Giáo án Ngữ văn lớp 9 - Tiết số 129: Kiểm tra văn (phần thơ)

Giáo án Ngữ văn lớp 9 - Tiết số 129: Kiểm tra văn (phần thơ)

KIỂM TRA VĂN ( PHẦN THƠ )

 A/ Mục tiêu : - Củng cố kiến thức với các tác phẫm thơ hiện đại Việt Nam từ sau cách mạng tháng tám năm 1945 trong tiết ôn tập 127 .

- Kiểm tra khả năng cảm nhận, phân tích, tổng hợp, diễn đạt của học sinh .

- Luyện, giáo dục HS tính cẩn thận và khái quát vấn đề .

B/ Chuẩn bị : - Gv nghiên cứu ra đề và đáp án vừa sức hs. – Hs nghiên cứu kĩ kiến thức 11 bài đã học, đã ôn, chuẩn bị giấy bút

 C/ Tiến trình thực hiện các hoạt động :

 1/ Ổn định :

 2/ Bài cũ : ( Không )

 3/ Bài mới :

 a/ GV phát đề cho hs .

 b/ Bao quát hs làm bài .

 c/ Thu bài .

 d/ Nhận xét –dặn dò .

 

doc 2 trang Người đăng honghoa45 Ngày đăng 16/04/2020 Lượt xem 10Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Ngữ văn lớp 9 - Tiết số 129: Kiểm tra văn (phần thơ)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : 5/3/07 Tiết 129
Ngày dạy : 6/3/07 
 KIỂM TRA VĂN ( PHẦN THƠ )
 A/ Mục tiêu : - Củng cố kiến thức với các tác phẫm thơ hiện đại Việt Nam từ sau cách mạng tháng tám năm 1945 trong tiết ôn tập 127 .
Kiểm tra khả năng cảm nhận, phân tích, tổng hợp, diễn đạt của học sinh .
Luyện, giáo dục HS tính cẩn thận và khái quát vấn đề .
B/ Chuẩn bị : - Gv nghiên cứu ra đề và đáp án vừa sức hs. – Hs nghiên cứu kĩ kiến thức 11 bài đã học, đã ôn, chuẩn bị giấy bút
 C/ Tiến trình thực hiện các hoạt động : 
 1/ Ổn định : 
 2/ Bài cũ : ( Không )
 3/ Bài mới : 
 a/ GV phát đề cho hs .
 b/ Bao quát hs làm bài .
 c/ Thu bài .
 d/ Nhận xét –dặn dò .
 * ĐỀ BÀI : 
I/ Trắc nghiệm : ( 4đ )
1/ Sắp xếp lại nội dung phù hợp với tên bài thơ : ( 1,5đ )
 1. Viếng lăng Bác .
 1.1. Lời ru của người mẹ sáng tạo từ hình ảnh con cò trong ca dao truyền thống .
 2/ Nói với con .
 2.1. Những cảm nhận tinh tế về khoảng thời gian chuyển từ mùa hạ sang thu .
 3. Con cò .
 3.1 Lời người cha tâm tình với con, thể hiện tình yêu con, yêu quê hương .
 4. Mây và sóng .
 4.1 Lòng thành kính, biết ơn và thương nhớ Bác .
5. Mùa xuân nho nhỏ .
 5.1 Lời kể của bé với mẹ. Bé yêu mẹ nhất trên đời . Trên thế giới không ai không gì có thể sánh với mẹ .
6. Sang thu .
6.1 Ước nguyện hiến dâng mùa xuân nho nhỏ cho đời .
2/ Hình ảnh mặt trời và cây tre trong bài thơ “ Viếng lăng Bác” là hình ảnh gì ? ( 0,75)
 A. Tả thực . B. So sánh . C. Aån dụ. D. Hốn dụ . E. Tượng trưng. 
3/ Giọt long lanh trong bài “ Mùa xuân nho nhỏ” là giọt gì ? ( 0,25 ) 
A. Mưa xuân. B. Sương sớm. C. Aâm thanh tiếng chim chiền chiện . D. Tưởng tượng của nhà thơ .
4/ Phân tích ngữ pháp để chỉ ra cái hay, cái mới trong hai câu thơ ? ( 1,5 )
“Mọc giữa dòng sông xanh .
Một bông hoa tím biếc” . 
 ( Thanh Hải- Mùa xuân nho nhỏ )
 II/ Tự luận : ( 6đ )
 1/ ChÐp l¹i 4 c©u cuèi cïng trong bµi th¬ ViÕng L¨ng B¸c – ViÔn Ph­¬ng : ( 2đ )
2/ Ph©n tÝch h×nh ¶nh mïa xu©n thiªn nhiªn trong bµi th¬ “ Mïa xu©n nho nhá – Thanh H¶i” . ( 4đ )
*ĐÁP ÁN : 
I/ Trắc nghiệm : 1/ 1=4; 2=3 ; 3=1; 4=5 ; 5=6 ; 6=2 ( Mỗi ý đúng = 0,25đ )
 2/ A, C, E ( Mỗi ý đúng = 0,25đ )
 3/ D ( 0,25đ 
 4/ Đảo vị ngữ ( Động từ chỉ hoạt động, hành động xuất hiện , phát triển)  lên đầu câu 
 - > Nhấn mạnh, nổi bật sự xuất hiện của bông hoa tím biếc giữa dòng sông xanh . 
 ( Mỗi ý đúng =0,5đ )
II/ Tự luận :
C©u 1: 2 diÓm
Yªu cÇu: ChÐp ®óng, ®ñ 4 c©u th¬ 
 Sai 1 tõ trõ 0.25 ®iÓm, thiÕu 1 c©u trõ 0.5 ®iÓm.
C©u 2: VÒ néi dung: CÇn lµm râ ®­îc h×nh ¶nh mïa xu©n t­¬i ®Ñp, rén rµng, trµn ®Çy søc sèng. C¶m xóc cña nhµ th¬ tr©n träng, n©ng niu ®ãn nhËn giät tiÕng chim, say x­a ng©y ngÊt.(2®iÓm)
- VÒ nghÖ thuËt: Lùa chän h×nh ¶nh tiªu biÓu cña mïa xu©n xø HuÕ, cã mÇu s¾c hµi hoµ, cã ©m thanh cña tiÕng chim chiÒn chiÖn. .(2®iÓm)
- DÉn chøng: S«ng xanh, hoa tÝm biÕc, chim chiÒn chiÖn hãt vang trêi, giät long lanh r¬i, ®­a tay høng
D/ Rút kinh nghiệm : 

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan26-t129.doc