc chiÕm lÜnh ®êi sèng.
- C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm cña hiÖn tîng ®êi sèng ®îc miªu t¶ trong t¸c phÈm, ph¬ng thøc chiÕm lÜnh thùc t¹i cña t¸c gi¶, c¸ch tæ chøc t¸c phÈm vµ lêi v¨n mµ ngêi ta ph©n chia.
- Nh×n chung v¨n häc thuéc ba lo¹i h×nh chÝnh lµ: Tù sù, trö t×nh vµ kÞch. Ngoµi ra cßn cã lo¹i h×nh nghÞ luËn chñ yÕu dïng ph¬ng thøc lËp luËn.
- Võa cã tÝnh æn ®Þnh võa cã biÕn ®æi theo lÞch sö, võa cã tÝnh chung cña mäi nÒn v¨n häc. L¹i mang tÝnh ®Æc thï cña mçi nÒn v¨n häc riªng.
- Häc sinh nghe vµ t×m thªm vÝ dô minh ho¹.
- Häc sinh nªu.
Híng dÉn häc bµi : - Gi¸o viªn tæng kÕt tiÕt häc, vµ gäi häc sinh ®äc ghi nhí.
 - DÆn c¸c em «n tËp ®Ó kiÓm tra häc k×. 
 Ngµy so¹n 14/ 05/2007
TiÕt: 169,170 	
kiÓm tra tæng hîp cuèi n¨m
 A. Môc tiªu cÇn ®¹t: Gióp häc sinh: 
- §¸nh gi¸ ®îc c¸c néi dung c¬ b¶n cña c¶ ba phÇn trong SGK Ng÷ v¨n 9, chñ yÕu lµ tËp hai.
- BiÕt c¸ch v©n dông nh÷ng kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng Ng÷ v¨n ®· häc mét c¸ch tæng hîp, toµn diÖn theo néi dung vµ c¸ch thøc kiÓm tra, ®¸nh gi¸ míi.
B. ChuÈn bÞ: - Gi¸o viªn: Ra ®Ò, ®¸nh m¸y, in Ên, ph« t«. 
 - Häc sinh: ¤n tËp ®Ó chuÈn bÞ kiÓm tra theo híng dÉn cña gi¸o viªn.
C. ho¹t ®én g d¹y häc:
Gi¸o viªn nªu yªu cÇu cña tiÕt kiÓm tra. 
Ph¸t ®Ò cho häc sinh. Kh¶o ®Ò.
Häc sinh lµm bµi trong hai tiÕt. Gi¸o viªn qu¶n lÝ vµ thu bµi vÒ chÊm. 
§Ò ra: PhÇn 1: Tr¾c nghiÖm: (3®iÓm)
Khoanh trßn ch÷ c¸i ®øng tríc c©u tr¶ lêi mµ em cho lµ ®óng. 
C©u1. Trong c©u nh÷ng bé phËn kh«ng tham gia vµo viÖc diÔn ®¹t nghÜa sù vËt sù viÖc cña c©u gäi lµ thµnh phÇn g×?
A. Thµnh phÇn t×nh th¸i. B. Thµnh phÇn c¶m th¸n.
C. thµnh phÇn gäi ®¸p. D. Thµnh phÇn biÖt lËp.
C©u 2. Tõ ViÖt Nam trong c©u ¤ng Êy cã phong c¸ch rÊt ViÖt Nam thuéc tõ lo¹i g×?
A. TÝnh tõ. B. Danh tõ. C. §éng tõ. D. Phã tõ.
C©u 3. Trong bèn ý sau, ý nµo ®óng?
Mét c©u nãi hay ph¶i lµ mét c©u nãi cã hµm ý.
Muèn sö dông hµm ý, ngêi nãi cÇn hiÓu râ t×nh huèng, ®Æc biÖt lµ t×nh huèng giao tiÕp.
ChØ cÇn ngêi nghe hiÓu hµm ý, nghÜa lµ hµm ý Êy ®· thµnh c«ng.
Trong khi nãi chuyÖn víi b¹n bÌ ngêi th©n th× kh«ng nªn dïng hµm ý.
C©u 4. Tªn cña hai t¸c phÈm ®îc trÝch häc trong ch¬ng tr×nh Ng÷ v¨n líp 9 cïng cã n¨m ra ®êi lµ 1948.
A. Lµng, LÆng lÏ Sa Pa. B. Lµng, §ång chÝ.
C. Lµng, ChiÕc lîc ngµ. D.Lµng, §oµn thuyÒn ®¸nh c¸.
C©u 5. Hai bé phËn chÝnh hîp thµnh nÒn v¨n häc ViÖt Nam.
A. V¨n häc d©n gian- V¨n häc viÕt. B. V¨n häc trung ®¹i- V¨n häc hiÖn ®¹i.
C. V¨n häc d©n gian- V¨n häc trung ®¹i. D. V¨n häc viÕt- V¨n häc hiÖn ®¹i.
C©u 6. Tªn cña mét kiÓu v¨n b¶n cã môc ®Ých giao tiÕp lµ: Bµy tá t×nh c¶m vµ kh¬i gîi sù ®ång c¶m.
A. V¨n b¶n tù sù. B. V¨n b¶n nghÞ luËn.
C. V¨n b¶n thuyÕt minh. D. V¨n b¶n biÓu c¶m.
PhÇn 2: Tù luËn (7 ®iÓm)
C©u1: (2®iÓm): Giíi thiÖu ng¾n gän vÒ t¸c gi¶ Lç TÊn vµ t¸c phÈm Cè h¬ng.
C©u 2: (5 ®iÓm): C¶m nhËn vµ suy nghÜ cña em vÒ khæ cuèi bµi th¬ ViÕng l¨ng B¸c cña nhµ th¬ ViÔn Ph¬ng.
§¸p ¸n- BiÓu ®iÓm: PhÇn1: Ttr¾c nghiÖm: 3 ®iÓm (tr¶ lêi ®óng mét c©u ®îc 0,5 ®iÓm).
 Yªu cÇu nªu ®óng: 
C©u 1: D. C©u 2: A. C©u 3: B. C©u 4: B. C©u 5: A. C©u 6: D
PhÇn2: Tù luËn: 
C©u1: 2 ®iÓm: Giíi thiÖu ®îc vÒ Lç TÊn(1®):
Yªu cÇu nªu ®îc: * -Lç TÊn(1881-1936) Tªn thËt lµ Chu Thô Nh©n. Tõng lµm nhiÒu nghÒ. Sau ®ã chuyÓn sang ho¹t ®éng v¨n nghÖ. 
- ¤ng viÕt v¨n víi môc ®Ých râ rÖt: Ph¬i bµy c¨n bÖnh tinh thÇn cña quèc d©n, lu ý mäi ngêi t×m c¸ch ch÷a trÞ.
- Sù nghiÖp s¸ng t¸c cña Lç TÊn kh¸ phong phó. C¸c t¸c phÈm cña «ng giµu gi¸ trÞ nghÖ thuËt vµ tÝnh chiÕn ®Êu
- N¨m 1981 toµn thÕ giíi kÜ niÖm 100 n¨m ngµy sinh Lç TÊn nh mét danh nh©n v¨n ho¸ cña nh©n lo¹i.
Giíi thiÖu ®îc t¸c phÈm (1®)
*- Cè h¬ng lµ mét truyÖn ng¾n tiªu biÓu cña tËp Gµo thÐt.
 - TruyÖn kÓ l¹i mét chuyÕn vÒ quª cña nh©n vËt T«i
 - Giíi thiÖu ®îc: bè côc, c¸c nh©n vËt vµ vÞ trÝ cña c¸c nh©n vËt ®ã, gi¸ trÞ néi dung vµ nghÖ thuËt
C©u 2: 5 ®iÓm.
Yªu cÇu nªu ®îc: * Më bµi: 1®.
 Giíi thiÖu ®îc bµi th¬, vÞ trÝ cña ®o¹n th¬ cuèi.
 * Th©n bµi: 3®.
- Nªu ®îc néi dung cña ®o¹n th¬(1®): DiÔn t¶ t©m tr¹ng lu luyÕn cña nhµ th¬ muèn ®îc ë m·i bªn l¨ng Ngêi. T¸c gi¶ muèn ®îc ho¸ th©n, hoµ nhËp vµo nh÷ng c¶nh vËt ë bªn l¨ng Ngêi
- NghÖ thuËt(1®): §iÖp tõ muèn lµm thÓ hiÖn mong íc thiÕt tha vµ nçi lu luyÕn cña t¸c gi¶. Giäng ®iÖu s©u l¾ng, c¶m xóc
- Tr×nh bµy ®îc c¶m nhËn ch©n thµnh, cã nh÷ng ph¸t hiÖn riªng, míi l¹ vÒ ®o¹n th¬(1®).
 * KÕt bµi: 1®iÓm:
 Kh¼ng ®Þnh l¹i vÞ trÝ cña ®o¹n th¬ vµ søc sãng cña c¶ bµi.
Híng dÉn häc bµi : DÆn c¸c em chuÈn bÞ bµi: Th(®iÖn) chóc mõng vµ th¨m hái. 

Tài liệu đính kèm:

  • docVan 9(57).doc