Giáo án Ngữ văn 9 năm 2010 - Trường THCS Nguyễn Tất

Giáo án Ngữ văn 9 năm 2010 - Trường THCS Nguyễn Tất

Tiết: 1

Văn bản

PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

I. Mục tiêu:

1, Kiến thức: Giúp HS thấy rõ vẻ đẹp văn hóa trong phong cách sống và làm việc của chủ tịch Hồ Chí Minh là sự kết hợp hài hòa giơax truyền thống và hiện đại, dân tộc và nhân loại, thanh cao và giản dị.

2, Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng đọc, tìm hiểu, phân tích văn bản nhật dụng.

3, Thái độ: Từ lòng kính yêu, tự hào về Bác, HS có ý thức tu dưỡng, học tập, rèn luyện theo gương Bác.

II. Chuẩn bị của GV và HS:

1, Giáo viên: Giáo án, SGK, tham khảo tài liệu.

2, Học sinh: Đọc, trả lời các câu hỏi SGK.

III. Tiến trình bài giảng:

1, Kiểm tra bài cũ: (2’) Kiểm tra việc chuẩn bị của HS.

2, Bài mới:

* Giới thiệu: Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại là một khẩu hiệu kêu gọi, thúc giục mỗi người chúng ta trong cuộc sống hằng ngày. Thực chất nội dung của khẩu hiệu là động viên mỗi chúng ta hãy noi theo tấm gương sáng ngời của Bác, học theo phong cách sống và làm việc của Bác. Vậy vẻ đẹp văn hóa của phong cách Hồ Chí Minh là gì? Đoạn trích dưới đây sẽ phần nào trả lời cho câu hỏi ấy.

 

doc 170 trang Người đăng honghoa45 Lượt xem 687Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Ngữ văn 9 năm 2010 - Trường THCS Nguyễn Tất", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 13/8/2010
Ngày giảng: 16/8/2010 dạy lớp 9B
17/8/2010 dạy lớp 9A
Tiết: 1
Văn bản
PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
I. Mục tiêu:
1, Kiến thức: Giúp HS thấy rõ vẻ đẹp văn hóa trong phong cách sống và làm việc của chủ tịch Hồ Chí Minh là sự kết hợp hài hòa giơax truyền thống và hiện đại, dân tộc và nhân loại, thanh cao và giản dị.
2, Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng đọc, tìm hiểu, phân tích văn bản nhật dụng.
3, Thái độ: Từ lòng kính yêu, tự hào về Bác, HS có ý thức tu dưỡng, học tập, rèn luyện theo gương Bác.
II. Chuẩn bị của GV và HS:
1, Giáo viên: Giáo án, SGK, tham khảo tài liệu.
2, Học sinh: Đọc, trả lời các câu hỏi SGK.
III. Tiến trình bài giảng:
1, Kiểm tra bài cũ: (2’) Kiểm tra việc chuẩn bị của HS.
2, Bài mới:
* Giới thiệu: Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại là một khẩu hiệu kêu gọi, thúc giục mỗi người chúng ta trong cuộc sống hằng ngày. Thực chất nội dung của khẩu hiệu là động viên mỗi chúng ta hãy noi theo tấm gương sáng ngời của Bác, học theo phong cách sống và làm việc của Bác. Vậy vẻ đẹp văn hóa của phong cách Hồ Chí Minh là gì? Đoạn trích dưới đây sẽ phần nào trả lời cho câu hỏi ấy.
GV
GV
HS
GV
GV
HS
?
HS
?
HS
?
HS
?
HS
GV
Hoạt động của GV và HS
Ghi bảng
- Giới thiệu.
- Cách đọc: giọng chậm, bình tĩnh.
 - Đọc mẫu đoạn 1
- Đọc tiếp đến hết.
- Nhận xét.
 - Hướng dẫn tìm hiểu từ khó (chú thích SGK tr. 7)
Yêu cầu HS tìm bố cục của VB, HS tìm, phát biểu, GV nhận xét.
 * Bố cục: + Đoạn 1(từ đầu đến "rất hiện đại"): Quá trình hình thành và điều kì lạ trong phong cách văn hóa HCM.
 + Đoạn 2(phần còn lại) : Nét đẹp trong lối sống thanh cao mà giản dị của Bác.
 + Đoạn 3(Còn lại) Bình luận và khẳng định phong cách văn hoá Hồ chí Minh.
 Đọc lại đoạn 1 tr. 5
Mở đầu bài viết tác giả đã khái quát vốn tri thức văn hóa của Bác Hồ như thế nào?
 Hết sức sâu rộng "Trong cuộc đời  khá uyên thâm"
 HCM đã tiếp thu tinh hoa văn hoá của nhân loại bằng những con đường nào?
 +Đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều nền văn hoá trên thế giới
 +Nắm vững phương tiện giao tiếp là ngôn ngữ (nói và viết thạo nhiều thứ tiếng nước ngoài như Pháp, Anh , Hoa, Nga..).
 +Qua công việc, qua lao động mà học hỏi (làm nhiều nghề khác nhau).
 +Học hỏi tìm hiểu đến mức sâu sắc (đến mức khá uyên thâm).
 Tác giả đã đưa ra lời bình luận gì về vốn tri thức của Bác? 
"Có thể nóinhư Chủ Tịch Hồ Chí Minh"
Điều quan trọng là người đã tiếp thu như thế nào? 
+Không chịu ảnh hưởng một cách thụ động.
+Tiếp thu mọi cái đẹp và cái hay đồng thời với việc phê phán những hạn chế,tiêu cực.
+ Trên nền tảng văn hoá dân tộc mà tiếp thu những ảnh hưởng quốc tế
-GV sơ kết : Chỗ độc đáo và kì lạ nhất trong phong cách HCM là sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, dân tộc và quốc tế . Một phong cách rất Việt Nam,rất phương đông nhưng cũng đồng thời rất mới ,rất hiện đại.
I. Giới thiệu chung: (2’)
- Trích từ bài viết: “Phong cách Hồ Chí Minh, cái vĩ đại gắn với cái giản dị” trong “Hồ Chí Minh và văn hóa Việt Nam” cđa Lê Anh Trà.
II. Đọc, hiểu văn bản: (20’)
1. Đọc:
2. Chú thích:
3. Kiểu loại văn bản: Văn bản nhật dụng.
- Phương thức biểu đạt: thuyết minh, lập luận
4. Bố cục: 3 phần.
III. Phân tích: (17’)
 1.Quá trình hình thành phong cách văn hóa Hồ Chí Minh:
- Trong cuộc đời hoạt động cách mạng ,Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi qua nhiều nơi và có hiểu biết sâu rộng về nền văn hóa các nước châu Âu, châu Á, châu Mỹ, châu Phi. Để có được vốn hiểu biết sâu rộng ấy, Bác Hồ đã :
+Nắm vững phương tiện giao tiếp là ngôn ngữ.
 +Qua công việc , qua lao động mà học hỏi.
 +Học hỏi, tìm hiểu đến mức sâu sắc.
- Điều quan trọng là Người đã tiếp thu một cách có chọn lọc tinh hoa văn hóa của nước ngoài trên nền tảng văn hóa dân tộc.
* Một phong cách rất Việt Nam, rất Phương Đông nhưng cũng đồng thời rất mới, rất hiện đại.
3. Củng cố : (3’)
-Bác Hồ là người có vốn tri thức văn hóa như thế nào? Phong cách HCM được hình thành qua những con đường nào
4. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: (1’)
-Về học soạn tiết 2.
Ngày soạn: 14/8/2010
Ngày giảng: 17/8/2010 dạy lớp 9A, 9B
Tiết 2
Văn bản
PHONG CAÙCH HOÀ CHÍ MINH
 _Leâ Anh Traø_
I. Muïc tieâu:	
1/ KiÕn thøc- ThÊy ®­îc sù kÕt hîp hµi hoµ gi÷a phÈm chÊt d©n téc vµ tÝnh nh©n lo¹i trong tiÕp nhËn v¨n ho¸ trong phong c¸ch Hå ChÝ Minh.
2/ KÜ n¨ng - Cã kÜ n¨ng ®äc, t×m hiÓu, ph©n tÝch VB nhËt dông.
 - Ph©n biÖt ®­îc v¨n b¶n nhËt dông víi c¸c thÓ lo¹i kh¸c.
3 / Th¸i ®é - Cã ý thøc häc tËp vµ rÌn luyÖn theo g­¬ng cña B¸c.
II. Chuẩn bị của GV và HS:
1- GV: S­u tÇm tranh ¶nh, bµi viÕt vÒ n¬i ë vµ lµm viÖc cña B¸c; nh÷ng mÈu chuyÖn vÒ sù gi¶n dÞ cña B¸c
2- HS: §äc kÜ v¨n b¶n, so¹n bµi.
 ¤n l¹i kiÕn thøc vÒ v¨n b¶n nhËt dông vµ VB thuyÕt minh.
III. Tieán trình bài giảng:
1. Kieåm tra baøi cuõ: (4’)
	GV: Kieåm tra söï chuaån bò taäp, saùch, baøi cuûa hoïc sinh.
2. Baøi môùi:
HS
?
HS
GV
?
HS
GV
HS
?
HS
GV
?
HS
GV
?
HS
HS
GV
Hoạt động của GV và HS
Ghi bảng
Ñoïc laïi ñoaïn 2 SGK tr. 6, 7.
Môû ñaàu ñoaïn 2, Taùc giaû ñaõ ñöa ra lôøi bình luaän thaät aán töôïng veà loái soáng giaûn dò cuûa Baùc. Em haõy chæ ra lôøi bình luaän ñoù?
 “Laàn ñaàu tieân cung ñieän cuûa mình"
 Cuøng vôùi lôøi bình luaän ñoù tg ñaõ söû duïng ngheä thuaät ñoái laäp ñeå laøm noåi baät veû ñeïp trong phong caùch HCM : vó nhaân maø heát söùc giaûn dò, gaàn guõi. T/g ñaõ khieán cho ngöôøi ñoïc lieân töôûng ñoái chieáu giöõa caùc hình aûnh: cung ñieän cuûa nhöõng oâng vua ngaøy xöa, nhöõng toøa nhaø nguy nga traùng leä cuûa nhöõng vò nguyeân thuû quoác gia treân theá giôùi vôùi ngoâi nhaø saøn giaûn dò cuûa Baùc.
Loái soáng giaûn dò cuûa Baùc ñöôïc t/g keå treân nhöõng phöông dieän naøo?
Tìm daãn chöùng trong baøi.
Keát hôïp cho HS xem tranh.
+ Nôi ôû (chieác nhaø saøn nhoû beân caïnh chieác ao, chieác nhaø saøn ñoù cuõng chæ veûn veïn coù vaøi phoøng tieáp khaùch ñeå hoïp boä chính trò, laøm vieäc vaø nguû)
+ Trang phuïc (boä quaàn aùo baø ba naâu, chieác aùo traán thuû, ñoâi deùp loáp thoâ sô).
+ Tö trang (chieác va li con vôùi vaøi boä aùo quaàn ,vaøi vaät kæ nieäm..)
+ AÊn uoáng ñaïm baïc (caù kho, rau luoäc, caø muoái, döa gheùm, chaùo hoa)
Em cã thuéc nh÷ng bµi th¬, c©u chuyÖn nµo ®Ó thuyÕt minh cho c¸ch sèng b×nh dÞ ,trong s¸ng cña Ng­êi?
- "B¸c Hå ®ã chiÕc ¸o n©u gi¶n dÞ
Mµu quª h­¬ng bÒn bØ, ®Ëm ®µ"
-Nhí «ng cô m¾t s¸ng ngêi
¸o n©u tói v¶i ®Ñp t­¬i l¹ th­êng
- B¸c ®Ó t×nh th­¬ng cho chóng con
Mét ®êi thanh b¹ch ch¼ng vµng son
Mong manh ¸o v¶i hån mu«n tr­îng
H¬n t­îng ®ång ph¬i nh÷ng lèi mßn.
- Cßn ®«i dÐp cò mßn quai gãt
B¸c vÉn th­êng ®i gi÷a thÕ gian
 (Ñaây laø nhöõng daãn chưùng tieâu bieåu trong loái soáng haèng ngaøy cuûa Ngöôøi).
Ñaáy coù phaûi laø loái soáng khaéc khoå, hay laø caùch töï thaàn thaùnh hoùa, töï laøm cho khaùc ñôøi hay khoâng?
Khoâng phaûi. Ñaây laø moät caùch soáng coù vaên hoùa, giaûn dò, töï nhieân. Caùi ñeïp laø caùi giaûn dò, töï nhieân.
 Baùc ñaõ töøng taâm söï raèng: öôùc nguyeän cuûa Baùc laø sau khi hoaøn thaønh taâm nguyeän cöùu nöôùc, cöùu daân, Baùc seõ "laøm moät caùi nhaø nho nhoû, nôi coù non xanh nöôùc bieác ñeå caâu caù troàøng rau, sôùm chieàu laøm baïn vôùi caùc cuï giaø haùi cuûi, treû em chaên traâu, khoâng dính líu vôùi voøng danh lôïi".
 Phong caùch HCM mang neùt ñeïp cuûa loái soáng raát daân toäc, raát Vieät Nam, gôïi nhôù ñeán caùch soáng cuûa caùc vò hieàn trieát xöa nhö Nguyeãn Traõi veà laïi Coân Sôn ñeå laøm baïn vôùi suoái chaûy rì raàm, vôùi baøn ñaù reâu phôi, vôùi boùng maùt cuûa röøng thoâng, röøng truùc xanh maùt moät maøu( nhaéc HS nhôù laïi ñoaïn trích Coân Sôn Ca- Ngöõ Vaên 7).Nguyeãn Bænh Khieâm vui thuù ñieàn vieân vôùi caûnh soáng nôi thoân daõ "Moät mai, moät cuoác, moät caàn caâu", vôùi caûnh thanh baàn "Thu aên maêng truùc,ñoâng aên giaù_ Xuaân taém hoà sen, haï taém ao" : cuoäc soáng gaén vôùi thuù queâ ñaïm baïc maø thanh cao ñeå di döôõng tinh thaàn.
 Loái soáng cuûa Baùc laø moät loái soáng raát daân toäc, in ñaäm neùt ñeïp cuûa truyeàn thoáng, nhöng vaãn raát hieän ñaïi. Phaïm Vaên Ñoàng ñaõ töøng noùi "Baùc Hoà soáng ñôøi soáng giaûn dò, thanh baïch nhö vaäy, bôûi vì Ngöôøi soáng soâi noåi ,phong phuù ñôøi soáng vaø cuoäc ñaáu tranh gian khoå vaø aùc lieäc cuûa quaàn chuùng nhaân daân. Ñôøi soáng vaät chaát giaûn dò caøng hoøa hôïp vôùi ñôøi soáng tinh thaàn phong phuù, vôùi nhöõng tö töôûng, tình caûm, nhöõng giaù trò tinh thaàn cao ñeïp nhaát. Ñoù laø ñôøi soáng thöïc söï vaên minh maø Baùc Hoà neâu göông saùng trong theá giôiù ngaøy nay".(Ñöùc tính giaûn dò cuûa Baùc Hoà -Ngöõ Vaên 7)
 Taùc giaû ñaõ duøng nhöõng bieän phaùp ngheä thuaät naøo ñeå laøm roõ nhöõng neùt ñeïp trong phong caùch cuûa HCM?
 Tìm trong baøi keát hôïp vôùi phaàn nghe giaûng ôû 2 phaàn treân.
Đọc ghi nhớ SGK.
Yêu cầu HS học thuộc.
2. Neùt ñeïp trong loái soáng giaûn dò maø thanh cao cuûa Baùc: 
-N¬i ë vµ n¬i lµm viÖc: ng«i nhµ sµn nhá b»ng gç, chØ vÎn vÑn cã vµi phßng tiÕp kh¸ch, häp Bé ChÝnh trÞ, lµm viÖc vµ ngñ.®å ®¹c méc m¹c, ®¬n s¬.
-Trang phôc hÕt søc gi¶n dÞ:quÇn ¸o bµ ba n©u,chiÕc ¸o trÊn thñ, ®«i dÐp lèp
-T­ trang Ýt ái: chiÕc va va li con víi bé quÇn ¸o, vµi vËt kû niÖm ”.
-Ăn uèng ®¹m b¹c. - C¸ kho, rau luéc, d­a ghÐm, cµ muèi, ch¸o hoa.(Nh÷ngmãn ¨n b×nh dÞ, quen thuéc gÇn gòi víi mäi ng­êi d©n ViÖt Nam, nh÷ng mãn ¨n gi¶n dÞ th©n th­¬ng, ®Ëm h­¬ng s¾c quª nhµ
- Ñaáy laø moät loái soáng ñeïp,töï nhieân,giaûn dò maø laïi voâ cuøng thanh cao.
3. Ngheä thuaät:
- Keát hôïp giöõa keå vaø bình luaän.
- Choïn loïc nhöõng chi tieát tieâu bieåu.
- Ñan xen thô coå vaø caùch duøng töø Haùn Vieät.
- Söû duïng ngheä thuaät ñoái laäp.
III. Toång keát: (1,)
 Ghi nhôù (SGK tr. 8)
 3. Cuûng coá : (2’)
-Baùc Hoà laø ngöôøi coù voán tri thöùc vaên hoùa nhö theá naøo? Phong caùch HCM ñöôïc hình thaønh qua nhöõng con ñöôøng naøo
- Neùt ñeïp trong loái soáng HCM ñöôïc theå hieän ôû nhöõng ñieåm naøo ? Em coù nhaän xeùt gì veà loái soáng aáy?
4. Hướng dẫn HS tự học ở nhà: (1’)
-Veà hoïc thuoäc baøi vaø phaàn Ghi nhôù SGK tr.8.
- Soaïm baøi: “Caùc phöông chaâm hoäi thoaïi.”: Tìm hieåu khaùi nieäm, ví duï: Phöông chaâm veà löôïng, Phöông chaâm veà chaát.
Ngày soạn:15/8/2010
Ngày giảng: 18/8/2010 dạy lớp 9A,9B
Tiết 3
Tiếng Việt 
CAÙC PHÖÔNG CHAÂM HOÄI THOAÏI
I. Mục tiêu:
 1. KiÕn thøc.- §­îc cñng cè kiÕn thøc ®· häc vÒ héi tho¹i ë líp 8
 - N¾m ®­îc néi dung ph­¬ng ch©m vÒ l­îng vµ ph­¬ng ch©m vÒ chÊt
 2. KÜ n¨ng. BiÕt vËn dông nh÷ng ph­¬ng ch©m nµy trong giao tiÕp.
 3. Th¸i ®é. Trong giao tiÕp cã th¸i ®é t«n träng ng­êi cïng giao tiÕp víi m×nh. 
 BiÕt gi÷ g×n sù trong s¸ng cña TiÕng ViÖt. 
II. Chuẩn bị của GV và HS :
 - GV : Soaïn giaùo aùn, tìm caùc maãu chuyeän lieân quan ñeán caùc phöông chaâm hoäi thoaïi veà chaát vaø veà löôïng.
 - HS : xem baøi tröôùc trong SGK.
III. Tiến trình bài giảng :
1. Kieåm tra baøi cuõ: (2’)
 Kiểm tra vi ... hæ cho Thuý KiÒu ® chØ tr«ng nhê vµo sù khoan dung ®é l­îng cña Thuý KiÒu.
I. TÌM HIEÅU YEÁU TOÁ NGHÒ LUAÄN TRONG VAÊN BAÛN TÖÏ SÖÏ.
* Đọan văn trích: Lão Hạc-Nam Cao. 
* Đoạn thơ trích Truyện Kiều của Nguyễn Du.
=> KÕt luËn:
+Nghò luaän trong vaên baûn töï söï: xuaát hieän ôû caùc ñoaïn vaên.
+Ñaëc ñieåm: Neâu lí leõ daãn chöùng thuyeát phuïc ngöôøi noùi, ngöôøi nghe moät vaán ñeà.
+Caùc töø ngöõ laäp luaän:Taïi sao, thaät vaäy, tuy theá caâu khaúng ñònh, phuû ñònh.
*Ghi nhí (SGK)
II-LUYEÄN TAÄP
1.Bài tập 1: SGK/139
2. Bài tập 2:
4. Cuûng coá : 3p
DÊu hiÖu, ®Æc ®iÓm yÕu tè nghÞ luËn trong v¨n b¶n tù sù? T¸c dông yÕu tè nghÞ luËn trong v¨n b¶n tù sù?
5. Daën doø : 1p Xem tröôùc tieát 50
* Rót kinh nghiÖm: ..........................................................................................................................
......................................................................................................................
.. -----///-----
Tuaàn 11 Soaïn: 25 / 10/ 2009
Ngày soạn: 7/9/2010
Ngày giảng: 10/9/2010 dạy lớp 9B, 9A
 Tieát 51 Giaûng 9A:26/10/ 2009
 9B: 26/ 10/ 2009
 VAÊN BAÛN 
 ÑOAØN THUYEÀN ÑAÙNH CAÙ
	 HUY CAÄN
I. MUÏC TIEÂU CAÀN ÑAÏT
 1-Kieán thöùc: Thaáy vaø hieåu ñöôïc söï thoáng nhaát cuûa caûm höùng veà thieân nhieân vaø vuõ truï vaø caûm höùng veà lao ñoäng cuûa taùc giaû ñaõ taïo neân nhöõng hình aûnh ñeïp, traùng leä, giaøu maøu saéc laõng maïn trong baøi thô Ñoaøn thuyeàn ñaùnh caù. Hieåu saâu veà taùc giaû Huy Caän, söï ra ñôøi cuûa taùc phaåm.
 2-Kó naêng: Reøn kyõ naêng caûm thuï vaø phaân tích caùc yeáu toá ngheä thuaät (hình aûnh, ngoân ngöõ, aâm ñieäu) vöøa coå kính, vöøa môùi meû trong baøi thô.
 3-Thaùi ñoä: Yeâu meán lao ñoäng.
II. CHUAÅN BÒ 
-Của thầy. Chaân dung Huy Caän, tranh ñoaøn thuyeàn treân bieån ra khôi.
-Của hs:Ñoïc kó baøi thô, soaïn kó caùc caâu hỏi
III. PHÖÔNG PHAÙP 
 Vaán ñaùp, gôïi môû, quy naïp, thaûo luaän, môû roäng.
IV. TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP
 1. OÅn ñònh lôùp : 1p 9a 9b
 2. Kieåm tra baøi cuõ : 5p ? Ñoïc thuoäc baøi thô “Ñoàng chí” vaø phaân tích caâu thô cuoái.
 3. Baøi môùi : (35p) Baøi thô “Ñoaøn thuyeàn ñaùnh caù” laø moät khuùc ca, moät traùng khuùc veà lao ñoäng vaø thieân nhieân ñaát nöôùc giaøu ñeïp. Khuùc ca aáy vöøa phôi phôùi, haøo höùng vöøa khoûe khoaén maïnh meõ, keát hôïp caû aâm thanh nhòp ñieäu vaø nhöõng ñoäng taùc nhòp nhaøng cuaû con ngöôøi vôùi söï vaän ñoäng, tuaàn hoaøn cuûa thieân nhieân, vuõ truï. Hoâm nay chuùng ta cuøng tìm hieåu neùt ñoäc ñaùo aáy cuûa baøi thô
TG
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV VAØ HS
NOÄI DUNG BAØI GHI
20p
15p
HOAÏT ÑOÄNG 1 :GIÔÙI THIEÄU
? Giôùi thieäu nhöõng hieåu bieát veà taùc giaû Huy Caän:
-Giôùi thieäu chaân dung Huy Caän vaø nhaán maïnh ñieåm thô ca cuûa Huy Caän tröôùc vaø sau caùch maïng.
-Huy Caän (1919 - 2005 ) teân ñaày ñuû laø Cuø Huy Caän, queâ ôû laøng AÂn Phuù, huyeän Vuï Quang, tænh Haø Tónh. OÂng laø moät trong nhöõng nhaø thô noåi tieáng cuûa phong traøo thô môùi.
-Thô sau caùch maïng traøn ñaày nieàm vui töôi tình yeâu cuoäc soáng.
? Hieåu gì veà ñaát nöôùc naêm 1958?
GV nhaán maïnh hoaøn caûnh ñaát nöôùc
? Baøi thô ñöôïc saùng taùc trong hoaøn caûnh naøo ?
Baøi thô ñöôïc saùng taùc giöõa naêm 1958, luùc Huy Caän coù chuyeán ñi thöïc teá daøi ngaøy ôû vuøng moû Quaûng Ninh.
? Baøi thô neân ñoïc nhö theá naøo? aâm höôûng chung cuûa baøi thô?
(Laïc quan, vui töôi, maïnh meõ).
GV ñoïc maãu, goïi HS ñoïc.
Moät soá chuù thích löu yù.
? Boá cuïc baøi thô theo haønh trình chuyeán ra khôi nhö theá naøo? -3 phaàn
1) 2 khổ đầu: Cảnh lên đường và tâm trạng náo nức của con người
2) 4 khổ tiếp theo: Cảnh hoạt động của đoàn thuyền đánh cá giữa biển trời ban đêm
3) Còn lại: cảnh đoàn thuyền trở về trong buổi bình minh
? Haõy neâu ñaïi yù cuûa baøi thô? 
Ñaïi yù: Baøi thô mieâu taû moät chuyeán ra khôi ñaùnh caù cuûa ngöôøi daân chaøi vuøng bieån Quaûng Ninh trong aâm höôùng tieáng haùt laïc quan cuûa ngöôøi lao ñoäng.
HOAÏT ÑOÄNG 2 : HÖÔÙNG DAÃN ÑOÏC HIEÅU VAÊN BAÛN 
 - HS ñoïc ñoaïn 1.
? Cảnh hoàng hôn trên biển được T/g miêu tả qua những câu thơ nào?
 "Mặt trời xuống biển như hòn lửa
 Sóng đã cài then đêm sập cửa"
? Nhận xét gì về NT của T/g sử dụng ở đây?
+ So saùnh vaø nhaân hoùa ñoäc ñaùo (nhö hoøn löûa, caøi then, saäp cöûa) 
 +Tương phản (màn đêm buông xuống><đoàn thuyền ra khơi) 
? 2 câu thơ trên, giúp em cảm nhận được cảnh hoàng hôn trên biển ntn? (em hiểu ntn về hình ảnh "sóng...cửa")
?Cảnh đoàn thuyền đánh cá khởi hành có gì cần chú ý.
-Thời gian: Hoàng hôn buông xuống.
?Từ lại có ý nghĩa gì?
-> công việc hàng ngày, đây là một trong trăm nghìn chuyến đi trên biển
?Hình ảnh "câu hát căng buồm" có ý nghĩa ntn?
(BPNT nào được sử dụng ở đây? T/d của BPNT này?)
 -1 H/s đọc 4 khổ thơ tiếp theo
? Noäi dung, ngheä thuaät ñoaïn thô?
-> Hình ảnh ẩn dụ: gắn kết 3 sự vật, hiện tượng cánh buồm, gió khơi và câu hát của người đánh cá
- Hình ảnh khoẻ khoắn, mới lạ và đẹp lãng mạn, câu hát chan chứa niềm vui
I. GIÔÙI THIEÄU CHUNG.
 1-Taùc giaû: Huy Caän (1919 - 2005 ) teân ñaày ñuû laø Cuø Huy Caän, queâ ôû laøng AÂn Phuù, huyeän Vuï Quang, tænh Haø Tónh. OÂng laø moät trong nhöõng nhaø thô noåi tieáng cuûa phong traøo thô môùi.
-Thô sau caùch maïng traøn ñaày nieàm vui töôi tình yeâu cuoäc soáng.
2- Taùc phaåm: Baøi thô ñöôïc saùng taùc giöõa naêm 1958, luùc Huy Caän coù chuyeán ñi thöïc teá daøi ngaøy ôû vuøng moû Quaûng Ninh.
3. Ñoïc, tìm hieåu chuù thích, boá cuïc
a. Ñoïc chuù thích (SGK)
b. Boá cuïc: 3 phaàn
c. Ñaïi yù: Baøi thô mieâu taû moät chuyeán ra khôi ñaùnh caù cuûa ngöôøi daân chaøi vuøng bieån Quaûng Ninh trong aâm höôùng tieáng haùt laïc quan cuûa ngöôøi lao ñoäng.
II.TÌM HIEÅU VAÊN BAÛN
1. Cảnh hoàng hôn trên biển và cảnh đoàn thuyền đánh cá khởi hành:
-Nghệ thuật: 
 + So saùnh vaø nhaân hoùa ñoäc ñaùo (nhö hoøn löûa, caøi then, saäp cöûa) 
 +Tương phản (màn đêm buông xuống><đoàn thuyền ra khơi) 
à söï huøng vó, meânh moâng, traùng leä. Vũ trụ như là một ngôi nhà lớn, màn đêm buông xuống như một tấm cửa khổng lồ với những lượn song là then cửa.
*Cảnh đoàn thuyền đánh cá khởi hành:
".Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi"
-Thời gian: Hoàng hôn buông xuống.
-> Công việc hàng ngày, đây là một trong trăm nghìn chuyến đi trên biển
- Câu hát căng buồm cùng gió khơi -> phóng đại
-> Hình ảnh ẩn dụ: gắn kết 3 sự vật, hiện tượng cánh buồm, gió khơi và câu hát của người đánh cá
- Hình ảnh khoẻ khoắn, mới lạ và đẹp lãng mạn, câu hát chan chứa niềm vui
4. Cuûng coá : (3p)
- Hai khæ th¬ ®Çu cña bµi th¬ diÔn t¶ ®iÒu g×?- BiÖn ph¸p tu tõ nµo ®­îc dïng trong hai c©u th¬ sau :
 MÆt trêi xuèng biÓn nh­ hßn löa
 Sãng ®· cµi then ®ªm sËp cöa
5 . Daën doù : (1p) Hoïc thuoäc baøi thô.
* Rót kinh nghiÖm: ..........................................................................................................................
......................................................................................................................
.. -----///-----
Tuaàn 11 Soaïn: 26 /10/ 2009
Ngày soạn: 7/9/2010
Ngày giảng: 10/9/2010 dạy lớp 9B, 9A
 Tieát 52 Giaûng 9A:2 /10/ 2009
 9B: 2 /10/ 2009
 VAÊN BAÛN 
 ÑOAØN THUYEÀN ÑAÙNH CAÙ
	 HUY CAÄN
I. MUÏC TIEÂU CAÀN ÑAÏT
 1-Kieán thöùc: Thaáy vaø hieåu ñöôïc söï thoáng nhaát cuûa caûm höùng veà thieân nhieân vaø vuõ truï vaø caûm höùng veà lao ñoäng cuûa taùc giaû ñaõ taïo neân nhöõng hình aûnh ñeïp, traùng leä, giaøu maøu saéc laõng maïn trong baøi thô Ñoaøn thuyeàn ñaùnh caù.
 2-Kó naêng: Reøn kyõ naêng caûm thuï vaø phaân tích caùc yeáu toá ngheä thuaät (hình aûnh, ngoân ngöõ, aâm ñieäu) vöøa coå kính, vöøa môùi meû trong baøi thô.
 3-Thaùi ñoä: Yeâu meán lao ñoäng.
II. CHUAÅN BÒ 
-Của thầy. Chaân dung Huy Caän, tranh ñoaøn thuyeàn treân bieån ra khôi.
-Của hs: Ñoïc kó baøi thô, soaïn kó caùc caâu hỏi
III. PHÖÔNG PHAÙP 
 Vaán ñaùp, gôïi môû, quy naïp, thaûo luaän, môû roäng.
IV. TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP
 1. OÅn ñònh lôùp : 1p 9a 9b
 2. Kieåm tra baøi cuõ : 5p Đọc thuộc lòng và diễn cảm bài thơ “§oµn thuyÒn ®¸nh c¸” ?
 3. Baøi môùi : (35p) 
TG
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV VAØ HS
NOÄI DUNG BAØI GHI
15p
20p
HOAÏT ÑOÄNG 1 :GIÔÙI THIEÄU
HOAÏT ÑOÄNG 2 : HÖÔÙNG DAÃN ÑOÏC HIEÅU VAÊN BAÛN 
HOAÏT ÑOÄNG 3: Phaân tích caûnh lao ñoäng treân bieån veà ñeâm.
? Đoan thuyền đánh cá được miêu tả qua hình ảnh nào?
 Thuyền ta lái gió với buồn trăng
 Lướt giữa may cao với biển bằng
Bút pháp lãng mạng khoa trương,thuyền hoà cùng trăng sao,tâm hồn họ bay bổng lãng mạn.
?Với tâm hồn như vậy họ cất cao lời ca lao động,họ hát những gì?
 -Cá bạc biển đông lặng
 -Cá thu như đoàn thoi
 -Cá Nhụ,cá Chim cùng cá Dé
 -Cá song lấp lánh đuuốc đên hồng
*Cá trong lưới,trên thuyền và biển
?Qua câu hát em thấy biển hiện lên như thế nào?
-Biển đẹp, bao dung,giàu cá
 ? Hình ảnh nào thể hiện nhịp sống lao động trên biển?
 -Ra đậu dặm xa dò bụng biển
 Dàn đan thế trận lưới vây giăng
 -Sao mờ kéo lưới kịp trời sáng
 Ta kéo xoăn tay chùm cá nặng
? Qua chi tiết đó,em thấy người lao động trên biển là những người như thế nào?
-Người lao động khoẻ,vạn vỡ,
có trí tuệ làm chủ công việc
 Đọc khổ cuối.
? Hãy tìm những chi tiết thơ được lặp lại ở thời điểm ra khơi?
-Vẫn câu hát căng buồm,bài ca lao động vang lên
 “Đoàn thuyền chạy đua cùng mặt trời”
? Tác giả sử dụng biện pháp nghệ thuật gì? Ý nghĩa của biện pháp nghệ thuật ấy?
-Mở đầu bài thơ là mặt trời rực lửa, khép lại là mặt trời nhô màu mới,xoá sạch màn đêm mở ra ngày mới,thuyền về đầy ắp cá,từ “phơi” vừa thực,vừa ảo.
HOAÏT ÑOÄNG 4: Höùông daãn toång keát.
? Trong bài còn sử dụng nghệ thuật gì?
-Lãn mạn,khoa trương,so sánh,nhân hoá,tương phản
-Khúc tráng ca lịch sử
-Cách gieo vần trắc ở mỗi khổ,bài thơ có âm hưởng say mê hào hùng
?Với những biện pháp nghệ thuật ấy,tác giả muốn nói lên nội dung gì?
-Ca ngợi sự giàu đẹp của biển và trong tâm hồn người lao động.
*GV khaùi quaùt noäi dung – ngheä thuaät cuûa baøi thô.
HS ñoïc ghi nhôù (SGK)
- HOAÏT ÑOÄNG 5: Luyeän taäp (GV neâu caâu hoûi)
Haõy phaân tích yù nghóa lôøi haùt ôû khoå 2.
I. GIÔÙI THIEÄU CHUNG.
II.TÌM HIEÅU VAÊN BAÛN
1. Cảnh hoàng hôn trên biển và cảnh đoàn thuyền đánh cá khởi hành:
2-Cảnh lao động trên biển.
-Nghệ thuật: Bút pháp lãng mạng khoa trương, thuyền hoà cùng trăng sao,tâm hồn họ bay bổng lãng mạn.
-Cất cao lời hát
-Biển đẹp, bao dung,giàu cá
-Người lao động khoẻ,vạn vỡ,
có trí tuệ làm chủ công việc
3-Cảnh trở về
-Cất cao lời hát
-NT: nhân hoá->Mở đầu bài thơ là mặt trời rực lửa, khép lại là mặt trời nhô màu mới,xoá sạch màn đêm mở ra ngày mới,thuyền về đầy ắp cá,từ “phơi” vừa thực,vừa ảo.
*Ghi nhớ(SGK)
4. Cuûng coá : (3p) Hoïc thuoäc baøi thô.
5 . Daën doù : (1p) veà nhaø soaïn toång keát töø vöïng.
Tiết 19
Tuaàn 7 Soaïn: 28 /9/ 2009
Tieát 32 Giaûng 9A:30/9/ 2009
 9B:29/9/ 2009

Tài liệu đính kèm:

  • docvan 9 chuan.doc