Giáo án môn Vật lý 9 - Tuần 8 - Tiết 16: Định luật jun – lenxơ

Giáo án môn Vật lý 9 - Tuần 8 - Tiết 16: Định luật jun – lenxơ

I.Mục tiêu:

 - Nêu được tác dụng nhiệt của dòng điện: Khi có dòng điện chạy qua vật dẫn thông thường thì một phần hay toàn bộ điện năng được biến đổi thành nhiệt năng.

 - Phát biểu được định luật Jun – Lenxơ và vận dụng được định luật này để giải các bài tập về tác dụng nhiệt của dòng điện.

II .Chuẩn bị :

III. Gợi ý tổ chức hoạt động của học sinh.

1. Ổn định lớp:

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Bài mới:

 

doc 3 trang Người đăng minhquan88 Ngày đăng 03/08/2019 Lượt xem 197Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Vật lý 9 - Tuần 8 - Tiết 16: Định luật jun – lenxơ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tieỏt 16. Baứi 16: ẹềNH LUAÄT JUN – LENXễ
I.Muùc tieõu:
	- Neõu ủửụùc taực duùng nhieọt cuỷa doứng ủieọn: Khi coự doứng ủieọn chaùy qua vaọt daón thoõng thửụứng thỡ moọt phaàn hay toaứn boọ ủieọn naờng ủửụùc bieỏn ủoồi thaứnh nhieọt naờng.
	- Phaựt bieồu ủửụùc ủũnh luaọt Jun – Lenxụ vaứ vaọn duùng ủửụùc ủũnh luaọt naứy ủeồ giaỷi caực baứi taọp veà taực duùng nhieọt cuỷa doứng ủieọn.
II .Chuaồn bũ :
III. Gụùi yự toồ chửực hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh.
1. OÅn ủũnh lụựp:
2. Kieồm tra baứi cuừ:
3. Baứi mụựi:
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA HS
TRễẽ GIUÙP CUÛA GV
NOÄI DUNG
Hoaùt ủoọng 1: Sửù bieỏn ủoồi ủieọn naờng thaứnh nhieọt naờng:
+ HS keồ teõn moọt vaứi duùng cuù hay thieỏt bũ bieỏn ủoồi moọt phaàn ủieọn naờng thaứnh nhieọt naờng. Cho vớ duù 
+ HS keồ teõn moọt vaứi duùng cuù hay thieỏt bũ bieỏn ủoồi toaứn boọ ủieọn naờng thaứnh nhieọt naờng. Cho vớ duù.
? Cho HS xem laùi baỷng 1 trang 37 baứi 13 SGK vaứ traỷ lụứi xem duùng cuù naứo bieỏn 1 phaàn ủieọn naờng thaứnh nhieọt naờng vaứ moọt phaàn thaứnh naờng lửụùng aựnh saựng.
? Duùng cuù naứo bieỏn 1 phaàn ủieọn naờng thaứnh nhieọt naờng vaứ moọt phaàn thaứnh cụ naờng.
Duùng cuù naứo bieỏn toaứn boọ ủieọn naờng thaứnh nhieọt naờng.
? Duùng cuù naứo bieỏn ủoồi toaứn boọ ủieọn naờng thaứnh nhieọt naờng.
- Cho hoùc sinh so saựnh ủieọn trụỷ suaỏt cuỷa caực daõy daón hai hụùp kim naứy vụựi caực daõy daón baống ủoàng.
I.Trửụứng hụùp ủieọn naờng bieỏn ủoồi thaứnh nhieọt naờng:
1.Moọt phaàn ủieọn naờng bieỏn ủoồi thaứnh nhieọt naờng.
2.Toaứn boọ ủieọn naờng bieỏn ủoồi thaứnh nhieọt naờng.
Hoaùt ủoọng 2: Xaõy dửùng heọ thửực bieồu thũ ủũnh luaọt Jun – Len-xụ.
- Hoùc sinh nghe giaựo vieõn thoõng baựo Heọ thửực cuỷa ủũnh luaọt Jun – Len-xụ.
+ Trong trửụứng hụùp ủieọn naờng bieỏn ủoồi hoaứn toaứn thaứnh nhieọt naờng thỡ nhieọt lửụùng toỷa ra ụỷ daõy daón ủieọn trụỷ R khi coự doứng ủieọn cửụứng ủoọ I chaùy qua trong thụứi gian t ủửụùc tớnh baống coõng thửực: Q = I2Rt.
II.ẹũnh luaọt Jun – Len-xụ.
1.Heọ thửực cuỷa ủũnh luaọt. 
Q = I2Rt.
Hoaùt ủoọng 3: Xửỷ lyự keỏt quỷa thớ nghieọm kieồm tra heọ thửực bieồu thũ ủũnh luaọt Jun – Len-xụ.
- HS ủoùc phaàn moõ taỷ TN hỡnh 16.1 SGK. Neõu vaứ ghi laùi caực dửừ kieọn thu ủửụùc tửứ thớ nghieọm kieồm tra.
- HS laứm C1:
- HS laứm C2
- HS laứm C3: So saựnh Q vaứ A sau khi thửùc hieọn xongC2, C3.
+ ẹoùc phaàn moõ taỷ TN hỡnh 16.1 SGK. Neõu vaứ ghi laùi caực dửừ kieọn thu ủửụùc tửứ thớ nghieọm kieồm tra.
+ Cho HS nhaộc laùi caực coõng thửực coự lieõn heọ ủeỏn baứi nhử:
Q = m c (t2 – t1).
Qtoỷa = Qthu.
 A = Pt = I2 Rt.
C3: + Hửụựng daón cho HS nhaọn xeựt neỏu boỷ qua phaàn nhieọt truyeàn ra moõi trửụứng xung quanh.
2. Xửỷ lyự keỏt quỷa thớ nghieọm kieồm tra.
C1: ẹieọn naờng A cuỷa doứng ủieọn chaùy qua daõy ủieọn trụỷ trong thụứi gian treõn.
A = Pt = I2 Rt 
 = (2,4)2.5.300
 = 8640 (J).
C2: Nhieọt lửụùng do nửụực thu vaứo.
Q1 = m1 c1 (t2 – t1 ) = m1 c1 Dt
 = 0,2.4200.9,5 = 7980 (J).
Nhieọt lửụùng do bỡnh nhoõm thu vaứo. 
Q2 = m2 c2 Dt 
 = 0,078.880.9,5 =652,08(J)
Nhieọt lửụùng do nửụực vaứ bỡnh nhoõm thu vaứo.
Q = Q1 + Q2 = 7980 + 652,08
 = 8 632,08 (J).
Hoaùt ủoọng 4: Phaựt bieồu ủũnh luaọt Jun – Len-xụ.
+ Hoùc sinh phaựt bieồu noọi dung ủũnh luaọt . Heọ thửực, ủụn vũ caực ủaùi lửụùng coự trong heọ thửực.
? Cho hoùc sinh phaựt bieồu noọi dung ủũnh luaọt . Heọ thửực, ủụn vũ caực ủaùi lửụùng coự trong heọ thửực
3. Phaựt bieồu ủũnh luaọt.
- Nhieọt lửụùng toỷa ra ụỷ daõy daón khi coự doứng ủieọn chaùy qua tổ leọ thuaọn vụựi bỡnh phửụng cửụứng ủoọ doứng ủieọn, vụựi ủieọn trụỷ cuỷa daõy daón vaứ thụứi gian doứng ủieọn chaùy qua.
Q = I2Rt.
Trong ủoự: I laứ CẹDẹ (A)
 R laứ ủieọn trụỷ (W)
 t laứ thụứi gian (s)
 Q laứ nhieọt lửụùng (J)
+ Neỏu nhieọt lửụng Q tớnh baống ủụn vũ calo thỡ heọ thửực cuỷa ủũnh luaọt Jun – Len-xụ laứ:
Q = 0,24I2Rt.
Hoaùt ủoọng 5: Vaọn duùng ủũnh luaọt Jun – Len-xụ.
C5:(Caựch 1) Nhieọt lửụùng do nửụực thu vaứo 
Q = m c (t2 – t1 )
 = 2.4200.(100 – 20)
 = 672000 J
Do boỷ qua nhieọt lửụùng hao phớ neõn nhieọt lửụùng do aỏm toỷa ra laứ 672000 J
Thụứi gian duứng ủeồ ủun soõi nửụực
Q = I2 Rt = Pt ị t = 
 t = = 672 (s).
? Tửứ caực heọ thửực cuỷa ủũng luaọt Jun – Len-xụ, haừy suy luaọn xem nhieọt lửụùng toỷa ra ụỷ daõy toực boựng ủeứn vaứ ụỷ daõy noỏi khaực nhau do yeỏu toỏ naứo. Tửứ ủoự traỷ lụứi C4.
+ GV hửụựng daón HS thửùc hieọn * C5 .(Caựch 2) Theo ẹL baỷo toaứn naờng lửụùng:
A = p.t ; Q = mc(t02 – t01).
Maứ A = Q suy ra:
 p.t = mc(t02 – t01).
Vaọy thụứi gian ủun soõi nửụực laứ:
p
=
III. Vaõn duùng.
* DAậN DOỉ:
- Hoùc thuoọc ghi nhụự
- Laứm baứi taọp trong SBT.
- Chuaồn bũ baứi 17 “BAỉI TAÄP VAÄN DUẽNG ẹềNH LUAÄT JUN – LEN-Xễ”.

Tài liệu đính kèm:

  • docb16.doc