Giáo án môn Ngữ văn khối 9 - Kì II (chi tiết)

Giáo án môn Ngữ văn khối 9 - Kì II (chi tiết)

 Văn bản BAØN VEÀ ÑOÏC SAÙCH

Chu Quang Tieàm

 I. MỤC TIÊU:

 Hiểu,cảm nhận được nghệ thuật lập luận,giá trị nội dung và ý nghĩa thực tiễn của văn bản.

II .KIẾN THỨC CHUẨN:

 1 Kiến thức:

- Ý nghĩa,tầm quan trọng của việc đọc sách và phương pháp đọc sách.

- Phương pháp đọc sách có hiệu quả.

 2 Kĩ năng:

- Biết đọc,hiểu một văn bản dịch.

- Nhận ra bố cục chặc chẽ,hệ thống luận điểm rõ ràng trong một văn bản nghị luận.

- Rèn luyện thêm cách viết một bài văn nghị luận.

 

doc 145 trang Người đăng honghoa45 Ngày đăng 13/05/2020 Lượt xem 448Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn Ngữ văn khối 9 - Kì II (chi tiết)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuaàn 20	Ngaøy soaïn:
Tieát 91-92	Ngaøy daïy:
 Văn bản BAØN VEÀ ÑOÏC SAÙCH
Chu Quang Tieàm
 I. MỤC TIÊU:
 Hiểu,cảm nhận được nghệ thuật lập luận,giá trị nội dung và ý nghĩa thực tiễn của văn bản.
II .KIẾN THỨC CHUẨN:
 1 Kiến thức:
- Ý nghĩa,tầm quan trọng của việc đọc sách và phương pháp đọc sách.
- Phương pháp đọc sách có hiệu quả.
 2 Kĩ năng:
- Biết đọc,hiểu một văn bản dịch.
- Nhận ra bố cục chặc chẽ,hệ thống luận điểm rõ ràng trong một văn bản nghị luận.
- Rèn luyện thêm cách viết một bài văn nghị luận.
III.HƯỚNG DẪN- THỰC HIỆN:
Hoaït ñoäng cuûa thaày 
Hoaït ñoäng cuûa troø
Noäi dung hoaït ñoäng
Hoaït ñoäng 1:Khôûi ñoäng
Giôùi thieäu baøi.
Hoaït ñoäng 2:Höôùng daãn baøi môùi.
Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc phaàn chuù thích,neâu nhöõng neùt chính veà taùc giaû Chu Quang Tieàm.
Nhaän xeùt hs ,choát yù .
Yeâu caàu hs cho bieát xuaát xöù cuûa vaên baûn.
Goïi HS ñoïc vaên baûn vaø tìm boá cuïc.
Gv nhaän xeùt,choát yù.
Yeâu caàu HS ñoïc caâu hoûi 2
Goïi HS ñoïc laïi phaàn 1,neâu nhaän thöùc cuûa mình veà yù nghóa cuûasaùch ,taàm quan troïng cuûa saùch treân con ñöôøng phaùt trieån cuûa nhaân loaïi.
GV nhaän xeùt,choát yù
*Ñoïc saùch coù deã khoâng?
Khi ñoïc saùch gaëp phaûi nhöõng khoù khaên naøo?
*Nhöõng khoù khaên aáy gaây neân taùc haïi gì?
*Taùc giaû so saùnh caùch ñoïc saùch cuûa ngöôøi xöa nhö theá naøo?
*Caùch ñoïc hieän nay ñöôïc so saùnh nhö theá naøo?
*Taùc giaû ñöa ra nhöõng caùch löïa choïn saùch nhö theá naøo?
*Ñoïc laïi SGK,cho bieát,theo taùc giaû,ñoïc saùch phaûi ñoïc nhö theá naøo?
*Haõy tìm hieåu nhöõng yeáu toá taïo 
neân söï thuyeát phuïc cuûa vaên baûn
Yeâu caàu HS ñoïc ghi nhôù, từ đó nêu lên ý nghĩa văn bản.
Hướng dẫn tự học:
Học sinh có thể phát biểu về tầm quan trọng của đọc sách, hay phương pháp đọc sách,hoặc cách lựa chọn sách.
Chuẩn bị bài “Khởi ngữ”,đọc và trả lời các ngữ liệu ở SGK.
Nghe
Ñoïc SGK,trình baøy caù nhaân.
Trình baøy xuaát xöù cuûa 
vaên baûn.
Ñoïc VB,Trình baøy boá cuïc theo söï hieåu bieát .
Ñoïc caâu hoûi 2.
Theo doõi SGK,trình baøy caâu traû lôøi
-Đọc sách găp khó khăn.
Saùch nhieàu khieán ngöôøi ta khoâng chuyeân saâu.
Saùch nhieàu khieán ngöôøi ñoïc khoù löïa choïn.
Nhöõng ñieàu aáy gaây laõng phí thôøi gian,tieàn baïc vaø coâng söùc cuûa moïi ngöôøi
-Người xưa đọc sách vừa đọc vừa nghiền ngẫm một cách thấm thía.
So sáanh với việc đánh trận,với việc cưỡi ngựa qua chợ.
-Phaûi vöøa ñoïc vöøa suy nghó,nhaát laø nhöõng quyeån coù giaù trò
-Ñoïc saùch coù keá hoaïch,coù heä thoáng
*Ñoïc saùch coøn laø chuyeän 
reøn luyeän tính caùch,hoïc laøm ngöôøi
HS pháat biểu tự do.
I TÌM HIEÅU CHUNG:
 1.Taùc giaû:
Chu Quang Tieàm (1897-1986),giaùo sö,tieán só,nhaø mó hoïc vaø lí luaän vaên hoïc lôùn cuûaTrung Quoác.
 2 Xuaát xöù:
 Trích töø “Danh nhaân TQ baøn veà nieàm vui noãi buoàn cuûa vieäc ñoïc saùch.”-Traàn Ñình Söû dòch.
 3.Boá cuïc:
Phaàn 1:Töø ñaàu ñeán “theá giôùi môùi”-YÙ nghóa ,taàm quan troïng cuûa ñoïc saùch.
Phaàn 2 :TT löïc löôïng”-Caùc khoù khaên khi ñoïc saùch.
Phaàn 3:Coøn laïi-Phöông phaùp ñoïc saùch.
 II PHAÂN TÍCH
 1.Nội dung:
a.Taàm quan troïng,yù nghóa cuûa vieäc ñoïc saùch:
-Saùch ghi cheùp,löu truyeàn moïi tri thöùc,moïi thaønh töïu cuûa con ngöôøi 
-Saùch laø kho taøng quyù baùu cuûa di saûn tinh thaàn nhaân loaïi.
-Ñoïc saùch laøcon ñöôøng tích luyõ,naâng cao kieán thöùc
-Ñoïc saùch laøchuaån bò haønh trang treân con ñöôøng hoïc vaán.
TIEÁT 92
b.Caùc khoù khaên khi ñoïc saùch:
-Saùch nhieàu khieán ngöôøi ta khoâng chuyeân saâu.
-Saùch nhieàu khieán ngöôøi ñoïc khoù löïa choïn.
*Nhöõng ñieàu aáy gaây laõng phí thôøi gian,tieàn baïc vaø coâng söùc cuûa moïi ngöôøi
Caùch choïn löïa saùch:
-Khoâng tham ñoïc nhieàu,phaûi choïn cho tinh,ñoïc cho kyõ nhöõng cuoán thöïc söï coù giaù trò
-Ñoïc kyõ nhöõng saùch thuoäc lónh vöïc chuyeân moân.
-Ñoïc nhöõng saùch keà caän vôùi chuyeân moân cuûa mình.
c.Phöông phaùp ñoïc saùch:
-Phaûi vöøa ñoïc vöøa suy nghó,nhaát laø nhöõng quyeån coù giaù trò
-Ñoïc saùch coù keá hoaïch,coù heä thoáng
*Ñoïc saùch coøn laø chuyeän 
reøn luyeän tính caùch,hoïc laøm ngöôøi
2 Nghệ thuật:
Yeáu toá taïo neân söï thuyeát phuïc cuûa vaên baûn:
-Noäi dung vaø caùch trình baøy thaáu tình ñaït lí.
-Boá cuïc chaëc cheõ ,hôïp lí,caùc yù ñöôïc daãn daét töï nhieân
-Caùch vieát giaøu hình aûnh.
III/TOÅNG KEÁT
 Ñoïc saùch laø con ñöôøng quan trong ñeå tích luõy ,naâng cao hoïc vaán . Ngaøy nay saùch nhieàu ,phaûi bieát choïn saùch maø ñoïc ,ñoïc ít maø chaéc coøn hôn ñoïc nhieàu maø roãng .Caàn keát hôïp giöõa ñoïc roäng vôùi hieåu saâu ,giöõa ñoïc saùch thöôøng thöùc vôùi saùch chuyeân moân.Vieäc ñoïc saùch phaûi coù keá hoaïch ,coù muïc ñích kieân ñònh chöù khoâng theå tuøy höôùng ,phaûi vöøa ñoïc vöøa nghieàn ngaãm. Qua baøi vieát Baøn veà ñoïc saùch ,Chu Quang Tieàm ñaõ trình baøi nhöõng yù kieán xaùc ñaùng moat caùch coù lí leõ vaø baèng nhöõng daãn chöùng sinh ñoäng . 
III LUYỆN TẬP:
Haỹ phát biểu điều em thấm thía nhất sau khi học văn bản này
Tuaàn 20 Ngaøy soaïn:
 Tieát :93 Ngaøy daïy
 TIEÁNG VIEÄT KHÔÛI NGÖÕ
 I Mục tiêu:
Nắm được đặc điểm và công dụng của khởi ngữ trong câu
II Kiến thức chuẩn:
1 Kiến thức:
	Đặc điểm của khởi ngữ
	Công dụng của khởi ngữ
2 Kĩ năng:
	 Nhận diện khởi ngữ trong câu
	Đặt câu có khởi ngữ
III Hướng dẫn – Thực hiện:
Hoaït ñoäng cuûa thaày
Hoaït ñoäng cuûa troø
Noäi dung 
Hoaït ñoäng 1:Khôûi ñoäng
Giôùi thieäu baøi
Hoaït ñoâng 2:Höôùng daãn baøi môùi
Goïi HS ñoïc muïc I.Yeâu caàu HS phaân tích thaønh phaàn caâu cuûa caùc caâu treân.
*Phaân bieät caùc töø ngöõ in ñaäm vôùi chuû ngöõ:veàvò trí,veà quan heä vôùi vò ngöõ
-Veà vò trí:ñöùng tröôùc CN
-Quan heä vôùi VN
-Tröôùc caùc töø ñoù coù theå theâm caùc töø:veà,ñoái vôùi
Gvnhaän xeùt
*Vaäy khôûi ngöõ coù ñaëc ñieåm gì?
 * Söû duïng khôûi ngöõ nhaèm muïc ñích gì?
Yeâu caàu HS ñoïc vaøthöïc haønh bt 1.
Yeâu caàu HS ñoïc vaø thöïc haønh bt 2.
Hoaït ñoäng 3:Hướng dẫn tự học:
 Theá naøo laø khôûi ngöõ?
Tröôùc khôûi ngöõ coù theå theâm nhöõng töø ngöõ naøo?
Chuaån bò baøi “Pheùp phaân tích vaø toång hôïp”,đọc các ngữ liệu và trả lời các câu hỏi.
Nghe
Ñoïc SGK,phaân tích thaønh phaàn caâu
a.Coøn anh,anh /khoâng ghìm noåi xuùc ñoäng
b.Giaøu,toâi/ cuõng giaøu roài
c.Veà caùc theå vaên trong lónh vöïc vaên ngheä,chuùng ta/ coù theå tin ôû tieáng ta
-Veà vò trí:ñöùng tröôùc CN
-Quan heä vôùi VN:neêu lên đề tài của câu.
-Tröôùc caùc töø ñoù coù theå theâm caùc töø:veà,ñoái vôùi
Laø thaønh phaàn caâu ñöùng tröôùc chuû ngöõ,tröôùc thaønh phaàn ñoù coù theå theâm caùc töø :veà,ñoái vôùi,coøn
- Sử dụng khởi ngữ nhằm nêu lên đề tài được nói đến trong câu.
BT 1.Xaùc ñònh khôûi ngöõ:
 a.Ñieàu naøy,
 b.Ñoái vôùi chuùng mình,
 c.Moät mình,
 d.Laøm khí töôïng,
 e.Ñoái vôùi mình
a.Laøm baøi,anh aáy laøm caån thaän laém
b.Hieåu thì toâi hieåu roài,nhöng giaûi thì toâi chöa giaûi ñöôïc
I ÑAËT ÑIEÅM VAØ COÂNG DUÏNG CUÛA KHÔÛI NGÖÕ:
1.Ñaëc ñieåm cuûa khôûi ngöõ:
Laø thaønh phaàn caâu ñöùng tröôùc chuû ngöõ,tröôùc thaønh phaàn ñoù coù theå theâm caùc töø :veà,ñoái vôùi,coøn
2.Coâng duïng cuûa khôûi ngöõ:
 Khôûi ngöõ neâu leân ñeà taøi ñöôïc noùi ñeán trong caâu.
II LUYEÄN TAÄP:
BT 1.Xaùc ñònh khôûi ngöõ:
 a.Ñieàu naøy,
 b.Ñoái vôùi chuùng mình,
 c.Moät mình,
 d.Laøm khí töôïng,
 e.Ñoái vôùi mình
BT 2 Ñaët caâu coù khôûi ngöõ:
a.Laøm baøi,anh aáy laøm caån thaän laém
b.Hieåu thì toâi hieåu roài,nhöng giaûi thì toâi chöa giaûi ñöôïc
Tuaàn 20 Ngaøy soaïn
Tieát 94 Ngaøy daïy
Taäp laøm vaên PHEÙP PHAÂN TÍCH VAØ TOÅNG HÔÏP
IMục tiêu:
Hiểu và biết lập luận các phép phân tích, tổng hợp khi làm văn nghị luận.
II Kiến thức chuẩn:
 1 Kiến thức:
- Đặc điểm của phép phân tích và tổng hợp.
- Sự khác nhau giữa phép phân tích và tổng hợp.
- Tác dụng của phép phân tích và tổng hợp trong văn bản nghị luận.
2 Kĩ năng:
-Nhận diện được phép phân tích và tổng hợp.
- Vận dụng hai phép lập luận này khi tạo lập và đọc- hiểu văn bản nghị luận.
III Hướng dẫn – thực hiện:
Hoaït ñoäng cuûa thaày
Hoaït ñoäng cuûa troø
Noäi dung 
Hoaït ñoäng 1:Khôûi ñoäng
Giôùi thieäu baøi.
Hoaït ñoäng 2:Höôùng daãn baøi môùi
Yeâu caàu HS ñoïc VB “Trang phuïc”.
GV nhaän xeùt caùch ñoïc.
*ÔÛ ñoaïn môû ñaàu ,taùc giaû muoán ñeà caäp ñeán vaán ñeà gì
*Hai luaän ñieåm chính ñöôïc ñöa ra laø gì?
*Qua luaän ñieåm 1,tg ñaõ duøng nhöõng daãn chöùng naøo ñeå laøm saùng toû vaán ñeà
Ngöôøita goïi caùch ñöa dc ñeå laøm saùng toû vaán ñeà laø pheùp laäp luaän phaân tích.
*Qua phaân tích,tg chæ ra quy taéc naøo chi phoái vieäc aên maëc
*Coù theå ruùt ra yù chính cho ñoaïn naøy nhö theá naøo?
.
*Tg duøng daãn chöùng naøo laøm saùng toû luaän ñieåm 2?
*Ñoù laø pheùp laäp luaän gì?
*Tg ñöa ra nhaän ñònh gì?
Thế nào là phép phân tích?
*Nhaän xeùt veà phaàn cuoái cuûa baøi vieát(veà töø ngöõ ñöôïc söû duïng)
*Vaäy tg ñaõ söû duïng pheùp laäp luaän gì?
*Theá naøo laø pheùp toång hôïp?
Pheùp toång hôïp thöôøng ñöôïc ñaët ôû vò trí naøo?
-Cuoáiñoaïn hoaëc cuoái baøi.
Yeâu caàu HS ñoïc vaø thöïc haønh BT 1
GV söûa chöõa.
Yeâu caàu HS ñoïc vaø thöïc haønh BT 2
Nhaän xeùt ,söûa chöõa 
Yeâu caàu HS ñoïc vaø thöïc haønh BT3.
GV nhaän xeùt,söûa chöõa 
Hoaït ñoäng 3:Hướng dẫn tự học:
 -Nhaéc laïi theá naøo laø pheùp phaân tích?
-Theá naøo laø pheùp toång hôïp?
- Chuaån bò baøi”Reøn luyeän pheùp phaân tích toång hôïp”,đọc các ngữ liệu và trả lời các câu hỏi.
Nghe
Ñoïc văn bản.
-Ñoù laø söï haøi hoaø ,ñoàng boä giöõa quaàn aùo,giaøy deùp trong trang phuïc cuûa con ngöôøi
-Aên cho mình,maëc cho ngöôøi,
-Y phuïc xöùng kì ñöùc.
+Coâ gaùi moùng tay
+Anh thanh nieânphaúng taép
+Ñi ñaùm cöôùilaám buøn
+Ñi ñaùm tang oang oang.
-Quy taéc xaõ hoäi 
-Trang phuïc phaûi phuø hôïp vôùi hoaøn caûnh
-Duø ñeïp xaáu ñi
-Xöa naymoâi tröôøng
-Phaân tích.
-Aên maëc phaûi phuø hôïp vôùi ñaïo ñöùc.
-Theá môùi bieát-töø mang tính toång keát laïi söï vieäc.
-Pheùp toång hôïp.
-Hoïc vaán laø thaønh quaûtích luyõ cuûa nhaân loaïi,ñöôïc löu giöõ vaø truyeàn laïi cho ñôøi sau
-Baát kì ai muoán phaùt trieån hoïc thuaät cuõng phaûi döïa vaøo hoïc vaán.
-Ñoïc saùch laø höôûng thuï tri thöùc vaø thaønh quaû cuûa nhaân loaïi.
-Do saùch nhieàu,chaát löôïng khaùc nhau neân phaûi choïn saùch maø ñoïc
-Choïn saùch ñeå traùnh laõng phí söùc löïc vaø tieàn cuûa.
-Neân choïn saùch ñuùng chuyeân moân,hoaëc gaàn CM ñeå ñoïc
-Khoâng hoïc thì khoâng coù ñieåm xuaát phaùt cao.
-Ñoïc saùch laø con ñöôøng ngaén nhaát ñeå tieáp caän tri thöùc.
-Khoâng choïn loïc saùch thì ñoïc khoâng coù hieäu quaû.
-Ñoïc ít maø kyõ thì quan troïng hôn.
I PHEÙP LAÄP LUAÄN PHAÂN TÍCH VAØ TOÅNG HÔÏP:
1 Pheùp laäp luaän phaân tích:
Phaân tích laø pheùp laäp luaän trình baøy töøng boä phaän,phöông dieän cuûa moät vaán ñeà,nhaèm chæ ra noäi dung cuûa söï vaät hieän töïông.Ñeå phaân tích noä ...  xeùt,söûa chöõa.
Yeâu caàu hs ñoïc vaø thöïc haønh caâu hoûi 2.
Gv nhaän xeùt,söûa chöõa.
Yeâu caàu hs ñoïc vaø thöïc haønh caâu hoûi 3.
Gv nhaän xeùt,söûa chöõa.
Hoaït ñoäng Hướng dẫn tự học:
*Nhaéc laïi moät soá töø loaïi ñaõ hoïc.
Hoaït ñoäng 4:Daën doø
Chuaån bò baøi “Luyeän taäp vieát bieân baûn”
HS laéng nghe
Nhaéc laïi caùc khaùi nieäm.
Hs theo doõi sgk,xaùc ñònh danh töø,ñoäng töø,tính töø.
Trình baøy
Hs ñoïc phaàn 2,theâm töø vaøo coät beân döôùi.
Trình baøy
HS suy luaän töø baøi taäp tröôùc,trình baøy.
HS suy luaän töø baøi taäp
tröôùc,thaûo luaän veà nhöõng yeáu toá keát hôïp tröôùc,keát hôïp sau cuûa caùc töø loaïi.
Hs ñoïc vaø xaùc ñònh töø loaïi cuûa caùc töø in ñaäm.
Trình baøy.
HS thöïc haønh saép xeáp caùc töø loaïi vaøo caùc coät.
Trình baøy.
Hs tìm caùc töø ñöôïc ñaët cuoái caâu ñeå taïo caâu nghi vaán.
Trình baøy
Hs tìm phaàn trung taâm cuûa caùc cuïm danh töø, daáu hieäu nhaän bieát.
Trình baøy.
Hs tìm phaàn trung taâm cuûa caùc cuïm ñoäng töø, daáu hieäu nhaän bieát.
Trình baøy.
Hs tìm phaàn trung taâm cuûa caùc cuïm tính töø, daáu hieäu nhaän bieát.
Trình baøy.
HS taùi hieän laïi kieán thöùc,trình baøy.
Nghe,ghi cheùp laïi vaø thöïc hieän theo yeâu caàu.
A TÖØ LOAÏI:
 I DANH TÖØ,TÍNH TÖØ, ÑOÄNG TÖØ:
1 Xaùc ñònh danh töø,ñoäng töø,tính töø:
-Danh töø:laàn,laêng,laøng
-Ñoäng töø:ñoïc,nghó ngôïi, phuïc dòch,ñaäp
-Tính töø: hay,ñoät ngoät, sung söôùng.
2 Theâm töø vaøo caùc coät beân döôùi:
/c/ hay
/b/ ñoïc
/a/ laàn
/b/ nghó ngôïi
/c/ ñoät ngoät
/a/ oâng giaùo
/c/ phaûi
/c/sung söôùng
/a/ caùi laêng
/b/ phuïc dòch
/a/ laøng
/b/ ñaäp
3 Danh töø,ñoäng töø,tính töø ñöùng sau nhöõng töø naøo?
-Danh töø ñöùng sau : nhöõng, caùc ,moät
-Ñoäng töø ñöùng sau:haõy , ñaõ,vöøa
-Tính töø ñöùng sau:raát, hôi,quaù.
4 Keû baûng toång keát veà khaû naêng keát hôïp cuûa töø ngöõ.
a-danh töø – aáy,noï,kia(chæ töø)
b – ñoäng töø – töø,cuïm töø boå sung veà ñaëc ñieåm,thôøi gian,muïc ñích,nguyeân nhaân.
c – tính töø – töø,cuïm töø bieåu thò vò trí,möùc ñoä, phaïm vi.
5 Xaùc ñònh töø loaïi cuûa töø in ñaäm:
a troøn:tính töø-ñöôïc duøng nhö ñoäng töø.
b lí töôûng-danh töø- ñöôïc duøng nhö tính töø.
c baên khoaên- tính töø – duøng nhö danh töø.
II CAÙC TÖØ LOAÏI KHAÙC:
1 Xeáp caùc töø in ñaäm vaøo coät thích hôïp:
-Soá töø:ba,naêm
-Ñaïi töø:toâi,bao nhieâu,bao giôø,baáy giôø
-Löôïng töø:nhöõng
-Chæ töø:aáy,ñaâu
-Phoù töø:ñaõ,môùi,ñaõ,ñang
-QHtöø:ôû,cuûa,nhöng,nhö
-Trôï töø:chæ,caû,ngay,chæ
-Tình thaùi töø:haû
-Thaùn töø:trôøi ôi.
2 Tìm töø chuyeân duøng ôû cuoái caâu ñeå taïo caâu nghi vaán:
Aø,ö,höû,hôû,haû.
Caùc töø naøy thuoäc tình thaùi töø.
B CUÏM TÖØ:
1 Tìm phaàn trung taâm cuûa caùc cuïm danh töø,cho bieát daáu hieäu nhaän bieát.
a PTT:Aûnh höôûng-nhaân caùch-loái soáng.
Daáu hieäu:löôïng töø ñöùng tröôùc:nhöõng,moät,moät.
b PTT :ngaøy
Daáu hieäu:löôïng töø ñöùng tröôùc:nhöõng
c PTT :Tieáng
Daáu hieäu:Coù theå theâm löôïng töø ñöùng tröôùc.
2 Tìm phaàn trung taâm cuûa caùc cuïm ñoäng töø,cho bieát daáu hieäu nhaän bieát.
a PTT: ñeán,chaïy,oâm
Daáu hieäu:Phoù töø: ñaõ,seõ, seõ. 
b PTT: leân
Daáu hieäu:Phoù töø :vöøa
3 Tìm PTT cuûa caùc cuïm töø.Chæ ra yeáu toá phuï ñi keøm vôùi noù:
a Vieät Nam,bình dò,Vieät Nam,phöông Ñoâng, môùi, hieän ñaïi.
b PTT: eâm aû
c PTT:phöùc taïp,phong phuù.saâu saéc.
Caùc töø treân duøng laøm tính töø.Daáu hieäu:Coù töø raát hoaëc coù theå theâm töø raát vaøo phía tröôùc.
Tuaàn32 Ngaøy soaïn:
Tieát 149 Ngaøy daïy:
LUYEÄN TAÄP VIEÁT BIEÂN BAÛN
I Mục tiêu :
 Nắm chắc hơn những kiến thức lí thuyết về biên bản, thực hành viết một biên bản hoàn chỉnh
II Kiến thức chuẩn:
1 Kiến thức:
Nội dung, mục đích, yêu cầu của văn bản và các loại biên bản thường gặp trong cuộc sống
2 Kĩ năng:
Viết được một biên bản hoàn chỉnh.
III Hướng dẫn- thực hiện:
Hoaït ñoäng cuûa thaày
Hoaït ñoäng cuûa troø
Noäi dung
Hoaït ñoäng 1:Khôûi ñoäng
Giôùi thieäu baøi:
Hoaït ñoäng 2:Höôùng daãn baøi môùi
Goïi hs ñoïc vaø traû lôøi caùc caâu hoûi SGK.
* Vieát bieân baûn nhaèm muïc ñích gì?
*Ngöôøi vieát bieân baûn coù traùch nhieäm vaø thaùi ñoä nhö theá naøo?
*Boá cuïc cuûa bieân baûn nhö theá naøo?
*Lôøi vaên vaø caùc trình baøy bieân baûn nhö theá naøo?
*Noäi dung ghi cheùp ñaõ cung caáp ñaày ñuû thoâng tin ñeå hình thaønh bieân baûn chöa?Caàn theâm bôùt gì khoâng?
*Caùch saép xeáp coù phuø hôïp chöa?
Yeâu caàu hoïc sinh thaûo luaän 5p.
Gv söûa chöõa.
Gv yeâu caàu hs taùi hieän laïi buoåi sinh hoaït lôùp haøng tuaàn,ghi laïi bieân baûn sinh hoaït lôùp tuaàn qua.
Gv nhaän xeùt,söûa chöõa.
GV cho hs thaûo luaän moät soá caâu hoûi nhö sau:
*Thaønh phaàn tham döï goàm nhöõng ai?
*Noäi dung baøn giao nhö theá naøo?
(Noäi dung vaø keát quaû coâng vieäc ñaõ laøm trong tuaàn,noäi dung coâng vieäc caàn laøm trong tuaàn tôùi,caùc phöông tieän vaät chaát vaø hieän traïng cuûa chuùng trong thôøi ñieåm baøn giao)
GV söûa chöõa cho hs.
GV höôùng daãn hs laøm baøi taäp 4.
Hoaït ñoäng 3:Hướng dẫn tự học:
Bieân baûn vieát nhaèm muïc ñích gì?
Chuaån bò baøi “Hôïp ñoàng”,đọc và trả lời các câu hỏi.
Hs taùi hieän kieán thöùc,traû lôøi caâu hoûi.
Hs taùi hieän kieán thöùc,traû lôøi caâu hoûi.
Hs taùi hieän kieán thöùc,traû lôøi caâu hoûi.
Hs taùi hieän kieán thöùc,traû lôøi caâu hoûi.
Hs theo doõi SGK thaûo luaän 5p.
Trình baøy
HS taùi hieän laïi buoåi sinh hoaït lôùp haøng tuaàn,ghi laïi bieân baûn sinh hoaït lôùp tuaàn qua.
Hs thaûo luaän caâu hoûi,sau ñoù trình baøy.
HS ghi vaøo taäp.
Taùi hieän kieán thöùc,trình baøy
Nghe vaø thöïc hieän theo yeâu caàu.
I OÂN TAÄP LÍ THUYEÁT:
1 Vieát bieân baûn nhaèm muïc ñích gì?
 - Bieân baûn nhaèm ghi cheùp laïi moät söï vieäc ñang xaûy ra hoaëc vöøa môùi xaûy ra.
2 Ngöôøi vieát bieân baûn coù traùch nhieäm vaø thaùi ñoä nhö theá naøo?
-Chòu traùch nhieäm veà tính xaùc thöïc vaø thaùi ñoä khaùch quan.
3 Boá cuïc cuûa bieân baûn nhö theá naøo?
Môû baøi:Neâu quoác hieäu,tieâu ngöõ,teân bieân baûn,thôøi gian,ñòa ñieåm,thaønh phaàn tham döï,chöùc traùch cuûa hoï.
Noäi dung:Neâu dieãn bieán vaø keát quaû cuûa söï vieäc.
Keát thuùc:thôøi gian keát thuùc,chöõ kí vaø hoï teân cuûa caùc thaønh vieân coù traùch nhieäm,vaên baûn hoaëc hieän vaät keøm theo(neáu coù)
4 Lôøi vaên vaø caùc trình baøy bieân baûn nhö theá naøo?
-Lôøi vaên ngaén goïn,chính xaùc.
II LUYEÄN TAÄP:
1 Haõy saép xeáp caùc tình tieát cuoäc hoïp theo thöù töï vaø ñaày ñuû:
Boá cuïc bieân baûn nhö sau:
Quoác hieäu,tieâu ngöõ
Ñòa ñieåm,thôøi gian hoäi nghò
Teân bieân baûn
Thaønh phaàn tham döï
Dieãn bieán vaø keát quaû hoäi nghò
Thôøi gian keát thuùc,thuû tuïc kí xaùc nhaän.
2 Ghi laïi bieân baûn sinh hoaït lôùp tuaàn qua:
-Caùc toå tröôûng baùo caùo keát quaû hoïc taäp tuaàn qua
-Lôùp phoù hoïc taäp nhaän xeùt tình hình hoïc taäp tuaàn qua
-Lôùp phoù lao ñoäng baùo caùo tình hình veä sinh lôùp
-Phoù traät töï baùo caùo
-Thuû quyõ toång keát thu,chi cuûa tuaàn
-Lôùp tröôûng nhaän xeùt chung, ñöa ra keá hoaïch tôùi
-GV chuû nhieäm choát laïi,ñöa ra moät soá yù boå sung(neáu coù).
3 Bieân baûn baøn giao tröïc tuaàn:
Tuaàn:32 Ngaøy soaïn:
Tieát:150 Ngaøy daïy:
 HÔÏP ÑOÀNG
I Mục tiêu:
Nắm được những kiến thức cơ bản về hợp đồng
II Kiến thức chuẩn:
1 Kiến thức:
Đặc điểm, mục đích, yêu cầu, tác dụng của hợp đống.
2 Kĩ năng:
Viết một hợp đồng đơn giản.
III Hướng dẫn – thực hiện:
Hoaït ñoäng cuûa thaày
Hoaït ñoäng cuûa troø
Noäi dung
Hoaït ñoäng 1:Khôûi ñoäng
Giôùi thieäu baøi
Hoaït ñoäng 2:Höôùng daãn baøi môùi.
Goïi hs ñoïc SGK.
*Taïi sao caàn phaûi coù hôïp ñoàng?
*Hoïp ñoàng ghi laïi noäi dung gì?
-Ghi laïi nhöõng ñieàu khoaûn ñöôïc kí keát.
*Hôïp ñoàng caàn phaûi ñaït nhöõng yeâu caàu naøo?
*Keå teân moät soá hôïp ñoàng maø em bieát?
*Theá naøo laø hôïp ñoàng?
*Phaàn ñaàu cuûa hôïp ñoàng goàm nhöõng muïc naøo?
*Teân hôïp ñoàng ñöôïc vieát nhö theá naøo?
*Phaàn noäi dung goàm nhöõng muïc gì?
*Phaàn keát thuùc goàm nhöõng noäi dung gì?
.
*Lôøi vaên cuûa hñ nhö theá naøo?
*Goïi hs ñoïc vaø thöïc haønh baøi taäp 1.
Gv söûa chöõa.
GV yeâu caàu hs thaûo luaän, ghi laïi phaàn môû ñaàu caùc muïc lôùn trong phaàn noäi dung cuûa hôïp ñoàng thueâ nhaø.
Gv söûa chöõa.
 . dẫn - thựcn giản.
 tác dụng của hợp đống.ết một biên bản hoàn chỉnh.
Hoaït ñoäng 3:Hướng dẫn tự học:
Hôïp ñoàng goàm nhöõng muïc naøo?
Chuaån bò baøi “Boá cuûa Xi-moâng”, đọc văn bản và trả lời các câu hỏi.
Nghe
-Vì hôïp ñoàng laø vaên baûn coù tính chaát phaùp lí raøng buoäc nhöõng ngöôøi coù traùch nhieäm vôùi nhau.
-Ghi laïi nhöõng ñieàu khoaûn ñöôïc kí keát.
-Hôïp ñoàng caàn ngaén goïn,roõ raøng,chính xaùc,chaëc cheõ vaø coù söï raøng buoäc cuûa 2 beân.
-Hôïp ñoàng thueâ nhaø,hñ lao ñoäng,hñ kinh teá.
Hôïp ñoàng laø loaïi vaên baûn coù tính chaát phaùp lí ghi laïi noäi dung thoaû thuaän veà traùch nhieäm,nghóa vuï, quyeàn lôïi cuûa 2 beân giao dòch nhaèm ñaûm baûo thöïc hieän ñuùng thoaû thuaän ñaõ cam keát.
-Quoác hieäu,tieâu ngöõ,thôøi gian, ñòa ñieåm,hoï teân,chöùc vuï,ñòa chæ cuûa caùc beân kí keát hôïp ñoàng.
-Vieát giöõa trang giaáy vaø vieát hoa.
-Ghi laïi noäi dung theo töøng ñieàu khoaûn ñaõ kí keát.
-Chöùc vuï,chöõ kí,hoï teân ngöôøi ñaïi dieän,ñoùng daáu xaùc nhaän.
-Lôøi vaên chính xaùc,chaëc cheõ.
I ÑAËC ÑIEÅM CUÛA HÔÏP ÑOÀNG:
 Hôïp ñoàng laø loaïi vaên baûn coù tính chaát phaùp lí ghi laïi noäi dung thoaû thuaän veà traùch nhieäm,nghóa vuï, quyeàn lôïi cuûa 2 beân giao dòch nhaèm ñaûm baûo thöïc hieän ñuùng thoaû thuaän ñaõ cam keát.
II CAÙCH LAØM HÔÏP ÑOÀNG:
-Phaàn môû ñaàu: Quoác hieäu,tieâu ngöõ,thôøi gian, ñòa ñieåm,hoï teân,chöùc vuï,ñòa chæ cuûa caùc beân kí keát hôïp ñoàng.
 -Phaàn noäi dung: Ghi laïi noäi dung theo töøng ñieàu khoaûn ñaõ kí keát.
-Phaàn keát thuùc: Chöùc vuï,chöõ kí,hoï teân ngöôøi ñaïi dieän,ñoùng daáu xaùc nhaän.
*Lôøi vaên phaûi chính xaùc,chaëc cheõ
III LUYEÄN TAÄP:
1 Löïa choïn nhöõng tình huoáng caàn vieát hôïp ñoàng:
Tình huoáng c vaø e.
2 Ghi laïi phaàn môû ñaàu caùc muïc lôùn trong phaàn noäi dung cuûa hôïp ñoàng thueâ nhaø:
Phaàn ñaàu:
Quoác hieäu,tieâu ngöõ
Teâân hôïp ñoàng
Beân cho thueâ:
+Chuû sở höõu:
+Naêm sinh:
+Soá CMND:
+Ñòa chæ:
+Ñieän thoaïi:
-Beân thueâ nhaø:
+Naêm sinh:
+Soá CMND:
+Ñieän thoaïi:
*Phaàn noäi dung:
Sau khi baøn baïc thaûo luaän,hai beân ñoàng yù kí keát hôïp ñoàng thueâ nhaø noäi dung nhö sau:
Ñieàu 1:Noäi dung hôïp ñoàng(dieän tích,ñòa ñieåm,muïc ñích söû duïng)
Ñieàu 2:Thôøi haïn hôïp ñoàng
Thôøi gian
Ñieàu 3:Giaù caû,phöông thöùc thanh toaùn:
-Giaù caû:
-Phöông thöùc thanh toaùn:
Ñieàu 4:Traùch nhieäm cuûa hai beân:
-Traùch nhieäm cuûa beân A
-Traùch nhieäm cuûa beân B
Ñieàu 5:Cam keát chung.
Ngaøy thaùng naêm hôïp ñoàng
Chöõ kí ngöôøi ñaïi dieän beân A
Chöõ kí ngöôøi ñaïi dieän beân B

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an ngu van 9 nam 20112012.doc