Giáo án môn Vật lý 9 - Tiết 6: Bài tập vận dụng định luật ôm - Trường THCS Lê Hồng Phong

Giáo án môn Vật lý 9 - Tiết 6: Bài tập vận dụng định luật ôm - Trường THCS Lê Hồng Phong

I. Mục tiêu:

- Vận dụng các kiến thức đã học để giải các bài tập đơn giản về đoạn mạch gồm ba điện trở.

III. Chuẩn bị:

+ GV: Bảng liệt kê các giá trị hiệu điện thế và cường độ dòng điện định mức của một số đồ dùng điện trong gia đình, kiểm tra bài làm bài tập về nhà của học sinh.

+ HS: Vở bài tập đã làm ở nhà, giấy nháp làm lại theo nhóm.

III. Tổ chức hoạt động dạy và học:

1. Ổn định lớp:

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Bài mới:

 

doc 2 trang Người đăng minhquan88 Ngày đăng 03/08/2019 Lượt xem 167Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Vật lý 9 - Tiết 6: Bài tập vận dụng định luật ôm - Trường THCS Lê Hồng Phong", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tieỏt 6 Baứi 6: BAỉI TAÄP VAÄN DUẽNG ẹềNH LUAÄT OÂM
I. Muùc tieõu: 
- Vaọn duùng caực kieỏn thửực ủaừ hoùc ủeồ giaỷi caực baứi taọp ủụn giaỷn veà ủoaùn maùch goàm ba ủieọn trụỷ.
III. Chuaồn bũ: 
+ GV: Baỷng lieọt keõ caực giaự trũ hieọu ủieọn theỏ vaứ cửụứng ủoọ doứng ủieọn ủũnh mửực cuỷa moọt soỏ ủoà duứng ủieọn trong gia ủỡnh, kieồm tra baứi laứm baứi taọp veà nhaứ cuỷa hoùc sinh.
+ HS: Vụỷ baứi taọp ủaừ laứm ụỷ nhaứ, giaỏy nhaựp laứm laùi theo nhoựm.
III. Toồ chửực hoaùt ủoọng daùy vaứ hoùc:
1. OÅn ủũnh lụựp:
2. Kieồm tra baứi cuừ:
3. Baứi mụựi:
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA HS
TRễẽ GIUÙP CUÛA GV
NOÄI DUNG 
Hoaùt ủoọng 1: Giaỷi baứi 1.
- Tửứng hoùc sinh chuaồn bũ traỷ lụứi caõu hoỷi cuỷa giaựo vieõn.
- Hoùc Sinh suy nghú traỷ lụứi caõu hoỷi cuỷa giaựo vieõn ủeồ laứm caõu (a). Sau ủoự tieỏp tuùc laứm caõu (b) theo tửứng caự nhaõn.
- Hoùc sinh thaỷo luaọn theo nhoựm laứm caựch khaực ủoỏi vụựi caõu (b).
? Haừy cho bieỏt R1 vaứ R2 ủửùục maộc vụựi nhau nhử theỏ naứo? 
? Ampekeỏ vaứ voõn keỏ ủo nhửừng ủaùi lửụùng naứo trong maùch?
? Khi bieỏt hieọu ủieọn theỏ giửừa hai ủaàu ủoaùn maùch vaứ cửụứng ủoọ doứng ủieọn chaùy trong maùch chớnh vaọn duùng coõng thửực naứo ủeồ tớnh Rtủ? 
? Vaọn duùng coõng thửực naứo ủeồ tớnh R2 khi bieỏt Rtủ vaứ R1?
* Ta coự theồ giaỷi caựch khaực baống caựch tỡm U2 roài tớnh R2
Baứi 1 sgk/17.
a/ẹieọn trụỷ tửụng ủửụng cuỷa ủoaùn maùch laứ:
b/ ẹieọn trụỷ R2 laứ:
R2 = R - R1 = 12 – 5 = 7 (W )
Hoaùt ủoọng 2: Giaỷi baứi 2.
- Tửứng hoùc sinh chuaồn bũ traỷ lụứi caõu hoỷi cuỷa giaựo vieõn ủeồ laứm caõu (a). Sau ủoự tieỏp tuùc laứm caõu (b) theo tửứng caự nhaõn.
- Hoùc sinh thaỷo luaọn theo nhoựm laứm caựch khaực ủoỏi vụựi caõu (b).
? Haừy cho bieỏt R1 vaứ R2 ủửùục maộc vụựi nhau nhử theỏ naứo? (A) ủo nhửừng ủaùi lửụùng naứo trong maùch?
- Tớnh UAB theo maùch reừ R1.
- Tớnh I2 chaùy qua R2 tửứ ủoự tớnh R2.
* Ta coự theồ giaỷi caựch khaực baống caựch:Tửứ caõu a tớnh Rtủ
Bieỏt Rtủ vaứ R1 .Haừy tớnh R2
Baứi 2 sgk/17.
a/ HẹT giửừa hai ủaàu R1 laứ:
Do R1 vaứ R2 maộc song song neõn
 U1 = U2 = UAB = 12 (V)
b/Cửụứng ủoọ doứng ủieọn qua R2 laứ:
 I2 = I–I1 = 1,8 -1,2 = 0,6 (A)
ẹieọn trụỷ R2 laứ : 
Hoaùt ủoọng 3: Giaỷi baứi 3
- Tửứng hoùc sinh chuaồn bũ traỷ lụứi caõu hoỷi cuỷa giaựo vieõn ủeồ laứm caõu (a). Sau ủoự tieỏp tuùc laứm caõu (b) theo tửứng caự nhaõn.
- Hoùc sinh thaỷo luaọn theo nhoựm laứm caựch khaực ủoỏi vụựi caõu (b).
? Haừy cho bieỏt R2 vaứ R3 ủửùục maộc vụựi nhau nhử theỏ naứo? R1 ủửùục maộc nhử theỏ naứo vụựi ủoaùn maùch MB? 
? (A) ủo ủaùi lửụùng naứo trong maùch? vieỏt coõng thửực tớnh Rtủ theo R1 vaứ RMB.
? Vieỏt coõng thửực tớnh CẹDẹ qua R1?.
 ? Vieỏt coõng thửực tớnh HẹT UMB tửứ ủo tớnh I2 , I3. 
* Ta coự theồ giaỷi caựch khaực baống caựch sau khi tớnh ủửụùc I1 vaọn duùng heọ thửực
 Vaứ I1 = I3 + I2
tửứ ủoự tớnh ủửụùc I3 vaứ I2
Baứi 3 SGK/18.
a/ẹieọn trụỷ tửụng ủửụng cuỷa RMB laứ:
ẹieọn trụỷ tửụng dửụng cuỷa ủoaùn maùch AB laứ:
R = R1 + RMB = 15 + 15 = 30 
b/CẹDẹ qua I1 laứ:
HẹT giửừa hai ủaàu R2 laứ:
 U2 = U3 = RMB.I1 
 = 15.0,4 = 6(V)
(do R2 vaứ R3 maộc song song)
CẹDẹ qua I2 ,I3 laứ:
(do R2 = R3 vaứ U2 = U3 )
Hoaùt ủoọng 4: cuừng coỏ.
- Thaỷo luaọn theo nhoựm traỷ lụứi caõu hoỷi cuỷa giaựo vieõn
? Muoỏn giaỷi baứi taọp veà vaọn duùng ủũnh luaọt oõm cho caực loaùi maùch ,caàn tieỏn haứnh theo maỏy bửụực.
* DAậN DOỉ:
+ Veà nhaứ hoùc baứi, laứm baứi taọp 6.1 ủeỏn 6.5 (SBT). 
 + Xem trửụực baứi 7 “Sửù phuù thuoọc cuỷa ủieọn trụỷ vaứo chieàu daứi daõy daón” (SGK).

Tài liệu đính kèm:

  • docB6.doc