Giáo án Sinh hoạt lớp - Tuần 19

Giáo án Sinh hoạt lớp - Tuần 19

 I. Mục tiêu:

 -Kiểm điểm các hoạt động trong tuần

 -Biểu dơng học sinh thực hiện tốt từng mặt

 -Phê bình kịp thời hs có khuyết điểm

 -Đa ra phơng hớng tuần sau.

 II.chuẩn bị:

 -GV: Soạn bài

 -HS: Kiểm điểm các hoạt động của tổ, lớp

III.Tiến trình các hoạt động:

 A.ổn định:

 B.KT: Vệ sinh lớp học, dụng cụ vệ sinh.

 

doc 5 trang Người đăng honghoa45 Ngày đăng 04/05/2020 Lượt xem 115Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Sinh hoạt lớp - Tuần 19", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 NS:
 ND:
 TuÇn 19
Sinh ho¹t líp
 I. Môc tiªu:
 -KiÓm ®iÓm c¸c ho¹t ®éng trong tuÇn
 -BiÓu d¬ng häc sinh thùc hiÖn tèt tõng mÆt
 -Phª b×nh kÞp thêi hs cã khuyÕt ®iÓm
 -§a ra ph¬ng híng tuÇn sau.
 II.chuÈn bÞ:
 -GV: So¹n bµi
 -HS: KiÓm ®iÓm c¸c ho¹t ®éng cña tæ, líp
III.TiÕn tr×nh c¸c ho¹t ®éng:
 A.æn ®Þnh:
 B.KT: Vệ sinh lớp học, dụng cụ vệ sinh...
 C.C¸c ho¹t ®éng:
 1.Líp trëng lªn ®iÒu hµnh buæi sinh ho¹t líp:
-Tõ tæ 1 ®Õn tæ 5 lÇn lît b¸o c¸o c¸c mÆt cña tæ m×nh
-Cö 1hs lªn b¶ng ghi
-Tõng tæ nªu râ tõng b¹n cã u ®iÓm vµ khuyÕt ®iÓm g×: Gäi hs m¾c khuyÕt ®iÓm ®øng lªn høa söa ch÷a lçi cña m×nh.
-Líp trëng tæng hîp chung cña c¶ líp:
 a.Häc tËp:
C¸c mÆt
Sè lîng
tªn hs
§i muén
NghØ tiÕt
NghØ ngµy
...........................................................................................
Kh«ng chuÈn bÞ bµi
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
§iÓm kÐm
...........................................................................................
..........................................................................................
M¾c lçi
Kh«ng thuéc bµi
...........................................................................................
...........................................................................................
§iÓm tèt
...........................................................................................
...........................................................................................
ViÖc tèt
§îc khen
Phª b×nh
Quªn kh«ng quµng kh¨n đỏ
..........................................................................................
..........................................................................................
H¨ng h¸i ph¸t biÓu
..........................................................................................
XÕp thi ®ua tuÇn: Tæ...: NhÊt Tæ...: BÐt
Sè lîng
Tªn hs
T
K
Tb
Y
kÐm
_Líp trëng nhËn xÐt chung c¸c mÆt trªn.
_Líp trëng nhËn xÐt sæ ®Çu bµi:
 T: K: Tb: Y: kÐm:
b.H¹nh kiÓm:
..................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................c.Lao ®éng:
-Líp phã lao ®éng ®äc tªn b¹n ®· tham gia lao ®éng:....... hs
 B¹n cha tham gia lao ®éng: ........ hs
.................................................................................................................................
d.Ho¹t ®éng gi÷a giê ................................................................................................................................. 
®.VÖ sinh c¸ nh©n....................................................................................................
................................................................................................................................
e.C¸c ho¹t ®éng kh¸c:.............................................................................................
................................................................................................................................
*Häc sinh m¾c c¸c lçi trªn: 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.Ph¬ng híng tuÇn sau:
-Líp trëng ®a ra ph¬ng híng tuÇn tíi vÒ c¸c mÆt
D.Cñng cè:
-GV nhËn xÐt tuyªn d¬ng hs ®· cè g¾ng trong tuÇn
-GV nh¾c nhë hs cßn m¾c lçi ®Ó tuÇn tíi tiÕn bé h¬n
§.DÆn dß:-TuÇn sau c¸c em cè g¾ng ph¸t huy u ®iÓm vµ söa ch÷a khuyÕt ®iÓm.
................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ... ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an sinh hoat lop.doc